Hotărârea nr. 25/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 25 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  modificării Statului de funcții  al Administrației Unităților de

Învățământ Preuniversitar  și a Unităților Sanitare Publice Sector 1

 

 

 

             Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului  București, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții ale unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.174/2003 pentru modificarea art.25 din anexa la Hotărârea Guvernului României nr.538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat ;

             În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.229/2008 privind măsuri de reducere a unor cheltuieli la nivelul administrației publice;               

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.1/2010 – privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.15/2003 privind exercitarea de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor de înființare a Administrațiilor Fondului Imobiliar al Unităților Sanitare Publice, precum și de aprobare a organigramelor, statelor de funcții și regulamentelor de organizare și funcționare ale acestor instituții publice ;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.73/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale  sectoarelor 1-6 a unor atribuții privind protecția socială ;

            Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.525/22.12.2009 privind constituirea Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii; 

               În temeiul dispozițiilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2),  lit.”e” și art.115, alin.(1), lit.”b”din  Legea nr.215/2001 a administrația publică locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂȘTE:

          

            Art.1.Se aprobă modificarea Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                               SECRETAR

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:   25

            Data: 25.02.2010

 

 

 

                                                                                                            Anexa nr.1

                                                                                          la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                    nr.25/25.02.2010

                                                                                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                                      Ion Brad  

 

                                                    

STAT DE FUNCȚII AL

ADMINISTRAȚIEI UNITĂȚILOR DE  ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

elaborat în conformitate cu  Legea-Cadru nr.330/09.11.2009 –privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

FUNCTIA

 

 

 

 

Nivelul studiilor

Gradul/

Treapta profesionala

Coeficientul de

Multiplicare/

Salariul

Incadrare(mii lei)

 

Minim    Maxim

Nr.

Posturi

totale

Indemnizatia

de conducere in % din salariul de baza

LIMITA MAXIMA

 

De executie

 

De conducere

1

2

3

4

5               6

7

8

LEGEA

Nr.330/2009             

ANEXA nr.I/3

01.01.2010

ANEXA nr.II/14

01.01.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

INSP.SPEC.              DIRECTOR

S

IA

642               1322

1

50

INSP.SPEC.              DIR.ADJ.TEHNIC                                    

S

IA

642               1322

1

40

INSP.SPEC.              DIR.ADJ.

                                 ADMINISTRATIV                                     

S

IA

642               1322

1

40

INSP.SPEC.              SEF SERVICIU

S

IA

642               1322

6

30

INSP.SPEC.              SEF BIROU

S

IA

642               1322

5

25

CONS.JURIDIC       SEF SERVICIU

S

IA

765               1475

1

30

CONS.JURIDIC

S

IA

765                 1475

2

 

CONS.JURIDIC          

S

I

697               1322

2

 

CONS.JURIDIC

S

II

630                 1168

2

 

INSP.SPEC.

S

IA

642               1322

23

 

INSP.SPEC.

S

I

630               1168

12

 

INSP.SPEC.

S

II

620               1016

8

 

INSPECTOR

SSD

IA

620                   942

1

 

INSPECTOR

M

IA

620                   865

7

 

INSPECTOR   

      M

I

608                 807

3

 

INSPECTOR

      M       

II

597                 730

3

 

REFERENT

      M

IA

620                 865

7

 

REFERENT

      M

I

608                 807

     5

 

REFERENT

M

II

597                   730

4

 

ARHIVAR

M

I

669                   810

     1

 

INGRIJITOR

     G/M

I

641                 675

1

 

MUNC.CALIF.

     G/M

I

693                 894

     5

 

SOFER

     G/M

 

651                   933

     4

 

TOTAL

POSTURI:

 

 

 

105