Hotărârea nr. 254/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 254 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                   nr. 24 / 22.02.2010  privind aprobarea contractării directe de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unei finanțări rambursabile externe, în baza garanțiilor proprii,  de la  Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții incluse în Programul multianual privind Creșterea performanței energetice a

blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București

 

 

 

În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit.”b”, art.45, alin.(2), art.63, alin.(1), lit.”c” şi alin.(4), lit.”c”, art.81, alin.(2), lit.”d”, precum şi ale art.115, alin.(1), lit.”b”, alin.(3) şi alin.(6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.”f” și ”g” și art.61, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, corelate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectorelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a finanţărilor rambursabile locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării cheltuielilor ce revin în sarcina asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării unei părți din cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție la blocurile de locuințe de pe raza administrativă a Sectorului 1 a Municipiului București;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 413/2009, pentru aprobarea programului multianual privind Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București;

Potrivit prevederilor art.14, lit.”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

În concordanță cu prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

Luând act de:

a)      Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator;

b)      Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică împreună cu Direcția de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. G/2963/J/2148 din14.12.2010;

c)      oferta indicativă transmisă de reprezentanții Băncii Europene de Investiții, înregistrată sub nr. 3762/16.02.2010 (a cărei traducere autorizată este prezentată în copie în Anexa nr. 1 la prezenta);

d)     Hotărârea nr.1698/10.09.2010 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale privind avizarea favorabilă a contractării de către Sectorul 1 al Municipiului București a finanțării rambursabile externe de 125.000.000 euro pentru realizarea unor investiții publice de interes local incluse în programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din sector;

Constatând necesitatea de a aduce modificări şi completări la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 24/22.02.2010  pentru asigurarea resurselor financiare necesare realizării investiţiilor publice de interes local şi optimizarea capacităţii de îndatorare pe termen lung,  

 

CONSILIUL  LOCAL  AL SECTORULUI 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 24/22.02.2010, după cum urmează : “Hotărâre privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al Muncipiului București a unei finanțări rambursabile externe, în baza garanțiilor proprii,  de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții incluse în Programul multianual privind Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București”.

 

Art.2. Se aprobă  modificarea prevederilor art.1, după cum urmează : “Se aprobă contractarea directă de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile externe, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în valoare de până la 125.000.000 euro, cu o perioadă de valabilitate de până la 20 de ani, perioadă de grație de până la 4 ani și perioadă de valabilitate a tragerilor de până la 4 ani, precum și termenii de referință”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Se aprobă  modificarea prevederilor art.6.(1), după cum urmează : Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 1 al Municipiului București va garanta anual va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv“.

 

Art.4. Se aprobă  modificarea prevederilor art.7. , după cum urmează:

 

“art.7.1. Se mandatează domnul Andrei Ioan Chiliman, în calitate de Primar al Sectorului 1 al Municipiului București, să negocieze şi semneze, în numele și pe seama Sectorului 1 al Municipiului București, Contractul de Împrumut Extern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a Contractului de Împrumut Extern, menționat la art.1.

art.7.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze, în numele şi pentru Sectorul 1 al Municipiului București, acordul de garantare a împrumutului extern şi toate documentele necesare obţinerii autorizării de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale şi derulării finanţării prin creditare bancară.

 

Art.5. Se aprobă modificarea Anexei nr.2 – Obiectivele de investiții a căror finanțare poate fi asigurată din contractul de împrumut extern - din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.24/22.02.2010, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al Municipiului București, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 şi Prefectului Municipiului București şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București, precum şi pe pagina de internet www.primariasectorului1.ro.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                           SECRETAR,

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   254

Data: 16.12.2010

 

 

Copie trimisa prin fax

PRIMĂRIA SECTORULUI 1


BUCUREȘTI

9-13 Aut. Ploiești - București

Sector 1, București

ROMANȚA

Jti atenția :Dlui.Andrei loan Chiliman, Primar

Piui. Bogdan Pițig&i, Director investiții

Fax:+40 21 319 1026/319 10 51

Luxemburg. î 6 februarie 2010    OpsA/'SEE-2/2009>0719/CJ/mhr

Subiect: Oferta indicativă

Proiect reabilitare termică Sectorul 1 București (2009-0719) Stimate Domnule Primar,

în baza interesului dumneavoastră în a obține o finanțare din partea BEI pentru programul de reabilitare termică din Sectorul I București și în urma adreselor anterioare, Banca a conceput o oferta preliminară în baza informațiilor tehnice și financiare trimise până Ia momentul de față.

în baza acestor informații și luând în considerare cerințele dumneavoastră menționate în cadrul discuțiilor anterioare, banca are plăcerea de a vă înainta o ofertă indicativă atașată acestui fax. Vă rugăm să consemnați faptul că termenii și condițiile menționate mai jos sunt numai indicative și nu constituie un angajament din partea Băncii, Aceste condiții și termene vor fi subiectul unor modificări ulterioare pentru a se-. linge un nivel satisfăcător din punct de vedere tehnic, economic și legal al proiectului, cât și în vederea obținerii aprobărilor necesare de îa Directoratul BEL

Conform prevederilor Legii române no. 273/2006 cu privire la finanțele publice și conform cerințelor statutare ale Băncii cu privire la aprobarea operațiunilor întreprinse de' aceasta de către autoritățile centrale române, creditul acordat de Bancă trebuie aprobat de Comisia Locală de Aprobare Cheltuielilor șî autorizat de autoritățile române.

în așteptarea răspunsului dumneavoastră.

Cu stimă,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

[semnătură ilizibilă} C. Murphy


( semnătură ilizibilă} C. Jurrhă


i.00. bottîevjiîd Kenrad Adenausr L-2050 tawaibourg Tef: (+352) 43 74 I Fax: 1+352) 43 7704 E-wail: info@eib.crg ww.v,eib.org

[Banca Europeană pentru investiții togo}

16 februarie 2010


OFERTĂ INDICATIVĂ Municipalitatea Sectorului 1 București

= Termenii și condițiile menționate mai jos sunt numai indicative și incomplete. Acest document nu constituie un accord sub nici o formă, dar mat ales nu trebuie înțeles ca un accord legal, nici implicit sau explicit, de a furniza

; ibnduri pemru proiect și nu a fost întocmit cu intenția de a crea obligații legale șt nu trebuie luat ca bază pentru : astfel de decizii. Un accord financiar trebuie aprobat în acest sens, prin obținerea aprobărilor necesare de la | Direciorarul BEI, prin încheierea acordurilor și documentației legale aferente, informațiile cuprinse în document suni prezentate într-un cadru confidențial putând fi furnizate numai agenfilor beneficiarului, angâjațildr și j reprezentanților care trebuie să aibă la cunoștință astfel de informații în scopul evaluării tranzacției descrise în

i ofertă și care la rândul lor sunt informați de natura confidențială a materialului.


) I. DE81TOR/PROÎECT

|

1

1 1.1 Debitor:

1

|

MUNICIPALITATEA SECTORULUI X BUCUREȘTI (Municipalitatea sau Debitorul)

1 1.2 Proiect:

1

1

Reabilitarea termică a blocurilor localizate în Sectorul l București

ț 1.3 Implementare

2010-2012

2. ÎMPRUMUTUL:


2.1 Scopul:


Finanțarea de până la 75% a costurilor proiectului de investiții in reabilitarea termică a blocurilor localizate în Sectorul 1 printr-un program multi anual co finanțat do Ministerul pentru Dezvoltată


Regională și Turism.


/ ?,2 Suma;


2.3 Perioada:


2.4 Plata:


l'^ndiții ulterioare:


Până la 125.000,000 EUR (o sută douăzeci și cinci milioane euro)


Până la 20 de ani amortizare inclusiv până la 4 ani perioadă de grape, rambursarea se face în rate semi-anuale.


Suma plătită nu trebuie să depășească 75% din suma necesară acoperirii cheltuielilor proiectului.


Primei retrageri care va fi făcută în concordanță cu practica obișnuita a BEI, inclusiv dar fără a se limita ia:    I

-    Opinia legală cu privire la execuția documentației aferente I

împrumutului de către Debitor;    J

-    Execuția, intrarea în vigoare și înregistrarea documentației j

de garantare aferente confirmată legal în prealabil;    j

-    Dovezi ale faptului că au fost obținute toate aprobările ți ;

autorizările necesare care permit Debitorului să inițieze l această operațiune, inclusiv, dar fără a se limita la > autorizarea primită de la Comitetul Local de Aprobare Cheltuielilor;    //


« Plățile anuale din împrumut care trebuie să primească o |

confirmare satisfăcătoare asupra aprobării anuale a co- î finanțatorului care acoperă restul de 25% din costurile j anuale ale proiectului, aprobare acordată de către Ministerul pentru Dezvoltare Regională și Turism pentru lista de ■ blocuri propuse spre a fi reabilitate termic pe perioada anului respectiv.


Perioada de valabilitate: . :


O listă completă a condițiilor anterioare șt ulterioare va fi de asemenea supusă procesului de aprobare a BEI.

De până la 48 de luni de la semnarea documentației a ferente împrumutului.


Cerința ia plată:


Plata împrumutului poate fi cerută prin notificare scrisă cu cel puțin 15 zile înainte de data propusă pentru plata sumei.


Suma minimă:


5 milioane EUR / tranșă (cu excepția ultimei plăți)


Numărul maxim:


Notă:


Anulare:


Amânare:


Numărul plăților nu va depăși 20 tranșe.


