Hotărârea nr. 58/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 58 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu

Fundaţia “Katharina Turnauer” şi  doamna  Barbara – Wiebke  Schofnagel – atașatul pe  probleme sociale  al Ambasadei Austriei la Bucureşti,

 a Proiectului SOMARO –MAGAZIN SOCIAL

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificări şi completări;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Ţinând seama de Acordul de Asociere încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Fundaţia Katharina Turnauer şi dr. H.c. Barbara-Wiebke Schofnagel- ataşat pentru probleme sociale al Ambasadei Austriei la Bucureşti, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1 sub nr. 48616/15.10.2009;

Scrisoarea Ambasadorului Austriei la Bucureşti, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 9695/03.03.2010 privind susţinerea Proiectului SOMARO-MAGAZIN SOCIAL;

Contractul de Comodat încheiat între Administraţia Pieţelor Sector 1 Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 având ca obiect transmiterea folosinţei gratuite a imobilului situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Luncani nr. 5;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă implementarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu Fundaţia Katharina Turnauer şi dr. Barbara-Wiebke Schofnagel - ataşat pentru probleme sociale al Ambasadei Austriei la Bucureşti, a Proiectului SOMARO-MAGAZIN SOCIAL, conform Anexei nr.1, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă criteriile de selecţie pentru beneficiarii Proiectului SOMARO, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Proiectul se va derula pe o durată de 5 ani ( cinci), cu posibilitatea de prelungire, în imobilul situat în Bucureşti Sector 1, Str. Luncani nr. 5, aflat în folosinţa gratuită a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Fundaţia Katharina Turnauer, dr. Barbara-Wiebke Schofnagel - ataşat pentru probleme sociale al Ambasadei Austriei la Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    58

            Data: 25.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Anexa nr.1

                                                                                               la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                         nr.58/25.03.2010

                                                                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                                        Ion Brad  

 

 

 

 

DESCRIEREA PROIECTUL SOMARO

 

 

În acest moment capitala României, Bucureşti are o populaţie de 1,9 milioane de rezidenţi, fiind, de departe, cel mai aglomerat oraş al ţării. Diferenţa  între clasele sociale, între săraci şi bogaţi, este enormă.  Situaţia socială şi economică a României a fost deteriorată în mod semnificativ şi de criza financiară globală care a condus la o adâncire a unei crize alimentare pentru pesoanele în vârstă, persoanele cu dizabilităţi sau pentru grupurile cu venituri scăzute.

Considerăm că o soluţie pentru ieşirea din această criză alimentară şi pentru ajutorarea oamenilor ameninţaţi de sărăcie, este deschiderea unui magazin social,  proiect pilot bazat pe modelul austriac SOMA. Scopul principal al acestui proiect este acela de a veni în sprijinul persoanelor sărace, al căror trai zilnic este ameninţat de circumstanţe particulare şi de a preveni adâncirea sărăciei în comunitatea locala a Sectorului 1 .

            Acest magazin social va vinde cetăţenilor cu venituri mici , produse esenţiale pentru traiul zilnic,  provenite din donatii . Pretul de vanzare va fi un  preţ simbolic. Se urmăreşte astfel ca  pe lângă acordarea acestui suport material pentru ieşirea din starea de sărăcie, sa se realizeze  şi conectarea beneficiarilor  la o stare de normalitate

Proiectul SOMARO (prescurtare a sintagmei  Social Market Romania ) are la bază un concept originar din SUA şi care a fost preluat şi functionează cu success la Linz  în Austria încă din anul 1999. (În prezent există filiale în Salzburg, Stezr, St Pölten, Wels şi Viena.)

 Scopul proiectului SOMARO este acela de a veni in sprijinul persoanelor sărace al căror trai zilnic este amenintat de circumstanţe particulare şi de a preveni adâncirea sărăciei la nivelul comunităţii locale a Sectorului 1.

SOMARO va fi o asociere nonprofit , creată pe un perteneriat public privat asumat , susţinută de parteneri şi membri ai comunităţii locale , de sponsori şi voluntari.

Principalele obiective ale SOMARO sunt:

-                ajutorarea oamenilor care trăiesc la limita sărăciei

-                creşterea gradului de implicare a persoanelor asistate social în procesul de îmbunătăţire a propriei situaţii sociale.

-                stimularea unui comportament civic just, bazat pe concepte economice cum ar fi “foloseşte şi nu risipi”  “integrează şi 

nu arunca”

-                creşterea stimei de sine a persoanelor din categoriile  defavorizate prin inducerea sentimentului  de normalitate (beneficiarii merg la cumpărături la fel ca ceilalti cetăţeni , au posibilitatea de a alege mărfurile necesare etc)

Cum va functiona SOMARO ?

Companii industriale şi de retail din România şi Austria vor dona mărfuri care pot fi consummate  dar nu pot fi vândute  din diverse motive care au legatură cu forma nu cu conţinutul produsului (ex . ambalaj deteriorat, termen de garanţie aproape de expirare ,model din colecţii mai vechi etc).Aceste produse esenţiale pentru fiecare gospodărie , vor fi oferite spre vânzare beneficiarilor,  la preţuri simbolice,  reprezentand 30-50% din preţul iniţial .

