Hotărârea nr. 252/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 252 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind derularea Proiectului „Cuantificarea şi Evaluarea Rezultatelor Activităţilor de Reabilitare Termică a Clădirilor de Locuit şi a clădirilor aflate în administrarea

Consiliului Local al Sectorului 1 în perioada 2004-2010” , de către

Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului  Sector 1 Bucureşti”

 

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Direcţiei Investiţii şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, rectificată;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti”;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 119/14.06.2007 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea „Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului”;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1nr. 415/13.12.2007 privind aducerea la cunoştinţa Consiliului Local al Sectorului 1 a îndeplinirii mandatului Primarului Sectorului 1 dat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării proiectului „Agenţia pentru Managementul Energiei Sector 1 Bucureşti” şi aprobarea deblocării cofinanţării acesteia;

            Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007 privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în calitate de „Oraş Pilot” la Proiectul European MODEL „Managementul domeniului energetic la nivel local” şi cofinanţarea proiectului de la bugetul local;

            Văzând adresa Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului  înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 nr. 33417/13.12.2010;

În temeiul art. 45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art. 1. - Se aprobă derularea proiectului „Cuantificarea şi Evaluarea Rezultatelor Activităţilor de Reabilitare Termică a Clădirilor de Locuit şi a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în perioada 2004-2010” de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti, în vederea îndeplinirii obligaţilor asumate de către Consiliul Local al Sectorului 1 în cadrul Iniţiativei Europene „Covenant Of Mayors”.

 

 

Art. 2. – Se aprobă finanţarea proiectului menţionat la art. 1 cu suma de 866.000 lei.

 

Art. 3. - Primarul Sectorului 1, Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti,  Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                           SECRETAR,

                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   252

Data: 16.12.2010