Banca va informa Debitorul despre datele aferente plăților cu 10 -ZÎIe4nainte de fiecare plată.--


în cazul unor diferențe între cerința Debitorului și notificarea Băncii, Debitorul poate anula cererea Iară a fi penalizat.-

La cererea Debitorului, sau din cauza neîrideplîntrii condițiilor anterioare, Banca va amâna plata oricărei plăți deja notificate -pentru o dată ulterioară, oare nu va- depăși 6 luni de-la Data Plății stabilită inițial.


Anularea și/sau suspendarea creditului:


A. Debitorul poate în orice moment, prin notificare scrisă! adresată Băncii, să anuleze, integral sau parțial și cu efect • imediat, suma neplâtită din împrumut. Cu toate acestea, j notificarea nu va avea nici un efect asupra unei tranșe care : este programată să fie- plătită în următoarele cinci zile lucrătoare la Luxemburg de la primirea notificării.

B. Banca poate, prin notificare adresată Debitorului, să suspende sau să anuleze, în funcție de caz, suma neplătita din împrumut, în orice moment și cu efect imediat în urma urnii eveniment neavizat. Banca poate să anuleze suma ramasă neplătită din împrumut dacă plata a fost amânată mai mult de șase luni.

i 2.5 Dobânzile:


Dobânzile menționate sunt indicative, fiind aferente ofertei de față (16 februarie 2010). Aceste dobânzi au fost calculate în bazai... costurile curente de finanțare ale BEI și pot fi modificate în situația^ fluctuațiilor pieței sau a unor evoluții negative ale acesit&t^Lc Valoarea dobânzilor va fi confirmată în notificarea de plată țfenîsă/T

Rata fixă:


Rata variabilă:


de către Bancă.

ta data de 16 februarie 2010 rata fixă aplicabilă pentru un tenor de 20 de ani (4) era de 4,62% pe an.

Rata stabilită semestrial în baza costurilor refavante ale Băncii, însemnând o dobândă variabilă, cum ar fi o dobândă anuală egală î cu dobânda interbancară relevantă plus o marja stabilita pentru 1 fiecare perioada de referință a dobânzii succesive variabile j semestriale. Debitorul este informat despre rată în termen de zece ț zile de îa fixing prin intermediul ratei de schimb EURIBOR [ variabile.


EURIBOR 3M + 1,09% pe an

(EURIBOR 3M în data de 16 februarie 20Î0 a fost de 0,670% pe an).


Plata dobânzii;


Trimestrial sau semi-annual (în ftuicție de forma dobânzii). După expirarea perioadei de grație, dobânda va fi plătită împreună cu ratele principale.


2.6 Taxe și comisioane


Nu sunt aplicabile nici un fel de angajament în acest sens sau alte comisioane, cu excepția comisioanelor standard percepute de BEI pentru amânare, anulare, suspendare sau terminare.


Banca va angaja un consilier legal extem pentra a revizui contractul i financiar și pentru a întocmi, revizui și înregistra accordul deJ garantare conform cerințelor legislației române. Costurile aferente 1


procedurii vor fi suportate de către Debitor.


2.7 Taxe*.


2.8 Rambursare


Rambursare standard:


Plată voluntară în avans:


j Plata în avans obligatorie: i


Toate plățile efectuate de Debitor vor fi scutite de orice taxe, comisioane sau alte taxe de acest gen.


O schemă de rambursare va fi înaintată pentru fiecare plată în parte. Rambursarea se va face:


trimestrial, semi-annual sau prin rate anuale după cum este specificat în contractul financiar sau în notificarea de


rambursare;

® rambursarea standard trebuie să fie egală cu ratele de capital, cu excepția cazurilor când se solicită altfel;


#    plata în avans este acceptată, dacă se trimite o notificare în j

prealabil cu 30 de zile înainte de efectuarea plății, cu î condiția ca Banca să fie compensată pentru valoarea netă j actuală a oricărei eventuale pierderi suferită în urma J relocării fondurilor până la maturitate;    •

•    1a conformitate cu practica BEI standard, inclusiv, dar fără a j se limita îa:

« Reducerea costurilor aferente proiectului// ^'g


* Modificarea legii/tegistației    ■

9 Pari passu la un alt împrumut Ia termen (pari passu .aferent; plății în avans). Direct proporțional cu plata în avans : achitată de alți creditori pe termen lung sau mediu; în acest; caz se va aplica o penalitate pentru plata în avans voluntară; j

9

2.9


Acorduri


Conform cu practica BEI standard inclusiv, dar fără a se limita la:

*    Pari passu pe garanția de securi tate/ob li gătii negative.

pe


f

l

ț

î

i

1


*    Pari-passu pe suma rambursată pentru alte împrumuturi termen lung;

•    restricționarea drepturilor asupra bonurilor

•    menținerea unei structuri financiare integre inclusiv


conformitatea cu indicatorii financiari predefinifi ce trebuie raportați de către Debitor în fiecare cerere de plată și semi-anual, Certificatul de conformitate trebuie revizuit și/sau semnat de către primar sau de către altă persoană autorizată de către Debitor. Indicatorii financiari vor fi veri ficați anual de către Bancă în baza conturilor de venituri și cheltuieli al Municipalității. Indicatorii financiari sunt, dar nu se limitează ia: serviciul datoriei anuafe/veniturii proprii, datoria totaJă/venituri operaționale, surplus operațional

brut/chelfiuieK cu dobânzi sau surplusul operațional brut/servicîul datoriei anuale;

Plată tranșelor anuale condiționată de pre-aprobarea părții de co-finanțare de către Ministerul de Dezvoltare RegionalăJ


jiTuriâmsaudovadaexistențeialtorresursedefmanțare


“eare-să-fie-dispombile pcntTU miplemmrtarea’prorc^Tifrnr Fi nanțarea de la BEI pl us finanțarea prim îtă de la M i nisterul

eî    tr,Ai,U e5    IhflO?

costul proiectului;

» Clauză prin includere, oferind posibilitatea Băncii de a încheia amendamente la împrumut prin care să includă acorduri financiare sau indicatori financiari stabiliți cu alți creditori, care sunt mai stricți decât cei deja existenți;

_______________<_______Pierderearating-uluiesteconsiderată-clauză prinincludere,,

Iuând în considerare faptul că Debitorul va avea un rating extern de Ia una dintre cele mai importante companii de rating externe (Standard&Poors, Moody’s, Fitch) cu privie la datoria nesecurizată pe termen lung;

» Promotorul proiectului se va asigura că implementează și î menține un sistem de administrare coerent prin care se î garantează efectuarea unor lucrări de calitate;    1

9 Promotorul proiectului se va asigura că după încheierea j lucrărilor Ia toate blocurile incluse în program, vor fi emise J certificatele de performanță termică conform legislației j naționale în vigoare implementând Directiva EPBD, j certificatele fiind emise de către experți acreditați.    j

e După încheierea lucrărilor promotorul se va asigura că : acestea sunt revizuite de către experți acreditați. Rezuîtateiel în ce privește îmbunătățirea EE vor fi preluate și prezen'țste <

,    ..... i—

într-un raport anual Băncii.


2.10 Cazuri de neindeplinire a

obligațiilor


Standard» incluzând, dar fără a se limita ia:

•    Interpretareaeronată o Neplata

•    Modificarea legii

•    Erori comise de ambele părți

> Criza financiară sau evenimentele._de_-însolvență-așa--eum sunt definite conform legii române aplicabile cu privire la finanțele publice locale sau orice altă reglementare viitoare sau lege în vigoare pe perioada de valabilitate a

. - . împnimntidt» ..........L. — L. ..........——


Raportarea cerințelor


'•••»' O modificate majoră din punct de vedere material.

Debitorului i se cere să furnizeze următoarele informații:

Raportul de implementare

La fiecare șase luni care trebuie să cuprindă:

>    Un rezumat al progresului fizic al Proiectului

>    Orice probleme de natură tehnică care ar putea afecta material progresul, costurile sau performanța proiectului.

Raportul de progres/definitivare

La trei luni de la încheierea etapei anuale în ce privește Implementarea Proiectului, Debitorului i se cere să depună la Bancă1.1 1 Mediul:


Debitorul va implementa șl va opera Proiectul în conformitate cu î

Legile privind- Protecția Mediului ale Uniunii Europene șî alft țări?


în care este implementat Proiectul.


2.12 Achiziție:


Promotorul Proiectului va trebui să urmeze procedurile de achiziție conform Directivelor UE în vigoare inclusiv publicarea notificările contractuale în EUOJ,daca este necesar. Ghidul de Achiziție aF BEI poate fi consultat în acest sens pe adresa web: » httuv'/^vw.eib.org/Attachments/thematic/urocureen.ixlf


2.13 Documentația


Limba în care este redactat contractul:


Va fi pregătită de către Banca Europeana de Investiții în baza clauzelor standard pentru acest tip de operațiune beneficiind de consultație din partea Consilierului legal extern român.


Engleză


//

?7*


.....

■-XCq,

>■ y /;


..Sf < 1 y


Legea aplicabilă;

Curtea de justiție competentă:

Luxemburg

Curtea de Justiție a Comunității Europene Luxemburg

î

■ 1

..........

1

3. GARANȚIE

L    ....    .    .

Desemnarea veniturilor proprii ale Debitorului alcăuite din: taxe,

contribuții, cote alocate (cote) din impozitul pe venit cât și alte surse de venituri dtn cele interzise prin lege să fie luate drept garanții (ex: alocarea sumelor de TVA (sume1), subvenții)-

i

j

Subsemnata RÂDUȚOIU MAR1A-MELANIĂ,".traducător autorizat, cu autorizația nr. 15716/2006 eliberată de Ministerul Justiției, certific acuratețea prezentei traduceri din limba engleză cu textul înscrisului sub semnătură privată în limba română, care a fost vizat de mine.

