Hotărârea nr. 244/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 244 / 2010

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

                                                                       

                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea condițiilor de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru comercianţi

care comercializează plante şi substanţe cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop

pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În baza prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Luând în considerare prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003;

Ţinând seama de prevederile art.5, alin.(1), coroborate cu prevederile art.53 şi               art.73, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art.34, alin.(2) din Constituţia României, coroborate cu dispoziţiile art.61, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.81, alin.(2), lit.”l” şi lit.”r” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art.45, alin.(1), art.80, art.81 alin.(1), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                        Art.1. Se aprobă emiterea de către Primarul Sectorului 1 a “Autorizaţiei de funcţionare pentru comercianţii care comercializează produse etnobotanice“ care-şi desfăşoară activitatea pe raza Sectorului 1 şi care comercializează plante sau substanţe cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop, conform modelului cuprins în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru comercianţii care comercializează produse etnobotanice se va efectua în conformitate cu Regulamentul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                       Art.2. Se aproba Regulamentul de eliberare a Autorizaţiei de funcţionare pentru comercianţii care comercializează plante şi substanţe cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.3. În termen de 5 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, comercianţii care comercializează produse de tipul celor menţionate în art.1 au obligaţia de a solicita Primarului Sectorului 1 “Autorizaţia de funcţionare pentru comercianţii care comercializează produse etnobotanice”, în conformitate cu regulamentul cuprins în Anexa nr.2.

Art.4. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Servicii Comunitare şi Serviciul Secretariat General, Audienţe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr. :   244

Data: 29.11.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

                      nr.244/29.11.2010

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

    Ion Brad

 

 

 

 

                           

FORMULAR

    Autorizaţia de funcţionare pentru comercianţii care comercializează plante şi substante cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

  Municipiul Bucuresti

  Sectorul 1

Nr. înregistrare numarul ……………..din…………………
Data :

Pentru spatiul situat în : Bucuresti, Sectorul 1 …………………………… :………………………………….Nr…………….Bloc……….Ap……..
Apartinând ………………………………………………………………………
Cu sediul în ...............: …………………….Localitatea:……………………….. Str……………………………Nr……………………Bloc…………Ap………..
Înmatriculat la Registrul Comertului si Industriei sub nr……………..Cod Fiscal………..
Profilul activitatii: ……………………………………………………………..
Program de lucru………………………………………………………………
Suprafata obiectivului:…………….mp.
Nr. încaperi :……………..
Descrierea obiectului de activitate:_________________________________
                                               

 

 

                                                          PRIMAR
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

                      nr.244/29.11.2010

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

    Ion Brad

 

 

REGULAMENT

de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru comercianţii care comercializează plante şi substante cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

art. 1. – (1) Orice exerciţiu comercial de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, în cadrul căruia se comercializează plante sau substante cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop, denumite în mod generic “etnobotanice” este supus autorizării prealabile de către Primarul Sectorului 1.

(2) Se includ în categoria plantelor şi substanţelor menţionate la alineatul precedent toate acele plante şi substanţe destinate direct sau indirect consumului uman în vederea producerii unor efecte halucinogene, euforice sau psihotrope şi a căror comercializare nu este suspusă unui alt regim de autorizare, conform legii, indiferent de forma de prezentare şi/sau ambalare spre comercializare: ceaiuri, prafuri, îngrăşăminte pentru plante etc.

art. 2.  (1) Agenţii economici care comercializează plante sau substante cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop, denumite în mod generic “etnobotanice” pe raza administrativa a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti,  au obligaţia obţinerii autorizatiei de funcţionare emise de către Primarul Sectorului 1, conform modelului cuprins in Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr...............

 (2)  Nu se vor emite “autorizaţii de funcţionare pentru comercianţii care comercializează produse etnobotanice” pentru amplasamente situate pe o rază de 2.000 de metri în jurul unităţilor de învăţământ, unităţilor sanitare, spaţiilor destinate procesului de învăţământ, unităţilor de cercetare ştiinţifică, bibliotecilor, căminelor, internatelor, cantinelor, caselor de cultură ale studenţilor, caselor corpului didactic, caselor universitare, taberelor şcolare, bazelor şi complexelor cultural-sportive, parcurilor şi locurilor de agrement, palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor, locurilor de joacă amenajate pentru copii de pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

      Art. 3. În vederea obţinerii “autorizaţiei de funcţionare pentru comercianţii care comercializează produse etnobotanice” emise de cǎtre Primarul Sectorului 1 se vor depune, în copie, documentele prevǎzute mai jos:

1. Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare – formular tip;

2. Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;

3. Certificat constatator pentru punctul de lucru emis de Oficiul Registrului Comerţului;

4. Actul de deţinere legalǎ a spaţiului – activ şi teren, plan de situaţie. Agenţii economici care nu deţin în proprietate activul şi terenul vor depune la dosar modul de deţinere legalǎ a acestora de cǎtre proprietar şi acordul proprietarului/proprietarilor spatiului cu privire la comercializarea plantelor sau substantelor cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop, denumite în mod generic “etnobotanice”.

5. Acordurile vecinilor limitrofi (cu care se învecineazǎ pe plan orizontal şi vertical), cu privire la comercializarea plantelor sau substantelor cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop, denumite în mod generic “etnobotanice”– formular tip sub semnǎturǎ privatǎ.

