Hotărârea nr. 28/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 28 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞT

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                           

                       

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului  de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate nr.61791/22.02.2010 întocmit de Direcția Generală de de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În baza dispozițiilor art.100, alin.(1) lit.”a” și ”d” din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Potrivit prevederilor Legii nr.53/2003- Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții ale unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.63/1999 privind înființarea Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al  Sector 1 nr. 39/2009 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 în Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.175/31.03.2009 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;

Văzând Avizul favorabil acordat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici nr.64726/24.02.2010;                  

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei  Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexelor nr.2A și nr.2B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții  și  Regulamentului de organizare și funcționare  ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 își vor înceta aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri.

         Art.5.  Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Direcția Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   28

            Data: 25.02.2010

 

DIRECTIA GENERALA  DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

 

DIRECTOR GENERAL

1+376

 
                                                                                                                                                                               

 

 


                                                                                                                                                                                          

 

 

SERV.  EX.SILITA IMP SI TAXE PF

1+22

 

 

SERV.INSPECTIE FISCALA PF

1+8

 

 

SERV.STAB SI IMPUNERE PF 2

1+13

 

 

SERV.STAB SI IMPUNERE PF 1

1+17

 
                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 


DIR.GEN. ADJ. AL DIRECTIEI  DE ADMINISTRARE

CONTRIB.PERS.JUR

1+55

 

 

 

 

 

 


SERV.BUGET

FINC.

SALARIZARE

1+7

 

SERV.

EVIDENTA ANALITICA PE PLATITORI

PF

1+8

 

 

SERV.STAB SI IMPUNERE PF 4

1+21

 

 

SERV.  EX.SILITA AMENZI PF

1+17

 

 

 

 

BIROUL STAB SI IMPUNERE PF 1

1+7

 

 

 

SERV.

INSPECTIE FISCALA PJ

1+11

 

 

 

SERV.STAB SI IMPUNERE PJ

1+17

 

 

SERV.

EVIDENTA ANALITICA PE PLATITORI

PJ

1+7

 

 

 

 

SERV.  EX.SILITA AMENZI

IMP SI TAXE  PJ

1+16

 

 

 

BIROUL

INCASARI

1+29

 

 

COMPARTIM

CONTAB CREANTELOR BUGETARE

4

 

 

 

                       

                 Anexa nr. 2A

                         la Hotărârea Consiliului Local

                         nr.28/25.02.2010

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 

                                Ion Brad

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII PUBLICE

pentru Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

 

FUNCŢIA

CLASA

GRAD PROFESIONAL

Treapta

Număr

funcţii

publice

DE CONDUCERE

De EXECUTIE

0

1

2

3

4

5

DIRECTOR GENERAL

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

1

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

3

ŞEF SERVICIU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

20

ŞEF SERVICIU

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

1

1

ŞEF BIROU

CONSILIER

I

SUPERIOR

1

9

 

CONSILIER

I

SUPERIOR

de la 1 la 3

18

 

CONSILIER

I

ASISTENT

de la 1 la 3

1

 

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

de la 1 la 3

3

 

CONSILIER  JURIDIC

I

PRINCIPAL

de la 1 la 3

3

 

CONSILIER JURIDIC

I

ASISTENT

de la 1 la 3

9

 

CONSILIER JURIDIC

I

DEBUTANT

de la 1 la 3

5

 

INSPECTOR

I

SUPERIOR

de la 1 la 3

12

 

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

de la 1 la 3

51

 

INSPECTOR

I

ASISTENT

de la 1 la 3

53

 

INSPECTOR

I

DEBUTANT

de la 1 la 3

9

 

REFERENT DE SPECIALITATE

II

SUPERIOR

de la 1 la 3

1

 

REFERENT DE SPECIALITATE

II

PRINCIPAL

de la 1 la 3

1

 

REFERENT

III

SUPERIOR

de la 1 la 3

67

 

REFERENT

III

PRINCIPAL

de la 1 la 3

35

 

REFERENT

III

ASISTENT

de la 1 la 3

39

 

REFERENT

III

DEBUTANT

de la 1 la 3

7

TOTAL FUNCŢII

348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Anexa nr. 2B

                         la Hotărârea Consiliului Local

                         nr.28/25.02.2010

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 

                                Ion Brad

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII CONTRACTUALE

pentru Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

 

 

FUNCŢIA

 

Gradul sau treapta profesională

Nivel studii

Număr

posturi

De execuţie

De conducere

0

1

2

3

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

ŞEF SERVICIU

IA

S

1

INSPECTOR

 

IA

M

1

REFERENT

 

I

M

4

REFERENT

 

III

M

1

MAGAZINER

 

 

M

2

ŞOFER

 

I

M; G

3

MUNCITOR CALIFICAT XEROX

 

I

M; G

1

MUNCITOR CALIFICAT XEROX

 

II

M; G

1

MUNCITOR CALIFICAT

 

I

M; G

6

MUNCITOR CALIFICAT CENTRALĂ

 

I

M; G

1

MUNCITOR CALIFICAT

 

IV

M; G

3

ÎNGRIJITOR

 

 

M; G

5

TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE

29

 

TOTAL FUNCŢII în  DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 - 377                 

 

 

 

 

 

 

                 Anexa nr. 3

                         la Hotărârea Consiliului Local

                         nr.28/25.02.2010

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 

                              Ion Brad

 

 

 

 

 

                                                                                                  

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

 

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

           

            Art.1. Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 funcţionează în baza Hotărârii  Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/26.02.2009  prin reorganizarea Direcţiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 în Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1. 

            Art.2. Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, urmărirea şi executarea silită a creanţelor bugetare, constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice şi juridice, soluţionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative.

          Art.3. Şefii structurilor Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 conduc, îndrumă şi controlează activitatea personalului din subordine, asigurând, în termenul legal, realizarea lucrărilor şi calitatea acestora, disciplina la locul de muncă, asigurand totodata aducerea la indeplinire a atributiilor prevăzute în declaraţiile managementului Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 privind politica şi obiectivele în domeniul calităţii şi în documentaţia sistemului de management al calităţii  SR EN ISO 9001:2008( Manualul calităţii, procedurile şi instrucţiunile de lucru).

 

Capitolul II

Structura organizatorică

 

            Art.4. Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor ce îi revin, Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are următoarea structură organizatorică:

                  a) conducerea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 este asigurata de: un director general si trei directori generali adjuncti  subordonati direct directorului general, astfel:

-         Director General Adjunct al Directiei de Administrare Contribuabili Persoane Juridice;

-                     Director General Adjunct al Direcţiei de Administrare Contribuabili    Persoane Fizice;

-         Director General Adjunct al Direcţiei Economice.

 

                 b) compartimentele funcţionale în subordinea directă a Directorului General:

              Serviciile interne:

              -    Serviciul Juridic;

              -  Serviciul Control Intern;

              -  Serviciul Resurse Umane si Pregatire Profesionala;

              - Serviciul de Administrarea Sistemului Informatic, cu doua birouri subordonate, respectiv:

                                 -  Biroul Prelucrare Automata Date si Plati Electronice

                                   -  Biroul Comunicatii de Date si Depanare Hardware;

                -    Serviciul Soluţionare Contestaţii;

                -    Biroul Managementul Calităţii;

-  Serviciul Prevenire si Protecţie cu un compartiment subordonat, respectiv:

                  - Compartimentul Situaţii de Urgenta;

                -    Serviciul Metodologie, Asistenta Contribuabili si Presa;

                                  

 

            Directia de Administrare Contribuabili Persoane Juridice are in componenta urmatoarele structuri functionale:

-          Serviciul Inspectie Fiscala Persoane Juridice;

-          Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori Persoane Juridice;

-          Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Juridice;

-          Serviciul Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe, Persoane Juridice.

 

            -  Directia de Administrare Contribuabili Persoane Fizice are in componenta urmatoarele structuri functionale:

-          Serviciul de Inspectie Fiscala Persoane Fizice;

-          Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori Persoane Fizice;

-          Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Fizice 1;

-          Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Fizice 2;

-          Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Fizice 4;

-          Biroul Stabilire si Impunere Persoane Fizice 1;

-          Serviciul Executare Silita Impozite si Taxe Persoane Fizice;

-          Serviciul Executare Silita Amenzi Persoane Fizice;

-          Biroul Monitorizare si Selectare Amenzi Persoane Fizice.

 

            - Directia Economica - are in componenta urmatoarele structuri functionale:

            -       Serviciul Buget Financiar Salarizare, cu un birou si un compartiment subordonate, respectiv:

-          Biroul Incasari (casierie);

-          Compartimentul Contabilitatea Creantelor Bugetare;â

-          Serviciul Contabilitatea Cheltuielilor Bugetare;

-          Serviciul Administrativ;

-          Serviciul Registratura, Arhiva si Gestionarea Documentelor                                      

-          Biroul Gestiune Arhiva si Evidenta Informatizata;

-          Biroul Achizitii Publice;

-          Biroul Integrare Europeana.

 

 

                                                Capitolul III

Atribuţii

 

            Art.5. Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetului local.

 

 

Capitolul IV

Atribuţiile structurilor

 

            Art.6. Direcţia Generala de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 este condusă de un director general şi trei directori generali adjuncti.

          A.   Directorul General are următoarele atribuţii şi răspunderi:

a)   organizează  şi controlează activitatea instituţiei;

            b)   coordonează direct activitatea  Serviciilor interne, respectiv:

            -       Serviciul Juridic;

              -       Serviciul Control Intern;

              -       Serviciul Resurse Umane si Pregatire Profesionala;

              -   Serviciul de Administrarea Sistemului Informatic, cu doua birouri subordonate, respectiv:

                              -  Biroul Prelucrare Automata Date si Plati Electronice;

                                   -  Biroul Comunicatii de Date si Depanare Hardware;

              -       Serviciul Solutionare Contestatii;

              -       Biroul Managementul Calitatii;

              -   Serviciul  Prevenire si Protectie cu un compartiment subordonat, respectiv:

                              -  Compartimentul Situatii de Urgenta;

              -      Serviciul Metodologie, Asistenta Contribuabili si Presa.

 

            c) coordonează, prin intermediul directorilor generali adjuncti, activitatea următoarelor structuri: Directia de Administrare Contribuabili Persoane Juridice, Directia de Administrare Contribuabili Persoane Fizice, Directia Economica.

            d)   asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative;

e)  asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare;

f)  organizează munca în cadrul instituţiei, luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor;

g) organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaţionale între compartimentele instituţiei;

h) ia măsuri pentru organizarea, raţionalizarea şi simplificarea muncii compartimentelor funcţionale prin realizarea prelucrării informaţiilor financiare şi contabile cu ajutorul tehnicii de calcul;

i) răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea, promovarea şi stimularea personalului precum şi cu privire la perfecţionarea profesională a acestuia;

j) asigură măsurile pentru evaluarea posturilor, întocmirea fişelor posturilor, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor, reevaluarea salariilor de bază ale salariaţilor în condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie;

k)  ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri privind nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă;

l)  aprobă, în condiţiile legii, efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine;

m) solicită sprijinul organelor de poliţie şi al altor organe de control de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor privind urmărirea silită în temeiul titlurilor executorii;

n) asigura conditiile pentru solutionarea contestatiilor formulate de contribuabili, semnand dispozitiile emise de Serviciul solutionare contestatii, răspunde de rezolvarea, în limitele competenţelor stabilite, a cererilor cetăţenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente;

o) poate delega în scris directorilor generali adjuncti şi alte atribuţii ce îi revin;

p) poate delega anumite atributii sefilor de servicii din cadrul institutiei, avandu-se in vedere specificul activitatii ;

         q) reprezinta institutia in relatiile cu tertii;

r)  păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

s) organizeaza activitatea  de prelucrare automată a datelor;

t)  îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii.  

 

 

         B.   Directorul General Adjunct Coordonator al Directiei de Administrare Contribuabili Persoane Juridice  are următoarele atribuţii şi răspunderi:

            a) conduce, coordonează si raspunde de activitatea următoarelor structuri:

          -      Serviciul Inspectie Fiscala Persoane Juridice;

          -      Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori Persoane Juridice;

          -      Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Juridice;                                             

          -      Serviciul Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe, Persoane Juridice.

                                  

            b) aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primite de la directorul general şi răspunde de realizarea acestora;

c) stabileşte şi prezintă, spre aprobare, directorului general, măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal;

d) asigură respectarea disciplinei în muncă şi sesiseaza structurile competente in cazul in care sunt indicii privind savarsirea unei abateri conform Codului Muncii si a Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, dupa caz, de catre salariaţii din subordine;

e)  face propuneri pentru stimularea personalului din subordine;

f) asigura masurile pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct, conform dispozitiilor legale de evaluare a functionarilor publici;

g) conduce, coordoneaza, controleaza si răspunde de activitatea de administrare fiscala a contribuabililor persoane juridice;

h) conduce, coordoneaza, controleaza si răspunde de activitatea de inspectie fiscala a contribuabililor persoane juridice;

i) aproba rapoartele de inspectie fiscala intocmite de personalul din cadrul structurii si semneaza deciziile emise in urma incheierii rapoartelor de inspectie fiscala, in conditiile legii;

j) conduce, coordoneaza, controleaza si răspunde de activitatea de executare silita a creantelor bugetare datorate de contribuabilii persoane juridice, in conditiile legii;

k) semneaza decizia de inchidere a procedurii de executare silita pentru contribuabilii persoane juridice;

 l) organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor juridice;

m) urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local;

n) păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

o) poate delega  atributii  sefilor de servicii, avandu-se in vedere specificul activitatii, cu exceptia atributiilor ce ii sunt delegate de Directorul General;

p) îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii stabilite de catre Directorul General.

 

       C. Directorul General Adjunct Coordonator al Directiei de Administrare Contribuabili Persoane Fizice are următoarele atribuţii şi răspunderi:

            a) conduce, coordonează si raspunde de activitatea următoarelor structuri:

-     Serviciul de Inspectie Fiscala Persoane Fizice;

          -     Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori Persoane Fizice;

            -     Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Fizice 1;

            -     Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Fizice 2;

            -     Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Fizice 4;

          -     Biroul Stabilire si Impunere Persoane Fizice 1;

          -     Serviciul Executare Silita Impozite si Taxe Persoane Fizice;

          -     Serviciul Executare Silita Amenzi Persoane Fizice;

            -     Biroul Monitorizare si Selectare Amenzi Persoane Fizice.

 

            b) aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primite de la directorul general şi răspunde de realizarea acestora;

            c) stabileşte şi prezintă, spre aprobare, directorului general, măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal;

d) asigură respectarea disciplinei în muncă şi sesiseaza structurile competente in cazul in care sunt indicii privind savarsirea unei abateri conform Codului Muncii si a Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, dupa caz, de catre salariaţii din subordine;

e) face propuneri pentru stimularea personalului din subordine;

f) asigura masurile pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct, conform dispozitiilor legale de evaluare a functionarilor publici;

g) conduce, coordoneaza, controleaza si răspunde de activitatea de administrare fiscala a contribuabililor persoane fizice;

 h) conduce, coordoneaza, controleaza si răspunde de activitatea de inspectie fiscala a contribuabililor persoane fizice;

i) aproba rapoartele de inspectie fiscala intocmite de personalul din cadrul structurii si semneaza deciziile emise in urma incheierii rapoartelor de inspectie fiscala, in conditiile legii;

j) conduce, coordoneaza, controleaza si răspunde de activitatea de executare silita a creantelor bugetare datorate de contribuabilii persoane fizice;

k) semneaza decizia de inchidere a procedurii de executare silita pentru contribuabilii persoane fizice, in conditiile legii;

l) organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice;

m)  urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local; 

n) păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

o) poate delega  atributii  sefilor de servicii, avandu-se in vedere specificul activitatii, cu exceptia atributiilor ce ii sunt delegate de Directorul General;

p) îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii stabilite de catre Director.

 

      D. Directorul General Adjunct Coordonator al Directiei Economice are următoarele atribuţii şi răspunderi:

            a) conduce, coordonează si raspunde de activitatea următoarelor structuri:

-       Serviciul Buget Financiar Salarizare, cu un birou si un compartiment subordonate, respectiv:

-          Biroul Incasari (casierie);

               -    Compartimentul Contabilitatea Creantelor Bugetare;

           -     Serviciul Contabilitatea Cheltuielilor Bugetare;

             -     Serviciul Administrativ;

- Serviciul Registratura, Arhiva si Gestionarea Documentelor                                   -     Biroului Gestiune Arhiva si Evidenta Informatizata;

             -     Biroul Achizitii Publice

           -     Biroul Integrare Europeana

            b) asigura organizarea si conducerea contabilitatii, la nivelul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, precum si a activitatii financiare a institutiei;

            c) asigura elaborarea si transmiterea, conform prevederilor legale si/sau solicitarilor, a situatiilor financiare trimestriale si anuale, catre Primaria Sectorului 1;

            d) asigura desfasurarea activitatii de achizitii publice la nivelul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 1 Bucuresti, potrivit prevederilor legale;

e) asigura desfasurarea activitatii de elaborare a programului anual al achizitiilor publice, cu respectarea termenelelor si a prevederilor legale in vigoare;

           f) asigura desfasurarea activitatatii de administrare a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul directiei

g) asigura desfasurarea activitatii de registratura, activitatea de arhivare la nivelul directiei, gestionarea documentelor, conform prevederilor legale;

h) asigura desemnarea persoanei (persoanelor) şi înlocuitorii acesteia/acestora care vor avea atribuţii pe linia organizării şi conducerii evidenţei angajamentelor bugetare şi legale;

          i) aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primite de la directorul general şi răspunde de realizarea acestora;

j) stabileşte şi prezintă, spre aprobare, directorului măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal;

            k) asigură respectarea disciplinei în muncă şi sesiseaza structurile competente in cazul in care sunt indicii privind savarsirea unei abateri conform Codului Muncii si a Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, dupa caz, de catre salariaţii din subordine;

            l) face propuneri pentru stimularea personalului din subordine;

            m) asigura masurile pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct, conform dispozitiilor legale de evaluare a functionarilor publici;

n) păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

            o) poate delega  atributii  sefilor de servicii din cadrul institutiei, avandu-se in vedere specificul activitatii, cu exceptia atributiilor ce ii sunt delegate de Directorul General;

p) îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii stabilite de catre Directorul General.

                                                                  

Art.7  SERVICIUL JURIDIC

 

          Serviciul juridic exercita activitatea de reprezentare a Directiei Generale  de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 in fata instantelor judecatoresti si a altor autoritati sustinand interesele acesteia, acordarea vizelor de legalitate, precum si acordarea asistentei juridice serviciilor si birourilor din cadrul institutiei, efectuarea demersurilor legale necesare pentru recuperarea creantelor bugetare de la debitorii persoane juridice aflati in procedura de insolventa.

