Hotărârea nr. 271/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 271 / 2010

 

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1         

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

           

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

   Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit dispoziţiilor art. 166 alin. (6), teza I din Legea învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând adresa Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 nr. 8038/19.10.2010 înregistrată la sediul  Sectorului 1 cu nr. 27887/20.10.2010;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă închirierea, în condiţiile legii, pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea revizuire anuala si de prelungire după expirarea perioadei, a spaţiilor temporar disponibile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

Art.2. Se aprobă preţul minim de închiriere a spaţiilor temporar disponibile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit Anexei nr. 1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modelul cadru al contractului de închiriere a spaţiilor menţionate la art. 1, aşa cum este prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să întocmească caietele de sarcini şi să organizeze procedura de licitaţie publică în vederea închirierii spaţiilor menţionate la art. 1.

            Art.5. Se mandatează Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractele de închiriere a spaţiilor menţionate la art. 1.

Art.6.  Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   271

Data: 22.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Anexa nr. 1

                                                                                                       la Hotărârea Consiliului Local

                             nr.271/22.12.2010

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                        Ion Brad

 

 

 

 

 

 

Preţul minim de închiriere pentru spaţiile temporar disponibile în incinta unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativă a Sectorului 1

 

 

 

 

a) În cazul închirieri sălilor de clasă pentru activităţi didactice:

2 euro/mp/lună sau 20euro/clasă/oră;

 

b) În cazul închirierii sălilor de sport pentru activităţi sportive:

10.euro/oră/sală de sport;

 

c) În cazul închirierii de spaţii pentru activităţi publicitare:

Indoor – 3,5 euro/mp/lună;

Outdoor – 25 euro/lună/panou publicitar, de dimensiuni maxime 10 mp

 

d) În cazul închirierii spaţiilor pentru activităţi comerciale producţie/distribuţie produse alimentare şi non-alimentare:

1. pentru spaţii mai mici de 50 mp – 8 euro/mp/lună;

2. pentru spaţii între 51-200 mp – 4 euro/mp/lună;

3. pentru spaţii de peste 200 mp – 3 euro/mp/lună;

 

e) În cazul spaţiilor care vor fi amenajate în interes comun (terenuri de mini-fotbal, de tenis de câmp sau altele asemenea):

0,5 euro/mp/lună sau 100 euro/lună/spaţiu

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

            Anexa nr. 2

                                                                                                       la Hotărârea Consiliului Local

                             nr.271/22.12.2010

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                        Ion Brad

 

 

 

 

MODELUL CADRU

al contractului de închiriere a spaţiilor temporar disponibile în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

 

 

 

1.       Părţile contractante

Autoritatea contractantă: Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1

sediul: Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1 Bucuresti

telefon/fax:…………………………………………………………………

cod fiscal:.....................................................................................................................

cont……….................................................................................................................

reprezentata prin Director: ……………………….; Consilier Juridic  ……………………………….....................................................................

în calitate de LOCATOR

 

si      ……………………………………….....................................................................

sediul: ………………………………………………….....................................

telefon/fax: ..................................................................................................................

C.U.I.: ……………………………………………………………………....

O.R.C. ………………………………………………………………………

cont: ………………………………………………………………………...

reprezentat prin Director: …………………………………. ........................

            în calitate de LOCATAR

            au convenit încheierea prezentului contract.

           

Preţul locatiunii (chiria) va fi varsata in contul unitatii de invatamant numita in  cntinuare BENEFICIARUL CHIRIEI

sediul: Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1 Bucuresti .......................................................

telefon/fax:…………………………………………………………………cod fiscal: ……………………………………………........................................

cont: ………………………………………………………………………..

reprezentata prin Director: ……………………….; Contabil ………………

 

2. Obiectul contractului

2.1  – Obiectul contractului consta în inchirierea unui spatiu in suprafata de ……………………..situat in................................................................................................., descris conform schiţei anexate, parte integrantă din contract.

2.2. – Predarea-primirea spatiului este consemnata in procesul-verbal, anexa la prezentul contract

 

3.  Durata contractului

3.1. – Termenul de inchiriere este de …… cu incepere de la data de ............................, până la data de..................................

3.2.. Cu doua luni inainte de expirarea termenului de inchiriere, la cererea locatarului, locatorul poate prelungi contractul prin act aditional pe perioade succesive de cate un an.

 

4. Documentele contractului

4.1. – Documentele contractului sunt:

a)      schiţa spatiului;

b)      procesul verbal de predare-primire;

c)      eventuale acte aditionale;

 

5. Destinatia bunurilor inchiriate

5.1. – Bunurile inchiriate vor fi folosite de locatar in vederea desfasurarii activitatii de ……………………....

Programul activitatilor ce se vor desfasura in spatiile inchiriate nu vor perturba celelalte activitati ale unitatii de invatamant/ beneficiarului chiriei, nu vor aduce atingere ordinii publice sau bunelor moravuri.

5.2. – Accesul in spatiul inchiriat se va face prin intrarea principala a imobilului, cu legitimarea de catre organele de paza, insa fara alte restrictii (de aprovizionare, etc)

 

6. Chiria si modalitati de plata

6.1. – Chiria lunara este de ……………………………. (T.V.A. inclus), platibila in lei la cursul oficial comunicat de B.N.R. valabil pentru ziua in care se face plata. Plata chiriei se va face anticipat, chiria pentru luna urmatoare devenind scadenta pana la data de 30-31 ale lunii in curs.

