Hotărârea nr. 57/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 57 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, să semneze împreună cu reprezentanţii Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual –Grupa Sindicală „Ascendent 2009” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Acordul Colectiv încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al

 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind  Statutul funcţionarilor publici, republicată,

În temeiul Legii - cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

Văzând Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective,

Văzând Hotărârea nr.6/22.03.2010 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Procesele verbale de negociere a acordului colectiv de muncă la nivel de unitate  nr.10215/04.03.2010, respectiv nr.11826/16.03.2010;

Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei paritare privind încheierea unui Acord colectiv între Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 şi reprezentanţii Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual – Grupa Sindicală „Ascendent 2009” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1, înregistrat sub nr. 6/22.03.2010;

            Văzând adresa nr. 469803/3.03.2010 a Ministerului Administraţiei şi Internelor-Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2) şi ale art.115, alin.(1), lit.“b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 să semneze împreună cu reprezentanţii Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual – Grupa Sindicală „Ascendent 2009” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Acordul Colectiv încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.

            Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în două exemplare originale.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Ssectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   57

            Data: 25.03.2010

 

 

                                                                                                               Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local               

                                                                                                            nr.57/25.03.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                 Ion Brad

 

 

 

 

ACORD  COLECTIV

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.188/1999, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, se încheie prezentul Acord Colectiv denumit în continuare Acord, între cele două părţi contractante:

      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Bucureşti, prin

domnul Director General Dănuţ Ioan Fleacă

şi

Sindicatul National al Functionarilor Publici si Personalului Contractual - Grupa Sindicala "Ascendent 2009"din D.G.A.S.P.C. Sector 1, reprezentat prin doamna Maniţiu Mariana.

 

Acordul cuprinde drepturile şi obligaţiile D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile de muncă din instituţie.

            Prezentul Acord privind raporturile de serviciu are ca scop promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, desfăşurarea corespunzătoare a activităţii în instituţie, eliminarea conflictelor de muncă şi preîntâmpinarea grevelor.

Prezentul Acord  produce efecte pentru toţi salariaţii actuali şi pentru cei nou angajaţi în funcţiile publice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1.

            În situaţia în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul acord intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor completa prevederile prezentului  Acord.

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Acordului la nivel de instituţie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Art.2 Prezentul Acord se încheie pentru perioadă cuprinsă între data aprobării bugetului  local de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi data aprobării bugetului  local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, după ce în prealabil a fost adoptată Hotărârea privind împuternicirea Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 de a semna acordul.

Art.3 (1) Orice solicitare de modificare a prezentului acord va face obiectul unei negocieri.

   (2)  Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.

         (3) Cererile de modificare a acordului vor fi depuse de către reprezentantii grupei sindicale  la directorul general, iar de către directorul general la reprezentantii grupei sindicale

   (4) Modificările aduse acordului se comunică, în scris, organului  la care se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării sau la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor. Modificările aduse acordului produc efecte numai pentru viitor.

(5)   Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării acordului, să nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor şi să nu declanşeze greve.

 

Art.4 Suspendarea şi încetarea Acordului au loc în condiţiile legii.

Art.5 (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul acord nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite sau se vor stabili prin  acordurile încheiate la nivel de ramură, grupuri de unităţi sau la nivel naţional.

  (2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul acord intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din acord.

Art.6 (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în instituţie cu respectarea prevederilor legii, a acordului privind raporturile de serviciu, a regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor.

  (2)  La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, D.G.A.S.P.C. Sector 1  va asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din acordurile privind raporturile de serviciu.

Art.7   Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului acord să nu promoveze şi să nu susţină proiecte contrare  acestui acord, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat.

Art.8   În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul acord, instituţia va face demersuri pentru a asigura fondurile necesare, înainte de adoptarea bugetului local, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.

Art.9 Modificările aduse acordului produc aceleaşi efecte ca şi acordul, de la data aprobarii acestora de catre Consiliul Local al Sectorului 1 .

Art.10 (1) Aplicarea prevederilor acordului se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2)        Dacă nu se realizează consensul, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti.

         Art.11 Prevederile prezentului acord la nivel de unitate sunt minime şi obligatorii pentru angajator.

Art.12 (1) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor intervenite cu ocazia aplicării prevederilor prezentului acord părţile se vor adresa comisiei paritare constituită la nivel de instituţie

(2)  Angajatorul şi reprezentantii grupei sindicale,  semnatari ai prezentului acord sunt obligaţi să se consulte şi să se informeze reciproc în toate situaţiile referitoare la relaţiile de muncă.