         Serviciul juridic este organizat si functioneaza in subordinea Directorului General al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

 

   Seful Serviciul Juridic are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

         a) semnaleaza atat conducerii cat si compartimentelor de specialitate din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, eventualele neconcordante legislative precum si aspectele insuficient reglementate din punct de vedere legislativ;

         b) sesizează instanţele judecătoreşti, când este cazul, semnând alături de conducătorul instituţiei acţiuni, întâmpinari, cereri reconvenţionale, sau memorii;

         c) reprezintă Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 în dosarele aflate la instanţele judecătoreşti, în cazul în care este citată ca parte în proces;

         d) intocmeste toate actele procedurale necesare apararii intereselor institutiei si asigura, prin acestea, reprezentarea directiei la instantele judecatoresti;

e) ia masuri pentru punerea in executare a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile;

f) asigura efectuarea in termen si la nivel calitativ corespunzator a tuturor lucrarilor cu caracter juridic, raspunzand de solutiile date sub aspectul respectarii legalitatii;

g) tine evidenta lucrarilor din cadrul serviciului, in care sens, infiinteaza registrul de intrari, registrul cauzelor (operat la zi), opisul alfabetic, condica de termen si orice alte evidente pe care le considera utile pentru bunul mers al activitatii juridice, raspunzind direct de modul de tinere a acestei evidente in fata conducerii;

            h) acorda aviz de legalitate contractelor de muncă, contractelor de achizitii publice, precum şi deciziilor, notelor interne, notelor de serviciu emise de catre conducerea institutiei;

i) aduce la indeplinire toate sarcinile trasate de conducerea D.G.I.T.L. sector 1, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si a prezentului regulament;

j) raspunde de executarea la termen si de buna calitate a lucrarilor  repartizate;

k) din punct de vedere profesional, seful Serviciul juridic este subordonat direct directorului general si raspunde direct pentru activitatea sa si a consilierilor juridici din subordine;

l)  acorda viza de legalitate pe toate inscrisurile semnate de Directorul General ;

m) îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii stabilite de catre Directorul General.

 

Serviciul juridic este organizat in subordinea directorului general si are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      semnaleaza atat conducerii cat si compartimentelor de specialitate din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, eventualele neconcordante legislative precum si aspectele insuficient reglementate din punct de vedere legislativ;

b)      informeaza conducerea asupra eventualelor incalcari ale legislatiei pe care le constata in cadrul unitatii, precum si asupra divergentelor de interpretare a dispozitiilor legale, facand propuneri corespunzatoare.

c)      avizează şi întocmeste referate la cererea conducerii, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii instituţiei;

d)     sesizează instanţelor judecătoreşti, când este cazul, semnând alături de conducătorul instituţiei acţiuni, întâmpinari, cereri reconvenţionale, memorii;

e)       reprezintă Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 în dosarele aflate la instanţele judecătoreşti, în cazul în care este citată ca parte în proces;

f)       promovează căile ordinare şi extraordinare de atac şi face  propuneri conducerii Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 asupra oportunităţii exercitării sau neexercitării acestora;

g)       procedeaza la studierea dosarelor la arhivele instantelor judecatoresti si consultarea condicilor de hotarari si a registrului informativ;

h)      studiaza si face propuneri conducerii institutiei pentru perfectionarea legislatiei economico-financiare;

i)        propune conducerii institutiei masuri de aplicare unitara a legislatiei fiscale in functie de practica judiciara a instantelor judecatoresti;

j)        aduce la cunostinta conducerii si serviciilor/birourilor interesate modificarile legislatiei care au implicatii in activitatea desfasurata in cadrul institutiei;

k)       efectueaza in termen si la nivel  calitativ corespunzator a tututor lucrarilor cu caracter juridic, raspunzand de solutiile date sub aspectul respectarii legalitatii;

l)        asigură păstrarea documentelor emise de conducerea Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 şi alte documente specifice;

m)    acordă asistenţă inspectorilor în probleme cu caracter atipic;

n)      păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

o)      răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;

p)      îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducerea institutiei.

 

Art.8 SERVICIUL CONTROL INTERN

 

   Serviciul control intern reprezinta structura prin care Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a sectorului 1, asigura efectuarea de verificari, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate si regularitate şi al luării de măsuri, conform prevederilor legale.

       Serviciul  control  intern este organizat si functioneaza in subordinea  directorului general al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1.

 

  Şeful Serviciului Control Intern are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice:

        a) verifică, controlează, îndrumă şi monitorizează aplicarea legislaţiei fiscale, în special, a reglementărilor interne, a procedurilor, precum şi a normelor de conduită specifice, în general, de către angajaţii instituţiei, în vederea protejării fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei, a patrimoniului public şi pentru recuperarea pagubelor constatate;

         b) evidenţiază şi aduce la cunoştinţa conducerii structurii controlate şi a Directorului General a abaterilor şi încălcărilor legislaţiei în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

         c) elaborează planul anual de control şi îl prezintă spre aprobare Directorului General;

         d) coordonează, controlează şi organizează în mod operativ activitatea personalului din subordine;

         e) repartizează sarcinile şi lucrările personalului din subordine, îndrumă executarea acestora, analizează, verifică şi semnează lucrările întocmite în cadrul serviciului şi le prezintă Directorului General în vederea semnării, avizării, aprobării, după caz;

         f) urmăreşte valorificarea actelor de control încheiate conform reglementărilor legale;

         g) face propuneri conducerii cu privire la asigurarea condiţiilor proprii desfăşurării activităţii, asigurarea tehnicii din dotarea locurilor de muncă, evaluarea şi promovarea personalului din cadrul serviciului;

         h) îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte sarcini dispuse de Directorul General în legatură cu domeniul de activitate.       

 

Serviciul Control Intern este organizat în subordinea Directorului General şi are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

         a) efectuează, potrivit competenţelor, misiunile de control, ca urmare a planului anual de control aprobat de Directorul General sau ca urmare a unor sesizări, reclamaţii sau informaţii din mass-media, în vederea constatării unor eventuale abateri de la legalitate sau regularitate şi luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei, a patrimoniului public şi pentru recuperarea pagubelor constatate;

b) asigură îndeplinirea obiectivelor generale ale Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale sector 1,  evaluarea sistematică şi menţinerea, la un nivel considerat acceptabil, a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor specifice compartimentelor din cadrul instituţiei;

c) întocmeşte rapoarte de control, note şi informări cu privire la aspectele controlate;

d) ţine sub strictă evidenţă dosarele întocmite în urma controalelor efectuate şi răspunde direct de confidenţialitatea lor;

e) urmăreşte înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel încat acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept; operaţiunile şi evenimentele semnificative vor fi înregistrate deîndată şi în mod corect ; accesarea resurselor şi documentelor se va realiza numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legatură cu utilizarea şi păstrarea lor, în condiţiile legii ;

f) controlează modul de aplicare a procedurilor, strategiilor şi de îndeplinire a sarcinilor de serviciu specifice fiecărei structuri din cadrul instituţiei;

g) reprezentanţii Serviciului Control Intern au acces necondiţionat la toate documentele şi informaţiile utile realizării eficiente a misiunilor de control;

h) răspunde de efectuarea în bune condiţii şi în termen a lucrărilor repartizate spre soluţionare;

i) răspunde de finalizarea fiecarei misiuni de control prin încheierea unui raport de control sau a unei note de constatare, după caz, a rezultatelor misiunii, pe care le înaintează pentru aprobare sau spre avizare si Directorului General;

j)formulează propuneri de optimizare a activităţii administrative şi managementului structurilor controlate şi, după aprobarea lor de către conducătorul instituţiei, verifică modul în care acestea sunt aduse la îndeplinire. În situaţia în care acestea nu sunt aduse la îndeplinire va informa conducătorul instituţiei pentru luarea deciziilor ce se impun;

k) monitorizează implementarea şi respectarea măsurilor, acţiunilor corective, recomandărilor, îndrumărilor de specialitate şi punctelor de vedere cuprinse în raportul de control;

l) păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

m) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul general în legatură cu domeniul de activitate.

 

Art. 9 SERVICIUL RESURSE UMANE SI PREGATIRE PROFESIONALA

 

Serviciul Resurse umane si pregatire profesionala reprezinta structura din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 ce asigura recrutarea, angajarea si promovarea functionarilor publici si a personalului contractual in conformitate cu prevederile legale.

     Serviciul Resurse umane si pregatire profesionala organizeaza si raspunde de activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din cadrul directiei.

        Serviciul Resurse umane si pregatire profesionala este organizat si functioneaza in subordinea  directorului general al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1

 

    Seful Serviciului Resurse Umane si Pregatire Profesionala are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)      coordoneaza, indruma, controleaza si raspunde de activitatea serviciului, luand masuri operative pentru indeplinirea in  bune conditii a sarcinilor ce revin acestuia;

b)     organizeaza, controleaza si raspunde de activitatea de pregatire si perfectionare profesionala  a personalului din cadrul Directiei Generale de  Impozite si Taxe Locale a sectorului 1, in scopul dobandirii sau adaptarii permanente a nivelului de cunostinte generale si profesionale;

c)      urmareste si raspunde de luarea masurilor operative in vederea aplicarii legislatiei din domeniul activitatilor pe care le coordoneaza;

d)     elaboreaza si propune masuri de imbunatatire a normativului de personal pe baza criteriilor stabilite de lege;

e)      controleaza si raspunde de aplicarea cu strictete a reglementarilor legale privind acordarea drepturilor salariale si altor drepturi;

f)      indruma, urmareste si raspunde de procesul de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul tuturor serviciilor/ birourilor portivit competentelor;

g)      răspunde de organizarea şi funcţionarea, potrivit legii, a Comisiei de angajare, pregătire şi avansare a personalului;

h)     asigura secretariatul comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare, prin personalul serviciului cu prilejul concursurilor organizate pentru recrutarea si avansarea personalului si finalizeaza documentele si lucrarile generate de acestea;

i)       coordoneaza, indruma si controleaza activitatea salariatilor si raspunde de indeplinirea in bune conditii si la termen  a lucrarilor executate de personalul din subordine;

j)        examineaza si propune, in conditiile legii, masuri de solutionare a cererilor, scrisorilor si sesizarilor adresate directiei pe probleme de personal, resurse umane;

k)     intocmeste fisele de post pentru personalul din subordine si urmareste intocmirea acestora la nivelul institutiei;

l)       transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici baza de date privind evidenta functionarilor publici din cadrul D.G.I.T.L. sector 1 precum si orice modificari intervenite ulterior;

 

Serviciul Resurse umane si pregatire profesionala este organizat in subordinea directorului general si are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      asigura recrutarea, angajarea si promovarea functionarilor publici si a personalului contractual in conformitate cu prevederile legale;

b)     transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici baza de date privind evidenta functionarilor publici din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a sectorului 1 precum si orice modificari intervenite ulterior;

c)      transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici evidenta functiilor publice din cadrul D.G.I.T.L. sector 1;

d)     asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante si intocmeste documentatiile privind incadrarea in munca a candidatilor declarati admisi pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs in conformitate cu prevederile legale;

e)      raspunde de intocmirea si tinerea la zi a statului de functii;

f)      intocmeste, in conditiile legii, deciziile privind drepturile salariale si alte drepturi de personal (spor vechime, indemnizatie de conducere, salariul de merit, alte sporuri) pentru personalul directiei, pe care le prezinta conducerii in vederea supunerii spre aprobare;

g)     indruma personalul de conducere in aplicarea corecta a legislatiei in domeniul de activitate al serviciului resurse umane;

h)     asigura implementarea si aplicarea normelor emise de Agentia Nationala a Functionarilor Publici  in ceea ce priveste recrutarea, selectarea cariera si evidenta personalului;

i)       organizeaza evidenta din cadrul serviciului privind situatia functionarilor publici debutanti inclusiv evidenta pe fiecare stagiar, a cursurilor urmate si a calificativului de absolvire;

j)       indeplineste toate formalitatile necesare pentru numirea functionarilor publici definitivi;

k)     intocmeste documentele vizand dovedirea calitatii de angajat, atestarea vechimii  in munca sau pensionarea;

l)       intocmeste lucrarile privind incetarea raporturilor de munca din initiativa unitatii sau a persoanelor incadrate ca functionari publici cat si a personalului contractual;

m)   intocmeste si actualizeaza dosarul profesional al functionarilor publici dar si pentru personalul contractual;

n)      raspunde de evidenta si pastrarea carnetelor de munca, a dosarelor pofesionale ale functionarilor publici , precum si a dosarelor angajatilor cu contract de munca;

o)     intocmeste dosarele individuale de pensionare pentru personalul din cadrul D.G.I.T.L. sector1;

p)     verifica si avizeaza foile de prezenta colectiva ( pontaj ) lunar;

q)     coreleaza documentele lunare, privind plata personalului salariat ( pontaj, ore suplimentare ) cu documentele justificative intocmite in cursul lunii de personalul angajat;

r)       întocmeşte legitimaţiile de serviciu în baza dispoziţiilor legale şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;

s)      întocmeşte deciziile in vederea acordării premiilor anuale şi a celor lunare;

t)       ţine evidenţa fişelor de post, organizează elaborarea acestora conform legislatiei in vigoare;

u)     întocmeşte deciziile de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sancţionare şi încetare a raportului de serviciu/contractului de muncă;

v)      ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor disciplinare;

w)   răspunde de procurarea cărţilor de muncă şi a suplimentelor;

x)     întocmeşte carnetele de muncă noi;

y)     operează în carnetele de muncă modificările de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit etc.;

z)      completează carnetul de muncă pe baza adeverinţelor eliberate de alte instituţii care probează vechimea în muncă a persoanei, în baza modificărilor intervenite în actele de stare civilă sau nivelul de studii;

aa)   stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat;

bb) propune trecerea într-o tranşă superioară de vechime;

cc) eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat;

dd) eliberează adeverinţe pentru vechimea in specialitate;

ee)   organizeaza si raspunde de activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in scopul dezvoltarii competentelor si aptitudinilor necesare realizarii atributiilor curente potrivit fiselor de post;

ff)   solicita si centralizeaza, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale functionarilor publici si fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului;

gg)identifica nevoile de formare la nivelul directiei si intocmeste Planul anual de formare continua, care contine actiuni de pregatire si perfectionare ce se organizeaza la nivelul directiei sau in centre specializate.

hh) tine evidenta cursurilor, a participantilor la activitatile de instruire si elaboreaza rapoarte si situatii privind desfasurarea activitatii de pregatire si perfectionare profesionala la solicitarile conducerii;

ii) informeaza conducerea directiei asupra principalelor aspecte privind activitatea de pregatire si perfectionare a personalului;

jj) asigura implementarea Planului anual de formare si perfectionare profesionala in cadrul D.G.I.T.L. sector 1, precum si actualizarea Planului anual de formare si perfectionare profesionala, ori de cate ori este necesar;

kk) asigura aplicarea dispozitiilor legale privind circuitul documentelor si ia masuri pentru pastrarea in bune conditii a lucrarilor elaborate sau rezolvate in serviciu, pana la predarea acestora la arhiva;

ll) păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

mm) indeplineste orice alte sarcini dispuse de conducerea institutiei, in legatura cu domeniul de activitate.

 

Art.10 SERVICIUL ADMINISTRAREA SISTEMULUI INFORMATIC

 

        Serviciul Administrarea Sistemului Informatic asigura implementarea si exploatarea aplicatiilor informatice specifice fiecarei activitati din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe locale a sectorului 1.

      Serviciul Administrarea Sistemului Informatic este organizat si functioneaza in subordinea  directorului general al D.G.I.T.L. sector 1.

       Serviciul Administrarea Sistemului Informatic  are in structura sa două birouri, şi anume:

- Biroul Prelucrare Automată a Datelor şi Plăţi Electronice

- Biroul Comunicaţii de Date şi Depanare Hardware

 

  Seful Serviciului Administrarea Sistemului Informatic  are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a) asigura implementarea si exploatarea aplicatiilor informatice specifice fiecarei activitati a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a sectorului 1;

b) asigura implementarea normelor si normativelor specifice domeniului informatic pentru sistemul financiar, a standardelor si procedurilor adoptate la nivelul directiei pentru nevoile proprii de dezvoltare si exploatare a aplicatiilor informatice si tehnicii de calcul si comunicatii;

c) gestioneaza informatiile necesare directiei pentru estimarea necesarului de investitii in elemente hardware, software si de comunicatie;

d) face propuneri in vederea casarii echipamentelor IT din dotarea directiei, uzate fizic si moral;

e) coordonează activitatea celor două birouri aflate în subordine;

f) asigura respectarea legislatiei, instructiunilor, normativelor si procedurilor in vederea eliberarii informatiilor si documentelor solicitate;

g) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de directorul general in legatura cu domeniul de activitate.

 

Serviciul Administrarea Sistemului Informatic este organizat in subordinea directorului general si are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a) are atribuţii privind securitatea sistemului informatic din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Bucureşti, în  conformitate cu prevederile incluse în “Planul de securitate şi continuitate Utilizarea Resurselor Informatice şi de Comunicaţii” şi în “Politica de Securitate privind Sistemul Resurselor Informatice şi de Comunicaţii”;

b) elaborarea unei strategii IT, valabilă pe o perioadă de 3 ani, în care se pot defini toate obiectivele şi procesele IT;

c) gestionează informaţiile necesare direcţiei pentru estimarea necesarului de investiţii în elemente hardware, software şi de comunicaţii;

d) verifică şi răspunde de corectitudinea aplicării  legislaţiei în domeniu tehnicii de calcul şi al soft-ului;

e) asigură secretul informaţiei conform legilor în vigoare şi a Politicii de securitate;

 f) îndeplineşte şi alte sarcini repartizate de conducere conform legilor în  vigoare.

 

Art.11 BIROUL  PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR ŞI PLĂŢI ELECTRONICE

 

Seful Biroului  Prelucrarea Automată a Datelor şi Plăţi Electronice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)      organizeaza, controleaza si raspunde de activitatea de administrare a bazelor de date la nivelul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a sectorului 1;

b) asigura buna desfasurare a activitatilor specifice biroului,

c) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de Directorul general in legatura cu domeniul de activitate.

