Hotărârea nr. 243/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 243 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.463/27.11.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în

Comisia de vânzare a spaţiilor medicale aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, precum şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în

Comisia de contestaţie, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.68/2008

 

 

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum  şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.5, lit.”e” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se  desfăşoară activităţi conexe actului medical;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, rectificată;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.302/2003 privind transmiterea unor spaţii cu altă destinaţie – dispensare medicale – din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.128/2005 privind transmiterea in administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 şi dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 281/2005 privind completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.128/2005 cu lista imobilelor în care funcţionează cabinete medicale care trec în administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 – 4;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.463/27.11.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de vânzare a spaţiilor medicale aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, precum şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de contestaţie, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.68/2008;

          Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/29.10.2009 cu privire la validarea mandatului de consilier al domnului Adrian Tănăsescu;
          Văzând solicitarea domnului Adrian Tănăsescu, înregistrată la Registratura Sectorului 1 al Municipiului București sub nr.31295/23.11.2010;

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, art.81, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.463/27.11.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de vânzare a spaţiilor medicale aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, precum şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de contestaţie, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.68/2008 Comisia de vânzare a spaţiilor medicale aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în sensul  înlocuirii domnului Adrian Tănăsescu cu domnul Dan Ion Vasile - consilier local.

 

Art.2.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.463/27.11.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de vânzare a spaţiilor medicale aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, precum şi desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia de contestaţie, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.68/2008 rămân neschimbate.

 

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităților de Învățământ Pruenviersitar și  Unităţilor Sanitare Publice Sector 1,  persoanele menţionate la art.1 şi art.2 şi  Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                 SECRETAR,

                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   243

Data: 29.11.2010