Hotărârea nr. 250/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 250 / 2010

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                              

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                     

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificării bugetului   consolidat de  venituri  şi  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2010

 

 

 

Vazând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Direcţia  Management Economic;

            În temeiul Legii nr.11/2010  a bugetului de stat pe anul 2010, cu rectificările ulterioare;

            Conform art.19, alin(1), pct. a) si b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată si completată;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.19/16.02.2010 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1, cu rectificările ulterioare;

            Conform Deciziei nr.1705/29.11.2010 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, transmisă de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

În temeiul art.45, alin.(2), lit. ‘’a’’ , art.81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

 
                        CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2010  în suma de 1.347.977,75 mii lei  se majorează cu suma de 4.900,98 mii lei devenind 1.352.878,73 mii lei şi este structurat astfel:

 

Ø  Bugetul local în sumă de 1.036.976,52 mii lei se majorează cu suma de 558,00 mii lei devenind 1.037.534,52 mii lei, conform anexei nr.1;

 

Ø  Bugetul din venituri proprii în valoare de 20.693,00 mii lei nu se rectifică;

 

Ø  Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii în valoare de 29.658,00 mii lei nu se rectifică;

 

Ø  Bugetul creditelor interne în valoare de 123.693,63 mii lei nu se rectifică;

 

 

Ø  Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în sumă de 136.956,60 mii lei se majorează cu suma de 4.342,98 mii lei devenind 141.299,58 mii lei, conform anexei nr.5;          

 

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 1.352.878,73 mii lei, astfel :

 

Ø    Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.037.534,52 mii lei;

 

Ø    Bugetul din venituri proprii este în valoare de 20.693,00 mii lei;

 

Ø    Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii este în valoare 29.658,00 mii lei;

 

Ø    Veniturile din credite interne sunt în valoare de 123.693,63 mii lei;

 

Ø    Suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 141.299,58 mii lei;

 

 

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.352.878,73 mii lei, după cum urmează :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ø Bugetul local este în sumă de 1.037.534,52 mii  lei şi este structurat, conform anexei nr 1.1, astfel :

 

(1) 134.173,47 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care :  91,335,88 mii lei cheltuieli curente, 43.404,69 mii lei cheltuieli de capital şi – 567,10 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr 1.1.1 ( 1.1.1.1 );

(2)    18.814,94 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care : 18.524,70 mii lei cheltuieli curente, cheltuieli de capital 504,70 mii lei şi – 214,46 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.2 (1.1.2.1);

           (3)  29.632,14 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02 reprezentând cheltuieli curente, nerectificându-se;

            (4)   417,71 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care : 417,86 mii lei cheltuieli curente şi -0,15 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, nerectificându-se ;

(5)   46.024,10 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care : 40.295,10 mii lei cheltuieli curente, 5.804,00 mii lei cheltuieli de capital şi -75,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, nerectificându-se;

            (6)    218.038,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care: 191.450,00 mii lei cheltuieli curente, 26.616,00 mii lei cheltuieli de capital şi -28,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, nerectificându-se ;

            (7)   5.606,44 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care : cheltuieli curente 5.608,44 mii lei si 56,00 mii lei cheltuieli de capital şi -58,00 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, nerectificându-se;

            (8)   92.820,46 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care : 86.893,15 mii lei chetuieli curente, cheltuieli de capital 7.179,26 mii lei şi –1.251,95 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.3 (1.1.3.1 ; 1.1.3.2);

            (9)    115.947,23 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care : 103.129,56 mii lei cheltuieli curente, 14.095,00 mii lei pentru cheltuieli de capital şi         –1.277,33 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.4 (1.1.4.1 ; 1.1.4.2 ;1.1.4.3 ; 1.1.4.4;1.1.4.5 );

           (10)  171.630,87 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care : 124.988,43 mii lei cheltuieli curente, 12.490,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 34.152,44 mii lei cheltuieli de capital, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.5 (1.1.5.1 ;1.1.5.2 ; 1.1.5.3 ;1.1.5.4 ;1.1.5.5);