I the undersigned RÂDUȚOIV MARXA-MELANÎA, authorized translator, with authorization no. 15716/2006 issued by the Ministry of Justice, ceițify tije conformity between the original document under private signaturc in English. and the txănslation în Romanian, endorsed by me.

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Local
nr.254/16.12.2010
"PREȘEDINTE D EȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
Nr. CrtStradaNume strada/bulevard/calenrblocscaraRegimul de inaltimeNr. apartamenteSuprafata desfasurata mp
1StradaSiriului17-1917CS+P+4E33"3,668"
2StradaStrada Jean Monet 5P+324"1,308"
3StradaElena Văcărescu1920/2P+414"1,185"
4StradaNicolae Caramfil28-301CS+P+4E27"3,279"
5StradaStefan Burileanu720AS+P+4E19"2,129"
6CaleaDorobantilor116-1226S+P+6E48"5,722"
7CaleaDorobantilor102-1102S+P+6E+7E+8E125"15,864"
8CaleaVictoriei85S+P+9E+10E36"4,599"
9StradaMarinarilor2610/3S+P+414"1,535"
10StradaGeorge Calinescu2717AS+P+419"2,120"
11StradaElena Văcărescu21-2320/3S+P+539"2,882"
12StradaGeorge Valentin Bibescu1612/52S+P+315"2,192"
13SoseauaPipera3-51ES+P+4E27"3,819"
14StradaFeleacu9-1312BS+P+4E48"4,397"
15StradaAlexandru Serbanescu2216S+P+4E14"1,761"
16StradaIoan Slavici9S+P+38"1,136"
17StradaVictor Iftimiu4-6P+8E+9E+10E75"5,341"
18StradaVictor Iftimiu5-7P+8E+9E58"3,630"
19StradaIon Brezoianu26-32P+6E89"6,021"
20StradaBaiculesti13B9S+P+9160"14,115"
21StradaBaiculesti21A22D+P+2E/3E15"1,768"
22IntrareaDridu626AD+P+3E12"1,283"
23StradaPresei226S+P+316"1,252"
24StradaPajurei1419AP+316"1,227"
25StradaDridu1k3S+P+4E60"4,967"
26StradaHrisovului28Vila 8D+P+3E12"1,283"
27StradaPresei5-721-22P+3128"2,480"
28BulevardulNicolae Balcescu5D1S+P+9/1080"10,700"
29StradaIon Campineanu259TurnS+P+1589"9,166"
30StradaIon Campineanu296S+P+970"6,787"
31StradaSubcetate62-70A10S+P+10E88"7,213"
32StradaIordache Golescu1029S+P+1040"4,329"
33CaleaGrivitei190FP+7133"10,765"
34StradaBarbu Stefanescu Delavrancea2B33DS+P+10E+Et. teh.44"7,076"
35BulevardulAlexandru Averescu32S+P+7+Et. teh.64"5,681"
36StradaSerdarului746S+P+10E+Et. teh.22"2,838"
37StradaClucerului11-1549S+P+8E+Et. teh.25"3,835"
38BulevardulAlexandru Averescu53S+P+7+Et. teh.64"5,681"
39StradaSerdarului946BS+P+8E+9E+10E+Et. teh.49"7,190"
40AleeaConstantin Sandu Aldea36S+P+4E15"1,816"
41BulevardulIon Mihalache172E1S+P+736"3,594"
42StradaAlexandru Popisteanu53S+P+10E44"4,870"
43BulevardulIon Mihalache1564PRIMS+P+7E96"7,993"
44IntrareaV.I.Miciurin1S+P+2E6892
45BulevardulBanul Manta1627S+P+8/10149"11,796"
46CaleaGrivitei395MS+P+728"2,847"
47CaleaGrivitei176RS+P+1146"4,357"
48BulevardulIon Mihalache1526S+P+7192"14,825"
49BulevardulIon Mihalache33113BS+P+732"2,509"
50StradaPrunaru2-46-7S+P+8E144"10,765"
51StradaAndrei Popovici6ABeller6S+P+439"2,683"
52StradaCrinului20-24A4S+P+10E88"7,213"
53CaleaDorobantilor111-1319FAS+P+6-7E24"2,771"
54StradaAlexandru Serbanescu46-4819GS+P+3E+4E36"3,836"
55StradaSiriului21-2317DS+P+4E33"3,593"
56StradaAlexandru Serbanescu26AS+P+4E15"1,652"
57StradaElena Caragiani24-288cP+477"7,005"
58SoseauaBucuresti Ploiesti951-4S+P+2E84"6,935"
59StradaAvionului35J16S+P+419"1,858"
60StradaAvionului35CS+P+4E29"2,760"
61StradaSmaranda Braescu18B2AS+P+4E29"3,169"
62StradaAvionului11-156CS+P+453"3,194"
63StradaNeagoe Voda13-152/5P+429"2,711"
64StradaAviatiei1-94CP+486"2,695"
65StradaNicolae Caramfil44-4611BS+P+4E40"4,133"
66StradaBorsa30-323GS+P+4E48"4,790"
67StradaGeorge Valentin Bibescu11-138/3S+P+4E48"4,834"
68StradaFeleacu511/FS+P+415"1,660"
69StradaSmaranda Braescu29-3311GP+448"5,941"
70SoseauaNicolae Titulescu1622S+P+14-15E56"7,580"
71SoseauaNicolae Titulescu15521S+P+8E+9E+11E+Et. teh.119"12,163"
72Nicolae Titulescu39+4912cS+P+11E50"18,417"
73CaleaGrivitei148B1S+P+7E+8E165"12,359"
74BulevardulDinicu Golescu 23-25B12S+P+10E75"5,628"
75StradaHrisovului12P+3E32"2,455"
76StradaHrisovului33P+3E32"2,455"
77StradaHrisovului54P+3E32"2,455"
78StradaHrisovului65P+3E32"2,455"
79StradaHrisovului89P+3E32"2,455"
80StradaHrisovului10Vila 12P+212945
81StradaHrisovului12Vila 13P+212945
82StradaHrisovului1410P+3E32"2,455"
83StradaPajurei21P+3E32"2,455"
84StradaPajurei46P+3E32"2,455"
85StradaPecetei88P+3E32"2,455"
86CaleaDorobantilor111-1359EBS+P+7-8-9E30"3,298"
87StradaFiodului3052S+P+4E / S+P+2E52"5,248"
88StradaPresei1030S+P+212945
89StradaDinicu Golescu 31B1S+P+7E+8E retras33"2,752"
90StradaBaiculesti19D9S+P+9E160"14,080"
91StradaEpiscop Vulcan26ES+P+10E65"7,416"
92SoseauaNicolae Titulescu1421S+P+12E93"10,906"
93StradaPecetei427S+P+316"3,732"
94StradaPajurei1419P+3E16"1,564"
95CaleaDorobantilor15214S+P+8/10104"8,410"
96StradaAmman37S+P+7E47"2,797"
97CaleaFloreasca146-148207D+P+3E26"1,889"
98AleeaFaurei811D+P+3E12"2,325"
99StradaAndrei Popovici188AS+P+439"3,777"
100BulevardulBucuresti Noi17A4D+P+3E/P+4E44"3,427"
101StradaPajurei11F4S teh.+P+4E80"6,542"
102StradaPietei37-39A6S+P+10E88"7,213"
103StradaDumitru Adrian223P+3-4E38"3,642"
104StradaNicolae Constantinescu615AS+P+429"3,260"
105BulevardulIon Mihalache1662S+P+7160"13,021"
106BulevardulIon Mihalache14410S+P+1044"4,301"
107StradaGeorge Valentin Bibescu33X/22S+P+3E15"1,748"
108CaleaGrivitei200AS+P+887"7,992"
109StradaIani Buzoiani316BS+P+10E43"4,804"
110BulevardulIon Mihalache1603S+P+7E96"7,993"
111StradaSmaranda Braescu2510HS+P+4E53"5,003"
112StradaPrometeu8-1012FP+3E-4E34"2,952"
113AleeaGheorghe Stalpeanu118A+BS+P+4E70"5,701"
114BulevardulBanul Manta1828S+P+1070"12,636"
115CaleaAlexandru Serbanescu32-3618AS+P+3E+4E52"5,568"
116CaleaGrivitei206KS+P+7/8181"17,046"
117StradaAlexandru Serbanescu2817AP+4E20"2,067"
118StradaAlexandru Serbanescu3017AP+3E16"1,749"
119StradaCluj819S+P+8E+Et. teh.108"10,142"
120CaleaGrivitei2161S+P+13E102"10,839"
121StradaHoria Macelariu15-1712/6S+P+419"2,120"
122StradaCapalna6-815BP+448"2,683"
123StradaTurda1215S+P+10E54"8,326"
124AleeaSomesul Rece17-258S+P+3E80"4,040"
125StradaBelizarie16-20X/12S+P+4E19"2,092"
126StradaGrigore Manolescu216B+CAS+P+10E20"3,017"
127BulevardulAerogarii142/7P+414"1,680"
128StradaBelizarie321/6S+P+315"1,699"
129StradaNeagoe Voda3-513/6S+P+4E39"3,169"
130StradaBelizarie13-15IX/4S+P+3E+4E34"3,886"
131CaleaGrivitei242S+P+7E+8E80"9,548"
132BulevardulAlexandru Averescu74S+P+7+Et. teh.64"5,887"
133BulevardulAlexandru Averescu95S+P+7+Et. teh.64"5,681"
