Hotărârea nr. 56/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 56 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, să semneze împreună cu reprezentanţii Sindicatului “Sanitas” din Spitalul de Boli Cronice “Sf. Luca” şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1 Contractul  Colectiv de Muncă la nivel de unitate încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al

 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii - cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar;

Văzând Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010;

Ținând seama de Procesul verbal încheiat la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului  Sector 1, cu ocazia negocierii clauzelor Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivel de unitate încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 până la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011;

Văzând Hotărârea nr. 5/22.03.2010 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2) şi ale art.115, alin.(1), lit.“b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 să semneze împreună cu reprezentanţii Sindicatului “Sanitas” din Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie “Sf. Luca” şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Contractul  Colectiv de Muncă la nivel de unitate încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii.

            Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale, din care un exemplar pentru Direcția de Muncă, Familie și Solidaritate  Socială a Municipiului București.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Ssectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    56

            Data: 25.03.2010

 

 

 

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.56/25.03.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       Ion Brad

 

 

 

 

 

încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 şi până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bucureşti sub nr.

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

 

            În temeiul Legii nr. 130/1996, republicată, modificată şi completată privind contractul colectiv de muncă şi a Legii 53/2003 modificată şi completată-Codul muncii

între părţile contractante

 

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1, în calitate şi denumită în continuare angajator, reprezentată legal prin Director General Danuţ Ioan Fleaca

şi

 2. Sindicatul SANITAS din Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca” si DGASPC Sectorul 1, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 54/2003 privind sindicatul, art.14 si art.18 alin (3) din Legea nr. 130/1996, republicată,

a intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate:

           

            1. Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate cuprinde, printre altele, drepturile şi obligaţiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile de muncă din unitate.

            2. Prezentul Contract Colectiv de Muncă are ca scop, în principal, stabilirea drepturilor minime garantate salariaţilor, promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure şi protecţia socială a salariaţilor, desfăşurarea corespunzătoare a activităţii şi  obligaţiile corelative cu privire la:

-                încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă;

-            condiţiile de muncă şi protecţia muncii;

-            salarizarea şi alte drepturi salariale;

-            timpul de muncă şi timpul de odihnă;

-            alte măsuri de protecţie socială a salariaţilor;

-                formarea şi perfecţionarea profesională;

-             drepturile organizaţiilor sindicale;

-             obligaţiile salariaţilor.

            3. Prezentul Contractul Colectiv de Muncă produce efecte pentru toţi salariaţii actuali şi pentru cei nou angajaţi.

            4. (1) În sensul prezentului contract, termenul angajator şi termenul unitate desemnează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 ;     

             (2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical şi libertatea de opinie a fiecărui salariat, în conformitate cu legislaţia internă şi în concordanţă cu convenţiile internaţionale pe care România le-a ratificat.

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea acestui contract colectiv de muncă la nivel de unitate şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Art. 2 (1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 şi până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul  2011 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, va fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 şi îşi produce efectele de la data înregistrării la Direcţia de Muncă şi Protectie Socială Bucureşti

(2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică şi produce efecte în Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1, indiferent de forma de organizare, de provenienţa capitalului, de modul de finanţare şi de caracterul activităţii.

(3) Dacă nici una dintre părţi nu denunţă contractul cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

Art. 3 (1) Orice solicitare de modificare a prezentului contract va face obiectul unei noi negocieri.

(2) Propunerea de modificare se aduce la cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi, negocierile cu privire la modificare putând începe după cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării, dar nu mai devreme de 48 de ore de la data propunerii.

(3) Modificările contractului colectiv de muncă asupra cărora părţile au convenit vor face obiectul unui act adiţional care va fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 şi care va produce efecte de la momentul înregistrării la Direcţia de Muncă şi Protectie Socială Bucureşti.

 (4) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării  contractului, să nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor şi să nu declanşeze greve.

Art. 4 Suspendarea şi/sau încetarea contractului colectiv de muncă au loc potrivit legii.

Art. 5 (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi recunoscute anterior prin reglementări legale sau prin hotărâri judecătoreşti.

 (2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din contract.

Art. 6 (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în instituţie cu respectarea prevederilor legii, a contractului colectiv de muncă, a regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor.

(2)  La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, DGASPC Sector 1  va asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din contractul colectiv de muncă.

Art. 7 (1) Părţile se obligă, sub sancţiunea nulităţii absolute, ca în perioada de executare a prezentului contract colectiv de muncă să nu promoveze şi să nu susţină acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate, potrivit legii.

(2) Părţile garantează respectarea prevederilor Legii nr. 54/2003-Legea sindicatului şi ale prezentului contract colectiv de muncă în cazul în care se iniţiază acte normative ce privesc relaţiile de muncă.

Art. 8  În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract, instituţia va face demersuri pentru a asigura fondurile necesare, înainte de adoptarea bugetului local, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.

Art. 9 (1) Aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

 (2) Dacă nu se realizează consensul, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti.

            Art. 10 Prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel de instituţie sunt minime şi obligatorii pentru angajator.

Art. 11  (1) Soluţionarea litigiilor intervenite cu ocazia aplicării prevederilor prezentului contract colectiv de muncă se va realiza potrivit prevederilor legale în materie.

(2) Angajatorul şi Sindicatul semnatar ale prezentului contract colectiv de muncă sunt obligaţi să se consulte şi să se informeze reciproc în toate situaţiile referitoare la relaţiile de muncă.

(3) Consultarea şi informarea se vor desfăşura organizat în condiţiile legii.

Art. 12 (1) Declanşarea procedurii prevăzute la art. 11 nu constituie un impediment pentru sesizarea instanţei de judecată de către oricare parte care se consideră prejudiciată.

Art. 13 (1) La cererea uneia dintre părţile semnatar, în cazul apariţiei unor modificări legislative, părţile vor proceda la renegocierea unor clauze, după caz.

           

 

CAPITOLUL II

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE REPAUS

 

Art. 14 Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, prezentului contract colectiv de muncă şi ale legislaţiei în vigoare.

Art. 15 (1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.

(2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, conducerea instituţiei şi reprezentanţii Sindicatului semnatar al  prezentului contract colectiv de muncă vor purta negocieri pentru a stabili program flexibil de lucru şi modalităţi de aplicare a acestuia.

(3) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru (ex. activităţile de pază, activităţile desfaşurate de personalul de îngrijire, asistenţă, supraveghere, etc.) se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, în ture sau schimburi, stabilindu-se un program săptămânal de 36 până la 44 de ore, cu condiţia ca media lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să fie anunţat cu o săptămână înainte.

(4) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

Art. 16 Pentru unele activităţi, locuri de muncă şi categorii de personal se pot stabili programe de lucru parţiale, corespunzătoare unor fracţiuni de normă, cu o durată a timpului de muncă de 6 sau de 4 ore pe zi. Drepturile salariale ale angajaţilor care lucrează în astfel de situaţii se acordă proporţional cu timpul lucrat.

Art. 17 (1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.

(2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.

            Art. 18 (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 3 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

            Art. 19 (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în 1 sau 2 schimburi, în unităţi cu activitate de 5 zile pe săptămână, beneficiază de repaus săptămânal sâmbătă şi duminică.

            (2) Suspendarea repausului săptămânal al salariaţilor membri ai Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă se poate dispune numai în scris şi cu avizul reprezentanţilor  sindicatului, semnatar al prezentului contract colectiv de muncă.

(3) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime în cadrul unităţilor timpul de lucru poate fi organizat în 3 ture fără întrerupere, precum şi în două ture în sistem de 12 cu 24 ore.

            Art. 20 (1) Modul concret de stabilire a programului de lucru în cadrul săptămânii de lucru este stabilit prin regulamentul intern al institutiei.

   (2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă.

Art. 21 Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului această evidenţă ori de câte ori este solicitată.

Art. 22 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere se efectuează şi se compensează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

 (2) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de funcţii în aceeaşi unitate, la funcţia cumulată.

            (4) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

            (5) Necesitatea acoperirii unei perioade mai mari de timp decât cea prevăzută la alin. (3) implică, obligatoriu, angajarea altei persoane cu contract individual de muncă cu timp parţial.

(6)  La locurile de muncă în care activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în 3 ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele 3, respectiv două ture.

(7) Munca prestată în vederea asigurării continuităţii activităţii în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

(8) Pentru activitatea desfăşurată de nevăzători, încadraţi în gradul de handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază.Legea nr. 330/2009

 

 

MUNCA ÎN TIMPUL NOPŢII

 

            Art. 23 Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Art. 24 Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară  pe timpul nopţii, durata timpului de muncă poate fi redusă cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază.

Art. 25 (1) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea periodic.

(2) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

(3) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.

(4) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

 

 

CONCEDII ŞI ZILE LIBERE

 

            Art. 26 (1) Se consideră  sărbători legale şi sunt zile de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi religioase, după cum urmează:

-      1 şi 2 ianuarie;

-      Prima şi a doua zi de Paşti;

-      1 Mai;

-      Prima şi a doua zi de Rusalii;

-      Adormirea Maicii Domnului;

-      1 Decembrie;

-      Prima şi a doua zi de Crăciun

-      2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

-      Zile de repaus – sâmbăta şi duminică

(2) Pentru persoanele care se află în concediu, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă.

Art. 27 (1) Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, în condiţiile legii.

(2)               Concediul de odihna se acordă în funcţie de vechimea în muncă, după cum urmează:

-      până la 10 ani – 21 de zile lucrătoare,

-      peste 10 ani – 25 de zile lucrătoare

(3) Efectuarea concediului de odihnă este obligatorie. Orice convenţie prin care se renunţa total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.