           (11)   119.983,18 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care : 119.846,82  mii lei cheltuieli curente, 232,69 mii lei cheltuieli de capital si -96,33 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.6 (1.1.6.1 ;1.1.6.2);

           (12)     71.377,05 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care : 49.295,42 mii lei cheltuieli curente, 22.097,89 mii lei cheltuieli de capital şi – 16,26 mii lei plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, rectificându-se conform anexei nr. 1.1.7 (1.1.7.1 ;1.1.7.2 );

           (13)  13.068,93 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02,  nerectificându-se.

           

Ø    Bugetul din venituri proprii în sumă de 20.693,00 mii lei  nu se rectifică şi este structurat după cum urmează:

Ø    (1)   20.693,00 mii lei pentru Administraţia Pieţelor capitolul 70.15.50, din care : 11.747,00 mii lei pentru cheltuieli curente, suma de 210,00 mii lei pentru rambursări credite interne şi 8.736,00 mii lei pentru cheltuieli de capita.

 

Ø    Bugetul finanţat integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 29.658,00 mii lei nu se rectifică şi este strucurat astfel :

(1)   415,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, nerectificându-se;

(2)    24.473,00 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care : 23.652,00 mii lei pentru cheltuieli curente şi 821,00 mii lei pentru cheltuieli de capital, nerectificându-se;

(3)    3.500,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, nerectificându-se;

(4)    1.270,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Acţiuni Economice capitolul 80.10, nerectificându-se.

 

Ø   Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2010 în sumă de 123.693,63 mii lei se rectifică conform anexei nr.4.1 şi este structurat după cum urmează: 

          (1)     4.706,40 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Autorităţi executive şi legislative capitolul 51.07, rectificându-se conform anexei nr.4.1.1 (4.1.1.1);

           (2)   119.085,22 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.07, rectificându-se conform anexei nr. 4.1.2 (4.1.2.1 ;4.1.2.2) ;

          (3)     -97,99 mii lei reprezentând recuperare parţială lucrări de modernizare străzi aflate în  administrarea Consiliului Local Sector 1 potrivit raportului de audit întocmit de către Curtea de Conturi asupra contului de execuţie pe anul 2009, rectificându-se conform anexei nr. 4.1.3 (4.1.3.1).

 

Ø   Suma din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii în valoare de 141.299,58 mii lei, fiind repartizată, conform anexei nr.5.1, astfel:

 

(1)  6.160,00 mii lei pentru Autorităţi Publice, capitolul 51.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, se rectifică conform anexei nr 5.1.1 ( 5.1.1.1);

(2)  137,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională, capitolul 61.11, nerectificându-se;

          (3) 9.000,00 mii lei pentru Învăţământ, capitolul 65.11, suma fiind alocată pentru cheltuieli de capital, nerectificându-se;

          (4)  149,30 mii lei Cultură, recreere şi religie, capitolul 67.11, pentru cheltuieli de capital, nerectificându-se ;

          (5)   128.853,28 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.11, din care: 864,85 mii lei cheltuieli curente (alte transferuri reprezentând sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea  locuinţelor existente) şi 124.988,43 mii lei cheltuieli de capital, se rectifică conform anexei nr. 5.1.2 (5.1.2.1 ; 5.1.2.2 ;5.1.2.2.1 ;5.1.2.2.1.1 ;5.1.2.2.1.2)

 

Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 427.527,83 mii lei, conform anexei nr. 3, din care:

-   153.842,47  mii lei – buget local ;

            -   140.434,73 mii lei – suma alocată din venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru investiţii ;

            -     123.693,63 mii lei  –  suma alocată pentru credite interne (BCR) ; 

-           821,00 mii lei –  suma alocată pentru instituţiile finanţate integral sau parţial din venituri proprii

-         8.736,00 mii lei –  suma alocată din venituri proprii (Administraţia Pieţelor) ;

 

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Investiţii din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   250

Data: 03.12.2010