Hotărârea nr. 43/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 43 / 2010

                                                                                                       

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Convenţiei de Colaborare între C.N. Poşta Română S.A. – Direcţia Regională de Poştă Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

 

Văzând Expunerea de  motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de  Direcţia Utilităţi Publice;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;

Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.201/17.10.2002 privind transmiterea unui spaţiu din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea funcţionarii unor servicii publice de interes local, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.279/05.12.2002;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu General al Municipiului Bucureşti nr.371/26.11.2009 privind trecerea Cantinei Centrale de Ajutor Social din administrarea Consiliului Local Sector 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/25.02.2010 privind revocarea dreptului de administrare al Cantinei Centrale de Ajutor Social asupra spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în str. Pajurei nr.13, sector 1, Bucureşti;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(2), lit.„f” și art.115,   alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă încheierea Convenţiei de Colaborare între C.N. Poşta Română S.A. – Direcţia Regională de Poştă Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 1. Convenţia cadru este cea din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 Convenţia de Colaborare  menţionată la art.1.

 

Art. 3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Utilităţi Publice şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    43

            Data: 16.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.43/16.03.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

 

C.N. Posta Romana S.A.                                            Consiliul Local al Sectorului 1

Directia Regionala de Posta Bucuresti

Nr. .........../...........                                                           Nr. ..................../.................

 

 

 

 

 

 

CONVENTIE DE COLABORARE

 

            Avand in vedere dispozitiile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.279/05.12.2002 privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.201/17.10.2002 privind transmiterea unui spatiu din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea functionarii unor servicii publice de interes local, precum  si prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 1 nr.29/25.02.2010;

 

 

 I. PĂRŢILE CONVENTIEI

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, avand codul de inregistrare fiscala nr.4505359, cont virament nr. ………….. deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentat  prin primar ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Si

 

C.N. POSTA ROMANA S.A. – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Millo nr.10, Sector 1, inregistrata la Camera de Comert si Industrie sub Cod Unic de Inregistrare nr.13873562, avand cont virament nr.25110117070006805026 deschis la Banc Post – Sucursala Unirii, reprezentata prin Director ……………… si Director Economic ……..

 

II. OBIECTUL CONVENTIEI

 

2.1. Obiectul  prezentului contract consta in colaborarea partilor in vederea desfasurarii de activitati specifice domeniului de activitate al fiecarei parti, in imobilul situat in Bucuresti, str. Pajurei nr.13, sector 1.

 

 

III. OBLIGATIILE PARTILOR

 

3.1. Consiliul Local al Sectorului 1 se obliga sa puna la dispozitia Directiei Regionale de Posta Bucuresti  spatiul din incinta imobilului situat in Bucuresti, str. Pajurei nr.13, sector 1, in suprafata de 105,66 mp, identificat conform schitei din     Anexa 3, in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la Capitolul II.

3.2. Directia Regionala de Posta Bucuresti se obliga sa efectueze servicii postale de corespondenta si mesagerie pentru autoritatile administratiei publice de la nivelul sectorului 1, in valoare de 10.000 lei/an (conform tarifului postal in vigoare la data prezentarii trimiterilor postale), reprezentand contravaloarea dreptului de folosinta a spatiului.

3.3. Spatiul se va preda Directiei Regionale de Posta Bucuresti in baza  procesului verbal Anexa 1. Procesul verbal de predare-primire a spatiului se va incheia in termen de 7 zile de la data semnarii conventiei de colaborare.

 

IV. DURATA COLABORARII

 

4.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 5 (cinci) ani, incepand cu data semnarii sale.

4.2. La expirarea termenului prevazut mai sus, partile pot conveni asupra prelungirii perioadei de valabilitate a conventiei de colaborare.

 

V. FORTA MAJORA

 

5.1. Nici una din partile contractante nu raspunde pentru executarea necorespunzatoare sau pentru neexecutarea totala sau partiala a oricareia din obligatiile asumate daca aceasta se datoreaza fortei majore, asa cum este ea definite prin lege.

5.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti imposibilitatea de executare in termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

 

VI. REZILIEREA

 

6.1. Rezilierea conventiei de colaborare se poate face de catre fiecare parte in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor rezultate din clauzele contractuale, cu cel putin 30 de zile anterior datei solicitate de reziliere.

VII. CLAUZE FINALE

 

7.1. Consiliul Local al Sectorului 1, titularul dreptului de administrare a imobilului va profita de imbunatatirile aduse imobilului pe perioada derularii contractului.

7.2. Directia Regionala de Posta Bucuresti va obtine toate autorizatiile de functionare pentru spatiul mai sus mentionat.

