Hotărârea nr. 61/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 61 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului “ Luna iunie-luna copiilor din sectorul 1”

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Luând în considerare Proiectul “ Luna iunie-luna copiilor din sectorul 1” elaborat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n”, art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă derularea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului “ Luna iunie-luna copiilor din sectorul 1”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Cheltuielile ocazionate de derularea Proiectului conform art. 1, în cuantum de 9300 lei, vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art.3.  Primarul Setorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

            Nr.:    61

            Data: 25.03.2010

 

 

 

                                                                                                                    Anexa nr.1

     la Hotărârea Consiliului Local

 nr.61/25.03.2010

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

         Ion Brad

 

 

 

Luna iunie – luna copiilor din sectorul 1 ”

 

Perioada: aprilie – iunie 2010

 

Obiectiv:

Implicarea copiilor din centrele sociale aparţinând DGASPC sector 1 în activităţi în cadrul cărora îşi vor putea valorifica potenţialul aptitudinal şi creator, ceea ce va conduce la mobilizarea sau activarea resurselor interne şi reducerea sentimentului de marginalizare şi izolare.  Prin acest proiect, copiii vor avea ocazia să se exprime prin artă, să se valorizeze ceea ce va avea drept consecinţă directă creşterea încrederii în propria persoană.

 

Rezumat:

 

Instituţionalizarea are efecte extrem de complexe asupra personalităţii tânărului şi/ sau a copilului, determinând un pattern unic de dezvoltare fapt ce necesită intervenţie personalizată.

Copiii şi tinerii din centrele de plasament întâlnesc multe obstacole în cladirea unei vieţi de calitate. Începând de la traumele lipsei părinţilor, la cele căpătate de-a lungul şederii în centru, până la marginalizarea din partea societăţii, copiii şi tinerii din centrele de plasament nu pornesc de la egalitate de oportunităţi.

A imbina teatrul cu lucrul manual este o oportunitate pentru copii de a-si armoniza si controla miscarile corpului si a-si dezvolta  dibacia mainilor, iar pe de alta parte ii va ajuta sa isi stapaneasca impulsurile interioare, emotiile, si sa isi dezvolte intuitia.

Teatrul şi artele plastice au reprezentat pentru copiii instituţionalizaţi ce au constituit echipa Micilor Artişti, oportunitatea de a-şi armoniza şi controla mişcările corpului şi de a-şi dezvolta dibăcia mâinilor, pe de o parte, iar pe de altă parte, o modalitate de a învăţa să-şi controleze impulsurile interioare şi emoţiile

 

Activităţi  preconizate :

 

-          realizarea de obiecte decorative în cadrul atelierului de arte plastice ;

-          expoziţie cu lucrările realizate de copiii din centrele de plasament in cadrul atelierului de arte plastice ;

-          evenimente artistice oferite de diferiti artişti, pentru copii ;

-          participarea copiilor din centrele de plasament la spectacole de teatru şi muzică ;

-          evenimente artistice susţinute de grupuri organizate de copii (grădiniţe, şcoli) pentru copiii din centrele rezidenţiale;

-          activităţi artistice susţinute de către copiii din centrele de plasament.

Particularitatea proiectului constă în aceea că pune accentul pe arta, în primul rând, astfel că, echipa de lucru are o activitate artistică constantă, dezvăluindu-le copiilor din propria experienţă.

Arta devine o punte de legătura între echipa si copii, ajutând pe fiecare în parte să se descopere, cunoscându-şi limitele şi capacităţile.

 

Impactul Proiectului

 

Impact social

Impact asupra stării de sănătate

Impact asupra societăţii

 

 

Participarea copiilor  sin centrele DGASPC sector 1 la activităţile proiectului va contribui la socializarea celor aflaţi în situatia de risc  (bolnavi psihic).

Creşterea stimei de sine, a propriei valori şi a încrederii copiilor instituţionalizaţi sănătoşi.

 

 

Reducerea anxietăţii, eliberarea emoţiilor negative, destresarea şi mobilizarea mecanismelor de adaptare ale organismului la situaţia actuală va duce la îmbunătăţirea stării de sănătate fizice şi psihice la copii instituţionalizaţi.

Sensibilizarea opiniei publice face posibilă implicarea şi propagarea acestui gen de activităti şi în alte locuri sau situatii .  

Prezentarea de specatcole şi realizarea expoziţiei cu lucrările copiilor vor menţine atenţia asupra potenţialului acestor copii .

 

 

 

Costuri detaliate                                                                                                     

   

Activitati

Descriere

Costuri /perioada

Costuri cu personalul

 

 

Indrumator atelier arte plastice

Supraveghează activitatea

atelierului de arte plastice,

se implică în

organizarea expoziţiei şi a

evenimentelor artistice.

 

6300 lei

Materiale pentru atelierul de arte plastice

 materiale textile si naturale, burete, cartoane, adeziv, sfoara, materiale pictura, spray-uri colorate, lemn, pasta modelaj, paiete, pahare, sticle, lumânari, etc

 

3000 lei

TOTAL

 

9300 lei