7. Contract pentru ridicarea sau depozitarea deşeurilor menajere încheiat cu SC COMPANIA ROMPREST  SERVICE SA şi chitanţa de platǎ;

8. Acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate expres stabilite de legislaţia în vigoare şi aviz de mediu pentru comercializarea plantelor sau substantelor cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop, denumite în mod generic “etnobotanice”.

9. Declaratie notariala pe propria raspundere a agentului economic/reprezentantului legal al agentului economic din care să rezulte că toate plantele şi substantele  aflate pe lista de la pct. 11 nu sunt dăunătoare sănătăţii umane şi calităţii mediului inconjurător şi că îşi asumă întreaga responsabilitate pentru daunele produse in urma consumului sau utilizării acestora.

10. Certificat fiscal emis de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 din care să rezulte că agentul economic care doreşte comercializarea plantelor etnobotanice nu are datorii neachitate către bugetul local;.

      11. Lista plantelor şi/sau substantelor cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop care urmează a fi comercializate.

      12. Chitanta de plata a taxei pentru emiterea autorizatiei de funcţionare pentru comercianţii care comercializează plante şi substante cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

Art. 4. – (1) “Autorizaţia de funcţionare pentru comercianţii care comercializează produse etnobotanice” este valabilă pe o perioada de 12 luni de la data eliberarii sau, dupa caz, in functie de valabilitatea contractului de inchiriere, dar nu mai mult de 12 luni si se taxează conform actelor normative in vigoare.

(2) Comercianţii vor fi autorizaţi să comercializeze doar plantele şi substanţele menţionate în anexa la “Autorizaţia de funcţionare pentru comercianţii care comercializează produse etnobotanice”.

Art. 5. Comercianţii trebuie să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi să informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/consumul acestora. Este obligatoriu ca produsele sa fie însoţite de documentele de angajare a răspunderii producătorului/importatorului/comerciantului referitoare la calitatea şi securitatea acestora, emise conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 6. Comercianţii au obligaţia de a avea asupra lor în locul desfăşurării activităţii comerciale autorizaţiile de funcţionare, actele de provenienţă a mărfurilor şi actele de stabilire a preţurilor de vânzare şi de a le prezenta la solicitarea organelor de control.

Art. 7. (1) Retragerea oricarei autorizatii necesare functionării va duce la retragerea “Autorizaţiei de funcţionare pentru comercianţii care comercializează produse etnobotanice” eliberate de către Primarul Sectorului 1.

(2) Comercializarea altor plante sau substanţe cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop decât cele pentru care s-a emis autorizatie de funcţionare conduce la retragerea autorizatiei.

Art. 8.  Exercitarea activităţii comerciale prevăzute la atr. 1, în lipsa „autorizatiei de funcţionare pentru comercianţii care comercializează plante şi substanţe cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, atrage aplicarea sancţiunilor şi luarea măsurilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Bucuresti

Sectorul 1

                                                FORMULAR

 

C E R E R E

Agentul economic SC/IF/II/AF/PFA

_________________________________________________________________________

inmatriculatǎ la Oficiul Registrului Comertului cu nr. __________________________________________

având sediul în localitatea ______________________str. _________________________________

nr. _______, bl. _______, sc. ______, ap. ______, tel. ______________________ reprezentatǎ prin

_________________________ în calitate de ________________________ domiciliat în localitatea

______________________________________ str. ______________________________________

nr. ____, bl. ____, sc. _____, ap. ____ tel. ________________ posesor al codului numeric personal

__________________________________

Vǎ rog sǎ aprobati eliberarea autorizatiei de funcţionare în conformitate cu Hotǎrârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr. ………din data de ………..pentru:

1. Unitatea_________________________________________________________________

 

situatǎ în Bucuresti, Sectorul 1, str. _______________________ nr. ____ bl. _____ sc. ______ap. ____ pentru comercializarea de  plante şi substante cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, conform listei anexate.

Menţionez cǎ am depus acte conforme cu realitatea.

Declar pe proprie rǎspundere cǎ pe întreaga duratǎ de funcţionare voi respecta legislaţia privind protecţia mediului, protecţia muncii, voi îndeplini condiţiile igienico-sanitare şi cele de pazǎ contra incendiilor, precum si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 republicatǎ privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţǎ.

Nerespectarea acestor condiţii atrage nulitatea absolutǎ a autorizatiei de funcţionare.

Data _________________

Semnǎtura

(stampila)DOMNULUI PRIMAR AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Bucuresti

Sectorul 1

                                                                FORMULAR

ACORD

 

 

 

Subsemnatul …………………………………………………………………

cu domiciliul în………………, str. ……………………………, nr. …….., bl…….., ap….,

posesor al B.I./C.I. seria ……, nr. …………, C.N.P. ………………… eliberat la data de …………… în calitate de vecin limitrof al unitǎţii…………………………………….., situatǎ în str…………………………, nr. ….., bl. ………, ……………........................... SUNT DE ACORD cu practicarea exerciţiului comercial avand ca obiect plantele sau substantele cu efect halucinogen, euforic sau psihotrop, denumite în mod generic “etnobotanice”, conform listei anexate prezentului acord.

Drept pentru care semnez prezentul acord necesar eliberǎrii autorizaţiei de funcţionare pentru unitatea mai sus menţionatǎ.

 

 

 

 

 

        Data,                                                                    Semnǎtura,