6.2.-  Plata chiriei se vireaza in contul ……………….deschis la ……………………, pe numele unităţii de învăţământ, sau la casieria acesteia.

6.3. – Plata pentru utilitati (electricitate, apa, gaze) se va face anticipat pentru luna urmatoare, in sistem pausal, pana la data de 30-31 ale lunii in curs in contul locatorului, in baza notelor de calcul prezentate de conducerea unitatii locatoare.

 

7.  Penalitati

7.1. - Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale da dreptul partii lezate sa ceara daune-interese sau rezilierea contractului, precum si retinerea garantiei de buna executie a contractului, in contul prejudiciilor suferite.

7.2. - In cazul in care castigatorul reziliaza contractul inainte de expirarea de drept a acestuia, atunci va pierde garantia de buna desfasurare a contractului.

7.3. - Neplata chiriei si a utilitatilor la termenele si in modalitatile prevazute in contract, indrituieste locatorul sa incaseze penalitati de intarziere in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere.

 

8. Obligatiile locatorului

8.1. - sa predea bunul inchiriat cu toate accesoriile sale in stare corespunzatoare folosintei pentru care a fost inchiriat;

8.2. sa asigure folosinta linistita si utila a bunului inchiriat pe tot timpul contractului

8.3. beneficiarul chiriei (unitatea de invatamant) are obligatia de a nu tulbura linistita posesie a locatarului

8.4. – să permită accesul la utilităţi;

 

9. Obligatiile locatarului

9.1. - sa foloseasca bunul inchiriat potrivit destinatiei rezultate din contract;

9.2. - sa plateasca chiria si utilitatile la termenele stabilite in prezentul contract;

9.3. - sa constituie garantia de buna executie a contractului la data semnarii acestuia pe care sa o depuna la casieria beneficiarului chiriei; Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este echivalentul unei chirii lunare;

9.4. - sa depuna toate diligentele pentru ca prin activitatea desfasurata sa nu deterioreze bunul inchiriat;

9.5. - orice modificare interioara sau exterioara se va face numai cu acordul scris al locatorului;

9.6. sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere a bunului inchiriat si a instalatiilor aferente, deteriorarile fiind suportate de către locatar;

9.7. sa asigure respectarea normelor igienico-sanitare, protectia muncii, protectia mediului precum si actele normative specifice activitatii desfasurate;

9.8. sa asigure apararea impotriva incendiilor, in conformitate cu O.G.R. nr. 60/ 1997 aprobata prin Legea nr. 212/ 1997, modificata prin O.G.R. nr. 114/ 2000 aprobata prin Legea nr. 126/ 2000;

9.9. sa nu subinchirieze sau sa concesioneze in tot sau in parte bunul inchiriat si sa nu incheie contract de asociere in participatiune, fără acordul expres al locatorului;

9.10. sa mentina profilul de activitate pentru care s-a angajat la art. 5;

9.11. la sfarsitul contractului sa restituie bunul inchiriat in stare normală de folosinţă, ămbunătăţirile efectuate profitând locatorului;

9.12. sa declare contractul la Directia de Taxe si Impozite Locale in cel mult 15 zile de la data semnarii lui si sa plateasca impozitul pe spatiul inchiriat conform prevederilor fiscale.

 

10. Forţă majoră

10.1. – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă .

10.2. – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acţionează.

10.3. – Îndeplinirea contractului va fi  suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

10.4. – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

10.5. – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

11. Incetarea contractului de locatiune

11.1. - Neindeplinirea, in tot sau in parte, a conditiilor stabilite prin prezentul contract da dreptul locatorului sa considere contractul desfiintat de drept insa dupa punerea in intarziere a locatarului prin notificare cu termen de 10 zile calendaristice – termen in interiorul caruia locatarul sa stinga obligatia neindeplinita/ intarziata.

11.2. - Alte situatii de incetare a contractului:

                        a) la expirarea duratei stabilite prin contract daca prtile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, potrivit art. 3 punctul 3.2.

                        b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre locator, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina locatorului

                        c) prin acordul de vointa al partilor

                        d) rezilierea contractului pentru neexecutare conform art. 1439 alin 2 Cod Civil;

 

12. Limba/ Legea care guvernează contractul

20.1. – Limba/ legea care guvernează contractul este limba/ legea română.

 

13. Solutionarea litigiilor

13.1. - Partile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului.

13.2. – Notificarea de punere in intarziere a locatarului imbraca forma scrisa si are ca termen limita de executie a obligatiei restante 10 zile calendaristice de la data emiterii.

 

 

 

Încheiat astazi ………………….., in 4 (patru) exemplare originale

                                                                       

 

LOCATAR,

 

……………………………………..

 

Director,

 

LOCATOR,

 

A.U.I.P.U.S.P. S1

Director,

 

 

Consilier juridic,

 
 

 


                                                                 

                                                                                   

           

                                                                                               

 

 

 

 

BENEFICIARUL CHIRIEI,

 

……………………………………………..

 

Director,

 

 

Contabil,

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notă: Contractul de închiriere se va adapta în funcţie de natura şi caracteristicile spaţiului care urmează a face obiectul închirierii.