             

Biroul  Prelucrarea Automată a Datelor şi Plăţi Electronice este organizat in subordinea Serviciului Administrarea Sistemului Informatic si are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      administrează baza de date;

b) administrare servere – creare utilizatori, grupuri, partajare resurse în resurse (imprimante, CDROM);

c) asigura instalarea sistemelor de operare, a software-ului de bază şi aplicativ pe servere şi staţiile de lucru în concordanţă cu cerinţele aplicaţiilor;

d) gestionare bază de date şi a programelor aplicaţiei pentru evidenţa taxelor şi impozitelor locale (actualizare date, setare drepturi utilizatori, modificare constante fiscale);

e)      actualizează programele care gestionează baza de date;

f)       asigură preluarea datelor acolo unde este necesar;

g)      stochează informaţiile pe suport şi asigură arhivarea lor;

h)      asigură comunicarea cu producătorul programului de încasare impozite şi taxe locale, privind modificările apărute în textul legislativ;

i)        răspunde de respectarea legislaţiei în domeniul tehnicii  de  calcul şi  al  soft-ului;

j)        asigură funţionarea cu licenţă a programelor implementate;

k)      gestionarea sistemelor de plăţi on-line;

l)        asigură aplicarea procedurii privind recuperarea datelor în caz de dezastru;

m)    asigură secretul informaţiei conform legilor în vigoare şi a Politici de securitate;

n)      îndeplineşte şi alte sarcini repartizate de conducere conform legilor în vigoare.

 

Art.12 BIROUL COMUNICAŢII DE DATE ŞI DEPANARE HARDWARE

 

Seful Biroului  Comunicaţii de Date şi Depanare Hardware are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)      organizeaza, controleaza si raspunde de activitatea de administrare a retelelor locale de calculatoare la nivelul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a sectorului 1;

b) asigura buna desfasurare a activitatilor specifice biroului,

c) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de Directorul general in legatura cu domeniul de activitate.

 

Biroul  Comunicaţii de Date şi Depanare Hardware este organizat in subordinea Serviciului Administrarea Sistemului Informatic si are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      administrare reţea – instalare cabluri UTP, prize reţea, configurare;

b) asigurarea bunei funcţionări a reţelei de calculatoare şi a echipamentelor hardware şi de comunicaţii din cadrul instituţiei;

c) asigurarea primului nivel de intervenţie în cazul defectării echipamentelor (calculatoare, imprimante), primeşte sesizări, verifică problemele ivite, le rezolvă acolo unde este de competenţa sau apelează la serviciile de garanţie sau post garanţie, în raport cu contractele încheiate;

d) asigură întocmirea evidenţei sesizărilor comunicate de utilizatori privind funcţionarea echipamentelor şi a modului de rezolvare a acestora;

e) comunicare permanentă cu firmele care asigură garanţia echipamentelor hardware;

f) gestionarea infochioşcurilor si a paginii electronice a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

g) face propuneri în vederea casării echipamentelor IT din dotarea direcţiei, uzate fizic şi moral;

h)      răspunde de respectarea legislaţiei în domeniul tehnicii  de  calcul;

i)        asigură secretul informaţiei conform legilor în vigoare şi a Politicii de securitate;

j)       îndeplineşte şi alte sarcini repartizate de conducere conform legilor în vigoare.

 

Art.13 SERVICIUL METODOLOGIE, ASISTENTA CONTRIBUABILI SI PRESA

 

            Serviciul metodologie, asistenta contribuabili si presa organizeaza, conduce si coordoneaza, la nivelul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, activitatea de asistenta, informare si educare in domeniul impozitelor si taxelor locale a contribuabililor reprezentand totodata structura prin care Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a sectorului 1 asigura accesul mass-media (prin reprezentantii legali ai acestora) sau  oricarei persoane, liber si neingradit, la informatiile de interes public, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.  

Serviciul metodologie, asistenta contribuabili si presa este organizat si functioneaza in subordinea directorului general.

 

         Seful Serviciului Metodologie, Asistenta Contribuabili si Presa are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)      organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de indrumarea, informarea si educarea contribuabililor in domeniul impozitelor si taxelor, asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea gradului de conformare fiscala si pentru reducerea evaziunii fiscale datorate necunoaşterii de către contribuabili a reglementarilor fiscale si a obligaţiilor acestora fata de buget;

b)      organizeaza, controleaza si raspunde de asigurarea accesului mass-media (prin reprezentantii legali ai acestora) sau  oricarei persoane, liber si neingradit, la informatiile de interes public, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

c)        asigura buna desfasurare a activitatilor specifice biroului,

d) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de Directorul general in legatura cu domeniul de activitate.

 

     Serviciul metodologie, asistenta contribuabili si presa are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a) organizeaza, conduce si coordoneaza activitatea de asistenta, informare si educare in domeniul impozitelor si taxelor, asigurarii condiţiilor necesare pentru creşterea gradului de conformare fiscala si pentru reducerea evaziunii fiscale datorate necunoaşterii de către contribuabili a reglementarilor fiscale si a obligaţiilor acestora fata de buget;

b) asigura acordarea asistentei contribuabililor prin mijloace specifice, astfel: asistenta directa, la sediul institutiei; asistenta telefonica; raspunsuri in scris sau prin e-mail la intrebarile formulate de catre contribuabili;

c) asigura furnizarea de informatii contribuabililor persoane juridice privind documentatia necesara pentru: inregistrarea fiscala, schimbarea domiciliului fiscal, eliberarea certificatelor de atestare a impozitelor platite in Romania de persoanele juridice nerezidente, eliberarea certificatului de atestare fiscala;

d) elaboreaza comunicate in vederea informării contribuabililor in legătura cu schimbările legislative, responsabilitatile ce le revin pe linie fiscala, precum si in legătura cu orice alte informaţii care pot veni in sprijinul acestora;

e) aplica planurile de acţiune pentru implementarea obiectivelor strategice privind activitatea de îndrumare si asistenta a contribuabililor;

f) participa la derularea campaniilor de informare a contribuabililor referitoare la calendarul obligatiilor fiscale, noutatile in domeniul fiscal, precum si campaniilor de informare educative si de imagine a institutiei;

g) elaboreaza, intr-un limbaj accesibil contribuabililor, materiale informative pentru îndrumarea acestora (pliante, broşuri, afişe, ghiduri)  privind drepturile si obligaţiile fiscale generale si/ sau pentru un anumit impozit sau taxa;

h) colaboreaza cu Serviciul Administrarea Sistemului Informatic pentru actualizarea continutului paginii electronice a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

i) elaboreaza propuneri de masuri de îmbunătăţire a activităţii de indrumare si asistenta a contribuabililor;

j) urmareste introducerea si aplicarea celor mai eficiente si moderne metode in activitatea de asistenta, educare si informare a contribuabililor;

k) asigura ca pozitia oficiala a autoritatilor responsabile sa fie impartiala, documentata, informativa, nediscriminatorie, explicativa, cooperanta si fara o impunere agresiva;

l) organizeaza intalnirile cu publicul, evenimentele si alte actiuni specifice de relatii publice, la nivel local, pentru imbunatatirea imaginii Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 prin intermediul relatiilor directe cu contribuabilii, cu celelalte institutii publice din tara;

m) asigura indrumarea cetatenilor care solicita diverse relatii privind problemele specifice institutiei, inclusiv urmarirea modului de solutionare a petitiilor si relatiilor directe cu publicul potrivit reglementarilor legale;

n) informeaza permanent conducerea directiei privind stadiul si masurile intreprinse in rezolvarea problemelor adresate de cetateni;

o) coordoneaza programarea si pregatirea audientelor la conducerea Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 ;

p) participa la realizarea si intretinerea unei imagini unitare, cat mai bune, raspunzand de stabilirea de relatii favorabile cu celelalte institutii;

q) asigura redactarea de brosuri volante si pliante pentru prezentarea Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a sectorului 1;

r) urmareste desfasurarea evenimentelor de presa, a interviurilor, conferintelor de presa, a briefing-urilor si intalnirilor de lucru pe probleme de specialitate ale Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

s) asigura accesul reprezentantilor mass-media, la informatiile de interes public in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii;

t) organizeaza, coordoneaza si asigura functionarea permanenta a relatiilor cu mass-media, informand opinia publica despre activitatea desfasurata de conducerea si de specialistii din cadrul directiei;

u) participa la elaborarea si asigura transmiterea catre mass-media a comunicatelor de presa, drepturilor la replica, declaratiilor de presa, precum si a informatiilor de interes public solicitate de catre mass-media;

v) sesizeaza, efectueaza si prezinta periodic conducerii materialele, studiile si documentatiile rezultate din analiza mass-media care fac trimitere la institutie;

w) indeplineste sarcinile specifice ce-i revin din aplicarea prevederilor legale referitoare la informarea mass-mediei, prin mijloace specifice (fax, e-mail, site-ul directiei), asupra proiectelor de acte normative initiate de D.G.I.T.L. sector 1;

x) prezinta, prin intermediul mijloacelor de informare in mass-media locala, imaginea obiectiva si reala a activitatii directiei;

y) asigura functionarea permanenta a fluxului informational dinspre si inspre directiile si serviciile de specialitate ale D.G.I.T.L. sector 1;

z) păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

aa) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de directorul general in legatura cu domeniul de activitate.

 

Art.14 SERVICIUL SOLUTIONARE CONTESTATII

 

      Serviciul Solutionare Contestatii reprezinta structura prin care Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 1 asigura solutionarea contestatiilor formulate de contribuabili, in conformitate cu prevederile titlului IX din Codul de procedura fiscala, republicat, “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale”.

     Serviciul Solutionare contestatii este organizat si functioneaza in subordinea directorului general.

 

Seful Serviciului Solutionare contestatii are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a) organizeaza, conduce, indruma si controleaza activitatea serviciului din subordine, aducand la indeplinire sarcinile stabilite de conducere si raspunde fata de aceasta pentru realizarea lor in termen si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

b) repartizeaza sarcinile si lucrarile pe salariatii serviciului, indruma executarea acestora, analizeaza lucrarile intocmite in cadrul serviciului si le prezinta  conducerii;

c) organizeaza munca in mod operativ in cadrul serviciului, stabilind masuri concrete care sa asigure elaborarea in termen a lucrarilor;

d) asigura, conform atributiilor, colaborarea cu alte servicii si birouri din cadrul Directiei Generale Impozite si Taxe Locale Sector 1;

e) analizeaza si informeaza operativ conducerea asupra problemelor din activitatea serviciului, propunand masurile necesare pentru imbunatatirea muncii si cresterea operativitatii in rezolvarea  lucrarilor;

f) indeplineste toate sarcinile prevazute de lege in legatura cu activitatea de solutionare a contestatiilor;

g) analizeaza periodic sau ori de cate ori este necesar modul de realizare a sarcinilor individuale si colective si ia masuri operative pentru eliminarea eventualelor deficiente;

h) analizeaza, prelucreaza si ia masuri pentru valorificarea operativa si completa a oricaror documente intocmite de salariatii serviciului ca urmare a actiunilor de solutionare a contestatiilor;

i) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de directorul general in legatura cu domeniul de activitate.

 

       

          Serviciul Solutionare Contestatii are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)   solutioneaza contestatiile formulate de contribuabili impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere;

b)  organizeaza evidenta solutionarii contestatiilor cu privire la modul de solutionare, stadiul in care se afla in functie de termenul de solutionare;

c)   solutioneaza contestatiile ce intra in competenta sa de solutionare potrivit titlului IX din Codul de procedura fiscala, republicat;

d)  intocmeste dosarul contestatiei care va cuprinde: contestatia in original, actul administrativ contestat, in copie, punctul de vedere argumentat privind solutionarea contestatiei transmis de catre serviciul emitent al actului administrativ atacat, documentele depuse de contestator in sustinerea contestatiei;

e)   analizeaza documentele aflate la dosarul fiscal al contestatorului/dosarul administrat de serviciul emitent al actului administrativ atacat;

f)   solicita puncte de vedere Serviciului Juridic, in cazurile in care este necesara interpretarea unor prevederi legale;

g)  analizeaza contestatiile primite pentru solutionare din punct de vedere procedural (competenta de solutionare, incadrarea in termenul legal de depunere, calitate procesuala, etc.);

      h) analizeaza cauzele care au determinat formularea contestatiilor pe calea administrativa de atac;

i) solutioneaza contestatiile in baza actelor de control si de impunere, argumentelor petentilor, a verificarilor suplimentare, a documentelor aflate la dosarul cauzei;

            j) in vederea solutionarii contestatiei, introduce in procedura de solutionare a acesteia, din oficiu sau la cerere, alte persoane ale caror interese juridice de natura fiscala sunt afectate in urma emiterii deciziei de solutionare. Inainte de introducerea altor persoane, invita la sediul directiei contestatorul pentru a fi ascultat;

h)      analizeaza periodic modul de solutionare a contestatiilor in vederea respectarii termenelor legale si ia operativ masurile ce se impun;

i)        intocmesc situatiile referitoare la activitatea de solutionare a contestatiilor: trimestriale, privind contestatiile existente in sold nesolutionate cu prezentarea motivelor ce au determinat nesolutionarea acestora; semestriale privind modul de solutionare a contestatiilor si solutiile irevocabile pronuntate de instatele judecatoresti in perioada de referinta, in cauzele avand ca obiect deciziile de solutionare a contestatiilor emise de Directia Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

j)        la solicitarea Serviciului juridic, transmite acestuia toate documentele  necesare formularii apararilor in cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti, in recursul declarat impotriva deciziilor emise, in situatia in care, in sustinerea contestatiilor, petentii aduc argumente noi;

k)      raspunde pentru evidenta, clasarea si indosarierea lucrarilor ce au fost solutionate;

l)        face propuneri conducerii cu privire la asigurarea conditiilor proprii necesare desfasurarii activitatii (tehnica din dotare, perfectionarea pregatirii profesionale, evaluarea si promovarea personalului din cadrul serviciului);

m)    asigura documentatia necesara in vederea sustinerii punctului de vedere exprimat pentru lucrarile care fac obiectul audientelor solicitate conducerii;

n)      raspunde la sesizarile si reclamatiile adresate Directiei Generale Impozite si Taxe Locale sector 1,  referitoare la activitatea serviciului;

o)      urmareste si raspunde de solutionarea in termen a contestatiilor asigurand transmiterea in termen a deciziilor persoanelor fizice si juridice care au depus contestatii;

p)      păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

q)      indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de directorul general in legatura cu domeniul de activitate.

 

 

 

Art.15 BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII

 

      Biroul Managementul Calitatii reprezinta structura prin care Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 asigura satisfacerea cerintelor contribuabililor conform prevederilor standarului ISO 9001:2001.

       Biroul Managementul Calitatii are ca atributie principala asigurarea, mentinerea si imbunatatirea Sistemului de management al calitatii implementat.

       Biroul este organizat si functioneaza in subordinea directorului general.

 

  Seful Biroului Managementul Calitatii are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)      organizeaza, conduce, indruma si controleaza activitatea biroului din subordine,

b)      sprijina conducerea Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 , în elaborarea politicii si a obiectivelor referitoare la calitate;

c)      asigura implementarea politicii si a obiectivelor referitoare la calitate ;

d)     coordoneaza activitatile de elaborare si tinere sub control a documentelor sistemului de management al calitatii (manualul calitatii si procedurile sistemului de management al calitatii);

e)      asigura imbunatatirea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele specificate;

f)       coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate în mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele specificate si propune conducerii actiunile corective sau de îmbunatatire care se impun;

g)      coordoneaza auditurile interne ale sistemului de management al calitatii ;

h)      coordoneaza activitatile de instruire a personalului în domeniul calitatii ;

i)        raporteaza periodic conducerii asupra stadiului SMC, informînd despre principalele probleme si posibilele solutii;

j)        indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de directorul general in legatura cu domeniul de activitate.

 

         Biroul Managementul Calitatii are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      elibereaza Manualul Calitatii (MC) , Procedurile de Sistem (PS) cu formularele anexa (FPS);

b)      modifica Manualul Calitate , Procedurile Generale cu formularele anexa la maxim 2 ani, conform Standarului ISO 9001 : 2001 , când se schimba organigrama sau la cererea organismelor de certificare;

c)      urmăreşte implementarea cerinţelor sistemului de management al (SMC) în compartimentele din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

d)     tine gestiune unică (sistem informatic şi suport hârtie- în original) a documentelor sistemului de management al calităţii şi asigură difuzarea controlată a MC, PS, FPS în cadrul Directiei Generale Impozite si Taxe Locale Sector 1;

e)      colaborează cu responsabilii managementului calităţii (RMC) ai compartimentelor la întocmirea documentaţiei, înregistrărilor şi raportărilor referitoare la analiza funcţionării sistemului de managementului al calităţii şi proceselor SMC din Directia Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 (Proceduri specifice, Neconformităţi/Propuneri/Reclamaţii, Acţiuni corective, Acţiuni preventive, Rapoarte lunare, Rapoarte semestriale, Rapoarte de audit);

f)       gestionează înregistrările şi raportările referitoare la analiza funcţionării sistemului de management al calităţii şi proceselor SMC din Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 (Neconformităţi/ Propuneri/Reclamaţii,Acţiuni corective, Acţiuni preventive, Rapoarte lunare, Rapoarte semestriale, Rapoarte audit, PV de instruire) în colaborare cu RMC ai direcţiilor (sistem informatic şi sistem hârtie);

g)      codifică şi apoi introduce în sistem informatic (după ce a fost aprobată), documentaţia emisă la nivel de direcţii (PP, FPP- în original) , versiunea în vigoare şi retrage din sistem informatic versiunea anulată. PP, FPP în original pe suport hârtie se află la elaborator;

h)      codifică şi apoi introduce în sistem informatic documentele (MC, PS, FPS în original) emise, versiunea în vigoare şi pe suport hârtie, în original;

i)        retrage controlat din uz documentele de calitate (MC, PS, FPS- în sistem informatic şi pe suport hârtie) aflate la o versiune depăşită şi difuzează noile versiuni controlat;

j)        multiplică Manualul Calităţii şi procedurile generale cu formularele anexă şi le predă controlat conducatorilor compartimentelor Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, organelor de certificare, clienţi (când se solicită);

k)      arhivează MC, PS, (originale- în sistem informatic şi pe suport hârtie) şi PP (originale – în sistem informatic şi copie controlată pe suport hârtie);

l)        evaluează eficacitatea procesului de instruire (intern/extern) în domeniul calităţii prin testarea personalului (pentru RMC şi auditori interni calitate);

m)    rezultatele testărilor vor fi documentate în Raport de evaluare a eficacităţii instruirii şi constituie baza de date pentru evaluarea anuală;

n)      participă alături de firmele angajate pentru elaborarea, implementarea şi obţinerea certificării Sistemului integrat de management al calităţii;

o)      răspunde de menţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii în Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

p)      inregistrează neconformităţi, iniţiază acţiuni preventive/ corective;prelucrarea datelor obţinute în urma analizei acţiunilor preventive/corective permite luarea deciziilor eficiente pentru îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii;

q)      verifică şi analizează lunar stadiul înregistrărilor în sistem informatic referitor la Neconformităţi/Propuneri/Reclamaţii şi comunică direcţiilor/compartimentelor independente stadiul înregistrărilor;

r)       colectează toate datele provenite din Directia Generala  Impozite si Taxe Locale Sector 1 legate de problemele de calitate, pentru ca aceasta să poată fi analizate global;

s)       urmăreşte modul de actualizare a documentelor precum şi impactul modificării asupra altor proceduri sau instrucţiuni( dupa caz);

k)      indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de directorul general in legatura cu domeniul de activitate.