7.3. Plata utilitatilor se face de catre Directia Regionala de Posta Bucuresti, lunar, pe baza facturii emise de catre Consiliul Local al Sectorului 1, prin ordin de plata, in contul acesteia. Termenul de emitere al facturii este cel prevazut in procesul verbal de stabilire a cheltuielilor pentru utilitati, Anexa 2.

7.4. Termenul de plata al facturii de utilitati este de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea facturii.

7.5. Prezenta conventie a fost incheiata astazi …………, in 4 (patru) exemplare, cate doua pentru fiecare parte si intra in vigoare la data de ………….. .

7.6. Modificarea prezentei conventii se face prin acordul partilor semnatare, prin acte aditionale incheiate in forma scrisa.

7.8. Anexele 1-3 fac parte integranta din conventia de colaborare.

 

 

C.N. Posta Romana S.A.                                 Consiliul Local al Sectorului 1

Directia Regionala de Posta Bucuresti

 

 

 

DIRECTOR,                                                                   PRIMAR,

                                                                                       ANDREI IOAN CHILIMAN

 

 

           Director Economic,                                               Director Economic, 

                                                                                                    Anca Ludu

 

 

          Sef Birou Juridic,                                Sef Serviciu Legislatie, Avizare Contracte

 

                                                                                              Ovidiu Fulgeanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.43/16.03.2010

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

 

C.N. Posta Romana S.A.                                            Consiliul Local al Sectorului 1

Directia Regionala de Posta Bucuresti

Nr. .........../...........                                                           Nr. ..................../.................

 

 

 

 

 

 

CONVENTIE DE COLABORARE

 

            Avand in vedere dispozitiile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.279/05.12.2002 privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.201/17.10.2002 privind transmiterea unui spatiu din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea functionarii unor servicii publice de interes local, precum  si prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 1 nr.29/25.02.2010;

 

 

 I. PĂRŢILE CONVENTIEI

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, avand codul de inregistrare fiscala nr.4505359, cont virament nr. ………….. deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentat  prin primar ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Si

 

C.N. POSTA ROMANA S.A. – DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Millo nr.10, Sector 1, inregistrata la Camera de Comert si Industrie sub Cod Unic de Inregistrare nr.13873562, avand cont virament nr.25110117070006805026 deschis la Banc Post – Sucursala Unirii, reprezentata prin Director ……………… si Director Economic ……..

 

II. OBIECTUL CONVENTIEI

 

2.1. Obiectul  prezentului contract consta in colaborarea partilor in vederea desfasurarii de activitati specifice domeniului de activitate al fiecarei parti, in imobilul situat in Bucuresti, str. Pajurei nr.13, sector 1.

 

 

III. OBLIGATIILE PARTILOR

 

3.1. Consiliul Local al Sectorului 1 se obliga sa puna la dispozitia Directiei Regionale de Posta Bucuresti  spatiul din incinta imobilului situat in Bucuresti, str. Pajurei nr.13, sector 1, in suprafata de 105,66 mp, identificat conform schitei din     Anexa 3, in vederea desfasurarii activitatilor prevazute la Capitolul II.

3.2. Directia Regionala de Posta Bucuresti se obliga sa efectueze servicii postale de corespondenta si mesagerie pentru autoritatile administratiei publice de la nivelul sectorului 1, in valoare de 10.000 lei/an (conform tarifului postal in vigoare la data prezentarii trimiterilor postale), reprezentand contravaloarea dreptului de folosinta a spatiului.

3.3. Spatiul se va preda Directiei Regionale de Posta Bucuresti in baza  procesului verbal Anexa 1. Procesul verbal de predare-primire a spatiului se va incheia in termen de 7 zile de la data semnarii conventiei de colaborare.

 

IV. DURATA COLABORARII

 

4.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 5 (cinci) ani, incepand cu data semnarii sale.

4.2. La expirarea termenului prevazut mai sus, partile pot conveni asupra prelungirii perioadei de valabilitate a conventiei de colaborare.

 

V. FORTA MAJORA

 

5.1. Nici una din partile contractante nu raspunde pentru executarea necorespunzatoare sau pentru neexecutarea totala sau partiala a oricareia din obligatiile asumate daca aceasta se datoreaza fortei majore, asa cum este ea definite prin lege.

5.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti imposibilitatea de executare in termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

 

VI. REZILIEREA

 

6.1. Rezilierea conventiei de colaborare se poate face de catre fiecare parte in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor rezultate din clauzele contractuale, cu cel putin 30 de zile anterior datei solicitate de reziliere.