(3)  Consultarea şi informarea se vor desfăşura organizat în cadrul comisiilor paritare constituite.

Art.13 (1) Declanşarea procedurii prevăzute la art. 12 nu constituie un impediment pentru sesizarea instanţei de judecată de către persoana fizică care se consideră prejudiciată.

 (2) Adoptarea unei hotărâri de către comisia paritară împiedică sesizarea instanţei de

judecată, iar dacă sesizarea a avut loc, judecata încetează prin nelucrare.

Art.14 (1) La cererea uneia dintre părţile semnatare, în cazul apariţiei unor modificări legislative, părţile vor proceda la renegocierea unor clauze, după caz.

 (2) La cererea uneia dintre părţile semnatare, în cazul apariţiei unor drepturi şi obligaţii suplimentare ale salariaţilor, prezentul acord  va fi pus în concordanţă cu modificările survenite în contractul colectiv de muncă la nivel naţional.

 (3) Orice clauză care presupune acordarea de drepturi băneşti va fi negociată de părţile semnatare ale prezentului Acord în vederea modificării şi evidenţierii corespunzătoare a bugetului destinat organizării şi funcţionări institutiei.

 

CAPITOLUL II

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE REPAUS

 

Art. 15 Timpul de lucru reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.

Art.16 (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.

 (2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, conducerea instituţiei şi reprezentantii grupei sindicale vor purta negocieri pentru a stabili program flexibil de lucru şi modalităţi de aplicare a acestuia.

 (3)   Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în acordul privind raporturile de serviciu.

 

Art.17 (1) Orele prestate, din dispoziţia conducatorului institutiei sau a sefului compartimentului, peste programul stabilit în instituţiile sau în zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucrătoare sunt ore suplimentare. Orele suplimentare nu pot fi efectuate fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident şi vor fi compensate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare .  

 (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru  poate fi prestată, numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă sau aprobată, după caz, de superiorul ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.

Art.18 Programul de lucru este cel stabilit  prin regulamentul intern, conform prevederilor legale.

         Locurile de munca vor fi evaluate si acolo unde este posibil se poate stabili un program de lucru cu publicul , numai daca se asigura primirea urgentelor . Acest program va fi stabilit prin regulamentul intern si va fi afisat la loc vizibil .

Pauza de masa in cadrul DGASPC Sector 1 se acorda fara prelungirea timpului de lucru este de 15 minute si  a fost stabilita in intervalul 12,00-12,15.

 

MUNCA ÎN TIMPUL NOPŢII

Art.19 (1)Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul cuprins între  orele 22,00 – 6,00.

   (2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii , între orele 22.00-6.00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru sau cel puţin 30% din timpul sau lunar de lucru.

Art.20 Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară  pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă.

Art.21 (1) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea periodic.

             (2) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

    (3) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

 

CONCEDII ŞI ZILE LIBERE

Art.22. (1) Se consideră  sărbători legale şi sunt zile de repaus următoarele:

 

-      Anul Nou – 2 zile (1 şi 2 ianuarie);

-      Sf Paşti – 2 zile (prima si  a doua zi de Paşti);

-      Ziua Internţională a Muncii – 1 zi (1 Mai);

-      Rusaliile – 2 zile (prima si  a doua zi de Rusalii)

-      Adormirea Maicii Domnului – 1 zi (15 August)

-      Ziua Naţională – 1 zi (1 Decembrie);

-      Crăciunul -  2 zile (25 şi 26 decembrie)

-      Zile de repaus – sâmbăta şi duminica

 

-      Două zile pentru fiecare dintre  Sarbatorile religioase anuale , declarate astfel de

 

cultele religioase legale altele decât cele creştine pentru persoanele apartinând acestora

 

 (2) Pentru persoanele care se află în concediu, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă.

Art.23 (1) Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă, plătit, in raport cu vechimea lor in munca, în condiţiile legii.

(2) Concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, după cum urmează:

·         până la 10 ani      - 21 de zile lucrătoare

·         peste 10 ani         - 25 de zile lucrătoare

Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.

(4) Concediul de odihnă poate fi efectuat în tranşe, din care una de minimum 15 zile. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs. La solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare.

(5) În cazul în care funcţionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârşitul anului următor.

