Hotărârea nr. 269/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 269 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând persoanele declarate eligibile/neeligibile şi valoarea subvenţiei acordate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.51/2006, actualizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a

construcţiei de locuinţe la nivel naţional

 

 

 

Având în vedere Expunere de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de  Directorul Direcției Juridice și Resurse Umane;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.12/2007;

În conformitate cu dispoziţiile art.1, alin.(8) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobate prin Ordinul comun nr.166/216/2007 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

Ţinând cont de prevederile art.IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului României  nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă lista persoanelor declarate eligibile/neeligibile şi valoarea subvenţiei acordate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.51/2006 pentru aprobarea programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, actualizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   269

Data: 22.12.2010

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.269/22.12.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
LISTA
actualizata cuprinzand persoanele declarate eligibile/neeligibile si valoarea subventiei acordate conf. OUG nr.51/2006
actualizata in conformitate cu prevederile OUG nr.215/2008 privind unele masuri
pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national
Nr. CrtCategoria de beneficiari * )Numele si prenumele beneficiaruluiValoarea subventiei aprobata 20% - lei-Data aprobarii subventiei -zi/luna/an-Data de punere in functiune a locuntei -luna/an-Nr/data cerere depusaValoare subventie conf. OG nr.215/2008Eligibil/neeligibil
012345345
1"""1"""PREDESCU EMILIAN"34,208.00"3/27/20081/22/20096.907/20.02.2007"52.677,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 07.11.2006"Eligibil
2"""1"""TUDORANCEA MIHAI SILVIU"28,694.00"3/27/20086/14/200933.838/29.08.2007"43.627,00 lei c/val 13.142,10 euro la cursul valutar al BNR din data de 04.05.2007"Eligibil
3"""1"""TOADER SORIN"33,060.00"4/23/20099/6/200910.461/20.03.2008"50.215,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 19.03.2007"Eligibil
4"""1"""ONOFREI ANDREI VALENTIN"33,373.00"8/28/20085/21/200922.266/19.06.2008"50.841,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 06.03.2007"Eligibil
5"""1"""UZUNU MIHAI"33,678.00"10/31/2008Martie 20095.812/19.02.2008"50.847,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 25.01.2007"Eligibil
6"""1"""SERBANESCU PAUL ADRIAN"36,573.00"9/19/2008Aprilie 201028.914/08.08.2008"55.764,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 27.03.2008"Eligibil
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7"""1"""BARA KINGAMar-0936.983/14.10.2008"16.949,00 lei c/val 5.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 25.01.2007"Eligibil
8"""1"""BARA GYULA36982/14.10.2008"51.312,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 22.03.2007"Eligibil
9"""1"""NAZAROV MIHAI"55,036.00"6/3/2009Octombrie 20106500/26.02.2009"55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 21.10.2008"Eligibil
10"""1"""DIMA ALEXANDRU STELIAN"55,764.00"7/4/2009Martie 201043920/11.12.2008"55.764,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 27.03.2008"Eligibil
11"""1"""RADULESCU OANA CRISTINA"55,036.00"7/4/2009Octombrie 20108505/12.03.2009"55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 21.10.2008"Eligibil
12"""1"""CISMIGIU CRISTINA LUMINITA"54,310.00"7/4/2009Octombrie 201010528/27.03.2009"54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 22.10.2008"Eligibil
13"""1"""ZAMFIROIU FLORIN"55,036.00"7/4/2009Iulie 201111023/31.03.2009"55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 21.10.2008"Eligibil
14"""1"""ANDREI VIOREL ORLANDO"54,310.00"7/4/2009Octombrie 201010862/31.03.2009"54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 22.10.2008"Eligibil
15"""1"""MASCIM ADRIANA"54,310.00"5/6/2009Octombrie 20109939/24.03.2009"54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 22.10.2008"Eligibil
16"""1"""BUZATU MIHAIL"54,310.00"5/6/2009Octombrie 201016087/14.05.2009"54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 22.10.2008"Eligibil
17"""1"""GHETI OLIVIA"53,779.00"7/7/2009Septembrie 200916536/19.05.2009"53.779,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 19.07.2006"Eligibil
18"""1"""BUSU CRISTIAN"55,036.00"7/7/2009Octombrie 201014144/29.04.2009"55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 21.10.2006"Eligibil
19"""1"""GHIOCEL LIVIU ADRIAN"54,310.00"7/8/2009Octombrie 201016680/19.05.2009"54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 22.10.2008"Eligibil
20"""1"""MUSTE VALENTIN"64,647.00"7/8/2009Ianuarie 201117051/21.05.2009"64.647,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 22.01.2009"Eligibil
21"""1"""DIMA ANA MARIA17509/25.05.2009Neeligibil
22"""1"""STANESCU ADRIAN SERGIU18953/03.06.2009"54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 22.10.2008"Eligibil
23"""1"""RUSMANICA VLAD28203/13.08.2009Neeligibil
24"""1"""MOISE INGRID ALINA31052/08.09.2009"54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 22.10.2008"Eligibil
25"""1"""SCAFA UDRISTE ALEXANDRU36595/22.10.2009"49.959,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 18.04.2007"Eligibil
26"""1"""PITIGOI GHEORGHE CRISTIAN39027/18.11.2009"54.967,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 30.10.2008"Eligibil
27"""1"""CIOLCA SIMONA ELENA39171/19.11.2009"55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 21.10.2008"Eligibil
28"""1"""SAVU IOAN EDUARD35298/14.10.2009"55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 21.10.2008"Eligibil
29"""1"""VORNIC VLAD TIMA41559/16.12.2009"54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 22.10.2008"Eligibil
30"""1"""FILIMON ANDREI5330/26.02.2010"64.428,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 12.11.2009"Eligibil
31"""1"""TEODEANCA ALEXANDRA MARIA1043/15.01.2010"50.039,00 lei c/val 13.638 euro la cursul valutar al BNR din data de 21.10.2008"Eligibil
32"""1"""DRAGOS LAURA MARIANA5775/03.03.2010"51.088,00 lei c/val 13.142 euro la cursul valutar al BNR din data de 11.12.2008"Eligibil
33"""1"""TELEOACA ECATERINA13078/19.05.2010Neeligibil
34"""1"""MATEICIUC ANNA17401/02.07.2010"50.398,00 lei c/val 13.735,8 euro la cursul valutar al BNR din data de 21.10.2008"Eligibil
35"""1"""CEFALAN DRAGOS IONUT14772/07.07.2010"54.310,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 22.10.2008"Eligibil
36"""1"""SERCIU ILEANA CORNELIA16529/23.06.2010"55.036,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 21.10.2008"Eligibil
37"""1"""VLAICU DAN28407/25.10.2010Neeligibil
TOTAL GENERAL:#REF!"1,743,256.00"
" ""1"" pentru tinerii care la data depunerii cererii de subventionare au varsta de pana la 35 de ani;"