Hotărârea nr. 270/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 270 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind anularea  creanțelor restante aflate in sold la data de

31 decembrie a anului 2010, mai mici sau egale de 10 RON

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art.178, alin.(2) și (3) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36, art.45 și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 va proceda la anularea creanțelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2010, creanțe mai mici sau egale cu 10 lei.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                SECRETAR,

                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr. :   270

Data: 22.12.2010