            (4) Concediul de odihna poate fi efectuat in tranşe, din care una de minimum 15 zile lucratoare. Ultima parte va trebui acordată şi efectuată până la sfarşitul anului în curs.

            (5) In cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, instituţia publică este obligată sa acorde concediu de odihnă neefectuat, până la sfârşitul anului urmator.

            (6) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat dacă, pe  perioada efectuării acestuia intervine una dintre următoarele situaţii:

            a) incapacitate temporară de muncă, constatată cu certificat medical, pe această perioadă salariatul fiind în concediu medical;

            b) pe timpul satisfacerii unor obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;

            c) când prezenţa salariatului la serviciu este cerută de conducerea instituţiei;

d) în cazul în care salariatul solicită acest lucru şi interesele serviciului o permit.

            Art. 28 Salariatul chemat în scris din concediu de conducerea instituţiei are dreptul la o compensaţie care constă din:

- despăgubiri datorate pentru cheltuielile făcute de salariat, dacă acesta se află la odihnă sau tratament, pe bază de documente;

            - timpul consumat cu deplasarea  dus-întors, dar nu mai mult de 2 zile, se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul de odihnă plătit.

            Art. 29 În cazul în care ambii soţi lucrează în aceeaşi instituţie, au dreptul la programarea în concediu în aceeaşi perioadă.

            Art. 30 În cazul în care salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală, indiferent de programare, cu obligaţia de anunţa şeful ierarhic cu 5 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu .

            Art. 31. În cazul în care unui salariat i se desface contractul de muncă din motive imputabile acestuia după efectuarea concediului, instituţia va reţine din ultimele drepturi băneşti sumele cuvenite. 

            Art. 32 (1) Salariaţii încadraţi în grad de handicap, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în varstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de 3 zile lucratoare.   

Art. 33 (1) La plecarea în concediul de odihnă salariaţii beneficiază de indemizaţia de concediu conform prevederilor legale în vigoare.

            Art. 34 In afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a)      căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;

b)      naşterea sau adopţia unui copil - 5 zile lucrătoare;

c)      căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

d)     decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, socrilor, bunicilor, fraţilor - 3 zile lucrătoare;

e)      donatorii de sânge - conform legii;

f)       la schimbarea locului de muncă, în cadrul aceleiaşi unităţi, cu schimbarea domiciliului în altă localitate - 5 zile lucrătoare ;

g)      control medical anual - 1 zi lucrătoare.Contract unic

 

 

CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ

 

            Art. 35 Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, în condiţiile  prevăzute de lege  şi/sau  de regulamentul intern, pentru rezolvarea unor situaţii personale.

            Art. 36 (1) Salariaţii care urmează diverse programe de formare profesională sau care îşi continuă studiile pot beneficia, la cerere, de concedii de studii, potrivit legii.

(2)  In cazul în care salariaţii fac dovada că urmează cursuri de studii/programe de perfecţionare, concediul de studii fără plată se poate contracta anual, integral sau fracţionat, în limita prevăzută de lege.

(3)    Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute

anterior, pe durate stabilite prin acordul părţilor, în condiţiile legii.

 

 

ÎNVOIRI

 

Art. 37 (1) La cererea salariatului se acordă ore de învoire, până la 1 zi, de catre şeful ierarhic, cu posibilitatea de recuperare, în următoarele situaţii:

            - efectuarea unor analize sau tratamente medicale;

            - citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau judecătoreşti;

            - alte situaţii când salariatul solicită şi activitatea instituţiei permite.

(2) În caz de nerecuperare, salariatul se plăteşte pentru timpul efectiv lucrat.

 

 

CAPITOLUL III

SALARIZAREA SI  ALTE DREPTURI BĂNEŞTI

 

            Art. 38 (1) Componentele salariului, modalitatea de calcul a salariilor precum şi alte drepturi băneşti ce se vor acorda angajaţilor sunt cele stabilite prin legea privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – Legea 330/2009 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2010.

Art. 39 (2) Plata salariilor se face o dată pe lună prin virament într-un card bancar sau la casieria instituţiei.

            Art. 40 (1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii.

             (2) În caz de desfiinţare a unităţii, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate, iar acestea vor fi plătite integral, înainte ca ceilalţi creditori să-şi revendice cota-parte.

            Art. 41 Angajatorul va asigura ţinerea unei evidenţe stricte a activităţii desfăşurate în baza contractului individual de muncă, a drepturilor de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre acestea.

Art. 42 Salariaţii pot primi un spor la salariul de bază conform prevederilor legale, stabilit prin dispoziţia conducătorului instituţiei pentru locurile de muncă stabilite pe baza determinărilor emise de autorităţile abilitate în acest sens -Autoritatea de Sănătate Publică Bucureşti şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti.

                         

 

CAPITOLUL IV

    FORMAREA PROFESIONALĂ

 

Art. 43 Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de salariaţi.

Art.  44 Identificarea posturilor pentru care este necesară formarea  profesională, căile de realizare, adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de către conducerea instituţiei. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de instituţie, în limita fondurilor cu această destinaţie.

Art. 45 În cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori sa-l urmeze, organizat de un terţ, conducerea instituţiei va analiza cererea, rămânând la aprecierea acesteia dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului, iar pentru salariaţii membri ai sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, cererea va fi analizată cu consultarea reprezentanţilor acestora.

Art. 46 Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării precum şi orice aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea sa profesională se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unui act adiţional la contractul individual de muncă.

Art. 47 Salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazului în care se fac reduceri de personal, dacă părăsesc instituţia din motive imputabile lor înainte de împlinirea termenului prevazut în actul adiţional.

            Art. 48 (1) Prin formare profesională se înţelege orice procedură prin care un salariat dobândeşte o calificare, se specializează sau se perfecţionează şi pentru care obţine o diplomă sau un certificat care atestă aceste situaţii, eliberat de instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare.

            (2) Dobândirea unei specialităţi şi/sau lărgirea domeniului de competenţă a personalului de specialitate se fac potrivit reglementărilor în vigoare.

            (3) Activitatea de formare şi perfecţionare profesională cuprinde şi domeniul relaţiilor de muncă, management, dreptul la asociere şi libertăţile sindicale şi patronale.    

            Art. 49 (1) Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:

            a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;

            b) obţinerea unei calificări profesionale;

            c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;

            d) reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice;

            e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale;

            f) prevenirea riscului şomajului;

            g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.

             (2) Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale.

            Art. 50 Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:

            a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;

            b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;

            c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;

            d) ucenicie organizată la locul de muncă;

            e) formare individualizată;

            f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.                                                                                                                                     

 

Planul anual de formare este parte integrantă din prezentul Contract colectiv de muncă.

 

 

CAPITOLUL V

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

            Art. 50 Salariaţii DG.A.S.P.C. Sector 1 sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea numai în vederea îndeplinirii prompte şi eficiente, liberă de prejudecăţi, corupţie, abuz de putere şi presiuni politice a tuturor obligaţiilor de serviciu, în scopul realizării obiectivelor instituţiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din sectorul 1 al municipiului Bucureşti.

            Art. 51 Salariaţii sunt obligaţi să-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios atribuţiile ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi atribuţiile ce le sunt delegate şi să se abţină de la orice fapte care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.

            Art. 52 Salariaţii au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin  să dea dovadă de rezervă în manifestarea opiniilor politice care nu trebuie să influenţeze în nici un mod imparţialitatea lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

            Art. 53 (1) Orice salariat al DGASPC Sector 1, indiferent de funcţia pe care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredinţate, conform fişei postului. El este obligat să se conformeze dispoziţiilor date de superiorii ierarhici cărora le sunt subordonaţi, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. In asemenea cazuri, refuzul trebuie motivat în scris, iar dacă salariatul care a dat dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris. In această situaţie dispoziţia va fi executată de cel care a primit-o.

            (2) Personalul cu funcţii de conducere răspunde pentru dispoziţiile pe care le dă angajaţilor din subordine.           

Art. 54 Salariaţii au obligaţia să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei.

            Art. 55 Salariaţilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.

            Art. 56 Salariaţilor care deţin funcţii de execuţie le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor, ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri.

            Art. 57 Salariaţii DGASPC Sector 1 au datoria să furnizeze publicului, în cadrul serviciului, informaţiile cerute, dar numai cele care se referă la profilul sectorului  în care îşi desfăşoară activitatea.

            Art. 58 Salariaţii DGASPC Sector 1 sunt obligaţi să colaboreze pentru aducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi să se suplinească în serviciu, în caz de absenţă, în cadrul specialităţii lor, potrivit dispoziţiilor şefului ierarhic.

            Art. 59 Prin întregul lor comportament şi prin ţinută, angajaţii DGASPC Sector 1  sunt obligaţi să se arate demni de consideraţia şi încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice acte de natură să compromită prestigiul funcţiei pe care o deţin, precum şi al instituţiei.

 

 

CAPITOLUL VI

CONDIŢIILE DE MUNCĂ, SECURITATEA MUNCII

ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ

 

            Art. 60 Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin legislaţia în vigoare, având drept scop ameliorarea permanentă a condiţiilor de muncă.

            Art. 61 Conducerea DGASPC Sector 1 are obligaţia să asigure o structură organizatorică raţională, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi, prin consultare cu Sindicatul semnatar al prezentului contract colectiv de muncă se va stabili numărul optim de personal pentru fiecare compartiment în parte şi specialitatea necesară postului, potrivit organigramei.