(6) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat dacă, pe  perioada efectuării acestuia intervine una dintre următoarele situaţii:

a)   incapacitate temporară de muncă, constatată cu certificat medical, pe această perioadă salariatul fiind în concediu medical;

b)   pe timpul satisfacerii unor obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;

c)   când prezenţa salariatului la serviciu este cerută de conducerea instituţiei;

d)   în cazul în care salariatul solicită acest lucru şi interesele serviciului o permit.

 

Art.24 Salariatul chemat în scris din concediu de conducerea instituţiei are dreptul la o compensaţie care constă din:

·         plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în concediu;

·         despăgubiri datorate pentru cheltuielile făcute de salariat, dacă acesta se află la odihnă sau tratament, pe bază de documente;

·         timpul consumat cu deplasarea  dus-întors, dar nu mai mult de 2 zile, se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul de odihnă plătit.

 

Art.25 În cazul în care ambii soţi lucrează în aceeaşi instituţie, au dreptul la programarea în concediu în aceeaşi perioadă.

Art.26  În cazul în care salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală, indiferent de programare, cu obligaţia de anunţa şeful ierarhic cu 5 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu .

Art.27 (1) La plecarea în concediu salariaţii  au dreptul la indemnizaţia de concediu, calculată potrivit legii.

     (2) Salariaţii au dreptul  la o primă de vacanţă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, care se acordă în condiţiile legii.

     (3) Indemnizaţia de concediu şi prima de vacanţă se plătesc înainte de plecarea în concediu. În cazul fracţionării concediului, prima de concediu se plăteşte o singura dată, atunci când se ia fracţiunea obligatorie de cel puţin 15 zile.

     (4) Indemnizatia de concediu si prima de vacanta se acorda in conditiile prevazute de lege.

      (5) Salariaţii încadraţi în grad de handicap grav sau accentuat, beneficiază de 3 zile de concediu de odihnă suplimentar

 

Art.28 În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente familale deosebite sau pentru alte situaţii, după cum urmează:

·         decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile lucrătoare;

·         decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 3 zi lucrătoare;

·         căsătoria salariatului – 5 zile lucrătoare;

·         căsătoria unui copil al salariatului – 3 zile lucrătoare;

·         naşterea/adopţia unui copil – 5 zile lucrătoare.

·         chemări la Centrul Militar (pe bază de acte) - 1 zi lucrătoare;

·         donatorii de sânge – conform legii;

·         la schimbarea locului de muncă, cu schimbarea domiciliului în altă localitate – 5 zile lucrătoare;

·         control medical anual – 1 zi lucrătoare.

           

CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ

 

Art.29 (1) Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, în condiţiile  prevăzute de lege, pentru rezolvarea unor situaţii personale care nu suportă amânare.

     (2) Concediile fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute anterior, pe durate stabilite prin acordul parţilor, în condiţiile legii.

(3)     Durata concediului fără plată se stabileşte prin Regulamentul Intern al instituţiei.

           

ÎNVOIRI

 

Art.30 (1) La cererea salariatului se acordă ore de învoire, până la 1 zi, cu recuperare, în următoarele situaţii:

·         efectuarea unor analize sau tratamente medicale;

·         citaţii în faţa organelor de cercetare sau judecătoreşti;

·         alte situaţii când salariatul solicită şi activitatea instituţiei permite.

    (2) În caz de nerecuperare, salariatul se plăteşte pentru timpul efectiv lucrat.

 

 

CAPITOLUL III

SALARIZAREA  ŞI ALTE DREPTURI BĂNEŞTI

 

 

Art.31 (1) Pentru funcţionarii publici, drepturile salariale se acordă potrivit legislaţiei în vigoare.

  (2) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în raportul de muncă, salariaţii din cadrul  D.G.A.S.P.C. Sectorul 1 au dreptul la un salariu de bază care se stabileşte în funcţie de categorie, de clasă, care reflectă nivelul studiilor necesare exercitării funcţiei publice, şi după caz, de gradul profesional al funcţiei publice, precum şi în raport cu nivelul la care se presteaza activitatea, respectiv la nivel local, pentru salariatii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, conform prevederilor legale.

           (3)   Plata salariilor se face o dată pe lună,  prin virament intr-un card bancar  sau la

caseria institutiei .

