Hotărârea nr. 5/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 5 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea menținerii cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 272/2009 șiHotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 425/2009

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Luând în considerare prevederile Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice  de hrană pentru consumurilecolective din instituţiile publice de asistenţă socială;

            Ţinând seama de prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr.  272/2009 și 425/2009 privind nivelurile alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), art.81, alin.(2), lit.,,n’’ şi art.115, alin.(1) lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă menţinerea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 272/2009 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.425/2009.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    5

            Data: 28.01.2010