Hotărârea nr. 273/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 273 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de funcţii corespunzător posturilor de asistent personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

pentru anul 2011

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanei cu handicap;

Ţinând seama de necesitatea de a se menţine echilibrul bugetar şi, în mod deosebit de nevoia de restrângere a cheltuielilor de personal, dar şi de a se asigura finanţarea unui număr de posturi care să asigure îndeplinirea atribuţiilor conferite prin lege;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi ”n”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Pentru anul 2011 numărul de funcţii corespunzător posturilor de asistent personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru anul 2011 este de  405 şi va fi evidenţiat în statul de funcţii al instituţiei.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr. :   273

Data: 22.12.2010