Hotărârea nr. 41/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.04.2009 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Ordinului Institutului Naţional de Statistică                                     nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, rectificat;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                   nr. 218/29.04.2009 privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 1 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 499/27.11. 2009;

În temeiul art. 45, alin.(3), art. 80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

           CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 218/29.04.2009 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 499/27.11.2009 şi va avea următorul cuprins: Se aprobă înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca acţionari Consiliul Local al Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Administraţia Domeniului Public Sector 1 cu obiect principal de activitate administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – Cod CAEN 6832 .

            Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                            nr. 218/29.04.2009, astfel cum a fost modificată, rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, instituţiile subordonate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   41

            Data: 16.03.2010