Hotărârea nr. 255/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 255 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

prin care se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a terenurilor aferente locuinţelor care se construiesc prin credite ipotecare, prin intermediul

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 

Văzând raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 239/2004 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului şi din folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 335/30.09.2009 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 145/01.06.2006 privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Realizarea reţelelor publice de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi a drumurilor aferente ansamblului de locuinţe “Henri Coandă”, sectorul 1 şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 174/15.04.2008, a Hotărârii C.G.M.B. nr. 280/29.05.2008 şi a Hotărârii C.G.M.B. nr. 321/29.10.2008 ”;

Luând act de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 329/17.11.2010 privind solicitarea către Guvernul României a modificării şi completării Hotărârii Guvernului nr. 239/2004 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului şi din folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administarea autorităţilor administraţiei publice locale;

Văzând solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe nr. 33.509/10 decembrie 2010 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 33.216/10.12.2010 şi ţinând seama de discuţiile purtate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care s-a convenit cu privire la efectuarea transmiterii terenurilor pe care urmează a se realiza cartierul ANL “Henri Coandă” în proprietatea Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

În temeiul, art. 45 alin. (3), art. 80, art. 81 alin. (2) lit. „f” şi art. 115  alin. (1)                  lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenurilor aferente locuinţelor care se construiesc prin credite ipotecare, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, având datele de identificare în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea realizării reţelelor publice de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi a drumurilor aferente ansamblului de locuinţe “Henri Coandă”.

 

Art. 2. – Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate documentele necesare aducerii la îndeplinire a prevedrilor art. 1.

 

Art. 3. – Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică și Serviciul Secretariat General Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                            

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                           SECRETAR,

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   255

Data: 16.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Anexa nr.1

                                                                                         la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                  nr.255/16.12.2010

                                                                                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                          Ion Brad

 

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care se transmit din admninistrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

   

 

 

 

Nr. crt.

Adresa terenurilor care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit terenurile

Persoana juridică la care se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

1.

Municipiul Bucureşti – Str. Câmpul Pipera, Setcorul 1

Proprietatea privată a Municipiul Bucureşti şi administarea

Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti

Proprietatea privată a Municipiul Bucureşti şi administrarea

Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Suprafaţa de 23,2793 ha conform Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 239/2004 şi 20,921 ha conform planurilor urbanistice aprobate

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Conform detelor furnizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, suprafaţă de teren care se transmite este de 20,921 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Anexa nr.2

                                                                                         la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                  nr.255/16.12.2010

                                                                                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                          Ion Brad

 

 

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care se transmit din admninistrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

   

 

 

 

Nr. crt.

Adresa terenurilor care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit terenurile

Persoana juridică la care se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

1.

Municipiul Bucureşti – Str. Câmpul Pipera, Setcorul 1

Proprietatea publică a Municipiul Bucureşti şi administrarea

Consiliul Local al Sectorului 1 Bucureşti

Proprietatea publică a Municipiul Bucureşti şi administarea

Consiliului General al Municipiului Bucureşti

Suprafaţa de 37,00277  ha conform Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 239/2004 şi 28,066 ha, conform planurilor urbanistice aprobate

 

 

 

 

 

 

Notă: Conform detelor furnizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, suprafaţă de teren care se transmite este de 28,066 ha