     (4)   Componentele salariului, modalitatea de calcul a salariilor  precum si alte drepturi banesti ce se vor acorda salariatilor sunt cele sutabilite prin legea privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice-Legea 330/ 2009 si OUG nr 1 / 2010.

    (5)    La salariul stabilit se vor aplica toate indexările şi compensările stabilite prin legi, ordonanţe sau prin hotărâri ale Guvernului României.

Art.32. Salariaţii din  cadrul D.G.A.S.P.C.Sector 1 beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% inclus în  salariul de bază, conform art. 16 din Legea 330/2009.

Art. 33 (1) Salariaţii pot primi un spor la salariul de bază conform prevederilor legale, stabilit prin dispoziţia conducătorului instituţiei pentru locurile de muncă stabilite pe baza determinărilor emise de autorităţile abilitate în acest sens -Autoritatea de Sănătate Publică Bucureşti şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti.

            (2) La sfârşitul anului se va acorda premiul anual (al 13-lea salariu),  conform legislaţiei în vigoare.

Art.34 Toate drepturile băneşti ale salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii financiare ale unităţii.

Art.35 D.G.A.S.P.C. Sector 1, prin Serviciul Resurse Umane, va elibera, la cerererea salariaţilor, un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcţia publică.

 

 

CAPITOLUL IV

PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR

 

 

         Art.36 Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii  perfecţionării profesionale  a tuturor categoriilor de salariaţi.

            Art.37 Perfecţionarea profesională a salariaţilor se realizează în condiţiile legii, în baza planului anual de perfecţionare profesională pe  anul 2010. 

            In cazul in care un salariat va identifica un curs de formare profesională si care este şi în interersul instituţiei, angajatorul împreuna cu  sindicatul,  va analiza cererea.

            Art. 38 Salariaţii care au încheiat acorduri/angajamente de plată în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaţi să suporte contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, în condiţiile prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL V

INDATORIRILE SALARIATILOR DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. SECTOR 1

 

 

Art.39 Salariaţii D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu, în scopul realizării obiectivelor instituţiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

Art.40 Salariaţii D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt obligaţi să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios atribuţiile ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi atribuţiile ce le sunt delegate şi să se abţină de la orice fapte care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.

Art.41 Salariaţii D.G.A.S.P.C. Sector 1 au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin  să se abţină de la exprimarea sau manifestarea opiniilor politice care nu trebuie să influenţeze în nici un mod imparţialitatea lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art. 42 (1) Orice angajat al D.G.A.S.P.C. Sector 1, indiferent de funcţia pe care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredinţate, conform fisei postului.

(2)Salariatul are dreptul să refuze în scris şi motivat îndeplinire dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care acesta este vădit ilegală. Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii.

Art.43 Salariaţii D.G.A.S.P.C. Sector 1 au obligaţia să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii, să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei.

Art.44 Angajaţilor D.G.A.S.P.C. Sector 1 le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.

Art.45 Salariaţilor care deţin funcţii de execuţie le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor, cu exceptia celor care au astfel de atributii stabilite prin fisa postului, ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.

Art.46 Salariaţii D.G.A.S.P.C. Sector 1 au datoria să furnizeze publicului, în cadrul serviciului, informaţiile de interes public cerute, dar numai cele care se referă la profilul sectorului  în care îşi desfăşoară activitatea.

Art.47 Salariaţii D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt obligaţi să colaboreze pentru aducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi să se suplinească în serviciu, în caz de absenţă, în cadrul specialităţii lor, potrivit dispoziţiilor şefului ierarhic.

Art.48 Prin întregul lor comportament şi prin ţinută, angajaţii D.G.A.S.P.C. Sector 1  sunt obligaţi să se arate demni de consideraţia şi încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice acte de natură să compromită prestigiul funcţiei pe care o deţin, precum şi al instituţiei.

           

 

CAPITOLUL VI

CONDIŢIILE DE MUNCĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI

PROTECŢIA SOCIALĂ

 

 

Art.50 Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin  legislaţia în vigoare, având drept scop ameliorarea permanentă a condiţiilor de muncă.

Art.51 Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaţia să asigure o structură organizatorică raţională, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea  controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi. Se va stabili numărul optim de personal pentru fiecare compartiment în parte şi specialitatea necesară postului, potrivit  organigramei.

Art.52  (1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi, iar normele de muncă se exprimă în sfere de atribuţii, stabilite prin fişa postului, potrivit specificului activităţii fiecăruia. Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică  a muncii.

