Hotărârea nr. 280/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 280 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani a spațiului situat în

Str. Pajurei nr.13 în suprafață de 201,65 mp de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și

Stare Civilă Sector 1, în scopul desfășurării activității

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;  

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

                        În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

            Avand in vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

                        În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului României  nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru şi a acţiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale;

                        Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României  nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

            Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 221/1999 privind transmiterea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Primăriei Municipiului București în administrarea Primăriilor de Sector – în vederea exercitării atribuțiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetului C.G.M.B.;

În temeiul art.45, alin.(3),  art. 80 și art.81, alin.(2), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” și art.124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani a spațiului situat în Str. Pajurei nr.13 în suprafață de 201,65 mp de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, în scopul desfășurării activității.

 

Art.2. Darea în folosință gratuită a spațiului menționat la art.1 se va face în baza unui contract de comodat încheiat între Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1.

 

Art.3 Se împuternicește doamna Iuliana Nicoleta Văduva – Directorul General al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1,  respectiv doamna Pârvu Nicoleta – Director Executiv al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civila Sector 1 să semneze contractul de comodat menționat la art.2.

 

 Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                SECRETAR,

                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   280

Data: 22.12.2010