            Art. 62  (1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi, iar normele de muncă se exprimă în sfere de atribuţii, stabilite prin fişa postului, potrivit specificului activităţii fiecăruia. Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică  a muncii.

            (2) Fişa postului pentru fiecare angajat se întocmeşte de şeful ierarhic pe baza fişei de evaluare a postului, potrivit reglementărilor legale, iar pentru membrii sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, cu consultarea acestora.

            (3) Normele de muncă exprimate în sfere de atribuţii şi sarcini vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm  normal de lucru, la o intensitate a efortului intelectual şi o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala  excesivă a salariaţilor. Conducerea DGASPC Sector 1  va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.

            (4) În toate cazurile în care  normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de conducerea instituţiei, cât şi de reprezentanţii salariaţilor. Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază.

            (5) Conducerea DGASPC Sector 1 are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.

            Art. 63 Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite, stabilite potrivit reglementărilor legale.

            Art. 64 În funcţie de numărul de personal şi structura stabilită, conducerea instituţiei are obligaţia să asigure bunurile şi condiţiile necesare (spaţiu, mobilier, birotică, aparatură, consumabile) pentru buna desfăşurare a activităţii.

            Art. 65 Conducerea DGASPC Sector 1, împreună cu sindicatul semnatar al prezentului contract colectiv de muncă stabilesc programul normal de lucru astfel: de luni până joi inclusiv între orele 08,00-16,30 şi vineri între orele 08,00-14,00 în acest program fiind inclusă şi o pauză de masă între orele 12:00-12:15. Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în ture, pauza de masă se stabileşte la nivelul fiecărui complex social de servicii/casă de tip familial/centrul de îngrijire şi asistare/centrul de primire în regim de urgenţă, fiind alocate în acest sens 15 minute.

Art. 66 Conducerea instituţiei are obligaţia să asigure salariaţilor protecţie împotriva ameninţărilor, calomniilor, violenţelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta, prin organele de pază şi ordine publică şi prin prestatorul de servicii de pază şi protecţie cu care are relaţii contractuale având acest obiect.

            Art. 67 Angajatorul este obligat, în condiţiile legii, să despăgubească salariatul în situaţia în care acesta, din vina instituţiei, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

            Art. 68 În cazul în care au fost aprobate concedieri, măsuri de reducere a activităţii ori de reorganizare a instituţiei, angajatorul are obligaţia de a comunica în scris celor în cauză, în condiţiile legii:

             a) durata de preaviz;

             b) dacă le oferă sau nu un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o formă de calificare sau reorientare profesională;

            c) adresa înaintată la Agenţia Municipală de Ocupare a Forţei de Muncă.

            Art. 69 (1) La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta, în ordine:

            a) persoanele care cumulează două sau mai multe funcţii, precum şi cele care cumulează pensia cu salariul;

            b) persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limita de vârstă;

            c) persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, la cerere;

            d) persoanele care au avut abateri disciplinare;

            e) persoanele care desfăşoară activitate privată, fără a fi îngrădit dreptul constituţional la muncă al persoanei respective;

             f) persoana care are în întreţinere/îngrijire  o persoană cu handicap, în condiţiile legii.

            (2) Pentru luarea măsurilor de desfacere a contractelor individuale de muncă, vor fi avute în vedere următoarele criterii:

            a) dacă măsura afectează doi soţi care lucrează în instituţie, se desface contractul individual de muncă al salariatului cu venitul cel mai mic;

            b) măsura va afecta în ultimul rând femeile care au în îngrijire copii, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, precum şi salariaţii care mai au 3 ani până la pensionare, la cererea lor;

            (3) În cazul în care măsura desfacerii contractului individual de muncă ar afecta un salariat care urmează un curs de calificare, reprofilare, specializare sau de perfecţionare a pregătirii profesionale, acesta având încheiat un contract cu instituţia, de prestare a activităţii pe o anumită perioadă de timp, administraţia nu-i va putea solicita despăgubiri pentru perioada rămasă nelucrată până la împlinirea termenului.

            Art. 70 (1) Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi încadrări pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi timp de 9 luni de la data concedierii acestora.

(2) În situaţia în care în această perioadă se reiau activităţile a căror încetare a condus la concedieri colective, angajatorul are obligaţia de a transmite salariaţilor care au fost concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concurs ori perioadă de probă.

(3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit.

(4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (2) nu îşi manifestă în scris consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.

(5) Angajatorul răspunde pentru prejudicii aduse persoanelor, potrivit legii, ca urmare a nerespectării prevederilor alin. (1).

(6) În caz de modificare a profilului unităţii, salariaţii membri ai sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă au dreptul de a rămâne la acelaşi loc de muncă, după caz, compatibil cu specificul unităţii.

            Art. 71 Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă îşi primesc drepturile potrivit legii şi prezentului contract colectiv de muncă.

            Art. 72 (1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legătură cu munca, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:

            a) să consemneze datele cercetării accidentului de muncă într-un proces-verbal care să prevadă cauzele, împrejurările, normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de aceste nerespectări, sancţiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente şi înregistrarea accidentului;

            b) înregistrarea accidentului de muncă, făcută prin procesul-verbal, se comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă.

            (2) În cazul bolilor profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum şi ca urmare a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme în procesul de muncă, angajatorul este obligat să comunice Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, inspectoratelor teritoriale de muncă şi direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti apariţia acestor boli.

            (3) Persoanele care au contactat o boală profesională vor fi redistribuite în alte locuri de muncă cu avizul medicului specialist şi, după caz, al sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, pentru salariaţii membri  ai acestora.

            (4) Reprezentanţii organizaţiei sindicale vor urmări respectarea prevederilor alin. (1), (2) şi (3), iar în cazul nerespectării acestora vor fi sesizate organele abilitate să aplice sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 73 (1) În cazul decesului salariatului, familia acestuia va beneficia pe lângă ultimele drepturi băneşti ale acestuia, de un ajutor financiar în cuantumul a două salarii de bază brute ale acestuia; în cazul în care decesul survine urmare unui accident de muncă, ajutorul financiar va fi în cuantumul a 3 salarii de bază brute ale salariatului decedat.

(2) În cazul decesului unei rude de gradul I sau soţ/soţie ale salariatului, acesta va primi un ajutor în cuantum a 2 salarii de bază brute.

 

SECURITATEA MUNCII

 

Art. 74 (1) Părţile contractului colectiv de muncă sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este  cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.

            (2) Conducerea instituţiei va lua măsurile prevăzute de Legea privind securitatea şi sanatatea in munca nr. 319/2006, astfel încât să asigure condiţii de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în normele de protecţia muncii.

            (3) Angajatorul va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii, sanatate si securitate in munca.

            (4) Conducerea DGASPC Sector 1  are obligaţia, conform normelor legale în vigoare, să asigure prin bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea unor condiţii optime de muncă, dotări şi echipamente de protecţia muncii.

            (5) Pentru protecţia şi securitatea salariaţilor în procesul muncii, conducerea DGASPC Sector 1  are obligaţia de a asigura în mod gratuit următoarele:

            a) efectuarea instructajelor de protecţia şi securitatea muncii la angajare, cât şi la schimbarea locului de muncă;

            b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);

            c) verificarea periodică a instalaţiilor electrice, de încălzire şi a aparaturii de birou;

            d) echipamentul de protecţia muncii necesar, atat pentru sezonul rece cat si pentru perioada de vara, pentru personalul care are obligatia purtarii acestuia, prin procurarea echipamentelor prevăzute de normele legale în vigoare;

e) materiale igienico-sanitare, conform normelor de protecţia muncii în vigoare şi cu încadrare în fondurile alocate in acest sens.

     (6) DGASPC Sector 1 va asigura amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de încălzire, a grupurilor sociale, a instalaţiilor sanitare etc.

Art. 75 (1) DGASPC Sector 1 are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă si raspunde de organizarea acestei activitati.

            (2) Dacă contracteaza personal sau servicii exterioare, aceasta nu exonerează angajatorul de răspundere în acest domeniu.

            (3) Măsurile privind sănătatea si securitatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.

            Art. 76 (1) Normele şi normativele de protecţie a muncii pot stabili:

            a) măsuri generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;

            b) măsuri de protecţie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activităţi;

            c) măsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;

            d) dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme speciale de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă.

            (2) Normele şi normativele specifice de protecţie a muncii la nivelul unităţii vor fi prevăzute în Regulamentul Intern.

            Art. 77 (1) DGASPC Sector 1 are obligatia sa organizeze instruirea salariatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca.Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice, strabilite de comun acord de catre angajator impreuna cu Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca, reprezentantii salariatilor si ai sindicatului, semnatari ai prezentului contract colectiv de munca.

(2) Instruirea se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, ai celor care isi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere de 6 luni. In toate aceste cazuri instruirea se efectueaza inainte de inceperea efectiva a activitatii. În cadrul propriilor responsabilităţi, angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia. Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.

            (3) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ţine seama de următoarele principii generale de prevenire:

            a) evitarea riscurilor;

            b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

            c) combaterea riscurilor la sursă;

            d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii;

            e) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;

             f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;

            g) planificarea prevenirii;

            h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală;

            i) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.

            Art. 78 (1) Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă.

            (2) În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă angajatorul se consultă cu sindicatul, precum şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă.        

            Art. 79 (1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor.

            (2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.

            (3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.

            Art. 80 (1) Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă instituţia abilitată prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea fabricării, comercializării, importului ori utilizării cu orice titlu a substanţelor şi preparatelor periculoase pentru salariaţi.

