Hotărârea nr. 242/2010

Hotărârea Consiliului Local nr. 242 / 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

prin care se solicită avizul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului  pentru funcționarea ca unitate  cu personalitate juridică a

Școlii cu clasele I-VIII nr. 173 ” Eugen Barbu”,

cu sediul în str. I.P.Pavlov nr.2-4, sector 1, București

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

   Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.7, alin.(10) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere art.90 și art.91 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5618/11.11.2010 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2011-2012 ;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor locale ale Sectoarelor 1-6;

Având în vedere Hotătârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 31/23.05.2002 privind înfiinţarea Direcţiei pentru Administrarea Învăţământului Preuniversitar Sector 1;

            Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.525/22.12.2009 privind constituirea Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii;

Luând în considerare solicitarea Școlii cu clasele I-VIII nr.173 ”Eugen Barbu” nr.383/22.11.2010, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.31166/22.11.2010 ;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 şi art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se solicită avizul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului  pentru funcționarea ca unitate  cu personalitate juridică a  Școlii cu clasele I-VIII nr. 173 ” Eugen Barbu”, cu sediul în str. I.P.Pavlov nr.2-4, sector 1, București, pentru anul școlar 2011-2012.

 

Art.2. În aplicarea prevederilor art.92 din Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5618/11.11.2010 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2011-2012, Consiliul Local al Sectorului 1  garantează  existența capacității financiare pentru susținerea finanțării unității de învățământ menționată la art.1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Școala cu clasele I-VIII nr.173 ”Eugen Barbu” și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. :   242

Data: 29.11.2010