Hotărârea nr. 63/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 63 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                    

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTÃRÂRE

privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1,

 prin Complexul  Multifuncțional Caraiman a Proiectului “O Altã Șansã”,

pentru perioada martie 2010-februarie 2011

 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive  a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de cãtre Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

În conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează  unități de asistență social și art.2 din Hotãrârea Guvernului României  nr.1153/2001 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.34/1998, cu modificările și compltările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificatã și completatã prin Ordonanța Guvernului României  nr.86/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.86/26.04.2005 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generalã de Asistentã Socialã Sector 1, cu asociații și fundații, în vederea finanțării și realizãrii în comun a serviciilor comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice,

Având în vedere prevederile Hotãrârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.350/18.11.2004 privind aprobarea implementării Proiectului “O Altã Șansã”, ale Hotãrârii Consiliului Local Sector 1 nr.122/27.04.2006 privind aprobarea continuãrii finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Direcția Generalã de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului  “O Altă Șansă”, implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenã, pentru perioada februarie 2006-februarie 2007, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului1 nr.72/29.03.2007 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului  “O Altã Șansă”, implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenã, pentru perioada martie 2007 -  februarie 2008 și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.84/27.03.2008 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  Multifuncțional Caraiman a Proiectului “O Altã Șansã” în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenã, pentru perioada martie 2008-februarie 2009;

Vãzând Hotãrârea Consiliului Local Sector 1 nr.16/12.02.2008 privind înfiintarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publicã cu personalitate juridicã;

Ținând seama de prevederile Hotãrârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.40.03.02.2009 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  Multifuncțional Caraiman a Proiectului “O Altã Șansã”, în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenã, pentru perioada martie 2009-februarie 2010;

Luând în considerare solicitarea Fundatiei Crucea Alb Galbenă nr.1047/22.02.2010, înregistrată la Complexul Multifuncțional Caraiman sub nr.329/22.02.2009;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit. “n” și “q”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTÃRÃSTE:

 

Art.1. Se aprobã continuarea finanțării de cãtre Consiliul Local Sector 1, prin Complexul  Multifuncțional Caraiman, a Proiectului “O Altã Șansă”, în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenã, pentru perioada martie 2010-februarie 2011.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Fundația Crucea Alb Galbenã și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   63

            Data: 25.03.2010