Hotărârea nr. 53/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 53 / 2010

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                              

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                     

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificării bugetului   consolidat de  venituri  şi  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2010

 

 

 

 

Vazând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  Raportul  de  specialitate  intocmit  de  Direcţia  Management Economic;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

            În temeiul Legii nr.11/ 2010  a bugetului de stat pe anul 2010;

            Conform art.19, alin(1), pct. a) si b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată si completată;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

În temeiul art.45, alin.(2), lit. ‘’a’’ , art.81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

                        CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Bugetul  consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010 este în suma de 1.355.211,29 mii lei s-a diminuat cu 9.613,60 mii lei devenind 1.345.597,69 mii lei şi este structurat astfel:

 

Ø  Bugetul local este în sumă de 1.060.680,00 mii lei s-a diminuat cu 4.842,80 mii lei devenind 1.055.837,20 mii lei, conform anexei nr.1;

 

Ø  Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 mii lei, nerectificându-se;

 

Ø  Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii în valoare de 28.591,00 mii lei s-a majorat cu 72,00 mii lei devenind 28,663,00 mii lei, conform anexei nr.3 ;

 

Ø  Bugetul creditelor interne în valoare de 104.682.18 mii lei s-a rectificat rămânând la aceeaşi valoare, conform anexei nr.4;

 

Ø  Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 138.299.11 mii lei s-a diminuat cu 4,842,80 mii lei devenind 133,456,31 mii lei, conform anexei nr.5;

 

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 1.345.597,69 mii lei, astfel :

 

 

Ø    Veniturile bugetului local în sumă de 1.060.680,00 mii  lei s-au diminuat cu 4.842,80 mii lei devenind 1.055.837,20 mii lei;

 

Ø    Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 mii lei;

 

Ø    Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii în valoare 28.591,00  mii lei s-a majorat cu 72,00 mii lei devenind 28,663,00 mii lei;

 

Ø    Veniturile din credite interne sunt în valoare de 104.682.18 mii lei;

 

Ø    Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare  de 138.299.11 mii lei s-a diminuat cu 4,842,80 mii lei devenind 133.456.31 mii lei;

 

               Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al  Consiliului Local Sector 1, în sumă de 1.345.597,69 mii lei, după cum urmează :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ø Bugetul local este în sumă de 1.055.837,20 mii  lei şi este structurat, conform anexei nr 1.1, astfel :

 

(1) 162.327,75 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care :  113.462,95 mii lei cheltuieli curente, 49.411,50 mii lei cheltuieli de capital şi – 546,70 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.1                ( 1.1.1.1 ; 1.1.1.2 );

(2)    26.277,73 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 24.186,73 mii lei cheltuieli curente si cheltuieli de capital 2.091,00 mii lei, conform anexei nr 1.1.2 ( 1.1.2.1 ; 1.1.2.2 );

           (3)  35.282,14 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02 reprezentând cheltuieli curente, conform anexei nr 1.1.3 ( 1.1.3.1 );

            (4)   500.68 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care : 500,83 mii lei cheltuieli curente şi -0,15 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, nerectificându-se ;

(5)   58.903,22 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 56.882,22 mii lei cheltuieli curente, 2.021,00 mii lei cheltuieli de capital şi 0,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.4          ( 1.1.4.1 );

            (6)    206.546,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care: 188.721,00 mii lei cheltuieli curente, 17.844,00 mii lei cheltuieli de capital şi -19,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr.1.1.5 (1.1.5.1 ; 1.1.5.1.1 ; 1.1.5.1.2 ; 1.1.5.2 ; 1.1.5.2.1 ; 1.1.5.2.2 ; 1.1.5.2.3 ; 1.1.5.3 ;1.1.5.4);

            (7)   6.566,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care : cheltuieli curente 6.563,00 mii lei si 56,00 mii lei cheltuieli de capital şi -53,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.6 ( 1.1.6.1 );

            (8)   115.742,23 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 99.846,15 mii lei chetuieli curente, cheltuieli de capital 16.331,41 mii lei şi –417,33 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.7               ( 1.1.7.1 ; 1.1.7.2 ; 1.1.7.3 ; 1.1.7.4 );

