Hotărârea nr. 59/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 59 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului a  Proiectului „Prietenul meu de altă etnie”

 

 

 

Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României privind îmbunătăţirea situaţiei romilor;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1),  art.81, alin.(2), lit.”n” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă derularea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Proiectului „Prietenul meu de altă etnie”, ca modalitate de exprimare a incluziunii sociale a copiilor romi din comunitatea sectorului 1.

 

Art.2.  Cheltuielile ocazionate de derularea Proiectului menționat la art.1, în cuantum de 2240 lei, vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art.3.  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectoului 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    59

            Data: 25.03.2010