Hotărârea nr. 249/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 249 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 358/24.09.2009 prin care s-au aprobat  indicatorii  tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții din cadrul programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii;

Ținând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.I, punctul 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local  al Sectorului 1 nr. 358/24.09.2009 prin care s-au aprobat  indicatorii  tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții din cadrul programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările  și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr.358/24.09.2009 prin care s-au aprobat  indicatorii  tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții din cadrul programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 358/24.09.2009 rămân neschimbate.

Art.3. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr. :   249

Data: 03.12.2010

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.249/03.12.2010
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRĂZILOR DIN SECTORUL 1
"1 euro = 4,2552 lei la data 11.09.2008"
vechi
Poz.Denumire stradaLungime carosabilTotal Inv C+MTotal Inv C+MObservaţiiinvc+minvc+m
m leieuroeuro
1OCNA SIBIULUI371"1,813,078""426,085""1,494,250""1,328,230""351,159""312,143"
"1,750,399""322,076"00
TOTAL INVESTIŢII"1,813,078""426,085""1,494,250""1,328,230""351,159""312,143"
DIN CARE C+M"1,750,399""322,076"00
00
00
00

Anexa la Rapotul de specialitate Nr.________/_________
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRĂZILOR DIN SECTORUL 1
1 EURO =4.2552lei la data 9/11/2008
contract
Poz.Denumire stradaLungime carosabilTotal Inv C+MTotal Inv C+MObservatiiinvc+minv-(c+m)c+m fara TVAc+m cu TVAc+m cu TVA cu 3%invc+m
m leiEUROeuro
1OCNA SIBIULUI371"1,813,078""426,085""1,813,078""1,370,497""266,020""1,370,497""1,699,416""1,750,399""426,085""322,076"
"1,750,399""322,076"0000
TOTAL INVESTITII"1,813,078""426,085""1,813,078""1,370,497""266,020""1,370,497""1,699,416""1,750,399""426,085""322,076"
DIN CARE C+M"1,750,399""322,076"00
00
DIRECTOR INVESTIŢII00
BOGDAN PIŢIGOI
00
Întocmit: DANIELA BALĂCEANU

Anexa la Hotararea Consiliului Local Nr.________/______
Presedinte de sedinta_______________________
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR DIN SECTORUL 1
"1EUR=4,2552 LEI la data 11,09.2008"
Poz.Denumire stradaLungime carosabilTotal Inv C+MTotal Inv C+MObservatiiinvc+minvc+m
m leiEUROeuro
1OCNA SIBIULUI371"1,494,250""351,159""1,494,250""1,328,230""351,159""312,143"
"1,328,230""312,143"00
2Dr. SERGIU DUMITRU186"920,800""216,394""920,800""815,880""216,394""191,737"
"815,880""191,737"00
3Intrarea STRĂULEȘTI196"664,960""156,270""664,960""584,480""156,270""137,357"
"584,480""137,357"00
TOTAL INVESTITII"3,080,010""723,823""3,080,010""2,728,590""723,823""641,237"
DIN CARE C+M"2,728,590""641,237"00
00
DIRECTOR INVESTITII00
BOGDAN PIȚIGOI
00
Intocmit: Daniela BALACEANU

Anexa la Rapotul de specialitate Nr.________/_________
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR DIN SECTORUL 1
"1EUR=4,2552 LEI la data 11,09.2008"
Poz.Denumire stradaLungime carosabilTotal Inv C+MTotal Inv C+MObservatiiinvc+minvc+m
m leiEUROeuro
1OCNA SIBIULUI371"1,494,250""351,159""1,494,250""1,328,230""351,159""312,143"
"1,328,230""312,143"00
2Dr. SERGIU DUMITRU186"920,800""216,394""920,800""815,880""216,394""191,737"
"815,880""191,737"00
3Intrarea STRĂULEȘTI196"664,960""156,270""664,960""584,480""156,270""137,357"
"584,480""137,357"00
TOTAL INVESTITII"3,080,010""723,823""3,080,010""2,728,590""723,823""641,237"
DIN CARE C+M"2,728,590""641,237"00
00
DIRECTOR INVESTITII00
BOGDAN PIȚIGOI
00
Intocmit: Daniela BALACEANU