Hotărârea nr. 267/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 267 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 1,

inclusiv a proiectelor aferente acestuia

 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de politica de coeziune a Uniunii Europene, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2007-2030 şi Cadrul Strategic de Referinţă 2007-2013;

Luând în considerare importanţa asigurării resurselor financiare în vederea dezvoltării durabile a centrelor urbane şi a marilor aglomerări de populaţie, dar şi reconfigurarea din punct de vedere peisagistic şi urbanistic a razei administrative a Sectorului 1;

Avand în vedere prevederile din Ghidul solicitantului din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane, impreuna cu Corrigendumul Nr.1/4.05.2010 la Ghidul Solicitantului;

În temeiul art. 45 alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea               nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. - Se aprobă Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Bucureştii Noi- Pajura-Chitila-Damăroaia, care include urmatoarele proiecte individuale:

a)  Reabilitare Parc Bazilescu;

b) Reabilitarea si modernizarea curţii Liceului Constantin Brâncoveanu - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Pajurei nr. 9, Sector 1, Bucureşti;

c) Reabilitarea şi modernizarea curţii Şcolii nr. 178 - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Dridu nr. 2, Sector 1, Bucureşti;

d) Reabilitarea si modernizarea Curţii Şcolii nr. 179 - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Ardealului nr. 34, Sector 1, Bucureşti;

e) Reabilitarea si modernizarea curţii Şcolii nr. 192 - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Munteniei nr. 32, Sector 1, Bucureşti;

f) Monitorizarea cu camere video a obiectivelor si zonelor de interes din perimetrul stabilit al Sectorului 1.

Art. 2. - Consiliul Local al Sectorului 1 îşi asumă în integralitate Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Bucureştii Noi-Pajura-Chitila-Damăroaia şi se angajează să implementeze la termen şi în condiţiile prevăzute în acesta, inclusiv prin asigurarea tuturor resurselor materiale, umane şi financiare necesare pentru implementarea acestuia şi a proiectelor individuale componente, în conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane.

Art. 3. – Se numeşte Echipa de Management a PIDU, responsabilă pentru Implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Durabilă (PIDU) Zona Bucureştii Noi, Pajura, Chitila, Dămăroaia, în următoarea componenţă:

a)      Manager proiect: Badea Mihail Dragos – Sef serviciu în cadrul Serviciului Cabinet Primar, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

b)      Responsabili tehnici:

                                            i.            Bogdan Piţigoi – Director executiv al Direcţiei Investiţii, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

                                          ii.            Eugen Milea – Director general al Administraţiei Domeniului Public Sector 1;

                                        iii.            Cucu Mihai Dan– Coordonator Compartiment Juridic si Resurse Umane în cadrul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

                                        iv.            Andrei Mihail – Director General al Directiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1;

c)      Responsabil Economic: Anca Ludu – Director executiv al Direcţiei Management Economic, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

d)     Responsabil comunicare: Natalia Petrescu– Coordonator al Compartimentului Imagine, Cultură, Presă şi Informatică, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

e)      Responsabil juridic: Ovidiu Fulgeanu – Şef Serviciu Legislaţie şi Spaţii cu Altă Destinaţie decât cea de Locuinţă, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Art. 4.  - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană Bucureştii Noi- Pajura-Chitila-Dămăroaia, declaraţia de asumare a Planului integrat, cererile de finanţare ale proiectelor individuale menţionate la art. 1, declaraţiile, precum şi toate documentele ce se anexează în mod obligatoriu la fiecare cerere de finanţare pentru proiectele individuale, în conformitate cu cerinţele Ghidului solicitantului din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane.

Art. 5. - Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 1 până la finalizarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Bucurestii Noi-Pajura-Chitila-Damaroaia inclusiv pe perioada de valabilitate a contractelor de finanţare pentru fiecare dintre proiectele individuale aferente Planului Integrat.

Art. 6. - Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi persoanele nominalizate la art. 5 vor duce  la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                           SECRETAR,

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr. :   267

Data: 16.12.2010