Hotărârea nr. 283/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 283 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii antecontractelor şi a contractelor de vânzare-cumpărare pentru un număr de 66 (şaizeci şi şase) unităţi locative din imobilul situat în

B-dul Metalurgiei nr. 32-34, Sector 4, care vor avea ulterior destinaţie socială

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere prevederile art. 43, precum şi unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 a locuinţei;

            Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.13, lit.”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României  nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locative de stat;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.246/29.11.2010 pentru aprobarea Programului „Deceniul Locuirii 2010-2020”;

Ţinând seama de prevederile Dispoziţiei nr.15618/07.07.2008 privind constituirea Comisiei Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor  de locuinţe sociale şi de necesitate conform prevederilor Legii nr.114/1996 şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000;

Luând în considerare oferta imobiliară formulată de către S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L.;

Văzând procesul-verbal de negociere finală întocmit de către Comisia de negociere şi de stabilire a preţurilor de achiziţie a imobilelor susceptibile soluţionării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996, Comisie constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 246/29.11.2010;

În temeiul art.45, alin.(3), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  (1) Se ia act de încheierea procesului-verbal de negociere finală încheiat în data de 17.12.2010 privind negocierea directă a preţului de vânzare în vederea achiziţionării a 66 (şaizeci şi şase)  unităţi locative cu destinaţie socială din imobilul situat în Bd-ul Metalurgiei nr. 32-34, Sector 4.

(2) Preţul rezultat în urma negocierii este de 685 euro/mp construit + 5% TVA, plătibil în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a României în ziua încheierii negocierilor, 17.12.2010, respectiv 4.2953 lei pentru un euro.

Art.2. În bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru anul 2011 se vor evidenţia sumele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare, în formă autentică, pentru un număr 66 (şaizeci şi şase) unităţi locative care vor avea ulterior destinaţie socială din imobilul situat în Bd-ul Metalurgiei nr. 32-34, Sector 4 cu o suprafaţă totală de 5246 mp construiţi, urmând ca încheierea contractelor de vânzare cumpărare să se efectueze în decursul anului 2011.

Art.4. Unităţile locative sus menţionate se vor achiziţiona de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de cumpărător, cu încadrarea în prevederile bugetului aprobat cu această destinaţie la preţul menţionat la art. 1.

Art.5.  Se mandatează domnul Dănuţ Ioan Fleacă, Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 să semneze antecontractul şi contractele de vânzare-cumpărare ale unităţilor locative mai sus menţionate.

Art.6. Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, domnul Dănuţ Ioan Fleacă şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   283

Data: 22.12.2010