Hotărârea nr. 276/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 276 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  acordarea  consimţământului pentru eliberarea

Certificatului de Naştere de la Serviciul de Stare Civilă Sector 5, pentru copilul Paraschiv George,  cu părinţi necunoscuţi,  aflat în plasament la C.S.S. « Sf. Iosif »

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în consideraţie prevederile Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată ;

Ţinând seama de Sentinţa Civilă nr. 1123/19.09.2007, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, prin care s-a instituit măsura de protecţie specială  plasament la Complexul Social de Servicii ,,Sf. Iosif” pentru copilul Paraschiv George ;

Având în vedere Sentinţa Civilă  nr. 153/ 04.02.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,  prin care se încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul Paraschiv George şi  se deleagă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de acesta către Consiliul Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), art. 81, alin.(2), lit. ,,n’’ şi art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se acordă consimţământul  pentru eliberarea Certificatului de Naştere, pentru copilul Paraschiv George, cu părinţi necunoscuţi, aflat în plasament la C.S.S. ”Sf. Iosif”, conform Sentinţei Civile nr. 1123/19.09.2007, emisă de Tribunalul Bucureşti .

 

Art. 2. Se deleagă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, să ridice Certificatul de Naştere al copilului Paraschiv George, cu părinţi necunoscuţi, de la Serviciul de Stare Civilă Sector 5.

 

Art. 3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audienţe din cadrul Primăriei Sector 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   276

Data: 22.12.2010