134BulevardulAlexandru Averescu1280AS+P+8E+Et. teh.45"7,002"
135BulevardulBanul Manta1226S+P+10E43"8,351"
136BulevardulBanu Manta 22291-3S+P+8E+9E+10E+Et. teh.122"11,490"
137BulevardulBanu Manta 2932S+P+843"3,470"
138BulevardulBanu Manta 2932S+P+835"3,015"
139BulevardulBanu Manta 2932S+P+1053"4,163"
140BulevardulBucureştii Noi7011S+P+3E42"5,309"
141BulevardulDinicu Golescu19 GS+P+1141"3,946"
142BulevardulDinicu Golescu43 7S+P+797"8,018"
143BulevardulDinicu Golescu23-25 B "1,3,4"S+P+10E240"17,666"
144BulevardulIon Mihalache64 41S+P+4E15"1,516"
145BulevardulIon Mihalache98 44S+P+962"8,114"
146BulevardulIon Mihalache115 10A2S+P+10-11E60"7,720"
147BulevardulIon Mihalache140 140S+P+4E40"3,077"
148BulevardulIon Mihalache146 9S+P+1044"4,301"
149BulevardulIon Mihalache164 2S+P+7E96"7,993"
150BulevardulIon Mihalache174 DS+P+9E+10E retras139"12,617"
151BulevardulIon Mihalache315 5JP+2E24"1,611"
152BulevardulIon Mihalache331 13ES+P+7E32"2,515"
153BulevardulIon Mihalache331 13DS+P+7E32"2,515"
154BulevardulIon Mihalache339 15S teh.+P+7E160"12,575"
155BulevardulIon Mihalache341 FS+P+7E+8E retras57"5,130"
156BulevardulIon Mihalache93-105 14 A+BS+P+10E+Et. teh.89"9,141"
157Bulevardul Nicolae Bălcescu18DallesS+P+799"7,343"
158Bulevardul Poligrafiei 20S+P+4E79"3,007"
159SoseauaNicolae Titulescu 6424 A+BS+P+10/1190"8,607"
160CaleaDorobanţilor168 15S+P+M+8E+9E+10E+Et. teh.156"15,934"
161CaleaDorobanţilor111-1319BFS+P+M+14/1556"5,962"
162CaleaDorobanţilor134-13811A+B+CS+P+M+9E+10E138"13,364"
163CaleaGriviţei146146S+P+6E54"4,264"
164CaleaGriviţei164KS+P+7E+8E retras87"7,953"
165CaleaGriviţei168JS+P+887"7,928"
166CaleaGriviţei170IS+P+833"2,621"
167CaleaGriviţei2341S+P+696"7,597"
168CaleaGriviţei240BS+P+797"7,990"
169IntrareaSerdarului751S+P+3E22"1,060"
170SoseauaBucureşti Ploieşti30-34 II/3S+P+432"4,600"
171SoseauaNicolae Titulescu 9414-14A"1,2,3"S+P+10E119"18,314"
172SoseauaNicolae Titulescu781S+P+10E53"4,749"
173SoseauaPipera 153CS+P+4E11"1,666"
174StradaAviaţiei12-145FP+429"2,683"
175StradaBăiculeşti17C13S+P+9E+Et. teh.80"6,825"
176StradaBăneasa1-7II/4S+P+4E58"5,876"
177StradaBelizarie 7-11XII/4S+P+4E67"6,487"
178StradaBorşa162JP+315"1,343"
179StradaBorşa33-357GS+P+4E38"3,578"
180StradaBorşa 52-545FS+P+4E29"2,758"
181StradaCluj 838BAS+P+8E+Et. teh.36"3,371"
182StradaConstantin Cristescu6D+P+3E16"2,721"
183StradaDinicu Golescu15-17 E+FS+D+P+11E98"7,892"
184StradaElena Caragiani8-103JS+P+4E33"3,251"
185StradaElena Caragiani16-183AS+P+4E63"6,584"
186StradaFăurei 27AS+P+26912
187StradaFeleacu29-3513CS+P+3E+4E63"6,095"
188StradaFicusului 1XX/5S+P+415"1,920"
189StradaGeorge Călinescu 2820AP+4E15"1,553"
190StradaGrigore Cherchez9D+P+2E16"1,325"
191StradaIacob Felix10119BS+P+9E+Et. teh.45"5,019"
192StradaIoan Vodă Caragea9-15 S+P+3E22"2,304"
193StradaIon Câmpineanu 2418BS+P+11E135"11,544"
194StradaJiului 2-4C1P+4E72"2,657"
195StradaLăstărişului 28B2P+10132"11,350"
196StradaMăguricea3913ES+P+429"1,620"
197StradaMăguricea15-198GS+P+448"4,302"
198StradaMarinarilor12-169/1AS+P+4E34"4,990"
199StradaMiron Costin45 5AS teh.+P+4E20"3,793"
200StradaNicolae Racotă267S+P+10E+Et. teh.65"3,783"
201StradaNicolae Racotă876AS+P+10E+Et. teh.44"4,417"
202StradaPecetei427BP+3E16"1,227"
203Strada Presei 128DS partial+P+3E16"1,252"
204Strada Presei 128CP+3E16"1,227"
205StradaPrometeu 21-2316DS+P+438"3,698"
206StradaPrometeu 25-3116GS+P+4E66"7,021"
207StradaPrunaru68S+P+8E72"5,476"
208StradaRadu Popescu1724AS+P+1040"8,938"
209StradaSfinţii Voievozi49-51"A,B"S+P+5E retras34"5,096"
210StradaStefan Stoika2017AAS+P+10E97"8,924"
211StradaStirbei Voda15426AS+P+7E+8E retras30"3,448"
212StradaStirbei Voda15823AS+P+830"3,448"
213StradaStirbei Voda16022BS+P+830"3,448"
214StradaStirbei Voda16222AS+P+829"3,340"
215StradaSurorilor 9-15A2S+P+10E88"7,196"
216StradaTurda10030BS+P+10E+Et. teh.40"5,926"
217StradaTurda10833S+P+1086"7,378"
218StradaTurda11837AS+P+8-9E35"7,407"
219StradaTurda11837CS+P+8E+Et. teh.35"4,227"
220StradaTurda1196S+P+10E+Et. teh.120"13,686"
221StradaVeronica Micle22M5BS+P+1055"3,663"
222StradaBelizarie22-245/1AS+P+412"1,726"
223StradaBelizarie22-245/1BS+P+49895
224StradaBelizarie22-245/1CS+P+412"1,366"
225CaleaGriviţei238CAS+P+7/840"3,513"
226CaleaGriviţei238CDS+P+7/840"2,544"
227StradaPecetei67P+3E32"2,455"
228Calea Griviţei152152S+P+831"2,317"
229StradaŞtefan Protopopescu9C2S+P+1146"5,700"
230BulevardulBucureştii Noi76A12S+P+1088"6,407"
231StradaAthanasie Enescu5353S+P+432"3,400"
232BulevardulBanu Manta11BS+P+1080"12,000"
233StradaSfânta Maria1-510A4S+P+854"4,752"
234StradaGeorge Valentin Bibescu1612/51S+P+315"2,105"
235StradaPresei226BS+P+316"1,200"
236CaleaGriviţei395M"2,3,4"S+P+728"2,800"
237StradaDinicu Golescu3111S+P+733"2,921"
238StradaDinicu Golescu3113S+P+733"2,921"
239StradaIani Buzoiani316AP+1043"2,200"
240BulevardulBanu Manta1828B+CS+P+1040"5,700"
241StradaHoria Măcelariu15-1712/6BS+P+419"3,336"
242BulevardulAlexandru Averescu74BS+P+732"5,056"
243BulevardulIon Mihalache33113AS+P+732"1,800"
244BulevardulIon Mihalache33113CS+P+732"1,800"
245CaleaDorobanţilor111-1319AGS+P+935"3,255"
246CaleaDorobanţilor111-1319ECS+P+935"3,255"
247CaleaDorobanţilor111-1319DS+P+935"3,255"
248CaleaDorobanţilor111-1319ES+P+935"3,255"
249ŞoseauaNicolae Titulescu9414-14A4P+1050"6,650.83"
250StradaMarinarilor12-169/13S+P+3/434"4,000"
251StradaStefan Stoika2017AAP+1043"2,784"
252StradaTurda11837BS+P+835"2,396"
253BulevardulIon Mihalache3833AAS+P+1040"2,978"
254StradaBorşa258FAS+P+419"1,092"
255ŞoseauaNicolae Titulescu1020BS+P+1154"5,472"
256ŞoseauaNicolae Titulescu1020AS+P+1154"5,472"
257CaleaGriviţei2227AS+P+732"1,500"
258StradaTurda11435BS+P+835"2,346"
259StradaIon Câmpineanu2310S+P+1098"9,756"
260StradaStrăuleşti5-7BăneasaS+P+448"3,200"
261StradaTeodor Neagoe112S+P+490"3,400"
262StradaIon Câmpineanu314"2,3,4"S+P+1098"9,800"
263StradaNicolae Constantinescu514S+P+419"1,220"
264StradaPetru Poni1-3S+P+340"2,200"
265StradaPajurei2323"S+P+3,4"20"2,285"
266BulevardulNicolae Titulescu1174S+P+1055"5,686"
267StradaHoria Măcelariu1820/1AS+P+439"2,925"
268BulevardulIancu de Hunedoara6H4S+P+1086"7,890"
269StradaSiriului5-1116FS+P+429"2,600"
270StradaSmaranda Brăescu182BS+P+429"2,800"
271CaleaGriviţei212JS+P+7324"10,856"
