Hotărârea nr. 278/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 278 / 2010

 

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către 

Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

 Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

 

 

Având în vedere Expunerea de motive  a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate comun întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 182-183 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, cu modificările și completările ulterioare;

În  temeiul prevederilor  Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu personalitate juridică;

Văzând Hotărârile Consiliului Local Sector 1 nr.154/31.03.2009 privind aprobarea  implementării Proiectului-Pilot de către  Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în scopul asigurării de către DGASPC Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul DGASPC Sector 1, respectiv  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 512/22.12.2009 privind aprobarea continuării implementarii Proiectului- Pilot;

Văzând Certificatul de Avizare nr. 766/07.05.2008, eliberat de Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti privind avizarea înregistrării în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale a unităţii Complexul Multifuncţional Caraiman şi Anexa nr. 1/1 la certificatul de Avizare nr. 766/07.05.2008 privind detalierea punctelor de lucru şi specialităţilor;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă continuarea implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art. 2. Proiectul se va implementa în perioada 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2011.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   278

Data: 22.12.2010