Hotărârea nr. 258/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 258 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului „REABILITARE PARC BAZILESCU”

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public Sector 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 160/23.08.2001 privind transmiterea în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Ţinând seama de politica de coeziune a Uniunii Europene, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2007-2030 şi Cadrul Strategic de Referinţă      2007-2013;

Luând în considerare importanţa asigurării resurselor financiare în vederea dezvoltării durabile a centrelor urbane şi a marilor aglomerări de populaţie, dar şi reconfigurarea din punct de vedere peisagistic şi urbanistic a razei administrative a Sectorului 1;

Avand in vedere prevederile din Ghidul solicitantului din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane, impreuna cu Corrigendumul    Nr.1 / 4.05.2010 la Ghidul Solicitantului;

În temeiul art. 45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea             nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.  - Se aprobă Proiectul ”Reabilitare Parc Bazilescu”, în vederea obţinerii finanăţrii din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane.

 

Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a contribuţiei proprii ce îi revine din costurile eligibile aferente Proiectului ”Reabilitare Parc Bazilescu”, în sumă de 208.343,41 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Art. 3. - Se aprobă alocările financiare necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 483.798,94 lei, a cheltuielilor cu TVA, în sumă de 2.587.505,03 lei, precum şi altor costuri neeligibile ce pot apărea.

 

Art. 4. Se aprobă resursele financiare necesare acoperirii costurilor conexe aferente Proiectului ”Reabilitare Parc Bazilescu”, inclusiv finanţarea tuturor costurilor necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

 

Art. 5. – Se numeşte Echipa de Management de proiect, responsabilă pentru implementarea Proiectului ”Reabilitare Parc Bazilescu”, în următoarea componenţă:

a)      Manager proiect: Badea Mihail Dragos – Sef serviciu în cadrul Serviciului Cabinet Primar, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

b)      Responsabil tehnic: Eugen Milea – Director general al Administraţiei Domeniului Public Sector 1;

c)      Responsabil Economic: Anca Ludu – Director executiv al Direcţiei Management Economic, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

d)     Responsabil comunicare: Natalia Petrescu– Coordonator al Compartimentului Imagine, Cultură, Presă şi Informatică, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti;

e)      Responsabil juridic: Ovidiu Fulgeanu – Şef Serviciu Legislaţie şi Spaţii cu Altă Destinaţie decât cea de Locuinţă, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

f)        

Art. 6 - Se împuterniceste Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Sectorului 1 toate documentele legate de elaborarea şi implementarea acestui proiect individual din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Bucurestii Noi- Pajura-Chitila-Damaroaia.

 

Art. 7. – Primarul Sectorului 1, Asministraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Management Economic, Serviciul Secretariat General, Audienţe, precum şi persoanele nominalizate la art. 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                           SECRETAR,

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   258

Data: 16.12.2010