Art. 81 Salariaţii au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţia muncii, specifice activităţii prestate;

b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să deranjeze activitatea colegilor;

c) să utilizeze mijloacele de protecţia muncii individuale din dotare corespunzătoare scopului pentru care au fost contractate şi să le întreţină într-o perfectă stare de utilizare;

d) să anunţe în cel mai scurt timp serviciul administrativ când observă o defecţiune la instalaţia electrică, de gaze sau orice alte defecţiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii;

e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locurile special amenajate pentru fumat .

Art. 82 (1) Conducerea DGASPC Sector 1 va organiza la angajare şi, ulterior, periodic o data pe an, examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile în care sunt angajaţi, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

(2) Examinarea medicala este gratuita si cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii.

            (3) Controalele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de către angajator.

(4) La nivelul unităţilor se pot asigura şi alte prestaţii medico-sanitare, existente in instituţie, pentru salariaţi.

(5) Examinarea medicală a salariaţilor la angajare şi ulterior în cursul anului se face de către Centrul Multifuncţional Caraiman acreditat conform legislaţiei în vigoare.

Art. 83 (1) Contravaloarea şi întreţinerea echipamentului de protecţie se suportă integral de către angajator. Condiţiile concrete şi criteriile de acordare a acestor echipamente de protecţie se fac conform normativului intern aprobat de catre Colegiul Director al DGASPC Sector 1 cu avizul reprezentanţilor sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă.

(2) La nivel de institutiei se vor stabili parametrii de microclimat necesari, urmăriţi la fiecare loc de muncă în vederea luării măsurilor de protecţia muncii specifice, precum şi programul de control al realizării măsurilor stabilite.

Art. 84 În funcţie de numărul de personal şi structura stabilite, conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 are obligaţia să asigure bunurile şi condiţiile necesare ( spaţiu, mobilier, birotică, aparatură, consumabile, materiale igienico-sanitare, respectiv hârtie igienică şi săpun) pentru buna desfăşurare a activităţii. Se vor acorda 75 g săpun/lunar/persoană şi 2 buc, hârtie igienică/lunar/persoană.

Art. 85 Conducerea DGASPC Sector 1 are obligaţia să asigure salariaţilor, care în desfăşurarea sarcinilor de serviciu, au contact direct cu persoanele aflate în risc, alcool sanitar pentru uzanţa proprie-250 ml/lunar/persoană.

 

MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

 

Art. 86 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sectorul 1 va proceda la schimbarea locului de muncă, pe o perioadă limitată sau nelimitată de timp, a salariaţilor afectaţi de boală sau accident, la recomandarea expresă a medicului de medicina muncii, în funcţie de posibilităţile instituţiei şi de pregătirea salariatului.

Art. 87  (1) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, relatiile de munca nu pot înceta si nu pot fi modificate decât din iniţiativa salariatului în cauză.

(2) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2, şi respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, salariaţii interesaţi pot beneficia de încă 1 (unu) an concediu fără plată. În perioada în care salariatul se află în concediul fără plată prevăzut anterior nu i se va putea desface contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane decât cu contract de muncă pe durată determinată.

Art. 88 Conducerea instituţiei nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente posturilor existente.

 

 

MUNCA ŞI  PROTECŢIA FEMEILOR

 

Art. 89 (1) Femeile au dreptul, conform convenţiilor internaţionale şi reglementărilor naţionale, la tratament egal cu bărbaţii în situaţii egale sau comparabile.

(2) Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii în contractele de muncă; dacă există astfel de clauze ele sunt nule.

Art. 90 (1) La angajare femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.

(2) Încadrarea pe post şi salariul se vor stabili în funcţie de pregătire şi competenţă. Criteriul sexului nu poate fi o piedică la promovare.

Art. 91 Nu poate fi concediată femeia salariată care este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere.

(2) Femeile gravide, începând cu luna a 5-a de sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităţi, decât cu acordul acestora.

Art. 92 Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.

Art. 93 Femeile au dreptul la concediu pentru sarcină şi lăuzie, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi până la împlinirea vârstei de 7 ani în cazul copiilor cu handicap, în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de muncă.

Art. 94 Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de întrerupere a activităţii pentru creşterea copilului se va face pe acelaşi post.

Art. 95 (1) Este interzisă desfacerea contractului individual de muncă angajaţilor instituţiei în perioada cât se află în plată de asigurări sociale sau incapacitate temporară de muncă.

(2) Femeile cu copii în întreţinere, precum şi cele cu probleme sociale deosebite, la competenţă egală, vor fi protejate în cazul în care se propune reducerea de personal.

 

 

CAPITOLUL VII

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA , MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

I.  Încheierea contractului individual de muncă

 

      Art. 96 (1) In vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea în cadrul DGASPC Sector 1 se face prin susţinerea unui examen/concurs organizat pentru ocuparea posturilor vacante. Incadrarea în funcţie se face prin Dispoziţia scrisă a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Nu vor putea fi incluse în documentele de încadrare în funcţie şi contractele individuale, prevederi mai puţin avantajoase pentru salariaţi decât cele cuprinse în contractul colectiv de muncă.

      (3) Dispoziţia de angajare şi contractul individual de muncă cuprind în mod obligatoriu cel puţin următoarele:

- datele de identificare ale părţilor;

- durata contractului individual de muncă;

- drepturile salariatului;

- semnăturile de acceptare ale celor două parţi (în cazul Dispoziţiei de angajare –semnătura salariatului în momentul aducerii la cunoştinţă).

- dispoziţia de angajare şi contractul individual de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează, pe o perioada nedeterminată sau determinată, în cazurile şi modalităţile prevăzute de lege.

Art. 97 Angajarea personalului:

(1) Angajarea personalului se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, numai pe criteriul aptitudinii şi competenţei profesionale, fără discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, convingeri politice, religioase, etc., pe bază de concurs (examen şi interviu), potrivit legii competenţei şi a cerinţelor specifice postului care urmează a fi ocupat.

(2) Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege.

(3) In situaţia în care o clauză este afectată de nulitate întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii pentru salariat care contravin unor norme legale imperative sau contractului colectiv de muncă, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale aplicabile, salariatul avand dreptul la  despăgubiri.

(4) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acestuia, corespunzator modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.

(5) Constatarea nulităţii şi stabilirea potrivit legii a efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor. Dacă parţile nu se înteleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa de judecată.

(6) Pentru fiecare persoană angajată, se constituie un dosar profesional, care va cuprinde toate actele care privesc situaţia sa profesională şi disciplinară, înregistrate şi enumerate cronologic.

(7) In dosarul profesional, ca şi în orice document de serviciu care priveşte situaţia sa, este interzis să se faca referire la opiniile sau activităţile politice, sindicale sau religioase ale celui iî cauză.

(8) Fiecare angajat are dreptul să-şi cunoască dosarul sau profesional, instituţia având obligaţia de a-i asigura exercitarea nestingherită a acestui drept.

(9)  Delegarea unui salariat pe o funcţie superioară se face cu acceptul acestuia şi va fi retribuit corespunzator funcţiei pe care o exercită, dacă perioada depaşeşte 30 de zile calendaristice, dar nu mai mult de 120 de zile, conform actelor normative în vigoare.

Art. 98 Drepturile şi obligaţiile salariaţilor sunt prevăzute în contractul individual de muncă, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 99 Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor constituţionale ale salariatului.

Art. 100 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante de natură contractuală se vor face potrivit Regulamentului aprobat de ordonatorul principal de credite şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 101 (1) Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

            (2) Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine, sub sancţiunea nulităţii absolute, prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative şi prin prezentul contract colectiv de muncă.

            (3) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată. În ambele cazuri salariatul va fi asistat de liderul sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, pentru membrii de sindicat, iar pentru nemembrii de sindicat doar la cerere.

            (4) Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale.

            (5) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

            (6) În situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedeterminată, iar părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă.

            (7) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă

            (8). Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

            (9) Persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul va fi, informat cu privire la cel puţin următoarele elemente:

            a) identitatea părţilor;

            b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;

            c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;

            d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative şi atribuţiile postului;

            e) riscurile specifice postului;

            f) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;

            g) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;

            h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

            i) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;

            j) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;

            k) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;

            l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;

            m) durata perioadei de probă, după caz.

            (10) Elementele din informarea prevăzută la alin. (10) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

            (11) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (10) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoştinţării în scris a salariatului, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil.

            (12) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate.

            (13) În afara clauzelor generale prevăzute la alin. (9), între părţi pot fi negociate şi cuprinse în contractul individual de muncă şi alte clauze specifice.

            (14) Informaţiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care solicită angajarea cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale.

            (15) Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foştii săi angajatori, dar numai cu privire la funcţiile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu încunoştinţarea prealabilă a celui în cauză.

Art. 102 Contractele individuale de muncă ale membrilor Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă nu pot fi desfăcute din iniţiativa angajatorului în nici unul din cazurile care dau dreptul persoanelor la ajutorul de şomaj, fără acordul scris al reprezentanţilor acestora.

            Art. 103 Contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde obligatoriu elementele prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

 

II. Executarea contractului individual de muncă

Art. 104. Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere şi sunt stipulate în cadrul prezentului contract colectiv de muncă şi în contractele individuale de muncă.

            Art. 105 Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege şi prezentul contract colectiv de muncă. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile salariaţilor prevăzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncă sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

Art. 106 (1) Angajarea, promovarea şi avansarea în funcţie a salariaţilor în cadrul instituţiei se face conform legii salarizării unitare.

