Hotărârea nr. 260/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 260 / 2010

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII LICEULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA PAJUREI NR. 9, SECTOR 1, BUCUREŞTI”

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti                         nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor locale ale Sectoarelor 1-6;

Ţinând seama de politica de coeziune a Uniunii Europene, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2007-2030 şi Cadrul Strategic de Referinţă      2007-2013;

Luând în considerare importanţa asigurării resurselor financiare în vederea dezvoltării durabile a centrelor urbane şi a marilor aglomerări de populaţie, dar şi reconfigurarea din punct de vedere peisagistic şi urbanistic a razei administrative a Sectorului 1;

Avand in vedere prevederile din Ghidul solicitantului din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane, impreuna cu Corrigendumul    Nr.1 / 4.05.2010 la Ghidul Solicitantului;

Având în vedere Avizul conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 48171/10.12.2010 privind schimbarea destinaţiei, pe o perioadă de 10 (zece) ani, a unui teren în suprafaţă de 3307 mp, situat în Bucureşti, Str. Pajurei nr. 9, Sector 1, ce aparţine Liceului Constantin Brâncoveanu;

În temeiul art.45 alin.(1), art.80, art.81, alin.(2), lit. i) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARĂŞTE:

 

Art. 1. - Se aprobă Proiectul ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII LICEULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA PAJUREI NR. 9, SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în vederea obţinerii finanăţrii din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane.

Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a contribuţiei proprii ce îi revine din costurile eligibile aferente Proiectului ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII LICEULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA PAJUREI NR. 9, SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în sumă de 25.749,85 lei, reprezentand 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

Art. 3. - Se aprobă alocările financiare necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 461.498,00 lei, a cheltuielilor cu TVA, în sumă de 416.109,45 lei, precum şi altor costuri neeligibile ce pot aparea.

Art. 4. - Se aprobă resursele financiare necesare acoperirii costurilor conexe aferente Proiectului ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII LICEULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA PAJUREI NR. 9, SECTOR 1, BUCUREŞTI”, inclusiv finanţarea tuturor costurilor necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5. – Se numeşte Echipa de Management de proiect, responsabilă pentru implementarea Proiectului ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CURŢII LICEULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - AMENAJARE SPAŢIU PUBLIC MULTIFUNCŢIONAL ÎN STRADA PAJUREI NR. 9, SECTOR 1, BUCUREŞTI”, în următoarea componenţă:

a)      Manager proiect: Badea Mihail Dragos – Şef serviciu în cadrul Serviciului Cabinet Primar, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

b)      Responsabil tehnic: Cucu Mihai Dan – Coordonator Compartiment Juridic si Resurse Umane în cadrul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

c)      Responsabil Economic: Anca Ludu – Director executiv al Direcţiei Management Economic, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

d)     Responsabil comunicare: Natalia Petrescu – Coordonator al Compartimentului Imagine, Cultură, Presă şi Informatică, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

e)      Responsabil juridic: Ovidiu Fulgeanu – Şef Serviciu Legislaţie şi Spaţii cu Altă Destinaţie decât cea de Locuinţă, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Art. 6 - Se împuterniceste Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate documentele legate de elaborarea şi implementarea acestui proiect individual din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Bucurestii Noi- Pajura-Chitila-Damaroaia.

Art. 7. – Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic, Serviciul Secretariat General, Audienţe şi persoanele nominalizate la art. 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                           SECRETAR,

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr. :   260

Data: 16.12.2010