Hotărârea nr. 4/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 4 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                      

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.378/23.11.2004 pentru aprobarea înființării și componenta

Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului ;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.378/23.11.2004  pentru aprobarea înfiinţării şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, modificată prin Hotărârile Consiliului Local Sector 1 nr.469/22.12.2005, nr. 323/18.10.2007, nr. 309/28.08.2008, nr. 184/29.04.2009 şi nr. 310/23.07.2009;

Având în vedere adresa nr. 160/20.01.2010 a Agenției pentru Prestații Sociale a Municipiului București ;

În temeiul prevederilor art.45, alin(1) și alin.(5), teza a-II-a, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.378/23.11.2004 pentru aprobarea înfiinţării şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare,  în sensul înlocuirii doamnei Elena Petcu cu domnul Alin Stroe, ca reprezentant al Direcției de Muncă și Protecție Socială a Muncipiului București, începând cu data de 25.01.2010.

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Comisia pentru Protecţia Copilului, persoana nominalizată  la art.1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe   vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    4

            Data: 28.01.2010