Art. 107 (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

            a) la salarizare pentru munca depusă;

            b) la repaus zilnic şi săptămânal;

            c) la concediu de odihnă anual;

            d) la egalitate de şanse şi de tratament;

            e) la demnitate în muncă;

            f) la securitate şi sănătate în muncă;

            g) la acces la formarea profesională;

            h) la informare şi consultare;

            i) de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

            j) la protecţie în caz de concediere;

            k) la negociere colectivă şi individuală;

            l) de a participa la acţiuni colective;

            m) de a constitui sau de a adera la un sindicat;

            n) să fie informat despre orice modificare care apare în legătură cu locul muncii, felul muncii, salarizare, timpul de muncă şi timpul de odihnă;

            o) să fie informat de orice modificare a relaţiilor de subordonare şi colaborare la locul său de muncă;

p) să nu se supună nici unei încercări de subordonare din partea altei persoane decât cea a şefilor ierarhic superiori;

            q) să-şi informeze şeful direct de orice încercare de încălcare a drepturilor sale;

            r) să refuze orice alte sarcini de serviciu care nu sunt cuprinse în contractul individual de muncă sau în fişa postului, dacă el consideră că acele sarcini nu corespund pregătirii profesionale sau sarcinilor profesiei sale;

  s) să informeze angajatorul de orice încercare de încălcare a sarcinilor de serviciu de către şeful direct şi de orice încercare de stabilire a unei relaţii de subordonare de către altă persoană decât a şefilor ierarhic superiori;

            t) să solicite asistenţă organizaţiei sindicale în cazul suspiciunii de sancţionare datorită exercitării drepturilor sale;

            u) să solicite asistenţă organizaţiei sindicale în toate situaţiile în care îi este periclitat locul de muncă, felul muncii, salariul sau alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în legislaţia în vigoare.

            (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

            a) de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

            b) de a respecta disciplina muncii;

            c) de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;

            d) de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

            e) de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în instituţie;

            f) de a respecta secretul de serviciu;

            g) să nu execute nici o sarcină ce-i depăşeşte cadrul fişei postului şi competenţelor corespunzătoare pregătirii profesionale;

            h) să nu facă uz de calităţi neconforme cu postul pe care a fost angajat sau cu pregătirea dobândită;

            i) să nu încerce să stabilească relaţii de subordonare cu colegii de la locul său de muncă, altele decât cele cuprinse în fişa postului;

            j) să respecte clauza de confidenţialitate dintre el şi angajator;

            k) să transmită sindicatului din care face parte orice informaţie declarată ca şi confidenţială, dar care poate pune în pericol viaţa, sănătatea sau libertatea sa, a colegilor săi sau a pacienţilor.

            Art. 108 (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

            a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

            b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi/sau în condiţiile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel naţional sau la nivel de ramură de activitate aplicabil;

            c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

            d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

            e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;

            f) să exercite controlul asupra sesizărilor salariaţilor şi/sau organizaţiilor sindicale reprezentative din instituţie;

            g) să se asocieze cu alţi angajatori, reprezentanţi ai unor unităţi similare de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru constituirea asociaţiei patronale reprezentative.

            (2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

            a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

            b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

            c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

            d) să comunice cel puţin o dată pe an salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii;

            e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;

            f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

            g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;

            h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

            i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

            j) să informeze reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivelul unităţii asupra măsurilor administrative ce au fost aplicate;

            k) să asigure cadrul general de aplicare a dreptului de demnitate al tuturor salariaţilor;

            l) să se consulte cu organizaţia sindicala reprezentativa în ceea ce priveşte necesitatea şi oportunitatea angajărilor de personal;

m) să facă demersuri în vederea obţinerii fondurilor necesare pentru acordarea unor sporuri, prime, ajutoare, compensaţii şi alte adaosuri, prevazute de lege, la salariul de bază al salariaţilor, iar în masura în care acestea vor fi aprobate, cuantumul şi modul de acordare al acestora se vor constitui în anexe la prezentul contract colectiv de muncă.

 

 

III. Modificarea contractului individual de muncă

 

Art. 109 (1) Modificarea contractului individual de muncă se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare numai prin acordul părţilor.

(2) Contractul individual de munca se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul părţilor sau din iniţiativa uneia din părţi, în cazurile  prevăzute de lege. 

(3) Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor  referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului de a proceda la desfiinţarea unilaterală a raportului de muncă pentru acest motiv.

            (4) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

            a) durata contractului;

            b) locul muncii;

            c) felul muncii;

            d) condiţiile de muncă;

            e) salariul;

f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Art. 110 Delegarea sau detaşarea salariaţilor se face în condiţiile stabilite de lege şi de prezentul contract colectiv de muncă astfel:

            a) angajatorul are obligaţia de a consulta reprezentanţii Sindicatului semnatar ale prezentului contract colectiv de muncă, în legătură cu intenţia de detaşare în altă instituţie a oricărui salariat care face parte din respectivul sindicat;

            b) în situaţia în care un salariat, membru de sindicat, refuză detaşarea dispusă, acesta are dreptul de a solicita sprijinul organizaţiei sindicale din care face parte pentru a-l susţine în faţa angajatorului;

            c) pe perioada detaşării salariatul are dreptul să primească din partea angajatorului la care s-a dispus detaşarea contravaloarea tuturor cheltuielilor de transport şi cazare;

            d) pe perioada detaşării salariatul păstrează calitatea de membru al sindicatului din care făcea parte înainte de detaşare, cu toate drepturile şi obligaţiile corelative;

            e) pe perioada detaşării angajatorul la care s-a dispus detaşarea va achita în contul sindicatului din care provine salariatul toate datoriile legate de cotizaţia acestuia, la cererea angajatorului care a dispus detaşarea.

Art. 111 Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, în cazul unor situaţii de forţă majoră prevăzute de lege, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului.

 

 

IV. Suspendarea contractului individual de muncă

            Art. 112 Suspendarea contractului individual de muncă are loc conform prevederilor legale în vigoare.

           

V. Încetarea Contractului Individual de Munca

 

            Art. 113 (1) Contractul individual de muncă poate înceta astfel:

            a) de drept;

            b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;

            c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

            (2) Incetarea contractului individual de muncă are loc conform prevederilor legale în vigoare.

 

Concedierea:

 

Art. 114 (1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului.

  (2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

Art. 115  Este interzisă concedierea salariaţilor:

            a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;

            b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale.

            Art. 116 (1) Constrângerea şi condiţionarea membrilor aleşi în organele de conducere ale sindicatului cu măsura dispunerii concedierii sau cu adoptarea de măsuri disciplinare pentru motive ce ţin de exercitarea drepturilor sindicale vor constitui motivul desfăşurării plângerii penale împotriva angajatorului.

            (2) Angajatorul poate să dispună măsuri disciplinare împotriva celor care practică intimidarea membrilor de sindicat, conform legii.

            Art. 117 (1) Dispunerea măsurii de concediere în condiţiile art. 60 alin. (1), lit. h) din Codul muncii, a unui salariat aflat într-o funcţie sindicală eligibilă la nivel de unitate sau la orice alt nivel nu poate fi pusă în practică decât cu acordul expres al reprezentanţilor Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă al cărui membru este.

            (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.

            Art. 118 (1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:

            a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;

            b) pe durata concediului pentru carantină;

            c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

            d) pe durata concediului de maternitate;

            e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

            f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

            g) pe durata îndeplinirii serviciului militar;

            h) pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat;

            i) pe durata efectuării concediului de odihnă; 

            (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.

            Art. 119 Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariaţilor membri ai sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă cu informarea acestora, în următoarele situaţii:

            a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;

            b) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;

            c) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

            Art. 120 (1) Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de lege şi prezentul contract colectiv de muncă.

            (2) Procedura cercetării prealabile este, de asemenea, obligatorie în cazul concedierii pentru situaţia în care salariatul nu corespunde profesional. Termenele şi condiţiile cercetării prealabile sunt cele prevăzute pentru cercetarea disciplinară.

            Art. 121 (1) În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) şi d) din Codul muncii, precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 lit. f) din Codul muncii, angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.

            (2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.

            (3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin. (1) pentru a-şi manifesta expres consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit.

            (4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestă expres consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum şi după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.

            Art. 122 (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii.

            (2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă, fundamentată economic.

            Art. 123 (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă.

(2) Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de cel puţin 30 de salariaţi.

    (3) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.

   Art.  124 (1) În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul semnatar cu privire cel puţin la:

    a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi;

    b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.

(2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele:

    a) numărul total şi categoriile de salariaţi;

    b) motivele care determină concedierea preconizată;

    c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;

    d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;

    e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

    f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil;

    g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

    h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.

(3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţin indiferent dacă decizia care determină concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului.

   Art. 125 Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării atât  inspectoratului teritorial de muncă cât şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor.

    Art. 126 (1) Sindicatul poate propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării.

(2) Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.

    Art. 127 (1) În situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.

(2) Notificarea trebuie să cuprindă toate informaţiile relevante cu privire la intenţia de concediere colectivă, precum şi rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaţilor, numărul salariaţilor afectaţi de concediere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.

(3) Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la alin. (1) sindicatului la aceeaşi dată la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă.

(4) Sindicatul pot  transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de muncă.

(5) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, cu avizul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), fără a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz.

(6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în timp util angajatorul şi sindicatul asupra reducerii perioadei prevăzute la alin. (1), precum şi despre motivele care au stat la baza acestei decizii.

    Art. 128 (1) În perioada de 30 de zile anterioară emiterii deciziilor de concediere, agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă trebuie să caute soluţii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate şi să le comunice în timp util angajatorului şi sindicatului .

(2) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, cu consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate până la data stabilită în notificarea de concediere colectivă ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.