 

Art.16 SERVICIUL  PREVENIRE SI PROTECTIE

 

            Serviciul Prevenire şi Protecţie reprezinta structura Directiei Generale Impozite si Taxe Locale Sector 1 care organizeaza, controleaza si raspunde de asigurarea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii.

            Serviciul Prevenire şi Protecţie este organizat si functioneaza in subordinea directorului general, avand in subordine Compartimentul Situaţii de Urgenţă.

 

            Seful Serviciului Prevenire şi Protecţie are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a) asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca si propune masuri de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui planul de prevenire si protectie ;

b) asigura auditarea securitatii si sanatatii in munca la nivelul institutiei, cu ajutorul structurilor abilitate;

c) participa si da avizul la angajarea personalului, respectiv la modul in care acesta corespunde cerintelor de securitate si sanatate in munca;

d) urmareste asigurarea examenului medical periodic al angajatilor;

e) asigura evaluarea cunostintelor dobandite prin teste, probe practice etc.

f) participă la cercetarea accidentelor de muncă, ţine evidenţa acestora şi răspunde de realizarea măsurilor stabilite cu ocazia cercetărilor ;

            g) sesizează conducerea Direcţiei Generale asupra necesităţii sistării lucrului în punctele care prezintă pericol iminent de producerea unor accidente de muncă ;

h) asigura intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si le actualizeaza conform legislatiei in vigoare ;

i) asigura intocmirea planurilor de interventie si evacuare in caz de incendii;

j) instruieste echipele de interventie asupra modului de actiune in caz de incendiu ;

k)controlează aplicarea şi respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor şi propune directorului general măsurile ce se impun

l) asigura buna desfasurare a activitatilor specifice biroului,

m) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de directorul executiv in legatura cu domeniul de activitate.

 

           Serviciul Prevenire şi Protecţie are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca , respectiv executant, sarcini de munca, mijloace de munca , echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

b) elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

c) elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor si ale institutiei ,precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;

d) propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;

e) verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

f) întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

g) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

h) elaborarea programului de instruire-testare la nivelul institutiei;

i) asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;

j) evidente zonelor cu risc ridicat si specific;

l) stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

m) evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

n) evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

o) evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;

p)monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

q) verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

r) informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;

s) intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile guvernului emise in temeiul art.51, alin (1), lit b) din lege, inclusiv cele referitoare la vibratii si zgomot;

t) evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă, să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

u) identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din institutie şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

v) urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;

w) participarea la cercetarea evenimentelor, conform competentelor;

 întocmirea evidenţelor evenimentelor;

x) elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din institutie;

y) urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

z) colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

aa) colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne /serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;

bb) urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de prevenire si protecţie şi a planului de evacuare;

cc) propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

dd) propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

ee) întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.

 

            Compartimentul Situaţii de Urgenţă este o structura aflata in subordinea Serviciului Prevenire şi Protecţie avand urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a) să propună directorului general stabilirea responsabilităţilor şi modului de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în institutie;

            b) să actualizeze documentele ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate;

c) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din institutie şi să justifice autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor;

d) să obţină avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege;

e) să întocmească şi să actualizeze permanent lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metode de prim-ajutor, substanţe

pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

f) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă;

g) să verifice ca, atât salariaţii, cât şi persoanele din exterior, care au acces în institutie, primesc, cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;

h) să urmărească asigurarea cu mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii;

i) să asigure întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;

j) să asigure contactele, înţelegerile, angajamentele, convenţiile şi planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a acţiunii forţelor şi mijloacelor proprii cu cele ale unităţilor de pompieri militari şi cu cele ale serviciilor de urgenţă ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul acestora în institutie în scop de recunoaştere, de instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate;

k) să urmărească asigurarea şi punerea în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecţie individuală, substanţele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg, din existenţa şi funcţionarea institutiei, precum şi

medicamentele şi antidotul necesare acordării primului ajutor;

l) să propună prevederea fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în institutie;

m) să stabilească şi să transmită, către utilizatorii produselor rezultate din activitatea institutiei, precum şi către terţii interesaţi, regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor respective.

 

 

Activitatea de Administrare Contribuabili Persoane Juridice

 

Art.17 SERVICIUL INSPECTIE FISCALA PERSOANE JURIDICE

 

          Serviciul inspectie fiscala persoane juridice este organizat si functioneaza in subordinea directorului general adjunct coordonator al Directiei de Administrare Contribuabili Persoane Juridice.

 

    Seful Serviciului inspectie fiscala persoane juridice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)         organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de asigurarea desfasurarii in bune conditii a actiunilor de inspectie fiscala, de cunoasterea  permanenta a informatiilor privind contribuabilii din domeniul de activitate care fac obiectul inspectiei (date de identificare, obligatiile fiscale curente si cele restante, data ultimei inspectii si constatarile inspectiilor anterioare etc), in vederea fundamentarii propunerilor pentru pregatirea temeinica si realizarea cu eficienta a inspectiilor fiscale;

b)         întocmeşte, pentru fiecare lună, planul de inspecţie fiscală a contribuabililor persoane juridice, îl transmite spre aprobare directorului general şi verifică modul de realizare al acestuia;

c)         asigura buna desfasurare a activitatilor specifice serviciului;

d)        verifica si avizeaza, in vederea aprobarii, rapoartele de inspectie fiscala intocmite de personalul din subordine, insotite de deciziile de impunere privind creantele datorate bugetului local sau de deciziile privind nemodificarea bazei de impunere, dupa caz;

e)         organizeaza si conduce evidenta rezultatelor inspectiilor fiscale si urmareste modul de valorificare a constatărilor inspectiilor fiscale;

f)          evalueaza permanent activitatea personalului din subordine în scopul perfectionării activităţii profesionale, luand masuri operative sau facand propuneri conducerii, conform competentelor;

g)         pastrează confidentialitatea asupra informatiilor pe care le detine ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

h)         avizeaza lunar situatia centralizatoare a fondului de stimulente;

i)           indeplineste in conditiile legii orice sarcini stabilite de conducerea institutiei, in legatura cu domeniul de activitate.

 

     Serviciul inspectie fiscala persoane juridice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      desfasoara activitatea de inspectie fiscala potrivit planurilor de activitate, la contribuabilii persoane juridice care detin bunuri impozabile sau taxabile pe raza sectorului 1, sau care datoreaza taxe conform Legii nr. 571/2003, titlul IX privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)       asigura cunoasterea  permanenta a informatiilor privind contribuabilii din domeniul de activitate care fac obiectul inspectiei (date de identificare, obiectul de activitate, obligatiile fiscale curente si cele restante, data ultimei inspectii si constatarile inspectiilor anterioare etc), in vederea fundamentarii propunerilor pentru pregatirea temeinica si realizarea cu eficienta a inspectiilor fiscale;

c)      asigura desfasurarea in bune conditii a actiunilor de inspectie fiscala partiala sau generala, cu aplicarea corecta a legislatiei fiscale;

d)     efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor, rezultatele actiunilor de verificare si impunere, masuri luate pentru nerespectarea legislatiei fiscale;

e)      asigura emiterea si comunicarea avizelor de inspectie fiscala;

f)       examineaza documentele aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;

g)      solicita orice documente relevante in vederea stabilirii corecte a creantelor datorate bugetului local;

h)      verifica concordanta dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului;

i)        discuta constatarile si solicita note explicative si/sau declaratii de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora, dupa caz;

j)        solicita informatii de la terti;

k)      stabileste baza corecta de impunere, diferentele datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata si/sau stabilita, dupa caz, la momentul inceperii inspectiei fiscale;

l)        stabileste diferente de obligatii fiscale de plata, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora;

m)    verifica locurile unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;

n)      intocmeste procese verbale, dupa caz, pentru stabilirea starii de fapt pe parcursul inspectiei fiscale;

o)      dispune masuri asiguratorii in conditiile legii;

p)      aplica sanctiuni potrivit prevederilor legale;

q)      aplica sigilii asupra bunurilor, intocmind in acest sens un proces verbal;

r)       intocmeste rapoartele de inspectie fiscala si le supune avizarii sefului serviciului, respectiv aprobarii Directorului General Adjunct;

s)       intocmeste deciziile de impunere privind creantele datorate bugetului local sau deciziile privind nemodificarea bazei de impunere, dupa caz, ca urmare a rapoartelor de inspectie fiscala, asigurand comunicarea acestora catre contribuabil;

t)       efectueaza controale inopinate, incrucisate, cercetari la fata locului, si intocmeste procese verbale, semnate de contribuabil, insotite dupa caz, de dispozitii privind masurile stabilite;

u)      intocmeste referatele de suspendare ale inspectiilor fiscale, pe motive bine intemeiate;

v)      efectueaza modificarile in baza de date conform titlurilor de creanta prin care au fost stabilite diferente de plata in urma inspectiei fiscale;

w)    transmite Serviciului Fisa Analitica pe Platitor Persoane Juridice, pe baza de borderou, titlurile de creanta, imediat dupa comunicarea acestora catre contribuabili;

x)      transmite Serviciului Fisa Analitica pe Platitor Persoane Juridice referatul însoţit de borderoul de adăugare-scădere avizat de şeful serviciului şi aprobat de directorul general adjunct, conform căruia se operează în baza de date diferenţele stabilite în urma deciziilor de impunere privind creantele datorate bugetului local;

y)      sesizeaza organele de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, prin intocmirea unui proces verbal;

z)      transmite Serviciului Solutionare Contestatii punctul de vedere, insotit de copia dosarului fiscal al contribuabilului, dupa caz, ca urmare a contestatiilor depuse;

aa)   asigura si pastreaza confidentialitatea informatiilor, datelor si documentelor privind activitatea contribuabililor;

bb)  urmareste, pe baza informatiilor primite, evolutia actiunilor unor contribuabili, orientate in directia pagubirii bugetului local;

cc)   efectueaza controale si asigura luarea masurilor pentru depistarea evaziunii fiscale in fazele incipiente;

dd) transmite toate documentele si informatiile necesare celorlalte servicii/ birouri interesate;

ee)   colaboreaza cu organele administratiei publice centrale si locale, precum si cu organele bancare si Oficiul National al Registrului Comertului in vederea clarificarii situatiilor aparute si realizarea cu eficienta a inspectiilor fiscale;

ee) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de     conducerea institutiei in legatura cu domeniul de activitate.

 

Art.18 SERVICIUL STABILIRE SI IMPUNERE PERSOANE JURIDICE

 

      Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Juridice realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice: impozitul pe clădiri şi terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, taxe locale sau chirii datorate ocupării domeniului public cu garaje, chioşcuri, comerţ de întâmpinare, organizări de şantier, comerţ ocazional, tonete, măsuţe, rulote, amplasarea firmelor şi reclamelor , alte taxe locale, etc.;

     Serviciul este organizat si functioneaza in subordinea Directorului General Adjunct al Directiei de Administrare Contribuabili Persoane Juridice.

 

            Seful Serviciului Stabilire si Impunere Persoane Juridice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

 

a)     organizează, îndrumă, coordonează si raspunde de activitatea personalului din subordine, în vederea realizării în condiţii optime a activităţii de stabilire şi impunere persoane juridice, precum şi a altor activităţi care sunt de competenţa serviciului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

a)     repartizeaza lucrarile intrate in cadrul serviciului spre solutionare salariatilor din subordine;

b)     asigura buna desfasurare a activitatilor specifice serviciului;

c)     acorda asistenta  de specialitate contribuabililor la cererea acestora;

d)    verifica lucrarile soluţionate de salariaţii din subordine privind corectitudinea operării, a sumelor datorate de către contribuabili;

e)     se asigura ca lucrarile primite in cadrul serviciului sa fie solutionate in termenele legale in vigoare;

f)      întocmeşte operativ situaţiile de sinteză privind activitatea specifica;

g)     verifica, controleaza si semneaza deciziile de impunere emise de personalul din subordine;

h)     opereaza in baza de date titlurile de creanta in baza confirmarii de primire;

i)       vizeraza referatul insotit de borderoul de adaugare/scadere a obligatiilor fiscale, intocmit de catre personalul din subordine;

j)       cunoaşte si aplica actele normative de referinţă în administraţia publică locală şi în domeniul de activitate;

k)     respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a disciplinei în muncă în cadrul serviciului şi informează conducerea în cazul în care constată abateri de la aceasta;

l)       evaluează permanent activitatea personalului din subordine;

a)     asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din subordine a actelor normative de referinţă în domeniul de activitate;

m)   păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

n)     exercită atribuţiile şi îndeplineşte sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc. emise de către conducerea instituţiei;

 

       Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Juridice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

 

a)                  realizează activitatea de constatare, stabilire si impunere in baza de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul sau taxa pe clădiri şi terenuri, mijloace de transport, datorate ocupării domeniului public cu garaje, chioşcuri, comerţ de întâmpinare, organizări de şantier, comerţ ocazional, tonete, măsuţe, rulote, amplasarea firmelor şi reclamelor, etc.

b)                 emite si comunica decizii de impunere contribuabililor, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, anual sau ori de cate ori se modifica baza de impunere;

c)                  stabileste in sarcina contribuabililor persoane fizice diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligatiilor fata de bugetul local, emitand in acest sens titlurile de creanta ;

d)                 analizeaza, solutioneaza si opereaza in baza de date cererile de scutire de plata impozitelor si taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in domeniu;

e)                  constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de actele normative pentru nedepunerea declaratiilor de impunere sau depunerea acestora peste termenul prevazut de legislatia in vigoare;

f)                  efectueaza impuneri, rectificari si incetari de rol, efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, stabilirea impozitelor si taxelor in sarcina persoanelor juridice;

g)                 colaboreaza cu Serviciul Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe Persoane Juridice si sprijina activitatea acestuia in vederea urmaririi si recuperarii debitelor in sensul verificarii si predarii pe baza de borderou a debitelor;

h)                 solicita si verifica documente, inscrisuri ale contribuabililor persoane juridice administrate, in vederea clarificarii situatiei fiscale a acestora;

i)                   verifica persoanele juridice din punct de vedere al incadrarii in perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ in baza caruia au fost acordate;

j)                   asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozitele si taxele locale datorate de persoanele juridice;

k)                 intocmeste raspunsuri la adresele formulate de petenti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

l)                   intocmeste adrese interne, in vederea obtinerii documentatiei necesare solutionarii cererilor depuse de catre petenti persoane juridice;

m)               preia obligatiile inscrise in certificatele de atestare fiscala transmise de alte organe fiscale odata cu dosarul fiscal;

n)                 verifica titlurile executorii din punct de vedere:

o)                 al existentei elementelor de nulitate care se pot constata din oficiu conform legislatiei in vigoare;

p)                 al competentei legale – in sensul constatarii daca debitul respectiv se constituie sau nu ca  venit la bugetul local;

q)                 al competentei teritoriale –in sensul constatarii daca D.G.I.T.L. Sector 1 este sau nu competent sa deruleze procedura de executare silita pentru debitul respectiv.

r)                   procedeaza la returnarea catre agentul constatator, in termenul legal, a titlurilor executorii care nu intrunesc conditiile legale necesare in vederea inceperii procedurii de executare silita;

s)                  transmite titlurile executorii gresit indreptate catre organul de executare competent teritorial;

t)                   confirma organului constatator primirea si inregistrarea debitului;

u)                 transmite Serviciului EvidentaAnalitica pe Platitor Persoane Juridice, titlurile executorii care indeplinesc condi’iile de valabilitate prevazute de lege ;

v)                 consulta dosare din arhiva si matricolele in vederea intocmirii raspunsurilor la cererea petentilor persoane juridice;

w)               elibereaza petentilor persoane juridice, la cerere, fotocopii certificate dupa documentele aflate in dosarele fiscale retinand in urma acestei solicitari copii in format electronic sau imprimat, cu respectarea stricta a dispozitiilor legale in materie;

x)                 analizeaza aspectele si fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducerea asupra problemelor deosebite costatate, luand sau propunand masurile care se impun;

y)                 raspund pentru legalitatea si eficienta operatiunilor prezentate in documente;

z)                  pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate;

aa)              indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea institutiei in legatura cu domeniul de activitate;

bb)             intocmeste referatele cuprinzand propunerile de solutionare a contestatiilor formulate de contribuabili impotriva actelor administrativ fiscale emise de Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Fizice;

cc)              gestioneaza evidenta contribuabililor persoane juridice administrate;

dd)            intreprionde masuri pentru clarificarea datelor de identificare a contribuabililor;

ee)              asigura asistenta contribuabililor in vederea indeplinirii obligatiilor declarative;

ff)               asigura gestionarea dosarului fiscal al contribuabililor persoane juridice;

gg)             asigura la sfarsitul anului curent, pentru anul fiscal expirat, transmiterea documentelor primite si opisate in cadrul serviciului, pe baza de borderu Serviciului Registratura, Arhiva si Gestionarea Documentelor.

 

Art.19   SERVICIUL EXECUTARE SILITA AMENZI, IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

 

     Seful Serviciului Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe Persoane Juridice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

       a) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de organizarea activitatilor de executare silita asupra veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorilor care sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe, contributii si alte venituri, dupa caz, in raza Sectorului 1;

            b) organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de declarare a insolvabilitatii si a atragerii raspunderii solidare a persoanelor prevazute de lege si a altor modalitati de stingere, in vederea realizarii creantelor bugetului local;

            c) urmareste realizarea creantelor bugetului local in termenul de prescriptie;

d) asigura buna desfasurare a activitatilor specifice serviciului, precum si pregatirea profesionala a salariatilot din cadrul serviciului;

         e) evalueaza activitatea personalului din subordine in scopul perfectionarii activitatii profesionale, luand masuri operative sau facand propuneri conducerii pentru eficientizarea competentelor;

         f) pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor pe care le detine ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;

            g) indeplineste in conditiile legii orice alte atributii stabilite de conducerea institutiei;

            h) avizeaza, lunar, situatia centralizatoare a fondului de stimulente.