272CaleaVictoriei83-85BS+P+1036"3,347"
273ŞoseauaNicolae Titulescu39-4912A+BS+P+1050"9,920"
274StradaPecetei3S+P+332"2,418"
275StradaPecetei5S+P+332"2,418"
276StradaPajurei5S+P+332"2,418"
277CaleaDorobanţilor135-145DS+P+950"2,300"
278StradaBelizarie (Baneasa)22-245/1AS+P+419"1,500"
279StradaBelizarie (Baneasa)22-245/1BS+P+419"1,500"
280StradaBelizarie 22-245/1DS+P+419"1,500"
281StradaNeagoe Voda18-226/2S+P+448"4,200"
282StradaIon Brezoianu47-49liricS+P+6220"14,420"
283StradaHoria Macelariu1-313/4S+P+440"3,350"
284BulevardulFicusului911/3bis1S+P+315"1,897"
285StradaNicolae Titulescu95-1038CS+P+1154"4,223"
286StradaFeleacu21-2313AS+P+448"4,300"
287StradaSerdarului1147S+P+844"4,895"
288StradaMaguricea21-278JS+P+476"4,470"
289StradaNicolae Titulescu95-1038BS+P+1154"4,223"
290StradaNicolae Titulescu95-1038AS+P+1153"4,223"
291StradaPiata Garii de Nord2D"S+P+7,8"109"8,317"
292BulevardulDinicu Golescu374S+P+797"7,155"
293StradaVeronica Micle20M6S+P+10165"13,134"
294CaleaGrivitei401PCS+P+732"2,270"
295StradaHrisovului13D3S+P+460"4,010"
296StradaPrometeu16-1813GS+P+429"3,430"
297StradaSmaranda Braescu82C1S+P+419"1,200"
298StradaBorsa40-4246S+P+438"2,600"
299StradaStirbei Voda152S+P+830"2,890"
300StradaSmaranda Braescu2612AS+P+415"1,325"
301StradaNicolae Caramfil58-6021/BS+P+438"2,500"
302StradaHrisovului2Vila 4S+P+312"1,235"
303StradaBaneasa14-166/1S+P+423"2,000"
304CaleaDorobantilor20-2811A+B"S+P+9,10"83"8,541"
305CaleaGrivitei236HS+P+793"7,612"
306BulevardulIon Mihalache170E2S+P+736"3,027"
307StradaBaiculesti7A2S+P+980"6,174"
308StradaCrinului26-32A5AS+P+1044"3,190"
309StradaCrinului26-32A5BS+P+1044"3,190"
310BulevardulGheorghe Duca10-221"2,3,4""S+P+5,6"141"6,884"
311StradaG.V. Bibescu27-29X/5"A,B"S+P+438"3,350"
312StradaSmaranda Braescu82CCS+P+419"1,200"
313StradaSmaranda Braescu3420H4S+P+415"1,290"
314StradaSmaranda Braescu3620H3S+P+415"1,290"
315StradaSmaranda Braescu4020H1S+P+415"1,290"
316StradaSmaranda Braescu3820H2S+P+416"1,290"
317StradaPrometeu20-2213FS+P+434"2,603"
318StradaEpiscop Vulcan26E22S+P+430"2,145"
319StradaBaiculesti5A3S+P+980"6,571"
320StradaSmaranda Braescu11A1I1S+P+415"1,350"
321StradaSmaranda Braescu4420FS+P+355"5,050"
322BulevardulGheorghe Duca10-2211"S+P+5,6"47"2,295"
323StradaDinicu Golescu353S+P+796"6,416"
324StradaNicolae Titulescu1156S+P+1054"3,593"
325BulevardulIon Mihalache10913AS+P+897"7,796"
326StradaTurda12239S+P+8122"9,459"
327CaleaGrivitei2246A+BS+P+750"3,820"
328CaleaGrivitei2246DS+P+725"1,910"
329CaleaGrivitei2246E+FS+P+750"3,820"
330CaleaGrivitei2246CS+P+725"1,910"
331StradaZablovski212BS+P+835"2,675"
332CaleaGrivitei401PBS+P+732"2,270"
333CaleaGrivitei401PAS+P+732"2,270"
334AleeaSomesul Rece1-96S+P+380"3,160"
335SoseauaStefan Cel Mare213AS+P+927"4,743"
336StradaAv. Stalpeanu11S+P+420"1,890"
337StradaFeleacu810I1S+P+419"1,141"
338StradaFeleacu610I2S+P+410"1,141"
339StradaAv. Stefan Protopopescu9C2S+P+1149"4,407"
340StradaIon Brezoianu48-50S+P+836"2,560"
341StradaPolona9217A+BS+P+1058"6,300"
342StradaMaguricea35-3713DS+P+429"3,200"
343StradaTurda10230AS+P+844"4,895"
344StradaBarbu Lautaru8241S+P+1043"3,861"
345AleeaAv. Stalpeanu 66S+P+460"3,654"
346StradaStefan Stoica2217BBS+P+1048"3,983"
347StradaVladoianu436BS+P+831"2,873"
348stradaG.V. Bibescu8XIII/7S+P+316"1,404"
349StradaFaurei3E3S+P+460"4,010"
350StradaMr. Alexandru Campeanu116 B+CES+P+456"3,400"
351StradaVladoianu436AS+P+831"2,873"
352SoseauaNicolae Titulescu1823A+B"S+P+9,10,11"93"10,056"
353CaleaGrivitei198BS+P+858"5,040"
354BulevardulBucurestii Noi566CS+P+332"3,432"
355StradaHrisovului18A12S+P+980"6,201"
356StradaElena Caragiani1-92G"1,2,3,5"S+P+460"4,780"
357StradaElena Caragiani72G4S+P+417"1,200"
358StradaNicolae Caramfil6421H1S+P+414"1,200"
359StradaNicolae Caramfil6621H2S+P+414"1,200"
360SoseauaPipera72DS+P+416"1,740"
361StradaBorsa21/BS+P+411"1,150"
362StradaAvionului27XV FS+P+419"1,500"
363StradaSmaranda Braescu31GS+P+427"1,800"
364StradaBaneasa24-26V/1"A,B,D"S+P+461"2,040"
365BulevardulIon Mihalache1488S+P+1044"3,509"
366AleeaHrisovului4vila 3S+P+312"1,235"
367StradaStefan Stoica2217BAS+P+1048"3,983"
368StradaElena Caragiani32-368BS+P+458"5,000"
369CaleaGrivitei174SS+P+1146"4,040"
370stradaSmaranda Braescu51GS+P+311"1,429"
371StradaMexic21S+P+457"3,845"
372BulevardulAerogarii223/5S+P+414"1,458"
373SoseauaPipera17-19D3S+P+438"2,445"
374StradaArdealului 13S+P+450"4,500"
375BulevardulIon Mihalache33516S+P+1044"3,476"
376BulevardulBucurestii Noi+Jiului56-58+4-6C"S+P+3,4"98"6,500"
377BulevardulBucurestii Noi74A11S+P+1088"6,430"
378BulevardulIancu de Hunedoara5050AS+P+623"1,834"
379BulevardulMagheru24GradinitaS+P+10122"9,800"
380SoseauaNicolae Titulescu6224AS+P+931"2,770"
381StradaFicusului3XX/6S+P+415"1,897"
382StradaRadu Boiangiu838AS+P+937"3,606"
383StradaRadu Boiangiu838BS+P+1041"3,982"
384StradaRadu Boiangiu838CS+P+1146"4,358"
385stradaTurda1291S+P+8220"16,099"
386StradaElena Caragiani2-63BS+P+442"3,640"
387StradaPecetei4A4S+P+4190"7,865"
388StradaBarbu Lautaru8242S+P+1042"3,861"
389StradaPaharnicului1143S+P+1038"3,606"
390StradaStefan Burileanu10-1212KS+P+438"3,500"
391SoseauaStefan Cel Mare1-3PERLA1-6S+P+12276"23,335"
392CaleaGrivitei163JS+P+758"5,162"
393StradaIancu de Hunedoara37ABCDSP+8129"8,974"
394CaleaGrivitei156B3CSP+8165"10,530"
395BulevardulIon Mihalache33714BS+P+732"1,920"
396BulevardulIon Mihalache33714AS+P+732"1,920"
397StradaBaiculesti9A1S+P+980"6,139"
398StradaGheorghe Duca 15S+P+624"1,308"
399StradaAbrud14012CS+P+8107"11,880"
400BulevardulIon Mihalache32712S+P+7128"7,700"
401StradaJiului2-4C3S+P+435"2,680"
402stradaBorsa1-3X/ES+P+429"2,130"
403StradaStefan Burileanu6-812JS+P+439"2,920"
404StradaGeorge Calinescu2420BS+P+415"1,289"
405IntrareaDridu1L3S+P+360"3,670"
406StradaPajurei324S+P+332"2,438"
407StradaDr. Iacob Felix2S+P+10261"14,000"
408BulevardulIon Mihalache11311S+P+1065"6,540"
409StradaAmman44AS+P+1065"3,300"
410StradaAmman44BS+P+1065"3,300"
411StradaHrisovului5A2S+P+476"2,935"
412StradaPresei931S+P+212920
413StradaAv. Popisteanu321S+P+1044"3,840"
414StradaHrisovului9B3S+P+460"4,042"
415StradaHrisovului11C3S+P+460"4,042"
416StradaSipotul Fantanilor4S+P+955"2,504"
417BulevardulIon Mihalache11710S+P+927"3,340"
TOTAL"22,280""1,957,228"