            (9)    111.732,98 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care : 105.377,61 mii lei cheltuieli curente, 6.366,00 mii lei pentru cheltuieli de capital şi         –10,63 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.8 ( 1.1.8.1 ; 1.1.8.2 ; 1.1.8.3 ; 1.1.8.4 ; 1.1.8.5 );

           (10)  150.768,92 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 118.456,31 mii lei cheltuieli curente, 12.490,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 19.822.61 mii lei cheltuieli de capital, conform anexei nr 1.1.9 ( 1.1.9.1 ; 1.1.9.1.1 ; 1.1.9.2 ; 1.1.9.2.1; 1.1.9.3 ; 1.1.9.3.1 ; 1.1.9.3.2 ; 1.1.9.3.3 );

           (11)   120.842,48 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care : 120.00,00 mii lei cheltuieli curente, 842,48 mii lei cheltuieli de capital si 0,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.10 ( 1.1.10.1 );

           (12)     60.347,07 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care : 57.394,38 mii lei cheltuieli curente, 2.965,09 mii lei cheltuieli de capital şi – 12,40 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr 1.1.11 ( 1.1.11.1 ; 1.1.11.2 ).

          

 

Ø    Bugetul din venituri proprii în sumă de 22.959,00 mii lei nu s-a rectificat şi este structurat după cum urmează:

Ø    (1)   22.959,00 mii lei pentru Administraţia Pieţelor capitolul 70.15.50, din care : 14.013,00 mii lei pentru cheltuieli curente, suma de 210,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 8.736,00 mii lei pentru cheltuieli de capital.

.

 

Ø    Bugetul finanţat integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 28.591,00 mii lei s-a majorat cu 72,00 mii lei devenind 28.663,00 mii lei şi este strucurat, conform anexei nr. 3.1, astfel :

(1)   415,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, nu s-a recificat;

(2)    23.978,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care : 23.389,00 mii lei pentru cheltuieli curente şi 589,00 mii lei pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr. 3.1.1           (3.1.1.1 ; 3.1.1.1.1 ; 3.1.1.1.2 ; 3.1.1.2 ; 3.1.1.2.1 ; 3.1.1.2.2 ; 3.1.1.2.3 ; 3.1.1.3 ; 3.1.1.4) ;

(3)    3.000,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, conform anexei nr 3.1.2 ( 3.1.2.1);

(4)    1.270,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Acţiuni Economice capitolul 80.10, nu s-a rectificat.

 

Ø   Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2010 în sumă de 104.682,18 mii lei s-a rectificat rămânând la aceeaşi valoare şi este structurat, conform anexei nr. 4.1, după cum urmează : 

          (1)     25.000,00 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Autorităţi executive şi legislative capitolul 51.07, conform anexei nr 4.1.1 ( 4.1.1.1 ;);

           (2)   67.030,04 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.07, conform anexei nr. 4.1.2 (4.1.2.1 ; 4.1.2.2);

           (3)    12.652,14 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Străzi capitolul 84.07, conform anexei nr 4.1.3 ( 4.1.3.1 ; 4.1.3.2).

         

 

Ø   Suma din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 138.299.11 mii lei, se diminuează cu 4,842,80 mii lei devenind 133.456.31 mii lei şi este repartizată, conform anexei nr. 5.1, astfel:

 

(1) 6.000,00 mii lei pentru Autorităţi Publice, capitolul 51.11, suma fiind alocată Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 pentru cheltuieli de capital, nu se rectifică;

          (2)   9.000,00 mii lei pentru Învăţământ, capitolul 65.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, nu se rectifică ;

          (3)     118.456,31 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, conform anexei nr. 5.1.1(5.1.1.1; 5.1.1.1.1; 5.1.1.1.1.1; 5.1.1.1.1.2).

 

Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 364.908,08 mii lei, conform anexei nr. 3, din care:

-   117.444,59 mii lei – buget local ;

            -   133.456,31 mii lei – suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii ;

            -     104,682,18 mii lei  –  suma alocată pentru credite interne (BCR) ; 

-           589,00 mii lei –  suma alocată pentru instituţiile finanţate integral sau parţial din venituri proprii

-         8.736,00 mii lei –  suma alocată din venituri proprii (Administraţia Pieţelor) ;

 

 

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic şi Direcţia Investiţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Primăriei Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    53

            Data: 25.03.2010