     (2)   Fişa postului pentru fiecare angajat se întocmeşte de şeful ierarhic pe baza fişei de evaluare a postului, potrivit reglementărilor legale.

     (3)   Normele de muncă exprimate în sfere de atribuţii  şi sarcini vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm  normal de lucru, la o intensitate a efortului intelectual şi o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala  excesivă a salariaţilor. Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.

     (4)   În toate cazurile în care  normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor  pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de conducerea instituţiei, cât şi de reprezentantii grupei sindicale . Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază.

     (5)   Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.

 

Art.53 (1) Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite, stabilite potrivit reglementărilor legale.

Art.54 În funcţie de numărul de personal şi structura stabilite, conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaţia să asigure bunurile şi condiţiile necesare (spaţiu, mobilier, birotică, aparatură, consumabile, materiale igienico-sanitare, respectiv hârtie igienică şi săpun) pentru buna desfăşurare a activităţii.

Art.55 Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 împreună cu reprezentantii grupei sindicale stabilesc programul normal de lucru, astfel: de luni până joi- 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00

            Art.56 Conducerea DGASPC Sector 1 are obligaţia să asigure salariaţilor, care în desfăşurarea sarcinilor de serviciu au contact direct cu beneficiari cu afecţiuni infectocontagioase (tuberculoză pulmonară, hepatită cronică etc) şi dermatologice, alcool sanitar.

Art.57 Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaţia să asigure salariaţilor protecţie împotriva ameninţărilor, calomniilor, violenţelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta, prin prestatorul de servicii de paza si protectie  cu care se afla in relatii contractuale avand acest obiect.

Art. 58 D.G.A.S.P.C. Sector 1 este obligată, în condiţiile legii, să despăgubească salariatul în situaţia în care acesta, din vina instituţiei, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

Art.59 (1) În cazul în care au fost aprobate măsuri de reducere a activităţii, de reorganizare a instituţiei, precum şi în situaţiile prevăzute de lege referitoare la eliberarea din funcţie a salariaţilor, angajatorul are obligaţia de a aplica prevederile legale stabilite de Codul Muncii şi  Statutul funcţionarilor publici.

 

În cazul în care concedierile colective nu pot fi evitate , dupa desfăşurarea procedurilor prevazute în codul muncii şi în statutul funcţionarului public, se vor acorda compensaţii băneşti salariaţilor supuşi concedierilor/eliberării din funcţie, în afara drepturilor salariale cuvenite la zi, astfel :

 

      până la 5 ani vechime în munca-2 salarii de bază calculate la data concedierii/eliberării din functie  

      între 5 şi 10 ani vechime în muncă-3 salarii de bază , calculate la data concedierii/eliberării din functie    

      între 10 şi 15 ani vechime în munca-4 salarii de bază calculate la data concedierii/eliberării din functie       

      peste  15 ani vechime în munca- 5 salarii de bază , calculate la data concedierii/eliberării din functie.

   

Art.60   Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă îşi primesc drepturile potrivit legii şi prezentului Acord.

Art.61 (1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legătură cu munca, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:

a)   să consemneze datele cercetării accidentului de muncă într-un proces-verbal care să prevadă cauzele, împrejurările, normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de aceste nerespectări, sancţiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente şi înregistrarea accidentului;

b)   înregistrarea accidentului de muncă, făcută prin procesul-verbal, se comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă.

(2) În cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum şi ca urmare a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme în procesul de muncă, angajatorul este obligat să comunice reprezentantilor grupei sindicale,  semnatari ai prezentului acord, inspectoratelor teritoriale de muncă şi direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti apariţia acestor boli.

(3)  Persoanele care au contractat o boală profesională vor fi redistribuite în alte locuri de muncă cu avizul medicului specialist.

(4)  Reprezentantii grupei sindicale  vor urmări respectarea prevederilor alin. (1), (2) şi (3), iar în cazul nerespectării acestora vor fi sesizate organele abilitate să aplice sancţiunile prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

PROTECŢIA MUNCII

Art.62 (1) Părţile sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este  cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.

    (2) Conducerea instituţiei va lua măsurile prevăzute de Legea privind securitate şi sănătatea în muncă 319/2006 , astfel încât să asigure condiţii de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în normele de protecţia muncii.

    (3) D.G.A.S.P.C. Sector 1 va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normelor de protecţie a muncii.

