Hotărârea nr. 256/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 256 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului

”MONITORIZAREA CU CAMERE VIDEO A OBIECTIVELOR ŞI ZONELOR DE INTERES DIN PERIMETRUL STABILIT AL SECTORULUI 1”

 

 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de politica de coeziune a Uniunii Europene, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2007-2030 şi Cadrul Strategic de Referinţă 2007-2013;

Luând în considerare importanţa asigurării resurselor financiare în vederea dezvoltării durabile a centrelor urbane şi a marilor aglomerări de populaţie, dar şi reconfigurarea din punct de vedere peisagistic şi urbanistic a razei administrative a Sectorului 1;

Avand in vedere prevederile din Ghidul solicitantului din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane, impreuna cu Corrigendumul    Nr.1 / 4.05.2010 la Ghidul Solicitantului;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(2), lit. i) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate a investiţiei pentru Proiectul ”MONITORIZAREA CU CAMERE VIDEO A OBIECTIVELOR ŞI ZONELOR DE INTERES DIN PERIMETRUL STABILIT AL SECTORULUI 1”, în vederea obţinerii finanţării din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane.

Art. 2. - Se aprobă Proiectul ”MONITORIZAREA CU CAMERE VIDEO A OBIECTIVELOR ŞI ZONELOR DE INTERES DIN PERIMETRUL STABILIT AL SECTORULUI 1”, în vederea promovării spre finanţare a proiectului în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană,  Sub-domeniul: Centre urbane.

Art. 3. - Se aprobă valoarea totală a contribuţiei proprii ce îi revine din costurile eligibile aferente Proiectului ”MONITORIZAREA CU CAMERE VIDEO A OBIECTIVELOR şI ZONELOR DE INTERES DIN PERIMETRUL STABILIT AL SECTORULUI 1”, în sumă de 59.677,16 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

Art. 4. - Se aprobă alocările financiare necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile ale proiectului în sumă de 30.001,00 lei, a cheltuielilor cu TVA, în sumă de 723.205,20 lei, precum şi altor costuri neeligibile ce pot apărea.

Art. 5. - Se aprobă resursele financiare necesare acoperirii costurilor conexe aferente Proiectului ”MONITORIZAREA CU CAMERE VIDEO A OBIECTIVELOR ŞI ZONELOR DE INTERES DIN PERIMETRUL STABILIT AL SECTORULUI 1”, inclusiv finanţarea tuturor costurilor necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 6. – Se numeşte Echipa de Management de proiect, responsabilă pentru implementarea Proiectului ”MONITORIZAREA CU CAMERE VIDEO A OBIECTIVELOR ŞI ZONELOR DE INTERES DIN PERIMETRUL STABILIT AL SECTORULUI 1”, în următoarea componenţă:

a)      Manager proiect: Badea Mihail Dragos – Şef serviciu în cadrul Serviciului Cabinet Primar, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti;

b)      Responsabil tehnic: Andrei Mihail – Director General al Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1;

c)      Responsabil Economic: Anca Ludu – Director executiv al Direcţiei Management Economic, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti;

d)      Responsabil comunicare: Natalia Petrescu – Coordonator al Compartimentului Imagine, Cultură, Presă şi Informatică, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti;

e)      Responsabil juridic: Ovidiu Fulgeanu – Şef Serviciu Legislaţie şi Spaţii cu Altă Destinaţie decât cea de Locuinţă, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Art. 7. - Se imputerniceşte Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate documentele legate de elaborarea şi implementarea acestui proiect individual din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Bucurestii Noi- Pajura-Chitila-Damaroaia.

Art. 8.  – Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, Direcţia Management Economic, Serviciul Secretariat General, Audienţe şi persoanele nominalizate la art. 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                           SECRETAR,

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   256

Data: 16.12.2010