Hotărârea nr. 268/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 268 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului

de investiţii « Şcoala cu clasele  I-VIII nr.178”din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Sectorul 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor pentru Învăţământul Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin (2), art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Şcoala cu clasele I-VIII nr. 178” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia  Management Economic, Direcţia Investiţii, Administraţia Unităţilor pentru Învăţământul Preuniversitar şi  Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr. :   268

Data: 22.12.2010

Anexa nr. 1

       la Hotărârea Consiliului Local

                   nr.268/22.12.2010

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             Ion Brad

 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

PENTRU CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ S+P+2E LA

ŞCOALA  CU CLASELE I-VIII NR.178

 

 

 

VALOAREA INVESTIŢIEI

 

 

Valoarea totală a lucrărilor de realizare cantină sală mese ( inclusiv T.V.A) în Mii lei:  

 

11.736,006 Mii Lei

Din care C+M:                           10.270,589 Mii Lei

 

 

Valoarea totală a lucrărilor de realizare cantină sală mese (inclusiv T.V.A) în Mii EURO: 

 

2.729,558 Mii Euro

Din care C+M:                           2.388,731Mii Euro

 

 

Unde 1 euro = 4,2996 lei la data de 26.11.2010

 

 

DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR: 12 LUNI