Hotărârea nr. 259/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 259 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                   

 

 

                                   

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                   nr. 105/27.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea curţii Liceului Constantin Brâncoveanu, situat în Str. Pajura nr. 9, Sector 1, Bucureşti” şi  modificarea denumirii proiectului

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti                         nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor locale ale Sectoarelor 1-6;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/27.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea curţii Liceului Constantin Brâncoveanu, situat în str. Pajura nr. 9, Sector 1, Bucureşti”;

În temeiul art.45 alin.(1), art.80, art.81, alin.(2), lit. i) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. - Se actualizează Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1               nr. 105/27.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea curţii Liceului Constantin Brâncoveanu, situat în                            str. Pajura nr. 9, Sector 1, Bucureşti”, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. – Se modifică denumirea proiectului, noua denumire a acestuia fiind: “Reabilitarea şi modernizarea curţii Liceului Constantin Brâncoveanu - Amenajare spaţiu public multifuncţional în Strada Pajurei nr. 9, Sector 1, Bucureşti”.

Art. 3. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                                  nr. 105/27.05.2010 rămân nemodificate.

 

            Art. 4. - Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                           SECRETAR,

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   259

Data: 16.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Anexa nr.1

                                                                                         la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                  nr.259/16.12.2010

                                                                                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                          Ion Brad

 

 

 

Indicatori tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea curţii Liceului Constantin Brâncoveanu,

situat în str. Pajura nr. 9,  Sector 1, Bucureşti

 

 

Ø Valori de investiţie:

 

Investiţie

2. 036.871 lei

481.700 euro

C+M

1.449.973 lei

342.905 euro

 

 

 

 

 

 

Valorile includ cota de TVA de 24%, iar valoarea în euro este calculată pentru cursul BNR al euro din data de 08.07.2010 – 1 euro = 4,2285lei