(3) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în scris angajatorul şi sindicatului asupra amânării momentului emiterii deciziilor de concediere, precum şi despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte de emiterea deciziilor de concediere.

    Art. 129 (1) Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi încadrări pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi timp de 9 luni de la data concedierii acestora.

(2) În situaţia în care în această perioadă se reiau activităţile a căror încetare a condus la concedieri colective, angajatorul are obligaţia de a transmite salariaţilor care au fost concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concurs ori perioadă de probă.

(3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării angajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit.

(4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin. (2) nu îşi manifestă în scris consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante.

Art. 130  Salariaţii afectaţi de măsura concedierii colective beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncă, astfel:

            pentru o vechime în muncă cuprinsă  

între    0  -    5 ani        -           2 salarii de bază,

între    5  -  10 ani        -           3 salarii de bază

între  10  -  15 ani        -           4 salarii de bază

peste 15 ani                 -           5 salarii de bază

 

Art.131 (1) În cazul în care se dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului, datorită inaptitudinilor fizice sau psihice, datorită incompetenţelor profesionale sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, perioada de preaviz este de 20 de zile lucrătoare.

            (2) În oricare alte situaţii perioada de preaviz este de 20 zile lucrătoare, cu excepţia persoanelor aflate în perioada de probă care nu beneficiază de preaviz.

            (3) În perioada de preaviz salariatul poate solicita învoire pentru căutarea altui loc de muncă. Învoirile nu pot fi mai mari de 8 ore pe săptămână, separat sau cumulat.

            Art.132 (1) Dispozitia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:

            a) motivele care determină concedierea;

            b) durata preavizului;

            c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate;

            d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64 din Codul muncii.

            (2) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.

            Art.133 Dispozitia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.

            Art.134 Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncă este lovită de nulitate absolută.

            Art.135 În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

            Art.136 (1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

            (2) La solicitarea salariatului, instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.

Art.137 (1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă al salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.

            (2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.

            (3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

            (4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.

            (5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele. În această perioadă salariatul este obligat să îşi îndeplinească toate sarcinile profesionale la locul de muncă.

Alin. 6 scos

            (6) Ocuparea locului de muncă al persoanei care a demisionat se supune aceloraşi criterii ca şi în cazul ocupării posturilor vacante.

            (7) În situaţia în care cererea de demisie nu este urmată de  perioada de preaviz angajatorul este exonerat de orice răspundere faţă de fostul salariat.

            (8) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.

            (9) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz.

            (10) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.

 

           

CAPITOLUL VIII

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE

INDIVIDUALE ŞI AVANSAREA ÎN FUNCŢII, CLASE ŞI GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE SUPERIOARE

 

Art. 139 (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor DGASPC Sector 1, se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Salariaţii nemulţumiţi de evaluarea performanţelor profesionale pot face contestaţie în condiţiile legii.

            Art. 140 Avansarea în funcţii, clase şi grade sau trepte profesionale a angajaţilor instituţiei se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

 

 

 

CAPITOLUL IX

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A ANGAJAŢILOR INSTITUŢIEI

 

            Art. 141 Încălcarea de către angajaţii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sectorul 1, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

            Art. 142 (1) Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de serviciu şi a regulamentului intern al instituţiei constituie abatere disciplinară şi atrage sancţionarea disciplinară a salariaţilor. Abaterile şi sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare.

            (2) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va tine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare.

             (3) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului şi trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicată.

            (4) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 264 alin. (1) lit. a) din Codul Muncii nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. In cadrul cercetarii disciplinare prealabile angajatorul si salariatii au obligatia respectarii Regulamentului privind modul de sesizare si procedura de lucru a Comisiei de cercetare prealabila.

            (5) Salariatul nemulţumit se poate adresa instanţei, pentru a contesta sancţiunile disciplinare pe care le socoteşte aplicate fără temei sau cu încălcarea legii, cerând restabilirea drepturilor încălcate.

             Art. 143 (1) Răspunderea contravenţională a salariaţilor se angajează în cazul în care aceştia au săvărşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

             (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate adresa cu plângere la judecătorie.

             Art. 144 Răspunderea civilă a salariaţilor se angajează:

 a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei;

 b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce li s-au contractat necuvenit;

       c) pentru daunele plătite de instituţie, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Art. 145 Salariaţii răspund şi pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu serviciul, potrivit legii penale.

            Art. 146 Reprezentanţii Sindicatului la nivelul unităţii recunosc dreptul Conducerii institutiei de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii instituţiei.

 

 

CAPITOLUL X
Drepturile sindicatului
semnatar ale prezentului contract colectiv de muncă

 

            Art. 147 Părţile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi libertatea de opinie. Partile garanteaza aplicarea prevederilor legislatiei muncii si a dispozitiilor legale in materie.

            Art. 148 (1)  Reprezentanţii Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă participă la şedinţele Colegiului Director al DGASPC Sector 1 , în calitate de observatori.

            (2) Părţile garantează aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, precum şi a dispoziţiilor legale în materie.

            (3) La cererea expresă a membrilor Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, aceştia pot fi asistaţi de reprezentanţii federaţiilor şi confederaţiilor în susţinerea unor drepturi şi cereri, la toate nivelurile.

            Art. 149 (1) Anunţarea şedinţelor menţionate în art. 158 alin. (1) şi a ordinii de zi se face în scris, înainte cu minimum 48 de ore. In situaţii motivate de caracterul urgent al dezbaterilor, convocarea se poate face într-un termen mai mic de 48 ore.

(2) Hotărârile Colegiului Director, vor fi comunicate în scris, în termen de 48 de ore, de la data emiterii hotărârii, reprezentanţilor Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă.

            Art. 150 Angajatorul se obligă să pună la dispoziţia reprezentanţilor Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă toate documentele necesare susţinerii activităţii acestora, sub rezerva legalităţii solicitării.

            Art. 151 (1) Angajatorul va permite membrilor Sindicatului semnatar sa urmeze cursurile de formare organizate de sindicate, patronate şi organizaţii profesionale. In perioada respectivă cursantul beneficiază de toate drepturile aferente locului de muncă, pentru o perioada de până la 15 zile calendaristice/an.          

(2) Persoanele alese în structura de conducere a Sindicatului  semnatar al prezentului contract colectiv de muncă beneficiază de reducerea programului normal lunar de lucru, cu 5 zile lucrătoare liderul sindical şi cu 3 zile lucrătoare membrii biroului executiv. Zilele libere se acordă cumulat sau fragmentat.

            (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) din prezentul articol, drepturile salariale cuvenite se păstrează integral.

            (4) Activitatea liderului Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă la nivel de instituţie este asimilată ca şi vechime în activitate managerială.

            Art. 152 În vederea stabilirii unor servicii şi dotări comune, prin acordul părţilor, conducerea şi Sindicatul semnatar al prezentului contract colectiv de muncă pot stabili cote procentuale de participare la acţiunea respectivă.

            Art. 153 (1) Angajatorul este obligat să asigure în incinta institutiei gratuit, spaţiul şi dotările necesare funcţionării Sindicatului semnatar precum si accesul la echipamentul de birotica al institutiei.         Art. 154  Încasarea cotizaţiei se va face prin statele de plată ale institutiei, în baza acordului salariaţilor, membri ai Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă. Reţinerea cotizaţiei, virarea acesteia în conturile Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă şi înştiinţarea privind persoanele cărora li s-a efectuat operaţiunea se constituie în sarcină curenta de serviciu.

 Art. 155 (1) Angajatorul recunoaşte drepturile salariaţilor reprezentaţi de Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă de a susţine şi de a participa neîngrădit la acţiuni sindicale, potrivit prevederilor legale, în această perioadă obligându-se să nu procedeze la angajări temporare în locul celor aflaţi în grevă.

            (2) Angajatorul se obligă să ia măsuri disciplinare împotriva celor care încearcă sau împiedică exercitarea dreptului de participare a salariaţilor la acţiuni sindicale, organizate în condiţiile legii.

 

 

 CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII FINALE

 

            Art. 156 (1) Angajatorul şi reprezentanţii Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, ca parteneri sociali permanenţi, convin să respecte pentru fiecare dintre ei şi pentru salariaţi în general libertatea de opinie.

            (2) Prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel de instituţie sunt considerate de drept minime şi obligatorii şi nu pot fi omise la elaborarea contractului-cadru şi a normelor de aplicare a acestuia.

(3) Angajatorul va adopta o pozitie neutra si impartiala fata de reprezentanţii sindicatului.

            Art. 157 (1) Conducerea DGASPC Sector 1 recunoaşte dreptul reprezentanţilor Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă de a verifica la locul de muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.

            (2) Persoanele împuternicite de Angajator, precum şi reprezentanţii Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă, vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.

            Art. 158 Conducerea DGASPC Sector 1 şi reprezentanţii Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă se vor informa reciproc, atunci când au cunoştinţă despre aceasta, în legătură cu modificările ce urmează să se producă în modul de organizare a instituţiei, cu consecinţe previzibile asupra salariaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal determinate de aceste modificări.

            Art. 159 Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.

Art. 160 Drepturile prevăzute în raporturile de muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractul colectiv de muncă.

Art. 161 Prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică de drept salariaţilor reprezentaţi de organizaţia sindicala semnatara a acestui contract şi produce efecte pentru toţi salariaţii, potrivit legii.

            Art. 162 Salariaţii membri ai Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă au dreptul să poarte la echipamentul de protecţie însemnele organizaţiilor sindicale specifice.

Art. 163 Părţile vor susţine de comun acord drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă pentru care sunt prevăzute reglementări legale suplimentare.

