Hotărârea nr. 29/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 29 / 2010

                                                                                                       

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea dreptului de administrare al Cantinei Centrale de Ajutor Social asupra spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în str. Pajura nr.13, Sector 1, Bucureşti

 

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.201/17.10.2002 privind transmiterea unui spaţiu din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea funcţionării unor servicii publice de interes local;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.371/26.11.2009 privind trecerea Cantinei Centrale de Ajutor Social din administrarea Consiliului Local Sector 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/12.12.2002 privind transmiterea în administrarea Cantinei Centrale de Ajutor Social a unei suprafeţe de cca. 500 mp din spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în str. Pajura nr. 13, Sector 1;

În temeiul, art.45, alin.(3) și alin.(5), teza a II-a , art.80, art.81, alin.(2), lit.„f” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se revocă dreptul de administrare asupra suprafeţei de cca 500 mp din spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în str. Pajurei nr.13, Sector 1, acordat Cantinei Centrale de Ajutor Social prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.140/12.12.2002.

 

Art.2. – (1) Predarea-primirea spaţiului prevăzut la art.1 se va face în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, pe bază de proces-verbal, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Cantina Centrală de Ajutor Social.

(2) Odată cu predarea spaţiului menţionat la art.1 se vor preda şi toate contractele încheiate finalizate sau în curs de finalizare, obiectele de inventar şi orice alte documente care au legătură cu administrarea acestui spaţiu.

 

Art.3. Se numeşte Comisia de predare-primire a imobilului, având următoarea componenţă:

 

1.      Ghinea Constantin Alin                 - Consilier local;

2.      Moțoc Vasile                                  - Consilier Local;

3.      Dumitrescu Teodor Cristian           - Consilier Local;

4.      un reprezentant al Direcţiei Management Economic;

5.      un reprezentant al Direcţiei Juridice;

 

Art.4. Primarul Sectorului 1,  Cantina Centrală de Ajutor Social, membrii comisiei și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                            

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   29

            Data: 25.02.2010