VII. CLAUZE FINALE

 

7.1. Consiliul Local al Sectorului 1, titularul dreptului de administrare a imobilului va profita de imbunatatirile aduse imobilului pe perioada derularii contractului.

7.2. Directia Regionala de Posta Bucuresti va obtine toate autorizatiile de functionare pentru spatiul mai sus mentionat.

7.3. Plata utilitatilor se face de catre Directia Regionala de Posta Bucuresti, lunar, pe baza facturii emise de catre Consiliul Local al Sectorului 1, prin ordin de plata, in contul acesteia. Termenul de emitere al facturii este cel prevazut in procesul verbal de stabilire a cheltuielilor pentru utilitati, Anexa 2.

7.4. Termenul de plata al facturii de utilitati este de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea facturii.

7.5. Prezenta conventie a fost incheiata astazi …………, in 4 (patru) exemplare, cate doua pentru fiecare parte si intra in vigoare la data de ………….. .

7.6. Modificarea prezentei conventii se face prin acordul partilor semnatare, prin acte aditionale incheiate in forma scrisa.

7.8. Anexele 1-3 fac parte integranta din conventia de colaborare.

 

 

C.N. Posta Romana S.A.                                 Consiliul Local al Sectorului 1

Directia Regionala de Posta Bucuresti

 

 

 

DIRECTOR,                                                                   PRIMAR,

                                                                                       ANDREI IOAN CHILIMAN

 

 

           Director Economic,                                               Director Economic, 

                                                                                                    Anca Ludu

 

 

          Sef Birou Juridic,                                Sef Serviciu Legislatie, Avizare Contracte

 

                                                                                              Ovidiu Fulgeanu

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Anexa 1 la Conventia de Colaborare

                                                                                                        Nr. …………./……………….

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL

din data de …/…

 

de predare-primire a suprafetei locative cu alta destinatie decat cea de locuinta, situate in localitatea Bucuresti, strada Pajurei nr.13, sector 1

 

 1. In baza Conventiei de Colaborare inregistrata sub nr. …../…….., se incheie prezentul proces-verbal de predare-primire intre: Consiliul Local al Sectorului 1 prin reprezentantul sau legal - primar ANDREI IOAN CHILIMAN, care preda, si, Directia Regionala de Posta Bucuresti prin reprezentantii sai legali ..........- Director si ..............- Director Economic, care primeste in folosinta suprafata locativa, avand urmatoarea structura:

 

NR. crt.

Destinatia suprafetei locative atribuita spre folosinta

Numar incaperi

Suprafata locativa (mp)

1.

Incaperi cu suprafata locativa principala cu destinatia: activiati postale

2

105,66

 

 1. Inventarul si starea in care se preda si se primeste suprafata locativa, sunt urmatoarele:
  1. Peretii, pardoseala, tavanele (tencuieli, zugraveli, vopsitorii, gresie, etc) – STARE ........
  2. Usile, ferestrele (vopsitoriile, cremoanele, geamurile, etc) – STARE .....
  3. Instalatia electrica (prizele, intrerupatoarele, locurile de lampa, tabloul electric, tuburi, etc) – STARE ..........
  4. Instalatia de incalzire (8 calorifere) – STARE .........
 2. Directia Regionala de Posta Bucuresti declara  ca in acest spatiu lucreaza ... salariati.
 3. Acest proces verbal s-a intocmit in 4 (patru) exemplare, din care doua pentru fiecare parte.

 

                  Predator,                                                                        Primitor,

Consiliul Local al Sectorului 1                  

 

 

                 PRIMAR,                                                                      DIRECTOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN 

                    

                                                                                               DIRECTOR ECONOMIC,                                                                                                                                          

 

Anexa 2 la Convenția de Colaborare Nr.............J...................

PROCES VERBAL

de stabilire a cheltuielilor cu utilitățile ce revin Direcției Regionale de Posta București

pentru suprafața locative, cu alta' destinație decât ce a de locuința, situate in localitatea București, str. Pajurei nr.13, sector 1.

Nr.

crt.

Denumire utilitate

Cota parte D.R.P.B. (% sau cantitate lunara)

U.M.

1.

încălzire (centrala murala gaze)

Conform facturii de plata, raportat la suprafața de 105,66 mp

-

2......

Apa calda

..................... 6,5...............

m.c.

3.

Apa rece canal

13

m.c.

4.

Energie electrica

pausal

kw

Consiliul Local al Sectorului 1

C.N. Posta Romana S.A. Direcția Regionala de Posta București

PRIMAR,

DIRECTOR,

ANDREI IO AN CHILIMAN

DIRECTOR ECONOMIC,;.S


?" \,