Hotărârea nr. 30/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 30 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.407/24.09.2009

privind acordarea  Avizului de Oportunitate

pentru întocmire PUZ - Str. Constantin D. Aricescu nr. 5-7-9

                                                                          

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate nr. 164 din 25.02.2010, întocmit de Arhitectul Șef al Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.1, alin.(6) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115,(alin.1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

  HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 407/24.09.2009 privind aprobarea unui  Aviz de Oportunitate pentru întocmire documentație  PUZ – Imobil locuințe - Str. Constantin D. Aricescu nr. 5-7-9.

Art.2.  Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1 și  Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    30

            Data: 25.02.2010