Sumele încasate din vânzarea produselor vor fi folosite exclusiv pentru buna desfăşurare a activităţii magazinului social , sau pentru dezvoltarea acestui proiect (plata salariilor angajatilor , asigurarea combustibilului pentru transportul mărfurilor , obţinerea avizelor , autorizaţiilor , reamenajarea spaţiilor şi dotarea magazinului , etc)

 Fundaţia “ Katharina Turnauer “ se va implica în  deschiderea  acestui magazin  social din România în colaborare cu  Ataşatul Social al Ambasadei Austriei în România, d-na Barbara-Wiebke Schofnagel.

 În prezent sunt desfăşurate acţiuni de strângere de fonduri . La acestă iniţiativă vor fi cooptaţi şi reprezentanţi ai  Bisericilor Ortodoxă şi Catolică .

Până în prezent au fost stabilite următoarele puncte:

·         Fundaţia privată Katharina Turnauer (KTP) în calitate de dezvoltator al proiectului va asigura suportul financiar şi managementul organizaţional în primul an de funcţionare, după care acestea vor fi preluate de o asociaţie din România.

·         Persoanele eligibile pentru a beneficia de acest proiect vor fi desemnate de autorităţile locale prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Sector 1.

·         Produsele din magazinul SOMA nu vor fi distribuite gratuit ci vor fi vândute la preţuri minime. Scopul vanzarii va fi acela de a crea un nivel al veniturilor care să permită buna funcţionare  proiectului

·         Pentru a fi evitate stocarea şi revinderea, se va stabili o limită săptămânală pentru aprovizionare.

·         Vor fi excluse ţigările şi băuturile alcoolice.

·         Fundatia “ Katharina Turnauer” pune la dispozitia magazinului social un mijloc de transport.

 

Pentru derularea Proiectului SOMARO a fost transmis în folosinţă gratuită de către Administraţia Pieţelor Sector 1 imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Luncani nr. 5, pentru care DGASPC Sector 1 va asigura plata utilităţilor.

Încăperile sunt deja gata pentru a fi ocupate iar renovările ulterioare vor fi asigurate de parteneri .

Ca şi consiliu de conducere va fi numită o asociaţie înfiinţată în condiţiile legale.

În primul an de funcţionare acest consiliu va fi compus din membri ai Fundaţiei private Katharina Turnauer (KTP), d-na Barbara-Wiebke SchÖfnagel şi un membru desemnat de către DGASPC .

Manager al proiectului  SOMARO va fi  D-nul Simon David Suitner, asistent social din Innsbruk. (Dânsul a lucrat ca trainer cu plată sau fără, în biroul ataşatului social austriac la Bucureşti, din 2006 şi este cel mai potrivit pentru a ocupa un astfel de post datorită bunelor sale cunoştinţe de limba română, abilităţilor sale sociale şi cunoaşterii realităţilor româneşti.)

Pentru demararea proiectului este  necesară angajarea a 3 persoane, şofer, vanzător şi contabil.

 SOMARO intenţionează să ofere  formarea de bază pentru acest personal dacă angajatii vor proveni din rândul şomerilor sau a persoanelor cu handicap,  în vederea reintegrării lor pe piaţa liberă a muncii.

 Pentru completarea  structurii necesare funcţionării magazinului social (cu muncitori în depozit, asistenţi de vânzări, merchandiser, etc),  vor fi recrutaţi voluntari dintre beneficiarii măsurilor de asistenta  socială.

  

           

 

 

 

 

                                                                                                              Anexa nr.2

                                                                                               la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                        nr.58/25.03.2010

                                                                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                                        Ion Brad  

 

 

 

 

 

 

CRITERIILE DE SELECŢIE PENTRU BENEFICIARII PROIECTULUI SOMARO

 

Persoane/ familii aflate in evidenta DGASPC Sectorul 1, care au venituri sub 500 lei/membru de familie ( altele decât beneficiarii de venit minim garantat) si care se afla in cel putin 2 din situatiile enumerate mai jos :

 

 • Persoane fara loc de munca
 • Familii cu multi copii minori in intretinere
 • Bolnavi cronici care necesita tratament permanent, fara de care viata le-ar fi pusa in pericol
 • Persoane fara  locuinta
 • Pensionari
 • Persoane cu handicap (grav  sau accentuat)
 • Persoane de etnie roma
 • Familii monoparentale
 • Tineri proveniti din centrele de plasament din Sectorul 1 (daca nu mai beneficiaza de sprijin de la alt furnizor de servicii sociale)
 • Someri
 • Persoane care au executat o pedeapsa privativa de libertate , in termen de maximum1 an de la data eliberarii , daca sunt  inscrisi  intr-un program de reintegrare profesionala.

       

            Daca sunt mai multi beneficiari care indeplinesc aceste criterii , prioritate vor avea cei cu veniturile cele mai mici .

Beneficiarii vor fi evaluati periodic pentru a se asigura respectarea criteriilor de eligibilitate.

Stabilirea dreptului de a beneficia de serviciile magazinului social se va face prin dispozitie a Primarului Sectorului 1, la propunerea asistentilor sociali, propunere  formulata pe baza anchetei sociale si a actelor doveditoare.