            Art. 164 Toate documentele semnate de toate părţile semnatar ale prezentului contract colectiv de muncă sunt incluse, de drept, în conţinutul prezentului contract ca acte adiţionale.

            Art. 165 Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract colectiv de muncă, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea au fost încheiate.

 Art. 166 Prezentul contract colectiv de muncă a fost încheiat în 5 (cinci) exemplare, toate cu aceeasi valoare juridica si produce efectele de la data aprobarii lui de catre Consiliul Local al Sectorului 1 si  înregistrării la Direcţia de Muncă si Protectie Sociala Bucuresti.

 

 

Părţile semnatare:

 

D.G.A.S.P.C.Sector 1                                                     Sindicatul Sanitas din Spitalul de Boli 

                                                                                                    Cronice Sf. Luca si DGASPC Sector 1

DIRECTOR GENERAL                                             

                                                                                                                        AVRAM  MARCEL

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ                                                                                                                                   

                                                                                                                        BORCAN ELENA

                                                                                                                                   

                                                                                                                        MATEEAS MARIANA  

                                                                                         

                                                                                                                        PATACHI CARMEN

                                       

                                                                                      CHIRIBUCĂ MIHAELA

                                   

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul instituţiei

Cuprinde clauzele minine obligatorii din contractul individual de muncă, conform legislaţiei în vigoare

 

Contract individual de muncă încheiat  şi înregistrat sub nr. ...../..... în registrul

general de evidenţă a salariaţilor

 

 

A. Părţile contractului

Angajatorul - persoana juridică /fizică ................................., cu sediul/domiciliul în

..................................., înregistrată la Oficiul registrului comerţului/autorităţile

administraţiei publice din ..................... sub nr. ......................, cod fiscal

..................................., telefon ...................., autorizat să desfăşoare activităţi principale

având cod CAEN ..............................., reprezentat legal prin

....................................................., în calitate de ................................................,

şi

salariatul/salariata - domnul/doamna ....................................., domiciliat/domiciliat ã

în localitatea .................................., str. .................................... nr. ........, judeţul

...................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria

........ nr. .............., eliberat/eliberată de ............................. la data de ........................,

C.N.P. ........................., permis de muncă seria .......... nr. ....................... din data

..................,

au încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii, asupra

cărora au convenit:

B. Obiectul contractului: ................................................ .

C. Durata contractului:

a) nedeterminată , salariatul/salariata ............................. urmând să înceapă activitatea

la data de ...............................;

b) determinată , de .................... luni, pe perioada cuprins ã între data de ....................

şi data de ..................../pe perioada suspend ã rii contractului individual de muncă al

titularului de post.

D. Locul de muncă

1. Activitatea se desfăşoară la .......................................... .

2. În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel:

...................................................................... .

E. Felul muncii

Funcţia/meseria .................................................... conform Clasificării ocupaţiilor

din România.

F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de

muncă.

G. Condiţii de muncă

1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de

munc ã , potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii º i alte drepturi de

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

H. Durata muncii

1. O normă întreagă , durata timpului de lucru fiind de ..................... ore/zi,

.................... ore/săptămână .

a) Repartizarea programului de lucru se face dup ã cum urmeaz ã : .................... (ore

zi/ore noapte/inegal).

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile contractului colectiv de muncă

aplicabil/regulamentului intern.

2. O fracţiune de normă de .................... ore/zi, .................... ore/săptămână .

a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează : .................... (ore

zi/ore noapte).

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile contractului colectiv de muncă

aplicabil/regulamentului intern.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau

pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării

consecinţelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de .................... zile lucrătoare, în raport cu

durata muncii (normă întreagă , fracţiune de normă ).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de .....................

J. Salariul

1. Salariul de bază lunar brut: ....................................... lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri ..............................................................;

b) indemnizaţii .........................................................;

c) alte adaosuri ....................................................... .

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de muncă , în zilele în

care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite

sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil

sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt:

..............................................................................

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă :

a) echipament individual de protecţie ...................................;

b) echipament individual de lucru: ......................................;

c) materiale igienico-sanitare: .........................................;

d) alimentaţie de protecţie .............................................;

e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă .

L. Alte clauze:

a) perioada de probă este de .................... zile;

b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ................. zile lucrătoare,

conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi/sau contractului colectiv de muncă ;

c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de .................... zile calendaristice,

conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi/sau contractului colectiv de muncă ;

d) în cazul în care salariatul urmează să - şi desfăşoare activitatea în străinătate,

informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor

regă si şi în contractul individual de muncă ;

e) alte clauze.

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă ;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptâmânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la sănătate şi securitate în muncă ;

f) dreptul la formare profesională , în condiţiile actelor adiţionale.

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi

revin conform fişei postului;

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

d) obligaţia de a respecta măsurile de sănătate şi securitate a muncii în instituţie;

e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile

corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi

regulamentului intern.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de

muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;

b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la

elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă ;

c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care

privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă ;

d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a

solicitantului;

e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziţii finale

Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile

Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil,

încheiat la nivelul

- angajatorului .........................................................;

- grupului de angajatori ................................................;

- ramurii ...............................................................;

- naţional ............................................................. .

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului

individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform

dispoziţiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul

pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau

încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa

judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

 

Angajator,                                                                                           Salariat,

....................                                                                       ....................

Reprezentant legal,

....................

 

 

Pe data de ......................., prezentul contract încetează în temeiul art. ................ din

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.

 

Angajator,

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul Colectiv de Muncă la nivel de instituţie

 

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei paritare la nivelul unităţii

 

  1. Comisia paritară constituită la nivel de instituţie va fi compusă din câte 5 reprezentanţi ai Sindicatului semnatar al prezentului contract colectiv de muncă şi 5 reprezentanţi ai angajatorului. Membrii comisiei paritare sunt desemnaţi de părţile semnatar în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti.
  2. Comisia se va întruni la cererea oricăruia dintre membrii săi, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la formularea cererii, şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenţa a 3/4 din numărul total al membrilor.
  3. Comisia va fi prezidată, prin rotaţie, de către un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.
  4. Hotărârea adoptată potrivit pct. 2 are putere obligatorie pentru părţile contractante.
  5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de angajator
  6. Comisia paritară este împuternicită să interpreteze prevederile contractului colectiv de muncă, în aplicare, în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilităţile unităţii, la solicitarea uneia dintre părţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 3

la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul instituţiei

 

PLAN ANUAL DE DE FORMARE PROFESIONALĂ

PERSONAL ÎN FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

 

-2010-

 

DIRECŢIA PROTECŢIA PERSOANEI ŞI FAMILIEI

 

Centrul de Îngrijire şi Asistare Sf. Elena

 

 

Tematica generală a programelor de formare:

 

Cursuri pentru exercitarea profesiei de infirmieră

Participanţi: personal din sfera de îngrijire a sănătăţii

 

Comunicare internă şi externă

Participanţi: personal de specialitate din sfera de îngrijire a sănătăţii

 

Management social

Participanţi: personal de conducere şi personal administrativ

 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile

 

Tematica generală a programelor de formare:

Management social

Participanţi: personal cu funcţii de conducere

 

Cursuri pentru exercitarea profesiei de infirmieră

Participanţi: personal din sfera de îngrijire a sănătăţii

 

Comunicarea în serviciile de asistenţă socială

Participanţi: personal de specialitate din sfera de îngrijire a sănătăţii, personal auxiliar de îngrijire

 

ECDL

Participanţi: personal de conducere, personal administrativ

 

 

 

Centrul de Zi „ Un pas împreună”

 

Tematica generală a programelor de formare

 

Psihologie clinică şi asistenţă socială

Psychological Profiler

            Noţiuni de Psihopatologie

            Managementul stresului în practica socială

Participanţi: personal de specialitate cu atribuţii de psiholog şi asistent social

 

 

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

 

Tematica generală a programelor de formare

cursuri specifice pentru exercitarea profesiei de asistent personal

Participanţi: asistenţi personali

 

Complexul Social de Servici Odăi

Se are în vedere formare internă a salariaţilor, cu respectarea standardelor minime obligatorii

Complexul Social de Servicii Străuleşti

Se are în vedere formare internă a salariaţilor, cu respectarea standardelor minime obligatorii

 

Centrul Multifuncţional Nazarcea:

Centrul de Inserţie Profesională

 

Tematica generală a programelor de formare:

Management de proiect

Program de intervenţie cognitiv-comporamentală pentru copilul agresiv

Psihodiagnostic şi evaluare clinică

Design vestimentar

Serigrafie digitală

Psihologia tânărului cu handicap

Psihoterapie-dezvoltare personală

Participanţi: salariaţii din cadrul Proiectului

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihomotorie Milcov

 

Se are în vedere formarea internă a salariaţilor, cu respectarea standardelor minime obligatorii

 

 

DIRECŢIA PROTECŢIA COPILULUI

 

Complexul Social de Servicii Jiului

 

Tematica generală a programelor de formare:

Cursuri specifice pentru educator

Participanţi: personal din sfera educativă şi pentru îngrijirea de bază

 

Cursuri pentru exercitarea profesiei de infirmieră

Participanţi: personal de îngrijire a sănătăţii

 

Management social

Participanţi: personal cu atribuţii de conducere

 

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Pinocchio

 

Tematica generală a programelor de formare:

Conflict şi negociere

Participanţi: personal din sfera educativă şi pentru îngrijirea de bază

 

ECDL –iniţiere

Participanţi: personal din sfera administrativă

 

Legislaţie siguranţa alimentelor

Participanţi: personal de specailitate din sfera de îngrijire a sănătăţii

 