Anexa la Rapotul de specialitate Nr.________/_________
Nr. CrtStradaNume strada/bulevard/calenrblocscaraRegimul de inaltimeNr. apartamenteSuprafata desfasurata mp
1StradaSiriului17-1917CS+P+4E33"3,668"
2StradaStrada Jean Monet 5P+324"1,308"
3StradaElena Văcărescu1920/2P+414"1,185"
4StradaNicolae Caramfil28-301CS+P+4E27"3,279"
5StradaStefan Burileanu720AS+P+4E19"2,129"
6CaleaDorobantilor116-1226S+P+6E48"5,722"
7CaleaDorobantilor102-1102S+P+6E+7E+8E125"15,864"
8CaleaVictoriei85S+P+9E+10E36"4,599"
9StradaMarinarilor2610/3S+P+414"1,535"
10StradaGeorge Calinescu2717AS+P+419"2,120"
11StradaElena Văcărescu21-2320/3S+P+539"2,882"
12StradaGeorge Valentin Bibescu1612/52S+P+315"2,192"
13SoseauaPipera3-51ES+P+4E27"3,819"
14StradaFeleacu9-1312BS+P+4E48"4,397"
15StradaAlexandru Serbanescu2216S+P+4E14"1,761"
16StradaIoan Slavici9S+P+38"1,136"
17StradaVictor Iftimiu4-6P+8E+9E+10E75"5,341"
18StradaVictor Iftimiu5-7P+8E+9E58"3,630"
19StradaIon Brezoianu26-32P+6E89"6,021"
20StradaBaiculesti13B9S+P+9160"14,115"
21StradaBaiculesti21A22D+P+2E/3E15"1,768"
22IntrareaDridu626AD+P+3E12"1,283"
23StradaPresei226S+P+316"1,252"
24StradaPajurei1419AP+316"1,227"
25StradaDridu1k3S+P+4E60"4,967"
26StradaHrisovului28Vila 8D+P+3E12"1,283"
27StradaPresei5-721-22P+3128"2,480"
28BulevardulNicolae Balcescu5D1S+P+9/1080"10,700"
29StradaIon Campineanu259TurnS+P+1589"9,166"
30StradaIon Campineanu296S+P+970"6,787"
31StradaSubcetate62-70A10S+P+10E88"7,213"
32StradaIordache Golescu1029S+P+1040"4,329"
33CaleaGrivitei190FP+7133"10,765"
34StradaBarbu Stefanescu Delavrancea2B33DS+P+10E+Et. teh.44"7,076"
35BulevardulAlexandru Averescu32S+P+7+Et. teh.64"5,681"
36StradaSerdarului746S+P+10E+Et. teh.22"2,838"
37StradaClucerului11-1549S+P+8E+Et. teh.25"3,835"
38BulevardulAlexandru Averescu53S+P+7+Et. teh.64"5,681"
39StradaSerdarului946BS+P+8E+9E+10E+Et. teh.49"7,190"
40AleeaConstantin Sandu Aldea36S+P+4E15"1,816"
41BulevardulIon Mihalache172E1S+P+736"3,594"
42StradaAlexandru Popisteanu53S+P+10E44"4,870"
43BulevardulIon Mihalache1564PRIMS+P+7E96"7,993"
44IntrareaV.I.Miciurin1S+P+2E6892
45BulevardulBanul Manta1627S+P+8/10149"11,796"
46CaleaGrivitei395MS+P+728"2,847"
47CaleaGrivitei176RS+P+1146"4,357"
48BulevardulIon Mihalache1526S+P+7192"14,825"
49BulevardulIon Mihalache33113BS+P+732"2,509"
50StradaPrunaru2-46-7S+P+8E144"10,765"
51StradaAndrei Popovici6ABeller6S+P+439"2,683"
52StradaCrinului20-24A4S+P+10E88"7,213"
53CaleaDorobantilor111-1319FAS+P+6-7E24"2,771"
54StradaAlexandru Serbanescu46-4819GS+P+3E+4E36"3,836"
55StradaSiriului21-2317DS+P+4E33"3,593"
56StradaAlexandru Serbanescu26AS+P+4E15"1,652"
57StradaElena Caragiani24-288cP+477"7,005"
58SoseauaBucuresti Ploiesti951-4S+P+2E84"6,935"
59StradaAvionului35J16S+P+419"1,858"
60StradaAvionului35CS+P+4E29"2,760"
61StradaSmaranda Braescu18B2AS+P+4E29"3,169"
62StradaAvionului11-156CS+P+453"3,194"
63StradaNeagoe Voda13-152/5P+429"2,711"
64StradaAviatiei1-94CP+486"2,695"
65StradaNicolae Caramfil44-4611BS+P+4E40"4,133"
66StradaBorsa30-323GS+P+4E48"4,790"
67StradaGeorge Valentin Bibescu11-138/3S+P+4E48"4,834"
68StradaFeleacu511/FS+P+415"1,660"
69StradaSmaranda Braescu29-3311GP+448"5,941"
70SoseauaNicolae Titulescu1622S+P+14-15E56"7,580"
71SoseauaNicolae Titulescu15521S+P+8E+9E+11E+Et. teh.119"12,163"
72Nicolae Titulescu39+4912cS+P+11E50"18,417"
73CaleaGrivitei148B1S+P+7E+8E165"12,359"
74BulevardulDinicu Golescu 23-25B12S+P+10E75"5,628"
75StradaHrisovului12P+3E32"2,455"
76StradaHrisovului33P+3E32"2,455"
77StradaHrisovului54P+3E32"2,455"
78StradaHrisovului65P+3E32"2,455"
79StradaHrisovului89P+3E32"2,455"
80StradaHrisovului10Vila 12P+212945
81StradaHrisovului12Vila 13P+212945
82StradaHrisovului1410P+3E32"2,455"
83StradaPajurei21P+3E32"2,455"
84StradaPajurei46P+3E32"2,455"
85StradaPecetei88P+3E32"2,455"
86CaleaDorobantilor111-1359EBS+P+7-8-9E30"3,298"
87StradaFiodului3052S+P+4E / S+P+2E52"5,248"
88StradaPresei1030S+P+212945
89StradaDinicu Golescu 31B1S+P+7E+8E retras33"2,752"
90StradaBaiculesti19D9S+P+9E160"14,080"
91StradaEpiscop Vulcan26ES+P+10E65"7,416"
92SoseauaNicolae Titulescu1421S+P+12E93"10,906"
93StradaPecetei427S+P+316"3,732"
94StradaPajurei1419P+3E16"1,564"
95CaleaDorobantilor15214S+P+8/10104"8,410"
96StradaAmman37S+P+7E47"2,797"
97CaleaFloreasca146-148207D+P+3E26"1,889"
98AleeaFaurei811D+P+3E12"2,325"
99StradaAndrei Popovici188AS+P+439"3,777"
100BulevardulBucuresti Noi17A4D+P+3E/P+4E44"3,427"
101StradaPajurei11F4S teh.+P+4E80"6,542"
102StradaPietei37-39A6S+P+10E88"7,213"
103StradaDumitru Adrian223P+3-4E38"3,642"
104StradaNicolae Constantinescu615AS+P+429"3,260"
105BulevardulIon Mihalache1662S+P+7160"13,021"
106BulevardulIon Mihalache14410S+P+1044"4,301"
107StradaGeorge Valentin Bibescu33X/22S+P+3E15"1,748"
108CaleaGrivitei200AS+P+887"7,992"
109StradaIani Buzoiani316BS+P+10E43"4,804"
110BulevardulIon Mihalache1603S+P+7E96"7,993"
111StradaSmaranda Braescu2510HS+P+4E53"5,003"
112StradaPrometeu8-1012FP+3E-4E34"2,952"
113AleeaGheorghe Stalpeanu118A+BS+P+4E70"5,701"
114BulevardulBanul Manta1828S+P+1070"12,636"
115CaleaAlexandru Serbanescu32-3618AS+P+3E+4E52"5,568"
116CaleaGrivitei206KS+P+7/8181"17,046"
117StradaAlexandru Serbanescu2817AP+4E20"2,067"
118StradaAlexandru Serbanescu3017AP+3E16"1,749"
119StradaCluj819S+P+8E+Et. teh.108"10,142"
120CaleaGrivitei2161S+P+13E102"10,839"
121StradaHoria Macelariu15-1712/6S+P+419"2,120"
122StradaCapalna6-815BP+448"2,683"
123StradaTurda1215S+P+10E54"8,326"
124AleeaSomesul Rece17-258S+P+3E80"4,040"
125StradaBelizarie16-20X/12S+P+4E19"2,092"
126StradaGrigore Manolescu216B+CAS+P+10E20"3,017"
127BulevardulAerogarii142/7P+414"1,680"
128StradaBelizarie321/6S+P+315"1,699"
129StradaNeagoe Voda3-513/6S+P+4E39"3,169"
130StradaBelizarie13-15IX/4S+P+3E+4E34"3,886"
131CaleaGrivitei242S+P+7E+8E80"9,548"
132BulevardulAlexandru Averescu74S+P+7+Et. teh.64"5,887"
133BulevardulAlexandru Averescu95S+P+7+Et. teh.64"5,681"
134BulevardulAlexandru Averescu1280AS+P+8E+Et. teh.45"7,002"
135BulevardulBanul Manta1226S+P+10E43"8,351"
136BulevardulBanu Manta 22291-3S+P+8E+9E+10E+Et. teh.122"11,490"
137BulevardulBanu Manta 2932S+P+843"3,470"
138BulevardulBanu Manta 2932S+P+835"3,015"
