Hotărârea nr. 245/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 245 / 2010

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1

          al  Municipiului Bucureşti         

 

Având în vedere :

             - Expunerea de motive a  Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

             - Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Sectorului 1;

             - Raportul nr.85/18.11.2010 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr.16/3/10.08.2010, 16/4/10.08.2010, 16/9/10.08.2010, 14/8/13.07.2010, 13/7/29.06.2010, 19/5/05.10.2010, 18/3/14.09.2010, 20/1/19.10.2010, 20/3/19.10.2010,  4/15/16.02.2010, 19/7/05.10.2010, 19/8/05.10.2010, 19/9/05.10.2010 ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraţiei publice locale;

             - Avizele Comisiei de circulaţie PMB, Avizele Comisiei de Precoordonare reţele-PMB ;

             Ţinând seama de prevederile:

             -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            -  Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului General  al Municipiului Bucureşti nr.269/21.12.2000;                  

              - Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul  documentaţiilor prevăzute la art.2, alin.(2) şi art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare

Consiliul  Local al sectorului  1     

      

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi avizele Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, conform  Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi conţine  13 poziţii. 

           Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism şi nu dau dreptul de construire până la obţinerea autorizaţiilor de construire.

           Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

           Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

            Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                 SECRETAR,

                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr. :   245

Data: 29.11.2010

                 

 

                                                                                                                                                  Anexa nr.1

                                                                                                                                 la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                                                           nr.245/29.11.2010

                                                                                                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                                                                                                     Ion Brad

 

 

 

 

 

TABEL

 Planuri Urbanistice de Detaliu 

   Construcţii definitive pe terenuri proprietate  situate în Sectorul 1 

al  Municipiului Bucureşti

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Doc. PUD 

Adresa

Nr.

Poştal

Functiunea

Avizat

CTUAT

1

PUD

Str. Zăgazului

4E

Ansamblu locuințe Ds+P+3E

16/3/10.08.2010

2

PUD

Str. Madrigalului

2

Locuință P+1E

16/4/10.08.2010

3

PUD

Str. Mr. Alex.Câmpeanu

49 A

Supraetajare locuință S+P+2E

16/9/10.08.2010

4

PUD

Str. Constantin Stere

20B

Locuință P+1E

14/8/13.07.2010

5

PUD

Str. Bârlogeni

115

Extindere,supraetajare locuință rezultând Sp+P+1E+M

13/7/29.06.2010

6

PUD

Str. Delta Dunării

29

Locuință S+P+2E

19/5/05.10.2010

7

PUD

Str. Lița

17

Locuință Ds+P+2E+M

18/3/14.09.2010

8

PUD

Str. Lipova

17

Imobile locuință,birouri, spațiu

comercial S+P+2E+M, S+P+1E

20/1/19.10.2010

9

PUD

Str. Radu Dragoș

5

Locuință P+1E+M

20/3/19.10.2010

10

PUD

Str. Vestei

56

Intrare în legalitate pentru construire locuință P+1E

4/15/16.02.2010

11

PUD

Str. Abrud

40

Construire locuință P+1E

19/7/05.10.2010

12

PUD

Str. Triumfului

121

Extindere,supraetajare locuință D+P+1E+pod

19/8/05.10.2010

13

PUD

Str. Elizeu

16

Construire locuință S+P+2E+M

19/9/05.10.2010