Hotărârea nr. 246/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 246 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului „Deceniul Locuirii 2010-2020”

 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorului 1 şi Direcţiei Utilităţi Publice;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulteriore şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevedeilor Legii nr. 114/1996, cu modificări şi completări;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al   Sectorului 1 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinţei, precum şi aprobarea achiziţionării de locuinţe de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii  nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând adresa Direcţiei Management Economic – Compartimentul Buget, Execuţie Bugetară nr. G2821/25.11.2010;

Luând act de procesul-verbal încheiat de către Comisia de negociere şi de stabilire a preţurilor de închiriere/achiziţie a imobilelor susceptibile soluţionării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996;

În temeiul, art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/29.04.2009 privind adoptarea unor măsuri susceptibile rezolvării cererilor de atribuire de locuinţe depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a celorlate acte normative în domeniul locativ se abrogă.

Art.2. Începând de la data adoptării prezentei hotărâri se reia procedura de achiziţie de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii   nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare, procedură reglementată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Se aprobă Programul „Deceniul Locuirii 2010-2020”, care se adresează persoanelor cu domiciliul pe raza sectorului 1, în vederea atribuirii locuinţelor cu destinaţie socială, în conformitate cu lista de priorităţi aprobată de Consiliul Local al Sectorului 1.

Art.4. (1) Comisia însărcinată cu identificarea de pe piaţa liberă a imobilelor de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza legii nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ este cea menţionată în art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

                      (2) Comisia de negociere şi de stabilire a preţurilor de achiziţie a imobilelor prevăzute la alin. (1) este cea nominalizată la art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 128/27.05.2010.

Art.5. Achiziţionarea imobilelor în condiţiile art. 3 din prezenta hotărâre se va face în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistanţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Art.6. Anterior încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1, lista cuprinzând imobilele ce urmează a fi achiziţionate precum şi preţul de achiziţie al acestora.

Art.7. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Utilităţi Publice şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   246

Data: 29.11.2010