Hotărârea nr. 262/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 262 / 2010

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII ŞCOLII NR. 178 - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA DRIDU NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI”

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti                         nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor locale ale Sectoarelor 1-6;

Ţinând seama de politica de coeziune a Uniunii Europene, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2007-2030 şi Cadrul Strategic de Referinţă 2007-2013;

Luând în considerare importanţa asigurării resurselor financiare în vederea dezvoltării durabile a centrelor urbane şi a marilor aglomerări de populaţie, dar şi reconfigurarea din punct de vedere peisagistic şi urbanistic a razei administrative a Sectorului 1;

Avand în vedere prevederile din Ghidul solicitantului din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane, impreuna cu Corrigendumul    Nr.1 / 4.05.2010 la Ghidul Solicitantului;

Având în vedere Avizul conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 48171/1/11.12.2010 privind schimbarea destinaţiei, pe o perioadă de 10 (zece) ani, a unui teren în suprafaţă de 3020 mp, situat în Municipiul Bucureşti, str. Dridu nr. 2, Sector 1, ce aparţine Şcolii cu clasele I-VIII nr. 178, din spaţiu de recreere pentru elevi, în teren la dispoziţia Consiliului Local al Sectorului 1, pentru amenajarea unui spaţiu multifuncţional.

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(2), lit. i) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. - Se aprobă Proiectul ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII ŞCOLII NR. 178 - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA DRIDU NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în vederea obţinerii finanăţrii din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane.

Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a contribuţiei proprii ce îi revine din costurile eligibile aferente Proiectului ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII ŞCOLII NR. 178 - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA DRIDU NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în sumă de 19.265,87 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

Art. 3. - Se aprobă alocările financiare necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 337.608 lei, a cheltuielilor cu TVA, în sumă de 309.401,27 lei, precum şi a altor costuri neeligibile ce pot apărea.

Art. 4. - Se aprobă resursele financiare necesare acoperirii costurilor conexe aferente Proiectului ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII ŞCOLII NR. 178 - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA DRIDU NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI”, inclusiv finanţarea tuturor costurilor necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5. – Se numeste Echipa de Management de proiect, responsabilă pentru implementarea Proiectului ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII ŞCOLII NR. 178 - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA DRIDU NR. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în următoarea componenţă:

a)      Manager proiect: Badea Mihail Dragos – Sef serviciu în cadrul Serviciului Cabinet Primar, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

b)      Responsabil tehnic: Cucu Mihai Dan – Coordonator Compartiment Juridic si Resurse Umane în cadrul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

c)      Responsabil Economic: Anca Ludu – Director executiv al Direcţiei Management Economic, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

d)     Responsabil comunicare: Natalia Petrescu– Coordonator al Compartimentului Imagine, Cultură, Presă şi Informatică, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

e)      Responsabil juridic: Ovidiu Fulgeanu – Şef Serviciu Legislaţie şi Spaţii cu Altă Destinaţie decât cea de Locuinţă, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Art. 6 - Se imputerniceşte Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate documentele legate de elaborarea şi implementarea acestui proiect individual din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Bucurestii Noi- Pajura-Chitila-Damaroaia.

Art. 7 - Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic, Serviciul Secretariat General, Audienţe, precum şi persoanele nominalizate la art. 5, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                           SECRETAR,

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr. :   262

Data: 16.12.2010