Hotărârea nr. 47/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 47 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                                                               

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 2/25.01.2007 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții din cadrul programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Investiţii;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.2/25.01.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții din cadrul programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.2/25.01.2007 privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții din cadrul programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 2/25.01.2007 rămân neschimbate.

            Art.3. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

            Nr.:    47

            Data: 25.03.2010

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.47/25.03.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR DIN SECTORUL 1
"1EUR=4,0821 LEI la data 17,03.2010"
Poz.Denumire stradaLungime carosabilTotal Inv C+MTotal Inv C+MObservatiiinvc+minvc+m
m leiEUROeuro
1#REF!"4,200""21,649,423""570,219""21,649,423"0"570,219"0
"9,800""19,165,497""504,794""19,165,497""504,794"
1GEORGE BARIȚIU345"1,368,307""335,197""1,368,307""1,145,027""335,197""280,499"
"1,145,027""280,499"00
TOTAL INVESTITII"1,368,307""335,197""1,368,307""1,145,027""335,197""280,499"
DIN CARE C+M"1,145,027""280,499"00
00
00
00