    (4) Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaţia, conform normelor de protecţia muncii în vigoare, să asigure prin bugetul local sumele necesare pentru asigurarea unor condiţii optime de muncă, dotări şi echipamente de protecţia muncii.

    (5) Pentru protecţia şi securitatea salariaţilor în procesul muncii, conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaţia de a asigura în mod gratuit următoarele:

a)   efectuarea instructajelor de protecţia şi securitatea muncii la angajare, cât şi la schimbarea locului de muncă;

b)   asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);

c)   verificarea periodică a instalaţiilor electrice, de încălzire şi a aparaturii de birou.

d)   echipamentul de protecţia muncii necesar, atat pentru sezonul rece cât şi pentru perioada de vară, pentru personalul care are obligaţia purtării acestuia, prin procurarea echipamentelor prevăzute de normele legale în vigoare.

e)   materiale igienico-sanitare, conform normelor de protecţia muncii în vigoare şi cu încadrare în fondurile alocate în acest sens.

    (6) Instituţia va asigura amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de încălzire, a grupurilor sociale, a instalaţiilor sanitare etc.

 

Art.63 (1) DGASPC Sector 1 are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă şi răspunde de organizarea acestei activităţi.

(2)  Dacă contractează personal sau servicii exterioare, aceasta nu exonerează angajatorul de răspundere în acest domeniu.

(3)  Măsurile privind sănătatea şi securitatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.

 

            Art.64 (1) Normele şi normativele de protecţie a muncii pot stabili:

a)   măsuri generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;

b)   măsuri de protecţie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activităţi;

c)   măsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;

d)   dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme speciale de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă.

         (2) Normele şi normativele specifice de protecţie a muncii la nivelul unităţii vor fi prevăzute în Regulamentul Intern.

Art.65 (1) DGASPC Sector 1 are obligaţia să organizeze instruirea salariaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice, strabilite de comun acord de către angajator împreună cu Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă şi reprezentantii grupei sindicale semnatari ai prezentului acord.

  (2) Instruirea se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, ai celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii. În cadrul propriilor responsabilităţi, angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia. Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.

   (3) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ţine seama de următoarele principii generale de prevenire:

a)   evitarea riscurilor;

b)   evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c)   combaterea riscurilor la sursă;

d)   adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii;

e)   luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;

f)   înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;

g)   planificarea prevenirii;

h)   adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală;

i)    aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.

Art.66 (1) Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă.

   (2) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă angajatorul se consultă cu reprezentantii salariatilor, precum şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă.         

Art.67 (1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor.

    (2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.

    (3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.

 

Art.68 (1) Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă instituţia abilitată prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea fabricării, comercializării, importului ori utilizării cu orice titlu a substanţelor şi preparatelor periculoase pentru salariaţi.

(2)       Inspectorul de muncă poate, cu avizul medicului de medicină a muncii, să impună angajatorului să solicite organismelor competente, contra cost, analize şi expertize asupra unor produse, substanţe sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaşte compoziţia acestora şi efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.

 

            Art. 69 Salariaţii au următoarele obligaţii:

a)   să cunoască şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţia muncii specifice activităţii prestate;

b)   să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să deranjeze activitatea colegilor;

c)   să utilizeze mijloacele de protecţia muncii individuale din dotare corespunzătoar scopului pentru care au fost acordate şi să le întreţină într-o perfectă stare de utilizare;

d)   să anunţe în cel mai scurt timp serviciul administrativ când observă o defecţiune la instalaţia electrică, de gaze sau orice alte defecţiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii;

e)   să utilizeze (cei care sunt fumători) locul special pentru fumat amenajat în curtea D.G.A.S.P.C. Sector 1.

f)   sa nu fumeze în unităţile în care acest lucru este interzis prin acte normative speciale.

Art.70 (1) Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 va organiza la angajare şi, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile în care sunt angajaţi, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

(2) Examinarea medicală este gratuită şi cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii.

(3)    controalele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de către angajator.

(4)    la nivelul unităţilor se pot asigura şi alte prestaţii medico-sanitare, existente în unitate, pentru salariaţi.

(5)    Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi ulterior o dată pe an se face de către Centrul Muiltifuncţional Caraiman .