 

    Serviciul Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe Persoane Juridice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

        a)  Organizeaza, verifica si desfasoara activitatea de executare silita asupra veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorilor aflati in evidentele Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 in vederea stingerii creantelor bugetului local;

            b) Urmareste stingerea creantelor bugetului local in termenul de prescriptie;

            c) Primirea si urmarirea debitelor restante in vederea executarii silite;

            d) Organizeaza evidenta debitorilor transmisi spre executare silita;

            e) Intocmirea dosarelor de executare silita pentru creantele bugetului local fata de debitorii aflati in administrare si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea primirii titlurilor emise de alte organe fiscale;

            f) Intocmeste titlurile executorii pentru contribuabilii persoane juridice in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

            g) Colaboreaza cu organele administratiei publice centrale si locale, precum si cu organele bancare si Oficiul Registrului Comertului in vederea realizarii creantelor bugetului local prin executare silita a bunurilor urmaribile si conturilor bancare ale debitorilor ;

            h) Colaboreaza cu organele de inspectie fiscala pentru culegerea de informatii suplimentare referitoare la conturile bancare ale debitorilor, bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea acestora precum si alte elemente necesare activitatii de executare silita;

            i) Pe baza datelor detinute, analizeaza si stabileste masurile de executare silita, in asa fel incat, realizarea creantelor sa se faca cu rezultate cat mai avantajoase, tinand seama de interesul imediat al bugetului local, cat si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit;

            j) Intocmeste si inscrie in  Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare avizele de garantie pentru creantele bugetului local pentru care s-a declansat procedura de executare silita;

            k) Intocmeste procesul-verbal care constituie titlu de creanta pentru cheltuielile de executare si dobanzile aferente, luand masuri pentru recuperarea sumelor;

            l) Asigura desfasurarea procesului de executare silita asupra bunurilor si veniturilor persoanelor juridice si cea de stingere prin alte modalitati a creantelor bugetului local;

            m) Identifica conturile in lei si valuta ale debitorilor, deschise la unitatile specializate, precum si alte venituri ale debitorilor, in vederea aplicarii procedurii de executare silita prin poprire asupra disponibilitatilor din conturi si prin poprire asupra veniturilor debitorilor;

            n) Verifica respectarea prevederilor legale in vigoare privind infiintarea popririlor pe venituri si disponibilitati banesti detinute sau datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane ; urmareste respectarea popririlor in fiintate asupra tertilor popriti, precum si asupra societatilor bancare, stabilind, dupa caz, masuri legale pentru executarea acestora;

            o) Asigura comunicarea, conform legii, a actelor in cadrul procedurii de executare a creantelor fiscale fata de contribuabilii administrati ;

            p) Efectueaza, atunci cand este cazul, sigilarea bunurilor mobile si imobile sechestrate, precum si ridicarea, depozitarea bunurilor mobile sechestrate ;

            q) Numeste custodele / administratorul sechestru si propune conducerii institutiei, spre aprobare, indemnizatia acestora, urmarind activitatea lor;

            r) Solicita conducerii DGITL Sector 1 contactarea persoanelor specializate pentru evaluarea bunurilor mobile si imobile indisponibilizate si organizeaza valorificarea bunurilor sechestrate conform normelor legale in vigoare;

            s) Solicita organelor competente inscrierea in registrele de publicitate a sechestrelor si sechestrelor asiguratorii asupra bunurilor imobile, precum si a proceselor verbale de adjudecare a bunului imobil, precum si a proceselor verbale de adjudecare in cazul vanzarii cu plata in rate;

            ş) Distribuie sumele realizate prin executare silita potrivit ordinei de preferinta prevazuta de lege, in cazul in care la executarea silita participa mai multi creditori;

            t) Intocmeste procesul-verbal de trecere in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale pentru bunuri imobile, ca urmare a deciziilor de aprobare a cererii debitorilor care au solicitat stingerea unor creante ale bugetului local prin aceasta modalitate, emise de comisia din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1;

            ţ) Intocmeste documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili cu avizul Serviciului Juridic si le prezinta spre aprobare directorului general adjunct coordonator;

            u) Verifica periodic, conform legii, contribuabilii inscrisi in evidenta separata, in cadrul termenului de prescriptie;

            v) Investigheaza impreuna cu Serviciul Juridic si cel de Inspectie Fiscala situatiile de atragere a raspunderii solidare in conditiile legii;

            x) Primeste, verifica, analizeaza si face propuneri de solutionare a cererilor de suspendare a executarii silite prin poprire la terti si/sau asupra disponibilitatilor din conturile bancare;

            y) Primeste informatii referitoare la suspendare executarii silite dispusa de instanta si urmareste continuarea, daca este cazul, la expirarea perioadei de suspendare;

            z) Gestioneaza subsistemul de executare silita si insolvabilitate din cadrul Sistemului Informatic de Administrare a Creantelor Fiscale ;

            w) Propune directorului general adjunct ridicarea masurilor asiguratorii pe baza deciziei transmise de organele competente care au dispus-o;

            aa) Analizeaza propunerile facute debitorului si nivelul de acoperire a creantelor fiscale in cadrul valorificarii bunurilor prin intelegerea partilor si isi da acordul cu privire la valorificarea bunurilor prin aceasta modalitate;

            bb) Asigura efectuarea publicitatii vanzarii, in termenul prevazut de lege, in cadrul valorificarii bunurilor sechestrate;

            cc) Examineaza in mod obiectiv, starea de fapt fiscala a contribuabililor si utilizeaza toate informatiile so documentele necesarepentru determinarea corecta a situatiei fiscale a acestora;

            dd) Analizeaza posibilitatea declararii starii de insolvabilitate a debitorilor persoane juridice;

            ee) Dupa analiza datelor si informatiilor, in functie de situatiua in care se incadreaza contribuabilul vor proceda la intocmirea procesului-verbal de declarare a starii de insolvabilitate din care un exemplar se transmite Boroului de evidenta analitica pe platitor si unul contribuabilului;

            ff) Creantele fiscale ale debitorilor persoane juridice declarati insolvabili care nu au venituri si bunuri urmaribile se vor scadea din evidenta curenta prin intocmirea unui proces-verbal de transfer a obligatiilor debitorului declarat insolvabil si sunt trecute in evidenta separata;

            gg) Dupa trecerea creantelor fiscale in evidenta separata, vor verifica, cel putin o data pe an, daca debitorul persoana juridica a dobandit bunuri si / sau venituri urmaribile si intocmesc o nota de constatare;

            hh) In situatia in care se constata ca debitorul persoana juridica a dobandit dobandit bunuri si / sau venituri urmaribile vor intocmi un proces-verbal de transfer a obligatiilor debitorului declarat insolvabil din evidenra separata in evidenta curenta;

 

            ii) Opereaza darea la scadere a creantelor debitorilor persoane juridice radiate cu intocmirea procesului-verbal de scadere din evidenta si a Borderoului de adaugare-scadere a obligatiilor fiscale;

            jj) Dupa declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane juridice si daca sunt indeplinite conditiile legale in materia atragerii raspunderii solidare, vor face demersurile legale prevazute in art. 27 si 28 din Codul de Procedura Civila;

            kk) Intocmesc si inainteaza conducerii, pentru aprobare, documentatia privind atragerea raspunderii solidare;

            ll) Indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea DGITL / S.1, in legatura cu domeniul de activitate.

 

ART. 20 SERVICIUL EVIDENTA ANALITICA PE PLATITORI PERSOANE JURIDICE

 

            Seful Serviciului evidenta pe platitori persoane fizice are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a)                  organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de evidenta analitica pe platitori pentru contribuabilii persoane juridice administrati;

b)                 asigura si gestioneaza preluarea obligatiilor din deciziile de impunere si a platilor efectuate de contribuabili, facand punctajul cu Compartimentul Contabilitatea Creantelor Bugetare;

c)                  repartizează personalului din subordine sarcinile si lucrarile intrate in cadrul serviciului;

d)                 desfăşoară activitate de relatii cu publicul, la solicitarea contribuabililor sau ori de cate ori este necesar;

e)                  asigură realizarea la un nivel calitativ superior şi în termenul legal a lucrărilor repartizate serviciului;

f)                  respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a disciplinei în muncă în cadrul serviciului şi informează conducerea în cazul în care constată abateri de la aceasta;e

g)                 evaluează permanent activitatea personalului din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau făcând propuneri conducerii, conform competenţelor;

h)                 asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din subordine a actelor normative de referinţă în domeniul de activitate;

i)                   păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

j)                   exercită atribuţiile şi îndeplineşte sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc. emise de către conducerea instituţiei;

k)                 asigura buna desfasurare a activitatilor specifice serviciului;

 

            Serviciul evidenta pe platitori persoane juridice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)                       tine evidenta analitica pe platitori pentru contribuabilii persoane juridice administrati;

b)                       preia obligatiile din deciziile de impunere transmise de Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Juridice;

c)                       preia zilnic de la Compartimentul Contabilitatea Creantelor Bugetare platile efectuate de contribuabili verifica si certifica operarea lor in conturile fiscale personale (descarca debitele conform O.P., F.V., mandatelor postale, chitantelor) facand punctajul;

d)                      intocmeste fisa analitica pe platitor pentru fiecare contribuabil persoana fizica, inregistrand un minimum de date necesare pentru a identifica platitorul in cauza (denumire, forma de organizare, cod fiscal, sediul, domiciliul fiscal, etc.);

e)                       asigura in cazul neplatii obligaţiilor fiscale altfel cum au fost declarate sau a neplatii la termen, decizia privind obligatiile de plata accesorii pentru diferente de obligaţii fiscale cu accesoriile aferente;

f)                        verifica listele cuprinzand restantele si plusurile, pe tipuri de obligaţii fiscale;

g)                       verifica registrul partizi pentru debitele si incasarile de la platitorii persoane juridice;

h)                       face verificarile si intocmeste notele/deciziile privind restituirile/compensarile catre contribuabili, in conformitate cu legislatia in vigoare;

i) conlucreaza cu Serviciul Administrarea Sistemului Informatic, precum si cu birourile din subordinea acestuia, in vederea intocmirii/actualizarii bazei de date;

j) face propuneri privind imbunatatirea activitatii de evidenta platitori persoane juridice;

k)                       indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea institutiei in legatura cu domeniul de activitate.

 

 

ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE

 

           Art.21 SERVICIUL INSPECTIE FISCALA PERSOANE FIZICE

 

     Serviciul inspectie fiscala persoane fizice este organizat si functioneaza in subordinea directorului general adjunct coordonator al Directiei de Administrare Contribuabili Persoane Fizice.

 

    Seful Serviciului inspectie fiscala persoane fizice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de asigurarea desfasurarii in bune conditii a actiunilor de inspectie fiscala, de cunoasterea  permanenta a informatiilor privind contribuabilii din domeniul de activitate care fac obiectul inspectiei (date de identificare, obligatiile fiscale curente si cele restante, data ultimei inspectii si constatarile inspectiilor anterioare etc), in vederea fundamentarii propunerilor pentru pregatirea temeinica si realizarea cu eficienta a inspectiilor fiscale;

b)      întocmeşte, pentru fiecare lună, planul de inspecţie fiscală a contribuabililor persoane fizice, îl transmite spre aprobare directorului general şi verifică modul de realizare al acestuia;

c)      asigura buna desfasurare a activitatilor specifice serviciului;

d)     verifica si avizeaza, in vederea aprobarii, rapoartele de inspectie fiscala intocmite de personalul din subordine, insotite de deciziile de impunere privind creantele datorate bugetului local sau de deciziile privind nemodificarea bazei de impunere, dupa caz;

e)      organizeaza si conduce evidenta rezultatelor inspectiilor fiscale si urmareste modul de valorificare a constatărilor inspectiilor fiscale;

f)       evalueaza permanent activitatea personalului din subordine în scopul perfectionării activităţii profesionale, luand masuri operative sau facand propuneri conducerii, conform competentelor;

g)      pastrează confidentialitatea asupra informatiilor pe care le detine ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

h)      avizeaza lunar situatia centralizatoare a fondului de stimulente;

i)        indeplineste in conditiile legii orice sarcini stabilite de conducerea institutiei, in legatura cu domeniul de activitate.

 

     Serviciul inspectie fiscala persoane fizice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      desfasoara activitatea de inspectie fiscala potrivit planurilor de activitate, la contribuabilii persoane fizice care detin bunuri impozabile sau taxabile pe raza sectorului 1, sau care datoreaza taxe conform Legii nr. 571/2003, titlul IX privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)      asigura cunoasterea  permanenta a informatiilor privind contribuabilii din domeniul de activitate care fac obiectul inspectiei (date de identificare, obiectul de activitate, obligatiile fiscale curente si cele restante, data ultimei inspectii si constatarile inspectiilor anterioare etc), in vederea fundamentarii propunerilor pentru pregatirea temeinica si realizarea cu eficienta a inspectiilor fiscale;

c)      asigura desfasurarea in bune conditii a actiunilor de inspectie fiscala partiala sau generala, cu aplicarea corecta a legislatiei fiscale;

d)     efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor, rezultatele actiunilor de verificare si impunere, masuri luate pentru nerespectarea legislatiei fiscale;

e)      asigura emiterea si comunicarea avizelor de inspectie fiscala;

f)       examineaza documentele aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;

g)      solicita orice documente relevante in vederea stabilirii corecte a creantelor datorate bugetului local;

h)      verifica concordanta dintre datele din declaratiile fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;

i)        discuta constatarile si solicita note explicative si/sau declaratii de la contribuabili sau imputernicitii acestora, dupa caz;

j)        solicita informatii de la terti;

k)      stabileste baza corecta de impunere, diferentele datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata si/sau stabilita, dupa caz, la momentul inceperii inspectiei fiscale;

l)        stabileste diferente de obligatii fiscale de plata, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora;

m)    verifica locurile unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;

n)      intocmeste procese verbale, dupa caz, pentru stabilirea starii de fapt pe parcursul inspectiei fiscale;

o)      dispune masuri asiguratorii in conditiile legii;

p)      aplica sanctiuni potrivit prevederilor legale;

q)      aplica sigilii asupra bunurilor, intocmind in acest sens un proces verbal;

r)       intocmeste rapoartele de inspectie fiscala si le supune avizarii sefului serviciului, respectiv aprobarii Directorului General Adjunct;

s)       intocmeste deciziile de impunere privind creantele datorate bugetului local sau deciziile privind nemodificarea bazei de impunere, dupa caz, ca urmare a rapoartelor de inspectie fiscala, asigurand comunicarea acestora catre contribuabil;

t)       efectueaza controale inopinate, incrucisate, cercetari la fata locului, si intocmeste procese verbale, semnate de contribuabil, insotite dupa caz, de dispozitii privind masurile stabilite;

u)      intocmeste referatele de suspendare ale inspectiilor fiscale, pe motive bine intemeiate;

v)      efectueaza modificarile in baza de date conform titlurilor de creanta prin care au fost stabilite diferente de plata in urma inspectiei fiscale;

w)    transmite Serviciului Fisa Analitica pe Platitor Persoane Fizice, pe baza de borderou, titlurile de creanta, imediat dupa comunicarea acestora catre contribuabili;

x)      transmite Serviciului Fisa Analitica pe Platitor Persoane Fizice referatul însoţit de borderoul de adăugare-scădere avizat de şeful serviciului şi aprobat de directorul general adjunct, conform căruia se operează în baza de date diferenţele stabilite în urma deciziilor de impunere privind creantele datorate bugetului local;

y)      sesizeaza organele de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, prin intocmirea unui proces verbal;

z)      transmite Serviciului Solutionare Contestatii punctul de vedere, insotit de copia dosarului fiscal al contribuabilului, dupa caz, ca urmare a contestatiilor depuse;

aa)   asigura si pastreaza confidentialitatea informatiilor, datelor si documentelor privind activitatea contribuabililor;

bb)  urmareste, pe baza informatiilor primite, evolutia actiunilor unor contribuabili, orientate in directia pagubirii bugetului local;

cc)   efectueaza controale si asigura luarea masurilor pentru depistarea evaziunii fiscale in fazele incipiente;

dd) transmite toate documentele si informatiile necesare celorlalte servicii/ birouri interesate;

ee)   colaboreaza cu organele administratiei publice centrale si locale, precum si cu organele bancare si Oficiul National al Registrului Comertului in vederea clarificarii situatiilor aparute si realizarea cu eficienta a inspectiilor fiscale;

ee) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de     conducerea institutiei in legatura cu domeniul de activitate.

 

Art.22 SERVICIUL STABILIRE SI IMPUNERE PERSOANE FIZICE

 

Serviciul/Biroul stabilire si impunere persoane fizice realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice: impozitul pe clădiri şi terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, taxe locale sau chirii datorate ocupării domeniului public cu garaje, chioşcuri, comerţ de întâmpinare, organizări de şantier, comerţ ocazional, tonete, măsuţe, rulote, amplasarea firmelor şi reclamelor , alte taxe locale, etc.;

     Serviciul este organizat si functioneaza in subordinea directorului general adjunct coordonator al Directiei de administrare contribuabili persoane fizice.

