Hotărârea nr. 257/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 257 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                       

 

                                               

HOTĂRÂRE

privind  modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                   nr. 149/26.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare Parc Bazilescu”, în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere,

Domeniul de Intervenţii 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană,

Sub-domeniul: Centre urbane

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public Sector 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 160/23.08.2001 privind transmiterea în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri şi zone verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/26.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare Parc Bazilescu” în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de Intervenţii 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. - Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1               nr. 149/26.07.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reabilitare Parc Bazilescu” în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de Intervenţii 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                                  nr. 149/26.07.2010 rămân neschimbate.

 

            Art. 3. - Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                           SECRETAR,

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   257

Data: 16.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Anexa nr.1

                                                                                         la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                  nr.257/16.12.2010

                                                                                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                          Ion Brad

 

 

 

 

Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

 „Reabilitarea Parcului Bazilescu”

 

Ø  Valori de investiţie:

Investiţie

13.011.610 RON

3.077.121 EUR

C+M

11.417.395 RON 

2.700.110 EUR

 

 

 

 

 

 Valorile includ cota de TVA de 24%, iar valoarea în euro este calculată pentru cursul BNR al euro din data de 08.07.2010 – 1 euro = 4,2285lei