Art.71(1) Contravaloarea şi întreţinerea echipamentului de protecţie se suportă integral de către angajator. Condiţiile concrete şi criteriile de acordare a acestor echipamente de protecţie se fac conform normativului intern aprobat de către Colegiul Director al DGASPC Sector 1 cu avizul reprezentantilor grupei sindicale, semnatari ai prezentului acord.

(2) La nivel de instituţiei se vor stabili parametrii de microclimat necesari, urmăriţi la fiecare loc de muncă în vederea luării măsurilor de protecţia muncii specifice, precum şi programul de control al realizării măsurilor stabilite.

 

CAPITOLUL VIII

MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

Art.72 D.G.A.S.P.C. Sector 1 va proceda la schimbarea locului de muncă, pe o perioadă limitată sau nelimitată de timp, a salariaţilor afectaţi de boală sau accident, la recomandarea expresă a medicului, în funcţie de posibilităţile instituţiei şi de pregătirea salariatului, cu acordul reprezentantii grupei sindicale.

Art.73 (1) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa salariatului în cauză.

(2) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani in cazul copiilor cu handicap, salariaţii în cauză , pot beneficia de încă un concediu fără plată cu durata de un an . În perioada în care salariatul se află în concediul fără plată prevăzut anterior nu i se va putea modifica/inceta raportul de serviciu, in postul său nu vor putea fi angajate alte persoane decât pe durată determinată.

Art.74 Conducerea instituţiei nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente posturilor existente.

Art.75 Măsurile privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii şi buna funcţionare a instituţiei  se vor stabili de către conducătorul instituţiei si reprezentantii grupei sindicale ,  cu consultarea comisiei paritare.

Art.76 (1) În cazul decesului salariatului membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public decedat.

(2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina autorităţii sau a instituţiei publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.

(3) În cazul decesului salariatului, urmare unui accident de muncă, ajutorul financiar prevăzut la art. (1) va fi în cuantumul a trei salarii de bază ale salariatului.

(4) În cazul decesului unei rude de gradul I sau soţ/soţie se acordă un ajutor financiar în limita a două salarii de bază brute  ale salariatului din luna anterioară.

 

 

CAPITOLUL IX

MUNCA ŞI PROTECŢIA FEMEILOR

 

Art.77 (1) Femeile au dreptul, conform convenţiilor internaţionale şi reglementărilor naţionale, la tratament egal cu bărbaţii în situaţii egale sau comparabile.

(2) Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii în raporturile de muncă; dacă există astfel de clauze ele sunt nule.

Art.78 (1) La angajare femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.

(2) Încadrarea pe post şi salariul se vor stabili în funcţie de pregătire şi competenţă. Criteriul sexului nu poate fi o piedică la promovare.

Art.79 (1) Femeile gravide, începând cu luna a 5-a de sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităţi, decât cu acordul acestora.

(2) Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară nu pot fi trimise în deplasare în alte localităţi pentru o durată mai mare de 1 zi decât cu acordul lor.

Art.80 (1) În anumite situaţii, prevăzute de legislaţia în vigoare, femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară,  au dreptul la program de lucru cu fracţiune de normă de 6 ore (dacă nu beneficiază de creşă sau cămin).

(2) Pentru cazurile în care femeile au în îngrijire copii în vârstă preşcolară, lucrul cu norma de 6 ore se va considera ca activitate cu normă întreagă la calcularea vechimii în muncă, în condiţiile legii.

Art.81 Pentru femeile gravide, munca in timpul noptii este interzisa in institutie.

Art.82 Femeile au dreptul la concediu prenatal sau postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor până la 6 ani, în condiţiile legii şi ale acordului privind raporturile de serviciu.

Art.83 Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de întrerupere a activităţii pentru creşterea copilului se va face pe acelaşi post.

Art.84 (1) Este interzisă incetarea/modificarea raporturilor de serviciu angajaţilor instituţiei în perioada cât se află în plata de asigurări sociale sau incapacitate temporară de muncă.

(2)  Femeile cu copii în întreţinere, precum şi cele cu probleme sociale deosebite, la

competenţă egală, vor fi protejate în cazul în care se propune reducerea de personal.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL X

CARIERA FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

     

Art.85 Persoana poate ocupa o functie publica daca indeplineste conditiile

prevazute de lege.

 

Art.86 Ocuparea functiilor publice vacante si a functiilor temporar vacante se poate

face numai in conditiile legii.

      Art. 87 Ocuparea functiilor publice se face, in conditiile legii, prin :

-promovare

-transfer

-redistribuire

-recrutare

-alte modalitati prevazute expres de lege.