 

            Seful Serviciului/Biroului Stabilire si Impunere Persoane Fizice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

 

a) organizează, îndrumă, coordonează si raspunde de activitatea personalului din subordine, în vederea realizării în condiţii optime a activităţii de stabilire şi impunere persoane fizice, precum şi a altor activităţi care sunt de competenţa serviciului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

b) repartizeaza lucrarile intrate in cadrul serviciului spre solutionare salariatilor din subordine;

c) asigura buna desfasurare a activitatilor specifice serviciului/biroului;

d)       acorda asistenta  de specialitate contribuabililor la cererea acestora;

e)                verifica lucrarile soluţionate de salariaţii din subordine privind corectitudinea operării, a sumelor datorate de către contribuabili;

f)                se asigura ca lucrarile primite in cadrul serviciului sa fie solutionate in termenele legale in vigoare;

g)               întocmeşte operativ situaţiile de sinteză privind activitatea specifica;

h)               verifica, controleaza si semneaza deciziile de impunere emise de personalul din subordine;

i)                 opereaza in baza de date a titlurilor de creanta in baza confirmarii de primire;

j)                 vizeaza referatul insotit de borderoul de adaugare/scadere a obligatiilor fiscale, intocmit de catre personalul din subordine;

k)               cunoaşte si aplica actele normative de referinţă în administraţia publică locală şi în domeniul de activitate;

l)                 respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a disciplinei în muncă în cadrul serviciului şi informează conducerea în cazul în care constată abateri de la aceasta;

m)             evaluează permanent activitatea personalului din subordine;

n)               asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din subordine a actelor normative de referinţă în domeniul de activitate;

o)               verifica, controleaza si semneaza certificatele de atestare fiscala;

p)               păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

q)               exercită atribuţiile şi îndeplineşte sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc. emise de către conducerea instituţiei;

 

       Serviciul/Biroul Stabilire si Impunere Persoane Fizice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

 

a)                 realizează activitatea de constatare, stabilire si impunere in baza de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice: impozitul sau taxa pe clădiri şi terenuri, mijloace de transport, datorate ocupării domeniului public cu garaje, chioşcuri, comerţ de întâmpinare, organizări de şantier, comerţ ocazional, tonete, măsuţe, rulote, amplasarea firmelor şi reclamelor, etc.

b)     emite si comunica decizii de impunere contribuabililor, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, anual sau ori de cate ori se modifica baza de impunere;

c)     stabileste in sarcina contribuabililor persoane fizice diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligatiilor fata de bugetul local emitand in acest sens titlurile de creanta;

d)    opereaza in baza de date titlurile de creanta in baza confirmarii de primire;

e)     analizeaza, solutioneaza si opereaza in baza de date cererile de scutire de plata impozitelor si taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in domeniu;

f)      constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de actele normative pentru nedepunerea declaratiilor de impunere sau depunerea acestora peste termenul prevazut de legislatia in vigoare;

g)     efectueaza impuneri, rectificari si incetari de rol, efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, stabilirea impozitelor si taxelor in sarcina persoanelor fizice;

h)     colaboreaza cu Serviciul Executare Silita Impozite si Taxe Locale Persoane Fizice si sprijina activitatea acestuia in vederea urmaririi si recuperarii debitelor in sensul verificarii si predarii pe baza de borderou a debitelor aferente rolurilor care cuprind toate datele de identificare ale contribuabililor;

i)       analizeaza cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscala pentru persoanele fizice, intocmesc si elibereaza certificate de atestare fiscala pentru persoane fizice;

j)       solicita si verifica documente, inscrisuri ale contribuabililor persoane fizice administrate, in vederea clarificarii situatiei fiscale a acestora;

k)     verifica persoanele fizice din punct de vedere al incadrarii in perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ in baza caruia au fost acordate;

l)       asigura aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozitele si taxele locale datorate de persoanele fizice;

m)   preia obligatiile inscrise in Certificatele de Atestare Fiscala transmise de alte dosare fiscale odata cu dosarul fiscal ;

n)     intocmeste raspunsuri la adresele formulate de petenti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

o)     intocmeste adrese interne, in vederea obtinerii documentatiei necesare solutionarii cererilor depuse de catre petenti persoane fizice;

p)     consulta dosare din arhiva si matricolele in vederea intocmirii raspunsurilor la cererea petentilor persoane fizice;

q)     elibereaza petentilor persoane fizice, la cerere, fotocopii certificate dupa documentele aflate in dosarele fiscale retinand in urma acestei solicitari copii in format electronic sau imprimat, cu respectarea stricta a dispozitiilor legale in materie;

r)      analizeaza aspectele si fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducerea asupra problemelor deosebite costatate, luand sau propunand masurile care se impun;

s)      raspund pentru legalitatea si eficienta operatiunilor prezentate in documente;

t)      pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate;

u)     indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea institutiei in legatura cu domeniul de activitate;

v)     intocmeste referatele cuprinzand propunerile de solutionare a contestatiilor formulate de contribuabili impotriva actelor administrativ fiscale emise de Serviciul Stabilire si Impunere Persoane Fizice;

w)   gestioneaza evidenta contribuabililor persoane fizice administrate;

x)     intreprinde masuri pentru clarificarea datelor de identificare a contribuabililor;

y)     asigura asistenta contribuabililor in vederea indeplinirii obligatiilor declarative;

z)     asigura gestionarea dosarului fiscal a contribuabililor persoane fizice;

aa)  asigura la sfarsitul anului curent, pentru anul fiscal expirat, transmiterea documentelor primite si opisate in cadrul serviciului, pe baza de borderu Serviciului Registratura, Arhiva si Gestionarea Documentelor.

 

Art.23  SERVICIUL EXECUTARE SILITA IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE

 

 

            Seful Seful Serviciului Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe Persoane Fizice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

       a) Organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de organizarea activitatilor de executare silita asupra veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorilor care sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe, contributii si alte venituri, dupa caz, in raza Sectorului 1;

            b) Organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de declarare a insolvabilitatii si a atragerii raspunderii solidare a persoanelor prevazute de lege si a altor modalitati de stingere, in vederea realizarii creantelor bugetului local;

            c) Urmareste realizarea creantelor bugetului local in termenul de rescriptie;

d) Asigura buna desfasurare a activitatilor specifice serviciului, precum si pregatirea profesionala a salariatilor din cadrul serviciului;

         e) Evalueaza activitatea personalului din subordine in scopul perfectionarii activitatii profesionale, luand masuri operative sau facand propuneri conducerii pentru eficientizarea competentelor;

         f) Pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor pe care le detine ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;

            g) Indeplineste in conditiile legii orice alte atributii stabilite de conducerea institutiei;

            h) Avizeaza, lunar, situatia centralizatoare a fondului de stimulente.

 

    Serviciul Executare Silita Amenzi, Impozite si Taxe Persoane Fizice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

        a)  Organizeaza, verifica si desfasoara activitatea de executare silita asupra veniturilor si bunurilor urmaribile ale debitorilor aflati in evidentele Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 in vederea stingerii creantelor bugetului local;

            b) Urmareste stingerea creantelor bugetului local in termenul de prescriptie;

            c) Primirea si urmarirea debitelor restante in vederea executarii silite;

            d) Organizeaza evidenta debitorilor transmisi spre executare silita;

            e) Intocmeste dosarele de executare silita pentru creantele bugetului local fata de debitorii aflati in administrare si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea primirii titlurilor emise de alte organe fiscale;

            f) Intocmeste titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

            g) Colaboreaza cu organele administratiei publice centrale si locale, precum si cu organele bancare si Oficiul Registrului Comertului in vederea realizarii creantelor bugetului local prin executare silita a bunurilor urmaribile si conturilor bancare ale debitorilor ;

            h) Colaboreaza cu organele de inspectie fiscala pentru culegerea de informatii suplimentare referitoare la conturile bancare ale debitorilor, bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea acestora precum si alte elemente necesare activitatii de executare silita;

            i) Pe baza datelor detinute, analizeaza si stabileste masurile de executare silita, in asa fel incat, realizarea creantelor sa se faca cu rezultate cat mai eficiente, tinand seama de interesul imediat al bugetului local, cat si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit;

            j) Intocmeste si inscrie in  Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare avizele de garantie pentru creantele bugetului local pentru care s-a declansat procedura de executare silita;

            k) Intocmeste procesul-verbal care constituie titlu de creanta pentru cheltuielile de executare si dobanzile aferente, luand masuri pentru recuperarea sumelor;

            l) Asigura desfasurarea procesului de executare silita asupra bunurilor si veniturilor persoanelor fizice si cea de stingere prin alte modalitati a creantelor bugetului local;

            m) Identifica conturile in lei si valuta ale debitorilor, deschise la unitatile specializate, precum si alte venituri ale debitorilor, in vederea aplicarii procedurii de executare silita prin poprire asupra disponibilitatilor din conturi si prin poprire asupra veniturilor debitorilor;

            n) Verifica respectarea prevederilor legale in vigoare privind infiintarea popririlor pe venituri si disponibilitati banesti detinute sau datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane ; urmareste respectarea popririlor infiintate asupra tertilor popriti, precum si asupra societatilor bancare, stabilind, dupa caz, masuri legale pentru executarea acestora;

            o) Asigura comunicarea, conform legii, a actelor in cadrul procedurii de executare a creantelor fiscale fata de contribuabilii administrati ;

            p) Efectueaza, atunci cand este cazul, sigilarea bunurilor mobile si imobile sechestrate, precum si ridicarea, depozitarea bunurilor mobile sechestrate ;

            q) Numeste custodele / administratorul sechestru si propune conducerii institutiei, spre aprobare, indemnizatia acestora, urmarind activitatea lor;

            r) Solicita conducerii Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 contactarea persoanelor specializate pentru evaluarea bunurilor mobile si imobile indisponibilizate si organizeaza valorificarea bunurilor sechestrate conform normelor legale in vigoare;

            s) Solicita organelor competente inscrierea in registrele de publicitate a sechestrelor si sechestrelor asiguratorii asupra bunurilor imobile, precum si a proceselor verbale de adjudecare a bunului imobil, precum si a proceselor verbale de adjudecare in cazul vanzarii cu plata in rate;

            ş) Distribuie sumele realizate prin executare silita potrivit ordinei de preferinta prevazuta de lege, in cazul in care la executarea silita participa mai multi creditori;

            t) Intocmeste procesul-verbal de trecere in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale pentru bunuri imobile, ca urmare a deciziilor de aprobare a cererii debitorilor care au solicitat stingerea unor creante ale bugetului local prin aceasta modalitate, emise de comisia din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1;

            ţ) Intocmeste documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili cu avizul Serviciului Juridic si le prezinta spre aprobare directorului general adjunct coordonator;

            u) Verifica periodic, conform legii, contribuabilii inscrisi in evidenta separata, in cadrul termenului de prescriptie;

            v) Investigheaza impreuna cu Serviciul Juridic si cel de Inspectie Fiscala situatiile de atragere a raspunderii solidare in conditiile legii;

            x) Primeste, verifica, analizeaza si face propuneri de solutionare a cererilor de suspendare a executarii silite prin poprire la terti si/sau asupra disponibilitatilor din conturile bancare;

            y) Primeste informatii referitoare la suspendare executarii silite dispusa de instanta si urmareste continuarea, daca este cazul, la expirarea perioadei de suspendare;

            z) Gestioneaza subsistemul de executare silita si insolvabilitate din cadrul Sistemului Informatic de Administrare a Creantelor Fiscale ;

            w) Propune directorului general adjunct ridicarea masurilor asiguratorii pe baza deciziei transmise de organele competente care au dispus-o;

            aa) Analizeaza propunerile facute debitorului si nivelul de acoperire a creantelor fiscale in cadrul valorificarii bunurilor prin intelegerea partilor si isi da acordul cu privire la valorificarea bunurilor prin aceasta modalitate;

            bb) Asigura efectuarea publicitatii vanzarii, in termenul prevazut de lege, in cadrul valorificarii bunurilor sechestrate;

            cc) Examineaza in mod obiectiv, starea de fapt fiscala a contribuabililor si utilizeaza toate informatiile so documentele necesare pentru determinarea corecta a situatiei fiscale a acestora;

            dd) Analizeaza posibilitatea declararii starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice;

            ee) Dupa analiza datelor si informatiilor, in functie de situatiua in care se incadreaza contribuabilul vor proceda la intocmirea procesului-verbal de declarare a starii de insolvabilitate din care un exemplar se transmite Biroului de evidenta analitica pe platitor si unul contribuabilului;

            ff) Creantele fiscale ale debitorilor persoane juridice declarati insolvabili care nu au venituri si bunuri urmaribile se vor scadea din evidenta curenta prin intocmirea unui proces-verbal de transfer a obligatiilor debitorului declarat insolvabil si sunt trecute in evidenta separata;

            gg) Dupa trecerea creantelor fiscale in evidenta separata, vor verifica, cel putin o data pe an, daca debitorul persoana fizica a dobandit bunuri si / sau venituri urmaribile si intocmesc o nota de constatare;

            hh) In situatia in care se constata ca debitorul persoana fizica a dobandit dobandit bunuri si / sau venituri urmaribile vor intocmi un proces-verbal de transfer a obligatiilor debitorului declarat insolvabil din evidenra separata in evidenta curenta;

            ii) Opereaza darea la scadere a creantelor debitorilor persoane fizice radiate cu intocmirea procesului-verbal de scadere din evidenta si a Borderoului de adaugare-scadere a obligatiilor fiscale;

            jj) Dupa declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice si daca sunt indeplinite conditiile legale in materia atragerii raspunderii solidare, vor face demersurile legale prevazute in art. 27 si 28 din Codul de Procedura Civila;

            kk) Intocmesc si inainteaza conducerii, pentru aprobare, documentatia privind atragerea raspunderii solidare;

            ll) Indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea DGITL / S.1, in legatura cu domeniul de activitate.

 

Art.24  SERVICIUL EXECUTARE SILITA AMENZI PERSOANE FIZICE

 

   Seful Serviciul Executare Silita Amenzi Persoane Fizice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)      organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de incasarea amenzilor aplicate contribuabililor persoane fizice de pe raza teritoriala a sectorului 1, in cadrul termenului de prescriptie prevazut de lege, prin respectarea procedurii de executare silita, conform prevederilor legale in vigoare;

b)      repartizează personalului din subordine sarcinile privind administrarea dosarelor fiscale ale contribuabililor;

c)      desfăşoară activitate cu publicul, la solicitarea contribuabililor sau când consideră necesar;

d)     îndeplineşte şi asigură îndeplinirea de către personalul din subordine a oricăror atribuţii stabilite prin actele normative în domeniu sau de către conducerea instituţiei;

e)      asigură realizarea la un nivel calitativ superior şi în termenul legal a lucrărilor repartizate serviciului;

f)       respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a disciplinei în muncă în cadrul serviciului şi informează conducerea în cazul în care constată abateri de la aceasta;

g)      evaluează permanent activitatea personalului din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau făcând propuneri conducerii, conform competenţelor;

h)      asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din subordine a actelor normative de referinţă în domeniul de activitate;

i)        analizează şi soluţionează lucrările cu grad ridicat de dificultate a căror soluţionare este de competenţa serviciului;

j)        păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

k)      exercită atribuţiile şi îndeplineşte sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc. emise de către conducerea instituţiei;

l)         asigura buna desfasurare a activitatilor specifice serviciului;

m)    indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii stabilite de Directorul general adjunct coordonator.

 

             Serviciul Executare Silita Amenzi Persoane Fizice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      urmareste incasarea amenzilor aplicate contribuabililor persoane fizice de pe raza sectorului 1, comunicate de Biroul Monitorizare si Selectare Amenzi Persoane Fizice, prin respectarea procedurii de executare silita, conform prevederilor legale in vigoare;

b)       gestioneaza efectuarea platilor debitelor restante;

c)       colaboreaza cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei, si alte organe ale administratiei publice, precum si cu organele bancare,  in vederea realizarii creantelor bugetului local prin executare silita a bunurilor si conturilor bancare;

d)     colaboreaza cu organele de control fiscal pentru culegerea de informatii suplimentare referitoare la conturile bancare ale debitorilor, bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea acestora, precum si alte elemente necesare activitatii de executare silita a bunurilor;

e)      identifica veniturile si bunurile urmaribile ale debitorilor;

f)        pe baza datelor detinute, analizeaza si stabileste masurile de executare silita, in asa fel incat realizarea creantei sa se faca cu rezultate cat mai avantajoase, tinand seama de interesul institutiei;

g)       efectueaza, atunci cand este cazul sigilarea bunurilor mobile si imobile sechestrate, precum si ridicarea si depozitarea bunurilor mobile sechestrate;

h)      numeste custodele si administratorul sechestru si urmareste actvitatea acestora;

i)        asigura efectuarea publicitatii vanzarii, in termenul prevazut de lege, in cazul valorificarii bunurilor sechestrate;

j)        distribuie sumele realizate prin executare silita potrivit ordinei de preferinta prevazuta de lege, in cazul in care, la executarea silita participa mai multi creditori;

k)       analizeaza posibilitatea declararii starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice;

l)         intocmeste documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili cu avizul Serviciului Juridic, si le prezinta spre aprobare directorului general adjunct coordonator al Directiei de administrare persoane fizice al institutiei sau face cercetari suplimentare;

m)     dupa analiza datelor si informatiilor, in functie de situatia in care se incadreaza contribuabilii vor proceda la intocmirea procesului-verbal de declarare a starii de insolvabilitate;

n)       creantele fiscale ale debitorilor persoane fizice declarati insolvabili care nu au venituri sau bunuri urmaribile, se vor scadea din evidenta curenta prin intocmirea unui proces-verbal de transfer a obligatiilor debitorului declarat insolvabil si sunt trecute in evidenta separata;

o)       dupa trecerea creantelor fiscale in evidenta separata vor verifica cel putin o data pe an daca debitorul persoana fizica a dobandit bunuri si/sau venituri impozabile si intocmesc o nota de constatare;

p)      in situatia in care se constata ca debitorul persoana fizica a dobandit bunuri si/sau venituri urmaribile atunci vor intocmi proces-verbal de transfer a obligatiilor debitorului declarat insolvabil din evidenta separata in cea curenta;

q)       inspectorii de urmărire sunt obligaţi să aplice prevederile legale de executare a creanţelor bugetare, în caz contrar, intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare;

r)        răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;

s)        păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care au acces, în conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului de serviciu;

t)        îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducerea institutiei.

 

Art. 25 BIROUL MONITORIZARE SI SELECTARE AMENZI PERSOANE FIZICE

 

     Seful Biroului Monitorizare si Selectare Amenzi Persoane Fizice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)       organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea de indrumare a activitatii biroului privind aplicarea procedurii de monitorizare si selectare in vederea colectarii creantelor fiscale reprezentand amenzi aplicate debitorilor persoane fizice, potrivit competentelor stabilite de lege;

b)      repartizează personalului din subordine sarcinile privind administrarea dosarelor fiscale ale contribuabililor;

c)       desfăşoară activitate cu publicul, la solicitarea contribuabililor sau când consideră necesar;

d)      îndeplineşte şi asigură îndeplinirea de către personalul din subordine a oricăror atribuţii stabilite prin actele normative în domeniu sau de către conducerea instituţiei;

e)       asigură realizarea la un nivel calitativ superior şi în termenul legal a lucrărilor repartizate serviciului;

f)       respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a disciplinei în muncă în cadrul serviciului şi informează conducerea în cazul în care constată abateri de la aceasta;

g)      evaluează permanent activitatea personalului din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau făcând propuneri conducerii, conform competenţelor;

h)      asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din subordine a actelor normative de referinţă în domeniul de activitate;

i)        analizează şi soluţionează lucrările cu grad ridicat de dificultate a căror soluţionare este de competenţa serviciului;

j)        păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

k)      exercită atribuţiile şi îndeplineşte sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc. emise de către conducerea instituţiei;

l)         asigura buna desfasurare a activitatilor specifice serviciului;

m)    indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii stabilite de Directorul general adjunct coordonator.

 

      Biroul Monitorizare si Selectare Amenzi Persoane Fizice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

    - verifica titlurile executorii din punct de vedere:

     - al existentei   elementelor de nulitate care se pot constata din oficiu conform legislatiei in vigoare ;

          - al competentei legale – in sensul constatarii daca debitul respectiv se                   constituie sau nu ca  venit la bugetul  local;

          - al competentei teritoriale –in sensul constatarii daca D.G.I.T.L. Sector 1 este sau nu competent sa deruleze procedura de executare silita pentru debitul respectiv.            

m)    procedeaza la returnarea catre agentul constatator, in termenul legal, a titlurilor executorii care nu intrunesc conditiile legale necesare in vederea inceperii procedurii de executare silita;

n)      transmite titlurile executorii gresit indreptate catre organul de executare competent teritorial;

o)      asigura aplicarea unitara a actelor normative pe linia colectarii veniturilor bugetului local;

p)      confirma organului constatator primirea si inregistrarea debitului;

q)      transmite Serviciului Executare Silita Amenzi Persoane Fizice titlurile executorii care indeplinesc conditiile de valabilitate in vederea demararii procedurii de executare silita;

r) elaboreaza, periodic sau la solicitarea conducatorului institutiei, informari si situatii centralizatoare;   

            s) monitorizeaza lunar capacitatea de colectare a creantelor bugetare reprezentand amenzi datorate de contribuabilii persoane fizice;

            t) informeaza conducerea institutiei asupra principalelor probleme din activitatea biroului, stabilind sau propunand masurile necesare pentru imbunatatirea continua a activitatii si pentru utilizarea eficienta si completa a timpului de lucru;

            u) asigura confidentialitatea in activitate, respectiv nu are dreptul de a folosi sau dezvalui nici in timpul activitatii nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care odata devenite publice, ar dauna prestigiului institutiei;

            v) stabileste solutii de principiu pentru rezolvarea unor probleme din domeniul sau de activitate;

            ww) contribuie prin intregul comportament si tinuta, la promovarea si dezvoltarea imaginii institutiei;

x)      indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, in legatura cu domeniul de activitate.

