Hotărârea nr. 272/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 272 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuităţii serviciilor sociale acordate beneficiarilor aflaţi la data de 01.10.2010 în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi – Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost, cel mai târziu până la data de 15.03.2011,

cu achitarea contravalorii serviciilor prestate

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În condormitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă social;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.220/29.10.2010 privind aprobarea reorganizării serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi – Centru de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă continuitatea în acordarea serviciilor sociale specifice Centrului de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi pentru beneficiarii aflaţi în Centru la data de 01.10.2010, cu obligativitatea acestora de a achita contravaloarea serviciilor acordate până cel târziu, la data de 15.03.2011, după cum urmează:

Ø  Venituri realizate până la suma de 125 lei/lună inclusiv à 5 % pe lună din venit;

Ø  Venituri realizate între 125 lei şi 200 lei/lună inclusiv à 10 % pe lună din venit;

Ø  Venituri realizate între 200 lei şi 350 lei/lună inclusiv à 15 % pe lună din venit;

Ø  Venituri realizate între 350 lei şi 500 lei/lună inclusiv à 20 % pe lună din venit;

Ø  Venituri realizate peste 500 lei/lună à 25 % pe lună din venit.

 

          Art.2. La calcularea venitului total obţinut de persoană/familie se vor lua în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, aşa cum este prevăzut în art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

          Art.3. Continuitatea serviciilor sociale se asigură până la data de 15.03.2011.

 

    Art.4.  Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe  şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   272

Data: 22.12.2010