Hotărârea nr. 62/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 62 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea acordului în vederea deplasării în Italia și de împuternicire a Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pentru delegarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare eliberării pașaportului pentru copilul Toma Antonio Adrian, născut la data de, aflat în plasament la asistent maternal profesionist angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de:

Hotărârea nr. 168/2005 pronunţată de Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 1 privind stabilirea măsurii de protecţie specială plasament pentru copilul TOMA ANTONIO ADRIAN la asistent maternal profesionist Bărbulescu Iuliana;

Sentinţa civilă nr. 1438/2009 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în Dosarul nr.38351/3/2009 prin care se încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul TOMA ANTONIO ADRIAN şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Consiliul Local al Sectorului1  Bucureşti;

Cererea formulată de Bărbulescu Iuliana privind încuviinţarea deplasării copilului TOMA ANTONIO ADRIAN în Italia în perioada 18-23 iunie 2010, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 11587/16.02.2010;

Declaraţia copilului TOMA ANTONIO ADRIAN, înregistrată la Direcția Generală de Adistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 11586/16.03.2010;

Adeverinţa eliberată sub nr. 73/2010 de către Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura”, potrivit căreia copilul TOMA ANTONIO ADRIAN este înscris la Secţia „Polo pe apă” a acestui Club şi va face parte din echipa care se deplasează la Turneul HABAWABA Baby Festival 2010 care se va desfăşura în Italia;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2) lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se eliberează acordul în vederea deplasării în Italia, în perioada 18-23 iunie 2010, pentru copilul TOMA ANTONIO ADRIAN, născut la data de pentru participarea la Turneul HABAWABA Baby Festival 2010 împreună cu echipa de polo pe apă din cadrul Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 “Pajura”, însoţit de antrenor, domnul Pleşca Laurenţiu,

Art.2. Cheltuielile realizate cu ocazia deplasării copilului TOMA ANTONIO ADRIAN în Italia vor fi suportate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sau, în lipsă, persoana împuternicită să exercite atribuţiile acestuia, în vederea delegării unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare eliberării paşaportului copilului.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, copilul TOMA ANTONIO ADRIAN, persoana împuternicită conform prevederilor art. 3, Direcţia Generală de Asistenţă Spocială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    62

            Data: 25.03.2010