 

 

          ART. 26 SERVICIUL EVIDENTA ANALITICA PE PLATITORI PERSOANE FIZICE

 

            Seful Serviciului evidenta pe platitori persoane fizice are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a)                  organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de evidenta analitica   pe platitori pentru contribuabilii persoane fizice administrati;

b)                  asigura si gestioneaza preluarea obligatiilor din deciziile de impunere si a platilor efectuate de contribuabili, facand punctajul cu Compartimentul Contabilitatea Creantelor Bugetare;

c)                  repartizează personalului din subordine sarcinile si lucrarile intrate in cadrul serviciului;

d)                 desfăşoară activitate de relatii cu publicul, la solicitarea contribuabililor sau ori de cate ori este necesar;

e)                  asigură realizarea la un nivel calitativ superior şi în termenul legal a lucrărilor repartizate serviciului;

f)                  respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a disciplinei în muncă în cadrul serviciului şi informează conducerea în cazul în care constată abateri de la aceasta;

g)                 evaluează permanent activitatea personalului din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau făcând propuneri conducerii, conform competenţelor;

h)                 asigură cunoaşterea şi aplicarea de către personalul din subordine a actelor normative de referinţă în domeniul de activitate;

i)                   păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

j)                   exercită atribuţiile şi îndeplineşte sarcinile ce decurg din deciziile, notele interne etc. emise de către conducerea instituţiei;

k)                 asigura buna desfasurare a activitatilor specifice serviciului;

 

            Serviciul evidenta pe platitori persoane fizice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)                       tine evidenta analitica pe platitori pentru contribuabilii persoane fizice administrati;

b)                       preia obligatiile din deciziile de impunere transmise de Serviciul/Biroul Stabilire si Impunere Persoane Fizice si Serviciul Inspectie Fiscala Persoane Fizice;

c)                       preia zilnic de la Compartimentul Contabilitatea Creantelor Bugetare platile efectuate de contribuabili verifica si certifica operarea lor in conturile fiscale personale (descarca debitele conform O.P., F.V., mandatelor postale, chitantelor) facand punctajul;

d)                      intocmeste fisa analitica pe platitor pentru fiecare contribuabil persoana fizica, inregistrand un minimum de date necesare pentru a identifica platitorul in cauza (nume, cod numeric personal, numar de identificare fiscala,domiciliul fiscal, cod fiscal, etc.);

e)                       asigura in cazul neplatii obligaţiilor fiscale altfel cum au fost declarate sau a neplatii la termen, decizia privind obligatiile de plata accesorii pentru diferente de obligaţii fiscale cu accesoriile aferente;

f)                        verifica listele cuprinzand restantele si plusurile, pe tipuri de obligaţii fiscale;

g)                       intocmeste si verifica borderourile de debite si scaderi in situatia in care constata diferente;

h)                       face verificarile si intocmeste notele/deciziile privind restituirile/compensarile catre contribuabili, in conformitate cu legislatia in vigoare;

i) verifica registrul partizi pentru debitele si incasarile de la platitorii persoane fizice;

j) conlucreaza cu Serviciul Administrarea Sistemului Informatic, precum si cu birourile din subordinea acestuia, in vederea intocmirii/actualizarii bazei de date;

k)                       face propuneri privind imbunatatirea activitatii de evidenta platitori persoane fizice;

l) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea institutiei in legatura cu domeniul de activitate.

 

 

ACTIVITATEA ECONOMICA

 

          Art.27. SERVICIUL BUGET  FINANCIAR SALARIZARE

 

            Serviciul buget, financiar, salarizare reprezinta structura din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 ce asigura activitatea financiara a institutiei, precum si organizarea si conducerea contabilitatii potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, asigura constatarea incasarii veniturilor bugetului local, pe baza situatiilor centralizatoare transmise de serviciile si birourile de specialitate care au atributii de prelucrare a documentelor justificative.

       Serviciul buget, financiar, salarizare este organizat si functioneaza in subordinea directorului general adjunct al Directiei Economice din cadrul Directiei Generale de  Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.

      Serviciul buget, financiar, salarizare are in subordinea sa Biroul Incasari si Compartimentul Contabilitatea creantelor bugetare.

 

     Seful Serviciului buget, financiar, salarizare are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)      organizeaza, conduce, indruma si controleaza activitatea personalului din subordine, aducand la indeplinire sarcinile stabilite de conducere si raspunde fata de aceasta pentru realizarea lor in termen si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

b)      repartizeaza sarcinile si lucrarile pe salariati, indruma executarea acestora, analizeaza lucrarile intocmite in cadrul serviciului si le prezinta conducerii;

c)      asigura, in colaborare cu seful Biroului de achizitii publice si seful Serviciului administrativ, elaborarea programului anual al achizitiilor publice, cu respectarea termenelor legale in vigoare;

d)     organizeaza munca in mod operativ, stabilind masuri concrete care sa asigure elaborarea in termen a lucrarilor;

e)      asigura, conform atributiilor, colaborarea cu alte servicii si dupa caz cu alte organe specializate din afara institutiei.

f)       analizeaza si informeaza operativ conducerea directiei asupra principalelor probleme din activitatea serviciului, stabilind masurile necesare pentru imbunatatirea muncii si cresterea operativitatii in rezolvarea lucrarilor;

g)      conduce contabilitatea operatiunilor privind drepturile constatate si veniturile incasate, ale bugetului local al sectorului 1 si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti , pe baza situatiilor centralizatoare transmise de catre compartimentele de specialitate care au atributii in prelucrarea documentelor justificative;

h)      conduce evidenta contabila sintetica a creantelor bugetare, a datoriilor si a disponibilitatilor pe structura clasificatiei bugetare pentru  contribuabili persoane fizice si juridice;

i)        asigura intocmirea  lunara a  balantei  de  verificare  sintetica si analitica pe  structura  clasificatiei  bugetare, aferenta activitatii directiei;

j)        asigura intocmirea trimestriala a anexelor pentru bilantul contabil al institutiei, referitoare la creantele bugetare ale contribuabililor persoane fizice si juridice;

k)      indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea institutiei in legatura cu domeniul de activitate.

 

Serviciul buget, financiar, salarizare are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      elaboreaza proiectul  bugetului de cheltuieli al Directiei Generale  Impozite si Taxe Locale sector 1, insotit de fundamentarea acestuia;

b)       elaboreaza programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare in colaborare cu Biroul Achizitii Publice;

c)      intocmeste lunar situatia privind solicitarea de deschidere de credite in limita creditelor bugetare aprobate, potrivit destinatiei si in conformitate cu prevederile dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective;

d)     urmareste primirea creditelor necesare pentru plata salariilor, conform statului de functii, a contractelor pentru servicii, pentru achizitii, in limita unui consum oportun, cu incadrarea in bugetul aprobat;

e)      intocmeste si depune la Trezoreria Sectorului 1 documentatia privind deschiderea si efectuarea platilor;

f)       intocmeste statele de plata a salariilor si altor drepturi de tip salarial pentru personalul institutiei si asigura plata acestora la termen;

g)      intocmeste, centralizeaza si transmite organului fiscal competent, fisele fiscale privind impozitul pe venituri din salarii ale personalului institutiei;

h)      asigura monitorizarea cheltuielilor de personal conform bugetului aprobat;

i)        asigura virarea la termenele legale a obligatiilor institutiei fata de bugetul general consolidat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate si bugetul de somaj, a fondului de accidente si boli profesionale precum si a altor fonduri;

j)        asigura virarea la termen catre terti a sumelor retinute conform statelor de salarii (rate, garantii, imputatii, etc);

k)      asigura depunerea in termen a declaratiilor ce privesc obligatiile institutiei;

l)        elibereaza, la cererea salariatilor, adeverinte de venit;

m)    asigura intocmirea documentelor contabile, pastrarea acestora precum si reconstituirea lor, in termenul legal, in caz de pierdere, distrugere sau sustragere;

n)      are responsabilitati privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv asupra operatiilor si obligatiilor patrimoniale ale unitatii ;

o)      indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea institutiei in legatura cu domeniul de activitate.

 

Art.28. BIROUL INCASARI

 

Biroul Incasari reprezinta structura din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 ce asigura incasarea impozitelor si taxelor care se fac venit la bugetul local, precum si alte sume potrivit legii.

     Biroul Incasari este organizat si functioneaza in subordinea Serviciului buget, financiar, salarizare din cadrul Directiei Generale  Impozite si Taxe Locale sector 1.  

 

Seful Biroului Incasari are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)      organizeaza, conduce, indruma si controleaza activitatea personalului din subordine, aducand la indeplinire sarcinile stabilite de conducere si raspunde fata de aceasta pentru realizarea lor in termen si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

b)      repartizeaza sarcinile si lucrarile pe salariati, indruma executarea acestora, analizeaza lucrarile intocmite in cadrul serviciului si le prezinta conducerii;

c)      organizeaza munca in mod operativ, stabilind masuri concrete care sa asigure elaborarea in termen a lucrarilor;

d)     asigura, conform atributiilor, colaborarea cu alte servicii si dupa caz cu alte organe specializate din afara institutiei.

e)      analizeaza si informeaza operativ conducerea directiei asupra principalelor probleme din activitatea serviciului, stabilind masurile necesare pentru imbunatatirea muncii si cresterea operativitatii in rezolvarea lucrarilor;

f)       indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea institutiei in legatura cu domeniul de activitate.

 

Biroul incasari are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a) efectuează încasări în baza dispoziţiilor de încasare, însoţite de decontul de cheltuieli precum şi de documentele justificative (facturi fiscale, chitanţe fiscale etc),

b) verifică dacă acestea au viza de control financiar preventiv precum şi aprobarea conducătorului instituţiei;

            c) efectuează  plăţi în baza dispoziţiilor de plată, însoţite de referatele de necesitate, verifică dacă acestea au viza de control financiar preventiv, aprobarea conducătorului instituţiei precum şi dacă persoana care a ridicat avansul a completat datele personale de identificare conform buletinului de identitate, suma ridicată precum şi data ridicării;

d)     efectuează plăţi: salarii, concedii de odihnă, în baza statelor, în termen de trei zile pe bază de semnătură, care confirmă ridicarea drepturilor salariale;

e)      efectueaza restituiri catre contribuabilii persoane fizice si juridice in baza centralizatorului aprobat;

f) depune la trezorerie în baza foilor de vărsământ: salariilor neridicate, încasările din impozite şi taxe locale, soldul de casă (cheltuieli) la sfârşitul trimestrului precum şi la sfârşit de an financiar, restituiri neridicate precum şi alte încasări;

g)      întocmeşte registrul de casă pe venituri si cheltuieli, conform documentelor justificative de încasări şi plăţi înscrise;

h)      identifica rolurile contribuabililor dupa, nume, C.N.P., cod fiscal, adresa, etc;

i)        incaseaza in urma emiterii chitantelor de calculator sume  reprezentand impozite si taxe locale pentru persoane fizice si juridice, conform Codului Fiscal, Codului de Procedura Fiscala si a legislatiei in vigoare;

j)        comunica contribuabililor chitanta stampilata si semnata dupa ce a incasat contravaloarea acesteia;

k)      cumuleaza incasarile la sfarsitul zilei, introduce banii si monetarul in saci si preda sacii cu bani persoanelor autorizate in ridicarea valorilor;

            l) răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiilor prezentate în documente;

l)        îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere

 

Art.29. COMPARTIMENTUL CONTABILITATEA CREANTELOR BUGETARE

 

Compartimentul Contabilitatea Creantelor Bugetare, reprezinta structura prin care Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, asigura constatarea incasarii veniturilor bugetului local, pe baza situatiilor centralizatoare transmise de catre serviciile si birourile de specialitate care au atributii de prelucrare a documentelor justificative.

Compartimentul Contabilitatea Creantelor Bugetare este organizat si functioneaza in subordinea Serviciului buget, financiar, salarizare din cadrul Directiei Generale  Impozite si Taxe Locale sector 1.  

 

    Compartimentul Contabilitatea Creantelor Bugetare are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      intocmeste balanta de verificare analitica si sintetica privind creantele bugetare locale , datoriile, disponibilitatile bugetului local al sectorului 1 si a sumelor colectate pentru bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti   de la contribuabilii persoane fizice si juridice;

b)      centralizeaza informatiile privind creantele si datoriile bugetare primite de la serviciile de specialitate din cadrul Directiei Generale Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;

c)      intocmeste “Contul de executie al bugetului institutiei publice - venituri” la nivelul contribuabililor persoane fizice si juridice;

d)     asigura centralizarea informatiilor din balanta de verificare analitica si sintetica in Registrul Jurnal si in Registrul Inventar in conformitate cu reglamentarile in vigoare ;

e)      intocmeste bugetul de venituri si nota de fundamentare, precum si rectificarile de buget pe parcursul anului ;

f)       intocmeste analiza economice a gradului de realizare a indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli ;

g)      intocmeste formalitatile la Trezoreria Sector 1 pentru deschiderea de conturi la inceputul anului ;

h)      asigura centralizarea si verificarea situatiilor privitoare la constituirea fondului de stimulare a personalului la nivelul institutiei conform procedurilor interne de lucru aprobate ;

i)        asigura virarea sumelor catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti in baza reglementarilor in vigoare ;

j)        elaboreaza situatiile incasarilor la Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

k)      aisgura virarea sumelor incasate prin mijloace electronice (POS) din contul colector pe conturile corespunzatoare in care au fost incasate;

l)        verifica, avizeaza si centralizeaza referatele de restituire ale contribuabililor persoane fizice si juridice conform procedurilor interne de lucru aprobate ;

m)    verifica, avizeaza si centralizeaza referatele de compensare ale contribuabililor persoane fizice si juridice conform procedurilor interne de lucru aprobate ;

n)      asigura inregistrarea in programul de evidenta fiscala analitica pe platitori a incasarilor prin ordin de de plata, mandat postal ;

o)      asigura inregistrarea in programul de evidenta fiscala analitica pe platitori a viramentelor, restituirilor si a compensarilor din oficiu sau solicitate de contribuabili , in conformitate cu procedurile interne de lucru aprobate ;

p)      asigura rezolvarea corespondentei  si a situatilor statistice solicitate de alte institutii in termenele legale ;

q)     indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea institutiei sau de seful Serviciului buget, financiar, salarizare in legatura cu domeniul de activitate.

 

Art.30. SERVICIUL CONTABILITATEA CHELTUIELILOR BUGETARE

 

Serviciul Contabilitatea Cheltuielilor Bugetare reprezinta structura din cadrul Directiei Generale  de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 ce asigura organizarea si conducerea contabilitatii potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

    

 Seful Serviciului Contabilitatea Cheltuielilor Bugetare are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)      organizeaza, conduce, indruma si controleaza activitatea personalului din subordine, aducand la indeplinire sarcinile stabilite de conducere si raspunde fata de aceasta pentru realizarea lor in termen si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

b)      repartizeaza sarcinile si lucrarile pe salariati, indruma executarea acestora, analizeaza lucrarile intocmite in cadrul serviciului si le prezinta conducerii;

c)      organizeaza munca in mod operativ, stabilind masuri concrete care sa asigure elaborarea in termen a lucrarilor;

d)     asigura, conform atributiilor, colaborarea cu alte servicii si dupa caz cu alte organe specializate din afara institutiei.

e)      analizeaza si informeaza operativ conducerea directiei asupra principalelor probleme din activitatea serviciului, stabilind masurile necesare pentru imbunatatirea muncii si cresterea operativitatii in rezolvarea lucrarilor;

f)       indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de conducerea institutiei in legatura cu domeniul de activitate.

 

Serviciul Contabilitatea Cheltuielilor Bugetare are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a) efectueaza platile, in limita creditelor bugetare aprobate numai pe baza de acte justificative si numai dupa ce acestea au fost lichidate si ordonantate, potrivit prevederilor legale;

b) asigura plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate sau a disponibilităţilor aflate în conturi, după caz.

     c) urmareste incadrarea sumelor propuse pentru plati in nivelul angajamentelor bugetare si angajamentelor legale, corespunzator bugetului aprobat;

d) asigura organizarea contabilitatii, inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operatiilor, potrivit planului de conturi, normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice precum si a prevederilor legale din domeniu;

e)      asigura ordonantarea si plata cheltuielilor;

f)       efectueaza inregistrari contabile in programul de contabilitate referitor la facturi, state, ordine de plata, etc.;

g)      asigura evidenta operatiunilor de casa si banca ( registru de casa, extrase, etc.) intocmind ordinele de plata;

h)      asigura evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

i) asigura intocmirea documentelor contabile, pastrarea acestora precum si reconstituirea lor, in termenul legal, in caz de pierdere, distrugere sau sustragere;

j) efectueaza controlul periodic asupra operatiunilor ce se fac prin casieria proprie, urmarind legalitatea operatiunilor, realitatea soldului precum si respectarea dispozitiilor legale cu privire la disciplina de casa;

k) asigura controlul periodic asupra gestiunii de materiale privind gestionarea corespunzatoare a bunurilor si materialelor, in vederea prevenirii instrainarilor sau sustragerii;

l) asigura efectuarea anuala a inventarierii patrimoniului institutiei;

m) asigura valorificarea inventarului efectuat pe baza documentelor primite de la comisia de inventariere, propune conducatorului institutiei dupa caz: inregistrarea in patrimoniu a plusurilor, imputarea lipsurilor, compensarea lipsurilor cu plusurile; n) intocmeste situatii financiare trimestriale si anuale pe care le transmite catre Primaria Sectorului 1 ;

o) indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de directorul general in legatura cu domeniul de activitate.

 

Art.31. SERVICIUL ADMINISTRATIV

 

Serviciul administrativ reprezinta structura prin care Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 organizeaza activitatea de administrare a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul directiei conform prevederilor legale.

       Serviciul Administrativ este organizat si functioneaza in subordinea Directorului General Adjunct al Directiei Economice din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector1.  

