Hotărârea nr. 281/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 281 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin licitaţie publică, în condiţiile legii, a terenului aferent construcţiei în suprafaţă de 5235 mp., situat în Str. Mureş nr. 51, Sector 1

(Piaţa Agroalimentară Mureş), în vederea amenajării unui complex multifuncţional

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al Administraţiei Pieţelor Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 168/2007 pentru aprobarea Normei Metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Faţă de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/06.03.2003 privind măsurile de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 239/24.09.2001 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agro-alimentare din municipiul Bucureşti;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                 nr. 24/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor agroalimentare, târgurilor şi oboarelor;

Luând act de adresa Administraţiei Pieţelor Sector 1 nr. 1443/30.11.2010 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 30186/30.11.2010;

În temeiul art.45, alin.(3) și alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, în condiţille legii, a terenului în suprafaţă de 5235 mp., situat în Str. Mureş nr. 51, Sector 1, (Piaţa Agroalimentară Mureş), identificat potrivit planului planului din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se mandatează Administraţia Pieţelor Sector 1 să întocmească caietul de sarcini, documentaţia de atribuire şi să organizeze procedura la licitaţie a bunului descris la art. 1.

 

Art.3.  Se nominalizează componenţa Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea concesiunii bunului menţionat la art. 1, după cum urmează:

-         Domnul Andrei Diaconescu                 - consilier local;

-         Doamna Marinela Adam                       - consilier local;

-         Domnul Vasile Moțoc                           - consilier local;.

-         Reprezentant al Direcției Generale a Finanţelor Publice a  Municipiului Bucureşti;

-         Rreprezentant al Administraţiei Pieţelor Sector 1.

 

Art.4. Se împuterniceşte Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de concesiune a terenului descris la art. 1.

 

Art.5. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/21.06.2005 privind concesionarea prin licitaţie publică pe 49 de ani, a Pieţei agroalimentare Mureş în suprafaţă construită de 3797,46 mp. şi terenul aferent construcţiei în suprafaţă de 5352,98 mp. în vederea amenajării unui complex multifuncţional, se abrogă.

 

Art.6. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, persoanele nominalizate la art.3 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr. :   281

Data: 22.12.2010