139BulevardulBanu Manta 2932S+P+1053"4,163"
140BulevardulBucureştii Noi7011S+P+3E42"5,309"
141BulevardulDinicu Golescu19 GS+P+1141"3,946"
142BulevardulDinicu Golescu43 7S+P+797"8,018"
143BulevardulDinicu Golescu23-25 B "1,3,4"S+P+10E240"17,666"
144BulevardulIon Mihalache64 41S+P+4E15"1,516"
145BulevardulIon Mihalache98 44S+P+962"8,114"
146BulevardulIon Mihalache115 10A2S+P+10-11E60"7,720"
147BulevardulIon Mihalache140 140S+P+4E40"3,077"
148BulevardulIon Mihalache146 9S+P+1044"4,301"
149BulevardulIon Mihalache164 2S+P+7E96"7,993"
150BulevardulIon Mihalache174 DS+P+9E+10E retras139"12,617"
151BulevardulIon Mihalache315 5JP+2E24"1,611"
152BulevardulIon Mihalache331 13ES+P+7E32"2,515"
153BulevardulIon Mihalache331 13DS+P+7E32"2,515"
154BulevardulIon Mihalache339 15S teh.+P+7E160"12,575"
155BulevardulIon Mihalache341 FS+P+7E+8E retras57"5,130"
156BulevardulIon Mihalache93-105 14 A+BS+P+10E+Et. teh.89"9,141"
157Bulevardul Nicolae Bălcescu18DallesS+P+799"7,343"
158Bulevardul Poligrafiei 20S+P+4E79"3,007"
159SoseauaNicolae Titulescu 6424 A+BS+P+10/1190"8,607"
160CaleaDorobanţilor168 15S+P+M+8E+9E+10E+Et. teh.156"15,934"
161CaleaDorobanţilor111-1319BFS+P+M+14/1556"5,962"
162CaleaDorobanţilor134-13811A+B+CS+P+M+9E+10E138"13,364"
163CaleaGriviţei146146S+P+6E54"4,264"
164CaleaGriviţei164KS+P+7E+8E retras87"7,953"
165CaleaGriviţei168JS+P+887"7,928"
166CaleaGriviţei170IS+P+833"2,621"
167CaleaGriviţei2341S+P+696"7,597"
168CaleaGriviţei240BS+P+797"7,990"
169IntrareaSerdarului751S+P+3E22"1,060"
170SoseauaBucureşti Ploieşti30-34 II/3S+P+432"4,600"
171SoseauaNicolae Titulescu 9414-14A"1,2,3"S+P+10E119"18,314"
172SoseauaNicolae Titulescu781S+P+10E53"4,749"
173SoseauaPipera 153CS+P+4E11"1,666"
174StradaAviaţiei12-145FP+429"2,683"
175StradaBăiculeşti17C13S+P+9E+Et. teh.80"6,825"
176StradaBăneasa1-7II/4S+P+4E58"5,876"
177StradaBelizarie 7-11XII/4S+P+4E67"6,487"
178StradaBorşa162JP+315"1,343"
179StradaBorşa33-357GS+P+4E38"3,578"
180StradaBorşa 52-545FS+P+4E29"2,758"
181StradaCluj 838BAS+P+8E+Et. teh.36"3,371"
182StradaConstantin Cristescu6D+P+3E16"2,721"
183StradaDinicu Golescu15-17 E+FS+D+P+11E98"7,892"
184StradaElena Caragiani8-103JS+P+4E33"3,251"
185StradaElena Caragiani16-183AS+P+4E63"6,584"
186StradaFăurei 27AS+P+26912
187StradaFeleacu29-3513CS+P+3E+4E63"6,095"
188StradaFicusului 1XX/5S+P+415"1,920"
189StradaGeorge Călinescu 2820AP+4E15"1,553"
190StradaGrigore Cherchez9D+P+2E16"1,325"
191StradaIacob Felix10119BS+P+9E+Et. teh.45"5,019"
192StradaIoan Vodă Caragea9-15 S+P+3E22"2,304"
193StradaIon Câmpineanu 2418BS+P+11E135"11,544"
194StradaJiului 2-4C1P+4E72"2,657"
195StradaLăstărişului 28B2P+10132"11,350"
196StradaMăguricea3913ES+P+429"1,620"
197StradaMăguricea15-198GS+P+448"4,302"
198StradaMarinarilor12-169/1AS+P+4E34"4,990"
199StradaMiron Costin45 5AS teh.+P+4E20"3,793"
200StradaNicolae Racotă267S+P+10E+Et. teh.65"3,783"
201StradaNicolae Racotă876AS+P+10E+Et. teh.44"4,417"
202StradaPecetei427BP+3E16"1,227"
203Strada Presei 128DS partial+P+3E16"1,252"
204Strada Presei 128CP+3E16"1,227"
205StradaPrometeu 21-2316DS+P+438"3,698"
206StradaPrometeu 25-3116GS+P+4E66"7,021"
207StradaPrunaru68S+P+8E72"5,476"
208StradaRadu Popescu1724AS+P+1040"8,938"
209StradaSfinţii Voievozi49-51"A,B"S+P+5E retras34"5,096"
210StradaStefan Stoika2017AAS+P+10E97"8,924"
211StradaStirbei Voda15426AS+P+7E+8E retras30"3,448"
212StradaStirbei Voda15823AS+P+830"3,448"
213StradaStirbei Voda16022BS+P+830"3,448"
214StradaStirbei Voda16222AS+P+829"3,340"
215StradaSurorilor 9-15A2S+P+10E88"7,196"
216StradaTurda10030BS+P+10E+Et. teh.40"5,926"
217StradaTurda10833S+P+1086"7,378"
218StradaTurda11837AS+P+8-9E35"7,407"
219StradaTurda11837CS+P+8E+Et. teh.35"4,227"
220StradaTurda1196S+P+10E+Et. teh.120"13,686"
221StradaVeronica Micle22M5BS+P+1055"3,663"
222StradaBelizarie22-245/1AS+P+412"1,726"
223StradaBelizarie22-245/1BS+P+49895
224StradaBelizarie22-245/1CS+P+412"1,366"
225CaleaGriviţei238CAS+P+7/840"3,513"
226CaleaGriviţei238CDS+P+7/840"2,544"
227StradaPecetei67P+3E32"2,455"
228Calea Griviţei152152S+P+831"2,317"
229StradaŞtefan Protopopescu9C2S+P+1146"5,700"
230BulevardulBucureştii Noi76A12S+P+1088"6,407"
231StradaAthanasie Enescu5353S+P+432"3,400"
232BulevardulBanu Manta11BS+P+1080"12,000"
233StradaSfânta Maria1-510A4S+P+854"4,752"
234StradaGeorge Valentin Bibescu1612/51S+P+315"2,105"
235StradaPresei226BS+P+316"1,200"
236CaleaGriviţei395M"2,3,4"S+P+728"2,800"
237StradaDinicu Golescu3111S+P+733"2,921"
238StradaDinicu Golescu3113S+P+733"2,921"
239StradaIani Buzoiani316AP+1043"2,200"
240BulevardulBanu Manta1828B+CS+P+1040"5,700"
241StradaHoria Măcelariu15-1712/6BS+P+419"3,336"
242BulevardulAlexandru Averescu74BS+P+732"5,056"
243BulevardulIon Mihalache33113AS+P+732"1,800"
244BulevardulIon Mihalache33113CS+P+732"1,800"
245CaleaDorobanţilor111-1319AGS+P+935"3,255"
246CaleaDorobanţilor111-1319ECS+P+935"3,255"
247CaleaDorobanţilor111-1319DS+P+935"3,255"
248CaleaDorobanţilor111-1319ES+P+935"3,255"
249ŞoseauaNicolae Titulescu9414-14A4P+1050"6,650.83"
250StradaMarinarilor12-169/13S+P+3/434"4,000"
251StradaStefan Stoika2017AAP+1043"2,784"
252StradaTurda11837BS+P+835"2,396"
253BulevardulIon Mihalache3833AAS+P+1040"2,978"
254StradaBorşa258FAS+P+419"1,092"
255ŞoseauaNicolae Titulescu1020BS+P+1154"5,472"
256ŞoseauaNicolae Titulescu1020AS+P+1154"5,472"
257CaleaGriviţei2227AS+P+732"1,500"
258StradaTurda11435BS+P+835"2,346"
259StradaIon Câmpineanu2310S+P+1098"9,756"
260StradaStrăuleşti5-7BăneasaS+P+448"3,200"
261StradaTeodor Neagoe112S+P+490"3,400"
262StradaIon Câmpineanu314"2,3,4"S+P+1098"9,800"
263StradaNicolae Constantinescu514S+P+419"1,220"
264StradaPetru Poni1-3S+P+340"2,200"
265StradaPajurei2323"S+P+3,4"20"2,285"
266BulevardulNicolae Titulescu1174S+P+1055"5,686"
267StradaHoria Măcelariu1820/1AS+P+439"2,925"
268BulevardulIancu de Hunedoara6H4S+P+1086"7,890"
269StradaSiriului5-1116FS+P+429"2,600"
270StradaSmaranda Brăescu182BS+P+429"2,800"
271CaleaGriviţei212JS+P+7324"10,856"
272CaleaVictoriei83-85BS+P+1036"3,347"
273ŞoseauaNicolae Titulescu39-4912A+BS+P+1050"9,920"
274StradaPecetei3S+P+332"2,418"
275StradaPecetei5S+P+332"2,418"