(2)  Salariatii debutanţi, dupa perioda de stagiu de 12 luni pentru functionarii publici de executie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a-II-a si 6 luni pentru cei din clasa a-III-a pe baza rezultatului evaluarii realizate, vor fi numiti functionari publici definitivi in clasa corespunzatoare studiilor absolvite sau eliberat din functie, conform prevederilor legale.

 

Art.88 Promovarea salariatilor in functia publica si avansarea in treptele de salarizare se face potrivit prevederilor legale.

 

Art.89 (1) Modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu se face în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor publici.

 

CAPITOLUL XI

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE

 

Art. 90 (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor D.G.A.S.P.C. Sector 1 se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL XII

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A ANGAJAŢILOR INSTITUŢIEI

 

 

Art. 91  Încălcarea de către angajaţii D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, in conditiile legii.

Art. 92 (1) Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de serviciu constituie abatere disciplinară şi atrage sancţionarea disciplinară a salariaţilor. Abaterile şi sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2)  La individualizarea sancţiunii disciplinare se va tine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare.

(3)  Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului şi trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Audierea salariatului si cercetarea prealabilă vor fi făcute de Comisia de disciplină , din care va face parte si un membru al sindicatului reprezentativ.  Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicată.

(4)  Salariatul nemulţumit se poate adresa instanţei, pentru a contesta sancţiunile disciplinare pe care le socoteşte aplicate fără temei sau cu încălcarea legii, cerând restabilirea drepturilor încălcate.

Art.93 (1) Răspunderea contravenţională a salariaţilor se angajează în cazul în care aceştia au săvărşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate adresa cu plângere la judecătorie.

Art.94 Răspunderea civilă a salariaţilor se angajează:

a)   pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei;

b)   pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce li s-au acordat necuvenit;

c)   pentru daunele plătite de instituţie, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

 

                        Art.95 Salariaţii răspund şi pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu serviciul, potrivit legii penale.

 

Art.96 Reprezentanţii Grupei Sindicale şi salariaţii recunosc dreptul Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii instituţiei.

Art. 97 Reprezentanţii Grupei Sindicale participă la şedinţele Colegiului Director şi în cadrul Comisiei de Disciplină cu statut de observator .

            Art 98  Conducerea DGASPC Sector 1, va asigura în incinta instituţiei un spaţiu cu dotările necesare pentru desfăşurarea activităţilor sindicale .

Art 99 Presedintele si vicepresedintele sindicatului vor beneficia de 2 zile libere platite / luna pentru desfăşurarea activităţilor sindicale.

Art. 100 Drepturile şi obligaţiile Grupei Sindicale se completează cu prevederile legale aplicabile sindicatelor.

           

 

 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

 

 

Art.101 (1)  Directorul General al DGASPC Sector 1 şi reprezentanţii grupei sindicale , ca parteneri sociali permanenţi, convin să respecte pentru fiecare dintre ei şi pentru salariaţi în general libertatea de opinie.

(2) Directorul General va adopta o poziţie neutră şi imparţială faţă de reprezentanţii

funcţionarilor publici.

Art.102 (1) Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 recunoaşte dreptul reprezentanţilor

Grupei sindicale  de a monitoriza la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile

salariaţilor prevăzute în acordul colectiv.

              (2) Comisia Paritara va verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt

respectate drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul acord colectiv .

Art.103 Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi reprezentanţii Grupei sindicale se vor informa reciproc, atunci când au cunoştinţă despre aceasta, în legătură cu modificările ce urmează să se producă în modul de organizare a instituţiei, cu consecinţe previzibile asupra salariaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări.

Art.104 Executarea Acordului este obligatorie pentru părţi.

Art.105 Prezentul Acord a fost semnat la data   de ……………., după aprobarea sa de  de către Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti şi împuternicirea Directorului General al DGASPC Sector 1 în acest sens.

Art.106 Prevederile prezentului Acord se completează cu cele ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionarte a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective, cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr 1/2010 , precum şi cu alte acte normative aplicabile .

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                            SINDICATUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ                        ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL SEDLEX

                                                                          GRUPA SINDICALĂ ASCENDENT 2009

                                                                               DIN CADRUL DGASPC SECTOR 1

                                                                             

                                                                                                p. PREŞEDINTE

                                                                                          MARIANA MANIŢIU