Hotărârea nr. 277/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 277 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

privind  acordarea  consimţământului pentru fotografierea, filmarea, înregistrarea audio, precum şi publicarea/difuzarea imaginilor de către mass media, pentru copilul Paraschiv George, cu părinţi necunoscuţi,  aflat în plasament la C.S.S. « Sf. Iosif », care va participa la evenimentele organizate  cu ocazia sărbătorilor de iarnă, din luna decembrie 2010

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Legii 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată;

Ţinând seama de Sentinţa Civilă nr. 1123/19.09.2007, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, prin care s-a instituit măsura de protecţie specială  plasament la C.S.S. ,,Sf. Iosif , pentru copilul Paraschiv George, precum şi de Sentinţa Civilă  nr. 153/ 04.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,  prin care se încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul Paraschiv George şi  se deleagă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de minor către Consiliul Local al Sectorului 1;

Având în vedere adresa Fundației Internaționale pentru Copil și Familie (FICF), înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.47349/07.12.2010 ;

În temeiul prevederilor art.45, alin. (2), art. 81, alin. (2), lit. ,,n’’ şi art. 115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se acordă consimţământul pentru fotografierea, filmarea, înregistrarea audio, precum şi publicarea/difuzarea imaginilor de către mass media, pentru copilul Paraschiv George, cu părinţi necunoscuţi, aflat în plasament la C.S.S. ,,Sf. Iosif‘’, conform Sentinţei Civile nr. 1123/19.09.2007, emisă de Tribunalul Bucureşti , care va participa la evenimentele organizate  cu ocazia sărbătorilor de iarnă, din luna decembrie 2010.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul  Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr. :   277

Data: 22.12.2010