Hotărârea nr. 266/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 266 / 2010

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII ŞCOLII NR. 192 - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA MUNTENIEI NR. 32, SECTOR 1, BUCUREŞTI”

 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborată cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti                         nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor locale ale Sectoarelor 1-6;

Ţinând seama de politica de coeziune a Uniunii Europene, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2007-2030 şi Cadrul Strategic de Referinţă 2007-2013;

Luând în considerare importanţa asigurării resurselor financiare în vederea dezvoltării durabile a centrelor urbane şi a marilor aglomerări de populaţie, dar şi reconfigurarea din punct de vedere peisagistic şi urbanistic a razei administrative a Sectorului 1;

Avand in vedere prevederile din Ghidul solicitantului din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane, impreuna cu Corrigendumul    Nr.1 / 4.05.2010 la Ghidul Solicitantului;

Având în vedere Avizul conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 48171/3/10.12.2010 privind schimbarea destinaţiei, pe o perioadă de 10 (zece) ani, a unui teren în suprafaţă de 2553 mp, situat în Municipiul Bucureşti, str. Munteniei nr. 32 (fost nr. 28), Sector 1, ce aparţine Şcolii cu clasele I-VIII nr. 192, din spaţiu de recreere pentru elevi, în teren la dispoziţia Consiliului Local al Sectorului 1, pentru amenajarea unui spaţiu multifuncţional;

În temeiul art. 45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. - Se aprobă Proiectul ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII ŞCOLII NR. 192 - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA MUNTENIEI NR. 32 (fostă 28), SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în vederea obţinerii finanăţrii din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane.

 

Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a contribuţiei proprii ce îi revine din costurile eligibile aferente Proiectului ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII ŞCOLII NR. 192 - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA MUNTENIEI NR. 32 (fostă 28), SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în sumă de 17.066,98 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

Art. 3. - Se aprobă alocările financiare necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 421.458 lei, a cheltuielilor cu TVA, în sumă de 303.458,04 lei, precum şi a altor costuri neeligibile ce pot apărea.

Art. 4. - Se aprobă resursele financiare necesare acoperirii costurilor conexe aferente Proiectului ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII ŞCOLII NR. 192 - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA MUNTENIEI NR. 32 (fostă 28), SECTOR 1, BUCUREŞTI”, inclusiv finanţarea tuturor costurilor necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5. – Se numeşte Echipa de Management de proiect, responsabilă pentru implementarea Proiectului ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII ŞCOLII NR. 192 - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA MUNTENIEI NR. 32 (fostă 28), SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în următoarea componenţă:

a)      Manager proiect: Badea Mihail Dragos – Sef serviciu în cadrul Serviciului Cabinet Primar, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

b)      Responsabil tehnic: Cucu Mihai Dan – Coordonator Compartiment Juridic si Resurse Umane în cadrul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

c)      Responsabil Economic: Anca Ludu – Director executiv al Direcţiei Management Economic, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

d)     Responsabil comunicare: Natalia Petrescu– Coordonator al Compartimentului Imagine, Cultură, Presă şi Informatică, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

e)      Responsabil juridic: Ovidiu Fulgeanu – Şef Serviciu Legislaţie şi Spaţii cu Altă Destinaţie decât cea de Locuinţă, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Art. 6.-  Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate documentele legate de elaborarea şi implementarea acestui proiect individual din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Bucurestii Noi- Pajura-Chitila-Damăroaia.

Art. 7. – Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Serviciul Secretariat General, Audienţe, precum şi persoanele nominalizate la art. 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                           SECRETAR,

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr. :   266

Data: 16.12.2010