 

      Seful Serviciului Administrativ are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)       organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea de administrare a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul directiei,

b)       asigura buna desfasurare a activitatilor specifice serviciului;

c)       indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii dispuse de conducerea institutiei din subordinea careia face parte sau de catre directorul general.

   

     Serviciul Administrativ are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      raspunde de gospodarirea si intretinerea imobilelor, in care isi desfasoara activitatea directia;

b)      ia masuri pentru organizarea accesului in incinta sediilor a salariatilor si a persoanelor din afara institutiei;

c)      ia masuri pentru asigurarea activitatilor de paza si supraveghere in vederea desfasurarii in conditii de siguranta a activitatii institutiei, in baza contractelor incheiate cu firmele autorizate in acest sens;

d)     ia masuri pentru intretinerea autovehiculelor din dotare in vederea satisfacerii cerintelor de transport pentru activitatea directiei prin:

e)      asigurarea efectuarii reviziilor periodice si a reparatiilor necesare la autoturismele din  dotare;

f)       tine evidenta consumurilor de carburanti si piese de schimb; ia masuri pentru folosirea rationala a acestora si incadrarea in normele de consum stabilite;

g)      raspunde de integritatea autoturismelor din dotare, in care scop ia masuri pentru parcarea acestora la locurile stabilite si asigurarea lor cu  incuietori corespunzatoare;

h)      elibereaza si calculeaza foile de parcurs pentru fiecare autoturism din dotare in parte, potrivit reglementarilor in vigoare;

i)        ia masuri pentru gospodarirea rationala a energiei electrice, a apei, combustibililor, hartiei, rechizitelor si a altor materiale de consum cu caracter administrativ;

j)        organizeaza si asigura efectuarea curateniei in sediile administrative;

k)      face propuneri de scoaterea din functiune si/sau valorificare a bunurilor de natura obiectelor de inventar/activelor fixe corporale din dotarea directiei in conditiile prevazute de lege;

l)        propune si realizeaza remedierea bunurilor de natura obiectelor de inventar/activelor fixe corporale deteriorate;

m)    ia masuri pentru buna gestionare a activelor fixe corporale si obiectelor de inventar din dotarea institutiei;

n)      raspunde de buna functionare a liniilor telefonice/fax din dotarea directiei prin:

o)      asigurarea pieselor de schimb si materialelor consumabile necesare functionarii acestora;

p)      asigurarea instruirii persoanelor care raspund de exploatarea lor;

q)      mentinerea in stare buna de functionare a acestora prin asigurarea efectuarii reviziilor periodice si exploatarea  corespunzatoare a lor;

r)       prin grija gestionarului (magazinerului) se vor pastra  stampilele si sigiliile care nu se mai folosesc pana la casarea acestora;

s)       asigura buna functionare a instalatiilor termice, sanitare, electrice de la nivelul institutiei si ia masuri de remedierea a disfunctionalitatilor aparute, prin forte proprii sau prin intermediul firmelor autorizate in domeniul respectiv;

t)       urmareste si ia masuri pentru mentinerea stocurilor de siguranta a bazei tehnico-materiale pentru asigurarea continuitatii desfasurarii activitatii institutiei;

u)      asigura aprovizionarea cu materiale, furnituri birou, combustibili, piese de schimb, etc. necesare tuturor  serviciilor/birourilor, in baza solicitarilor acestora;

v)      ia masuri de preintampinare a formarii stocurilor fara miscare si de redare a acestora in circuitul intern de consum;

w)    asigura prin intermediul comisiilor, conform metodologiei in vigoare, desfasurarea activitatii de receptie si intrare in gestiunea institutiei a bunurilor achizitionate;

x)      ia masuri pentru depozitarea in siguranta si conservarea bunurilor si materialelor aprovizionate;

y)      colaboreaza cu Serviciul Administrarea Sistemului Informatic in vederea asigurarii unei bune functionari a echipamentelor electronice de calcul si periferice;

z)      colaboreaza cu Serviciul Buget Financiar, Contabilitate si Salarizare pentru inventarierea tuturor bunurilor existente in patrimoniul directiei, conform dispozitiilor legale;

aa)   asigura afisarea listelor de inventar pe camera (birou), pe centru;

bb)  intocmeste documentele justificative de intrare a bunurilor in gestiunea institutiei, de dare a acestora in folosinta/consum, de transfer intre angajati, de intrare in magazie; transmite toate documentele justificative Serviciului Buget Financiar, Contabilitate si Salarizare pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate;

cc)   verifica realitatea si intocmeste documentele necesare pentru plata facturilor emise de furnizori, prestatori de servicii sau executori de lucrari;

dd) colaboreaza cu Biroul Achizitii Publice la intocmirea bugetului pentru anul urmator preivind cheltuielile cu utilitatile, necesrul de bunuri de natura materialelor de intretinere, furniturilor de birou, consumabilelor, precum si altor bunuri de natura obiectelor de inventar/activelor fixe corporale necesare serviciului sau la nivel general al institutiei;

ee)   asigura si raspunde de desfasurarea activitatii in conformitate cu standardele managementului de calitate;

ff)    asigura respectarea prevederilor legislatiei si normelor de protectia muncii, de prevenire a situatiilor de urgenta;

z) indeplineste orice alte sarcini din sfera sa de activitate, prevazute de lege sau dispuse  de catre directorul generale adjunct din subordinea careia face parte Serviciul Administrativ sau directorul general al institutiei.

 

Art.32. SERVICIUL REGISTRATURA

 

Serviciul registratura reprezinta structura prin care Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 organizeaza activitatea de registratura, conform prevederilor legale.

       Serviciul registratura este organizat si functioneaza in subordinea directorului general adjunct coordonator al Directiei economice din cadrul Directiei Generale  Impozite si Taxe Locale sector 1.  

      

Seful Serviciului registratura are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)                           organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea de registratura, conform prevederilor legale;

b)                           asigura buna desfasurare a activitatilor specifice serviciului;

c)                           indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii dispuse de conducerea institutiei.

 

Serviciul registratura are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)      organizeaza activitatea de registratura a directiei;

b)      asigura primirea, inregistrarea si predarea corespondentei;

c)      raspunde de predarea, sub semnatura de predare-primire, a tuturor lucrarilor;

d)     lectureaza corespondenta adresata conducerii institutiei, pregatesc mapa cu documentele /lucrari de corespondenta primita sau emisa de institutie si o prezinta conducerii pentru aplicarea rezolutiei;

e)      mapele continand documentele sortate, inregistrate si datate sunt distribuite pe baza de borderou de predare-primire corespondenta;

f)       asigura inregistrarea in mod cronologic a corespondentei;

g)      organizeaza corespondenta primita sau emisa de conducerea institutiei, asigura circulatia acesteia, primeste si distribuie documentele destinate aprobarii sau avizarii conducerii institutiei;

h)      raspunde de intocmirea documentatiei necesara transmiterii corespondentei realizata de catre angajatii directiei ;

i)        asigura transmiterea corespondentei pe destinatii;

j)        asigura utilizarea si pastrarea corespunzatoare a stampilelor si sigiliilor;

k)      urmareste corespondenta intrata si iesita de la conducere;

l)        urmareste ca lucrarile sa fie repartizate celor nominalizati;

m)    raspunde de pastrarea secretului si confidentialitatea lucrarilor;

n)      ridica de la oficiile postale, eventualele colete sosite pe adresa directiei;

o)      raspunde de respectarea normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege;

p)      indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de directorul general adjunct al Directiei Economice in legatura cu domeniul de activitate.

 

Art.33. BIROUL GESTIUNE ARHIVA SI EVIDENTA INFORMATIZATA

 

         Biroul gestiune arhiva si evidenta informatizata reprezinta structura prin care Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 organizeaza activitatea de arhivare a documentelor la nivelul directiei si asigura gestionarea documentelor, conform prevederilor legale;

        Biroul gestiune arhiva si evidenta informatizata este organizat si functioneaza in subordinea directorului general adjunct coordonator al Directiei economice din cadrul Directiei Generale  Impozite si Taxe Locale sector 1.  

 

Seful Biroului Gestiune Arhiva si Evidenta Informatizata are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati specifice:

a)       organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea de arhivare a documentelor la nivelul directiei si asigura gestionarea documentelor, conform prevederilor legale;

b)      asigura buna desfasurare a activitatilor specifice biroului;

c)       asigura secretariatul Comisiei de selectionare a documentelor;

d)      sesizeaza anual sau ori de cate ori este nevoie presedintele Comisiei de selectionare a documentelor in vederea convocarii Comisiei de selectionare;

e)       indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii dispuse de conducerea institutiei.

       

Biroul Gestiune Arhiva si Evidenta Informatizata are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      cunoasterea legislatiei arhivistice si urmarirea ei, in vederea aplicarii corecte, tinand legatura permanenta cu Arhivele Nationale;

b)      verificarea si preluarea documentelor create la compartimente, conform unei programari prealabile, pe baza de inventare si proces-verbal;

c)      asigura evidenta, pastrarea si clasarea documentelor detinute in arhiva;

d)     pregăteşte în vederea arhivării documentele proprii nou create;

e)      asigură şi menţine evidenţa dosarelor aflate în fondul arhivistic al instituţiei conform nomenclatorului aprobat ;

f)       pune la dispoziţia inspectorilor dosarele suburbiilor din subordinea fiecăruia, pe bază de semnătură respectând regulamentul circulaţiei emitere a documentelor;

g)      tine evidenta cererilor transmise spre solutionare biroului;

h)      eliberează documente, în urma solicitărilor inspectorilor de specialitate , în condiţiile prevăzute de lege;

i)        intocmeste si actualizeaza nomenclatorul documentelor de arhiva;

j)        informeaza conducerea institutiei despre eventualele nereguli (degradari, sustrageri de documente);

k)      pastreaza secretul fiscal si confidentialitatea documentelor arhivate;

l)        asigura pastrarea in bune conditii a arhivei Directiei Generale Impozite si Taxe Locale sector 1, in conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996;

m)    indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de directorul general/ directorul general adjunct coordonator al Activitatii Economice in legatura cu domeniul de activitate.

 

Art.34. BIROUL ACHIZITII PUBLICE

 

         Biroul de achizitii publice reprezinta structura prin care Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 asigura activitatea de achizitii publice potrivit prevederilor legale.

         Biroul de achizitii publice este organizat si functioneaza in subordinea Directorului General Adjunct al Directiei Economice din cadrul D.G.I.T.L. Sector 1.

 

        Seful Biroului de achizitii publice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      organizeaza, conduce, indruma si controleaza activitatea biroului din subordine, aducand la indeplinire sarcinile stabilite de conducere si raspunde fata de aceasta pentru realizarea lor in termen si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

b)      repartizeaza sarcinile si lucrarile pe salariatii biroului, indruma executarea acestora, analizeaza lucrarile intocmite in cadrul biroului si le prezinta conducerii institutiei;

c)      organizeaza munca in mod operativ in cadrul biroului, stabilind masuri concrete care sa asigure elaborarea in termen a lucrarilor;

d)     asigura, conform atributiilor, colaborarea cu alte servicii si dupa caz cu alte organe specializate din afara D.G.I.T.L. Sector 1;

e)      asigura, in colaborare cu seful Serviciului Buget, Financiar, Salarizare si seful Serviciului Administrativ , elaborarea programului anual al achizitiilor publice, cu respectarea termenelelor legale in vigoare;

f)       analizeaza si informeaza operativ conducerea directiei asupra principalelor probleme din activitatea biroului, stabilind masurile necesare pentru imbunatatirea muncii si cresterea operativitatii in rezolvarea lucrarilor;

g)      indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de Directorul General Adjunct al Directiei Economice in legatura cu domeniul de activitate.

 

     Biroul achizitii publice are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

a)      elaboreaza "Programul anual al achizitiilor publice" al directiei si opereaza modificari sau completari, dupa caz, ale acestuia, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente; prezinta planul, spre aprobare, Directorului General Adjunct al Directiei Economice, respectiv Directorul General, conform prevederilor legale, cu avizul Serviciului Fuget, Financiar Salarizare;

b)      elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;

c)      indeplineste obligatiile legale referitoare la publicitate;

d)     aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;

e)      asigura intocmirea si pastrarea in bune conditii a dosarului achizitiei publice;

f)       respecta prevederile legale in alegerea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;

g)      comunica tuturor candidatilor/ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii conform dispozitiilor legale, iar catre ofertantul declarat castigator si invitatia pentru semnarea contractului;

h)      efectueaza achizitii directe;

i)        intocmeste si transmite catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Sistemul Electronic de Achizitii Publice, raportul anual privind contractele atribuite in anul anterior, precum si alte raportari solicitate;

j)        pastreaza secretul si confidentialitatea documentelor arhivate;

k)      indeplineste orice alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de directorul general in legatura cu domeniul de activitate.

 

Art.35.  BIROUL DE INTEGRARE EUROPEANA

 

Biroul de Integare Europeana reprezinta structura prin care Directia Generala Impozite si Taxe Locale sector 1 asigura activitatea de iniţiere, promovare, conducere, monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform normelor metodologice proprii acestui domeniu si  potrivit prevederilor legale.

         Biroul de integrare europeana este organizat si functioneaza in subordinea directorului general adjunct coordonator al Directiei economice din cadrul D.G.I.T.L. sector 1.

Seful Biroului de Integrare Europeana are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati:

-  organizeaza, indruma, coordoneaza si controleaza activitatea Biroului ;

- întocmeşte rapoarte, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează, daca este cazul, activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei;
- elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale.

- asigura realizarea tuturor actiunilor, sarcinilor, lucrarilor care sa contribuie la buna desfasurare a activitatii in domeniu ;

- asigura colaborarea cu compartimentele de specialitate pentru realizarea atributiilor specifice;

 

            Biroul Integrare Europeana are urmatoarele atributii, competente si responsabilitati :

- intocmirea si actualizarea unor baze de date si materiale informative privind acquis-ul comunitar,  institutiile Uniunii Europene si politicile comunitare;

- comunica cu Reprezentanta Comisiei Europene in Romania pentru asigurarea unui flux eficient de informatii despre politicile Uniunii, activitatile Comisiei si actiunile dedicate societatii civile.

- asigura documentarea si monitorizarea oportunitatilor privind finantarea programelor cu aplicabilitate în domeniul specific, prin intermediul instrumentelor structurale, in vedera depunerii de proiecte, în cadrul tuturor Programelor Operaţionale, precum cele privind creşterea competitivităţii economice, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea capacităţii administrative si fiscale, in functie de axele prioritare specifice si in conformitate cu Ghidul Solicitantului;

- colaboreaza cu Autorităţile de Management (AM), Organismele Intermediare (OI), entitatile si autoritatile care au atributii in domeniul utilizarii instrumentelor structurale destinate programelor de dezvoltare locala, precum, Ministerul Dezvoltarii Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Agentia de Dezvoltare Regionala, ONG-uri, Administratori ai schemei de grant (după caz), Asociatia Municipiilor din Romania, alte institutii ;

- procura Ghidul de finanţare al solicitantului, dupa lansarea cererii de oferte de catre Autoritatea de Management (AM), Organismul Intermediar (OI) sau Administratorul schemei de grant (după caz);

- colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul institutiei, potrivit principiului coroborarii de competente, pentru identificarea si contactarea potenţialilor parteneri pentru asigurarea unui management eficient al proiectului si intreprinde demersurile necesare pentru identificarea surselor de finantare (resurse proprii, contractarea de credite, etc.) in vederea asigurarii capacitatii tehnice şi financiare (co-finanţarea) necesară implementării proiectelor, in conformitate cu politicile si normele comunitare si nationale in ce priveste ajutorul de stat, achizitiile publice, respectiv egalitatea de sanse, dezvoltare durabila.;

- coopereaza cu directiile si serviciile din cadrul institutiei, în vederea întocmirii lucrărilor al caror obiect implică coroborarea de competenţe in ceea ce priveste verificarea relevanţei proiectului la nivel local, precum si sustenabilitatea proiectului din punct de vedere financiar şi instituţional (fezabilitatea şi capacitatea lui de a se susţine în timp şi după acordarea finanţării), dar şi posibilitatea de a asigura implementarea eficientă a acestuia;

- asigura elaborarea proiectelor de finantare din fonduri structurale, in parteneriat cu alti solicitanti, in mod individual sau prin contractarea unei societati specializate in intocmirea Studiului de fezabilitate, Proiectului tehnic, Analizei economico-financiare, Analizei de risc sau Evaluarea strategica de mediu (unde este cazul);

- asigura depunerea cererii de finanţare la Autoritatea de Management (AM), Organismul Intermediar (OI) sau Administratorul schemei de grant (după caz), dupa completarea formularului - model unic de cerere de finantare pentru instrumente structurale -, insotita de anexele solicitate, diferentiate pe fiecare fond in parte.

- indeplineste procedurile specifice privind semnarea contractului de finanţare intre Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 si Autoritatea de Management (AM) sau Organismul Intermediar (OI) dupa ce in prealabil, dosarul a fost aprobat in urma promovarii cerintelor specifice, respectiv: cererea de finantare a fost conforma din punct de vedere administrativ cu procedurile interne ale (AM), proiectul a fost declarat eligibil conform evaluarii tehnice si financiare si criteriilor prezentate in Programul Complement si aprobate de catre Comitetul de Monitorizare;

- asigura evaluarea continuă a derulării proiectului, astfel incat sa poata fi descoperite si remediate din timp acele aspecte tehnice care nu corespund exigentelor de drept si de fapt avute in vedere in continutul dosarului de finantare;

- asigura indeplinirea procedurilor specifice efectuarii platii si rambursarii cheltuielilor decontabile de catre Autoritatea de Management (AM);

- indeplineste, in conditiile legii, orice alte atributii specifice dispuse de conducerea institutiei.

 

Art36.  Nerespectarea prezentului regulament de catre personalul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, indiferent de functie, se sanctioneaza potrivit legii.

 

Art.37.  Sarcinile sefilor de compartimente vor fi stabilite de catre directorul general impreuna cu directorii generali adjuncti, prin fisa postului.

 

Art.38.  Sarcinile pentru functiile de executie vor fi stabilite prin fisa postului in functie de gradul sau treapta profesionala, precum si de complexitatea lucrarilor, de catre directorul general, directorii generali adjuncti impreuna cu sefii fiecarui compartiment.

 

Art.39.  Sarcinile personalului se regasesc si in documentatia sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9000:2008.

 

 Art.40. Prezentul Regulament se va distribui sub semnatura tuturor compartimentelor din aparatul propriu al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, sefii acestora asigurand sub semnatura luarea la cunostinta de catre toti salariatii institutiei.

 

Art.41.  Dispozitiile din Regulamentul de Ordine Interioara vor fi corelate cu dispozitiile prezentului regulament.

 

Art.42. Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.28/25.02.2010 si va intra in vigoare la data aducerii la cunostinta.