Hotărârea nr. 45/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 45 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

cu privire la încetarea mandatului de consilier al

 doamnei  Maria Ciucă

 

 

            În conformitate  cu prevederile art.9, alin.(2), lit.”a” şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, republicată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.215/23.06.2008 privind validarea mandatului de consilier al doamnei Maria Ciucă;

            Ţinând seama de Referatul constatator al Primarului Sectorului 1 şi al Secretarului  Sectorului 1 ;

             Ţinând seama de adresa înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.7619/23.03.2010;

               În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

              

               Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Articol unic : Se ia act de  încetarea mandatului de consilier al doamnei Maria Ciucă şi se declară vacant locul de consilier local.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:    45

Data:  25.03.2010