Hotărârea nr. 275/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 275 / 2010

 

MUNICIPIUL  BUCURESTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea componenţei nominale a

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  Sector 1

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi Raportul de specialitate întocmit  de către Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile  Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu modificări;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României  nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 164/29.07.2010 privind componența Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți Sector 1;

            Văzând avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.D.G.P.P.H./ 10824/25.11.2010;

            În temeiul prevederilor art.45, alin (1), art.81, alin.(2), lit”n”,coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se stabileşte componenţa nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1, după cum urmează:

           

Preşedinte:

                        Florica Popescu - medic primar expertiză grad I;

 

            Membri:

                        Luminiţa Nicoleta Neacşu - medic primar;

                        Cojocaru Doina  - consilier, clasa I, grad profesional principal-psiholog;

                        Monica Olaru - reprezentant ONG;

                        Manitiu  Mariana - consilier, clasa I, grad profesional principal - asistent social;

            Art.2. Din data comunicării prezentei hotărâri, încetează prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 164/29.07.2010.

 

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Comisia de Evaluare a Personelor Adulte cu Handicap Sector 1 și Serviciul Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   275

Data: 22.12.2010