276StradaPajurei5S+P+332"2,418"
277CaleaDorobanţilor135-145DS+P+950"2,300"
278StradaBelizarie (Baneasa)22-245/1AS+P+419"1,500"
279StradaBelizarie (Baneasa)22-245/1BS+P+419"1,500"
280StradaBelizarie 22-245/1DS+P+419"1,500"
281StradaNeagoe Voda18-226/2S+P+448"4,200"
282StradaIon Brezoianu47-49liricS+P+6220"14,420"
283StradaHoria Macelariu1-313/4S+P+440"3,350"
284BulevardulFicusului911/3bis1S+P+315"1,897"
285StradaNicolae Titulescu95-1038CS+P+1154"4,223"
286StradaFeleacu21-2313AS+P+448"4,300"
287StradaSerdarului1147S+P+844"4,895"
288StradaMaguricea21-278JS+P+476"4,470"
289StradaNicolae Titulescu95-1038BS+P+1154"4,223"
290StradaNicolae Titulescu95-1038AS+P+1153"4,223"
291StradaPiata Garii de Nord2D"S+P+7,8"109"8,317"
292BulevardulDinicu Golescu374S+P+797"7,155"
293StradaVeronica Micle20M6S+P+10165"13,134"
294CaleaGrivitei401PCS+P+732"2,270"
295StradaHrisovului13D3S+P+460"4,010"
296StradaPrometeu16-1813GS+P+429"3,430"
297StradaSmaranda Braescu82C1S+P+419"1,200"
298StradaBorsa40-4246S+P+438"2,600"
299StradaStirbei Voda152S+P+830"2,890"
300StradaSmaranda Braescu2612AS+P+415"1,325"
301StradaNicolae Caramfil58-6021/BS+P+438"2,500"
302StradaHrisovului2Vila 4S+P+312"1,235"
303StradaBaneasa14-166/1S+P+423"2,000"
304CaleaDorobantilor20-2811A+B"S+P+9,10"83"8,541"
305CaleaGrivitei236HS+P+793"7,612"
306BulevardulIon Mihalache170E2S+P+736"3,027"
307StradaBaiculesti7A2S+P+980"6,174"
308StradaCrinului26-32A5AS+P+1044"3,190"
309StradaCrinului26-32A5BS+P+1044"3,190"
310BulevardulGheorghe Duca10-221"2,3,4""S+P+5,6"141"6,884"
311StradaG.V. Bibescu27-29X/5"A,B"S+P+438"3,350"
312StradaSmaranda Braescu82CCS+P+419"1,200"
313StradaSmaranda Braescu3420H4S+P+415"1,290"
314StradaSmaranda Braescu3620H3S+P+415"1,290"
315StradaSmaranda Braescu4020H1S+P+415"1,290"
316StradaSmaranda Braescu3820H2S+P+416"1,290"
317StradaPrometeu20-2213FS+P+434"2,603"
318StradaEpiscop Vulcan26E22S+P+430"2,145"
319StradaBaiculesti5A3S+P+980"6,571"
320StradaSmaranda Braescu11A1I1S+P+415"1,350"
321StradaSmaranda Braescu4420FS+P+355"5,050"
322BulevardulGheorghe Duca10-2211"S+P+5,6"47"2,295"
323StradaDinicu Golescu353S+P+796"6,416"
324StradaNicolae Titulescu1156S+P+1054"3,593"
325BulevardulIon Mihalache10913AS+P+897"7,796"
326StradaTurda12239S+P+8122"9,459"
327CaleaGrivitei2246A+BS+P+750"3,820"
328CaleaGrivitei2246DS+P+725"1,910"
329CaleaGrivitei2246E+FS+P+750"3,820"
330CaleaGrivitei2246CS+P+725"1,910"
331StradaZablovski212BS+P+835"2,675"
332CaleaGrivitei401PBS+P+732"2,270"
333CaleaGrivitei401PAS+P+732"2,270"
334AleeaSomesul Rece1-96S+P+380"3,160"
335SoseauaStefan Cel Mare213AS+P+927"4,743"
336StradaAv. Stalpeanu11S+P+420"1,890"
337StradaFeleacu810I1S+P+419"1,141"
338StradaFeleacu610I2S+P+410"1,141"
339StradaAv. Stefan Protopopescu9C2S+P+1149"4,407"
340StradaIon Brezoianu48-50S+P+836"2,560"
341StradaPolona9217A+BS+P+1058"6,300"
342StradaMaguricea35-3713DS+P+429"3,200"
343StradaTurda10230AS+P+844"4,895"
344StradaBarbu Lautaru8241S+P+1043"3,861"
345AleeaAv. Stalpeanu 66S+P+460"3,654"
346StradaStefan Stoica2217BBS+P+1048"3,983"
347StradaVladoianu436BS+P+831"2,873"
348stradaG.V. Bibescu8XIII/7S+P+316"1,404"
349StradaFaurei3E3S+P+460"4,010"
350StradaMr. Alexandru Campeanu116 B+CES+P+456"3,400"
351StradaVladoianu436AS+P+831"2,873"
352SoseauaNicolae Titulescu1823A+B"S+P+9,10,11"93"10,056"
353CaleaGrivitei198BS+P+858"5,040"
354BulevardulBucurestii Noi566CS+P+332"3,432"
355StradaHrisovului18A12S+P+980"6,201"
356StradaElena Caragiani1-92G"1,2,3,5"S+P+460"4,780"
357StradaElena Caragiani72G4S+P+417"1,200"
358StradaNicolae Caramfil6421H1S+P+414"1,200"
359StradaNicolae Caramfil6621H2S+P+414"1,200"
360SoseauaPipera72DS+P+416"1,740"
361StradaBorsa21/BS+P+411"1,150"
362StradaAvionului27XV FS+P+419"1,500"
363StradaSmaranda Braescu31GS+P+427"1,800"
364StradaBaneasa24-26V/1"A,B,D"S+P+461"2,040"
365BulevardulIon Mihalache1488S+P+1044"3,509"
366AleeaHrisovului4vila 3S+P+312"1,235"
367StradaStefan Stoica2217BAS+P+1048"3,983"
368StradaElena Caragiani32-368BS+P+458"5,000"
369CaleaGrivitei174SS+P+1146"4,040"
370stradaSmaranda Braescu51GS+P+311"1,429"
371StradaMexic21S+P+457"3,845"
372BulevardulAerogarii223/5S+P+414"1,458"
373SoseauaPipera17-19D3S+P+438"2,445"
374StradaArdealului 13S+P+450"4,500"
375BulevardulIon Mihalache33516S+P+1044"3,476"
376BulevardulBucurestii Noi+Jiului56-58+4-6C"S+P+3,4"98"6,500"
377BulevardulBucurestii Noi74A11S+P+1088"6,430"
378BulevardulIancu de Hunedoara5050AS+P+623"1,834"
379BulevardulMagheru24GradinitaS+P+10122"9,800"
380SoseauaNicolae Titulescu6224AS+P+931"2,770"
381StradaFicusului3XX/6S+P+415"1,897"
382StradaRadu Boiangiu838AS+P+937"3,606"
383StradaRadu Boiangiu838BS+P+1041"3,982"
384StradaRadu Boiangiu838CS+P+1146"4,358"
385stradaTurda1291S+P+8220"16,099"
386StradaElena Caragiani2-63BS+P+442"3,640"
387StradaPecetei4A4S+P+4190"7,865"
388StradaBarbu Lautaru8242S+P+1042"3,861"
389StradaPaharnicului1143S+P+1038"3,606"
390StradaStefan Burileanu10-1212KS+P+438"3,500"
391SoseauaStefan Cel Mare1-3PERLA1-6S+P+12276"23,335"
392CaleaGrivitei163JS+P+758"5,162"
393StradaIancu de Hunedoara37ABCDSP+8129"8,974"
394CaleaGrivitei156B3CSP+8165"10,530"
395BulevardulIon Mihalache33714BS+P+732"1,920"
396BulevardulIon Mihalache33714AS+P+732"1,920"
397StradaBaiculesti9A1S+P+980"6,139"
398StradaGheorghe Duca 15S+P+624"1,308"
399StradaAbrud14012CS+P+8107"11,880"
400BulevardulIon Mihalache32712S+P+7128"7,700"
401StradaJiului2-4C3S+P+435"2,680"
402stradaBorsa1-3X/ES+P+429"2,130"
403StradaStefan Burileanu6-812JS+P+439"2,920"
404StradaGeorge Calinescu2420BS+P+415"1,289"
405IntrareaDridu1L3S+P+360"3,670"
406StradaPajurei324S+P+332"2,438"
407StradaDr. Iacob Felix2S+P+10261"14,000"
408BulevardulIon Mihalache11311S+P+1065"6,540"
409StradaAmman44AS+P+1065"3,300"
410StradaAmman44BS+P+1065"3,300"
411StradaHrisovului5A2S+P+476"2,935"
412StradaPresei931S+P+212920
413StradaAv. Popisteanu321S+P+1044"3,840"
414StradaHrisovului9B3S+P+460"4,042"
415StradaHrisovului11C3S+P+460"4,042"
416StradaSipotul Fantanilor4S+P+955"2,504"
417BulevardulIon Mihalache11710S+P+927"3,340"
TOTAL"22,280""1,957,228"
DIRECTOR INVESTIŢII
BOGDAN PIŢIGOI
Întocmit: Răzvan Zamfir