Hotărârea nr. 3/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 3 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  modificării Organigramei și Statului de funcții ale

Complexului Multifuncțional Caraiman

 

Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman, precum și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Având  în vedere prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului platiti din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.372/24.09.2009 privind aprobarea reorganizării cu modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman, modificată  și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.423/29.10.2009;

Având în vedere avizul favorabil eliberat sub nr. 1913400/16.12.2009 de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” și ”h”, coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂSTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei  Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea  Statului de funcții al Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexelor nr.2A și nr.2B, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Complexului Multifuncțional Caraiman își vor înceta aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2010.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    3

            Data: 28.01.2010