Management social

Participanţi: personal cu atribuţii de conducere

 

 

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae

 

Tematica generală a programelor de formare:

Metode şi tehnici de intervenţie în model comportamental la adolescenţi,

Dezvoltarea copilului din punct de vedere psiho-afectiv

Tehnici de acordare a primului ajutor

Participanţi: personal din sfera educativă şi personal din sfera de îngrijire a sănătăţii

 

Instruire privind normele HACCP

Participanţi: personal administrativ

 

Management social

Participanţi: personal cu atribuţii de conducere

 

 

Casa de Tip Familial Stejărel

 

 

Tematica generală a programelor de formare:

Îngrijirea copilului şi prevenirea îmbolnăvirilor,

Comunicarea interpersonală

Participanţi: personal din sfera de îngrijire a sănătăţii 

 

Metode şi tehnici eficiente pentru lucrul cu copiii în procesul instructiv-educatic

            Comunicare interpersonală

Participanţi: personal din sfera educativă

 

Comunicare interpersonală

Educaţie emoţională şi socială la copii

Participanţi: personal din sfera de îngrijire

 

Management social

Participanţi: personal cu atribuţii de conducere

 

 

Casa de Tip Familial Sf. Constantin

 

Tematica generală a programelor de formare:

Management organizaţional

Participanţi: personal cu funcţie de conducere

 

Îngrijirea copilului şi prevenirea îmbolnăvirilor,

            Comunicarea interpersonală

Participanţi: personal din sfera de îngrijire a sănătăţii 

 

Metode şi tehnici eficiente pentru lucrul cu copiii în procesul instructiv-educativ

            Comunicare interpersonală

Participanţi: personal din sfera educativă

 

Comunicare interpersonală

Educaţie emoţională şi socială la copii

Participanţi: personal din sfera de îngrijire

 

 

Centrul de Asistare şi Protecţie a Copilului cu Handicap „ Sf. Gavril”

 

Tematica generală a programelor de formare:

Acordarea primului ajutor în caz de urgenţă majoră

Participanţi: personal din sfera de îngrijire a sănătăţii şi personal de îngrijire

 

Casa de tip Familial Buburuza

 

Tematica generală a programelor de formare:

Îngrijirea copilului cu dizabilităţi

Tehnici de lucru şi de comunicare cu copilul cu handicap grav

Curs de origami

Comportamentul copiilor instituţionalizaţi

Acordarea primului ajutor premedical

Formarea profesională a echipelor din casele de tip familial pentru protecţia copilului cu dizabilităţi

Participanţi: personal specializat din sfera de îngrijire a sănătăţii, personal din sfera educativă, personal de îngrijire.

 

Management social

Participanţi: personal cu atribuţii de conducere

 

Centrul de Asistare şi Protecţie a Copilului cu Deficienţe Auditive Sf. Mihail

 

Tematica generală a programelor de formare:

Dezvoltarea abilităţilor în relaţia cu copilul cu dizabilităţi

Cursuri pentru exercitarea profesiei de infirmieră

            Participanţi: personal din sfera educativă şi personal de îngrijire

 

Management social

Participanţi: personal cu atribuţii de conducere

 

Casa de Tip Familial Sf. Mina

 

Tematica generală a programelor de formare:

Management organizaţional

Participanţi: personal cu funcţie de conducere

 

Îngrijirea copilului şi prevenirea îmbolnăvirilor,

            Comunicarea interpersonală

Participanţi: personal de specialitate din sfera de îngrijire a sănătăţii

 

Metode şi tehnici eficiente pentru lucrul cu copiii în procesul instructiv-educativ

            Comunicare interpersonală

Participanţi: personal din sfera educativă

           

Comunicare interpersonală

Educaţie emoţională şi socială la copii

Participanţi: personal din sfera de îngrijire

 

Management social

Participanţi: personal cu atribuţii de conducere

 

 

Casa de Tip Familial Alexandra

 

Tematica generală a programelor de formare:

Intervenţia specializată în caz de abuz/neglijare/exploatarea copilului;

Acordarea primului ajutor

Terapie ocupaţională

Metode şi tehnici de lucru în cazul copilului cu dizabilităţi

Participanţi: personal de specialitate din sfera de îngrijire a sănătăţii, personal din sfera educativă, personal de îngrijire

 

Management social

Participanţi: personal cu atribuţii de conducere

 

Casa de Tip Familial Brăduţ

 

Tematica generală a programelor de formare:

Igiena şcolară

Participanţi: personal de specialitate din sfera de îngrijire a sănătăţii

 

Problematica copilului cu dizabilităţi:

Participanţi: personal din sfera educativă

 

Acordarea primului ajutor

Participanţi: personal din sfera de îngrijire

 

Management social

Participanţi: personal cu atribuţii de conducere

 

 

Complexul Social de Servicii Sf. Maria

 

Tematica generală a programelor de formare:

Terapie ocupaţională,

Comunicare interpersonală

Intervenţia specializată în cazul consumului de substanţe interzise

Metode şi tehnici pentru lucrul cu copiii în procesul instructiv educativ

Gestionarea relaţiei cu aparţinătorii

Educaţia emoţională şi socială la copii

Managementul conflictelor

Participanţi: personal din sfera educativă,

 

Educaţie pentru sănătate

Îngrijirea copilului şi prevenirea îmbolnăvirilor

Educaţie sexuală şi planning familial

Intervenţia specializată în cazul consumului de substanţe interzise

Participanţi: personal de specialitate din sfera de îngrijire a sănătăţii

 

Management organizaţional

Administrarea patrimoniului

Instruire privind normele HACCP

Noţiuni de igienă în unităţile de asistenţă socială

Participanţi: personal din sfera administrativă

 

Management social

Participanţi: personal cu atribuţii de conducere

 

 

Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina

 

Tematica generală a programelor de formare:

Metoda PECS

Formare în Metoda TEACCH

Formare în evaluarea copilului cu autism-Testul NEPSY

Curs româno-olandez Autismul şi Sindromul Down

Formare tehnici proiective

Psihologie clinică

Stimularea senzorială pentru copilul cu polihandicap

Tehnici de evaluare a copiilor cu cerinţe educative speciale

Consiliere părinţi-copii cu deficienţe

Participanţi: personal de specialitate cu atribuţii de psiholog

 

Tematica generală a programelor de formare:

Perfecţionare în psihodiagnostic

Logopedie pe tehnici proiective

Participanţi: personal de specialitate cu atribuţii de logoped

 

Tematica generală a programelor de formare:

Kinetoterapia în afecţiuni pediatrice

Reeducare în afecţiuni ale braţelor şi coloanei vertebrale

Kinetoterapia aparatului respirator

Metode de recuperare a scoliozelor esenţiale

Curs de ergoterapie

Curs metoda Bobath

Participanţi: personal de specialiate cu atribuţii de kinetoterapeut

 

Tematica generală a programelor de formare:

Cursuri de educaţie medicală susţinute de OAMMR

Participanţi: personal de specilaitate din sfera de îngijire a sănătăţii

 

Tematica generală a programelor de formare:

Terapii complementare necesare intervenţiei la copii cu dizabilităţi

Managementul stresului

Curs de formare în lucrul cu copilul cu tulburări de comportament

Participanţi: personal cu atribuţii în sfera educativă

 

 

Tematica generală a programelor de formare:

Tehnici de îngrijire a copilului cu sindrom Down şi cu autism

Participanţi: personal din sfera de îngrijire 

 

Serviciul Formare, Evaluare, Monitorizare Asistenţi Maternali Profesionişti

 

Tematica generală a programelor de formare:

Dezvoltarea personalităţii copilului

Efectele separării şi pierderii asupra copilului

Îngrijirea copiilor şi efectele pe care le are asupra întregii familii

Nevoile de dezvoltare ale asistentului maternal profesionist

Participanţi: asistenţi maternali profesionişti

 

 

Complexul Social de Servicii Sf. Andrei

 

Tematica generală a programelor de formare:

Dezvoltarea abilităţilor psihosociale la preşcolari

Educaţia emoţională şi socială la copii

Formarea educatorului

Educaţia pentru sănătate la preşcolari

Management comportamental

Participanţi: personal din sfera de îngrijire şi personal din sfera de educaţie

 

Managementul siguranţei alimentare

Participanţi: personal administrativ

 

cursuri precifice pentru exercitarea autorizată a profesiei de asistent medical 

Participanţi: personal de specialitate din sfera de îngrijire

 

Instruire gestionare bază de date

Participanţi: registrator medical

 

Management instituţional

Participanţi: personal de conducere

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTE ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL AL DGASPC SECTOR 1

 

 

Biroul Prevenire, Protecţie şi P.S.I.

 

 

Tematica generală a programelor de formare:

Evaluarea risurilor şi auditul securităţii şi sănătăţii în muncă

Participanţi: personal de conducere

 

 

Serviciul Farmacie

 

Tematica generală a programelor de formare:

Cursuri specifice

Participanţi: asistent de farmacie

 

 

Serviciul Strategii, Proiecte, Programe

 

Tematica generală a programelor de formare:

Panificarea strategică

Participanţi: salariaţi cu atribuţii în managementul proiectelor

 

 

Fondurile necesare perfecţionării profesionale:

 

Până la elaborarea prezentului Plan au fost identificate fonduri numai pentru achitarea contravalorii programelor de MASTER începute în anii anteriori şi care se finalizează în cursului anului 2010 şi sunt apreciate ca fiind utile instituţiei. În măsura în care se vor identifica fonduri, programele de perfecţionare vor fi urmate conform Planului anual de formare profesională.